Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation - VISO

 

I medfør af § 13, stk. 6, i lov nr. 573 af 24. juni 2005 om social service og efter forhandling med undervisningsministeren fastsættes:

VISO´s områder og formål

§ 1. VISO dækker de mest specialiserede og komplicerede problemstillinger inden for følgende områder :

1) Børn og unge med handicap.

2) Børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer.

3) Udsatte grupper.

4) Voksne med handicap.

5) Socialpsykiatrien.

6) Specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn, unge og voksne.

§ 2. VISO har til formål

1) at bistå kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud med vejledende specialrådgivning i de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager og bistå kommunen med vejledende udredning af dens borgere i de få mest specialiserede og komplicerede enkeltsager på det sociale område, hvor den fornødne ekspertise ikke kan forventes at være til stede i den enkelte kommune eller i regionens tilbud,

2) at bistå kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud med vejledende specialrådgivning i de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager og yde bistand til kommunens udredning i de få mest specialiserede og komplicerede enkeltsager vedrørende specialundervisning og specialpædagogisk bistand, hvor den fornødne ekspertise ikke kan forventes at være til stede i den enkelte kommune eller i regionens tilbud,

3) at sikre et landsdækkende overblik over den samlede specialrådgivning,

4) at sikre sammenhængende og helhedsorienteret vidensindsamling og vidensformidling til kommuner og kommunale, regionale og private tilbud og gøre den anvendelig for både kommunernes og VISO’s specialrådgivning og udredning i enkeltsager,

5) at sikre et tæt samspil mellem de forskellige videns- og rådgivningsspecialer på VISO’s områder og sikre fortsat udvikling af viden og specialrådgivning,

6) at sikre inddragelse af relevante internationale erfaringer og bidrage til det internationale samarbejde, og

7) at sikre overblik over og samarbejde med tilgrænsende områder, herunder sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet.

VISO´s opgaver

Specialrådgivning

§ 3. Specialrådgivning efter servicelovens § 13, stk. 1, skal være individuel og helhedsorienteret. Rådgivningen kan omfatte specialiseret rådgivning om kompensations- og støttemuligheder, om målgruppen, om processer i komplekse sager eller om metoder og værktøjer, som knytter sig til et specialrådgivningsforløb for en bestemt målgruppe eller ydelse.

Udredning

§ 4. Udredning efter servicelovens § 13, stk. 2, omfatter en systematisk, helhedsorienteret, tværfaglig og koordineret undersøgelse og vurdering af forhold, der har eller kan få betydning for en persons fremtidige livssituation.

Vidensindsamling, vidensudvikling og formidling

§ 5. VISO skal sikre vidensindsamling, udvikling, bearbejdning og formidling af den faglige viden på det sociale område med henblik på at understøtte specialrådgivnings- og udredningsopgaverne i kommuner, regionale, kommunale og private tilbud samt i VISO, og med henblik på at sikre et landsdækkende overblik over den samlede specialrådgivning.

Stk. 2. VISO skal medvirke til at udvikle og bearbejde viden om, hvordan indsatsen inden for VISO’s områder kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt.

Stk. 3. VISO skal sørge for at koordinere samt deltage i prøvnings-, forsknings- og informationsvirksomhed på hjælpemiddelområdet.

Stk. 4. VISO skal holde sig bredt orienteret om relevante nationale og internationale erfaringer på VISO’s områder og bidrage til det internationale samarbejde.

§ 6. VISO skal sikre, at formidlingen efter § 5 tilpasses VISO’s forskellige interessenter.

§ 7. VISO kan bidrage til at vedligeholde og opbygge faglige miljøer og netværk inden for VISO’s områder i den udstrækning, det er nødvendigt for at understøtte VISO’s virksomhed.

Stk. 2. VISO skal sikre sig et overblik over og indgå samarbejde med særlig sagkundskab på andre sektorområder, herunder sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet.

VISO´s faglige bestyrelse

§ 8 . Der etableres en faglig bestyrelse, som består af en formand, der udpeges af socialministeren, samt 11 andre medlemmer, der udpeges af henholdsvis socialministeren og undervisningsministeren, jf. stk. 2 og 3. For hvert medlem udpeges samtidig en stedfortræder, der kan møde, hvis det ordinære medlem er forhindret.

Stk. 2. Socialministeren udpeger:

1) 3 medlemmer efter indstilling fra KL,

2) 1 medlem efter indstilling fra regionsrådene i forening,

3) 1 medlem efter indstilling fra Socialministeriet,

4) 1 medlem efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer,

5) 1 medlem efter høring blandt brugerorganisationer på udsatteområdet, og

6) 1 medlem efter indstilling fra Børnesagens Fællesråd.

Stk. 3. Undervisningsministeren udpeger:

1) 1 medlem efter indstilling fra KL,

2) 1 medlem efter indstilling fra Undervisningsministeriet, og

3) 1 medlem efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer.

Stk. 4. Bestyrelsen udpeges for 4 år. Bestyrelsesmedlemmer kan genudpeges. Såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen i løbet af en udpegningsperiode, udpeger socialministeren eller undervisningsministeren snarest et nyt medlem for resten af perioden efter reglerne i stk. 1-3.

§ 9. Bestyrelsen rådgiver direktøren for Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service om VISO´s faglige virksomhed.

Stk. 2. Bestyrelsen skal

1) løbende vurdere dimensioneringen af indsatsområderne inden for den samlede ramme med henblik på, at sammensætningen af VISO’s netværk er i overensstemmelse med kommuners og borgeres behov,

2) komme med forslag til prioritering af VISO’s indsatsområder,

3) pege på områder med behov for vidensudvikling, og

4) løbende vurdere niveauet af VISO’s konkrete indsats.

Stk. 3. Bestyrelsen skal udarbejde forslag eller bidrag til årsprogram for VISO´s virksomhed i det kommende år, herunder indsatsområder, til direktøren for Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service, som på baggrund af bestyrelsens forslag eller bidrag fastlægger det endelige årsprogram.

§ 10. Bestyrelsen kan beslutte at rådføre sig med personer med særlig sagkundskab om nærmere afgrænsede problemstillinger inden for VISO’s fagområder.

Stk. 2. Rådgivning fra personer med særlig sagkundskab skal ske ud fra målsætningen om, at VISO skal udvikle og udnytte viden og rådgivning på tværs af forskellige områder.

§ 11. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som godkendes af socialministeren. Sekretariatsfunktionen for bestyrelsen varetages af Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service.

§ 12. Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service afholder udgifterne ved VISO’s virksomhed, herunder eventuelle udgifter efter § 10 samt dækning af nødvendige udgifter til tegnsprogstolkning og anden handicapkompensation.

Stk. 2. Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service yder vederlag og udgiftsgodtgørelse til bestyrelsens medlemmer efter statens regler.

Organisering og finansiering

§ 13. VISO er en del af Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service.

§ 14. VISO’s specialrådgivningsydelser efter § 3 og udredningsydelser efter § 4 ydes vederlagsfrit.

§ 15. VISO kan med hjemmel i finansloven drive indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret virksomhed på de områder, som er nævnt i § 5, jf. Finansministeriets regler herom.

Stk. 2 . Andre ministerier samt andre offentlige institutioner kan mod anvisning af finansiering hertil bestille konkrete opgaver i VISO, jf. de opgaver, som er nævnt i § 5.

Ikrafttrædelse

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Socialministeriet, den 10. marts 2006

Eva Kjer Hansen

/Aksel Meyer