Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser

I medfør af § 44, stk. 9, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017, § 2, stk. 2, i lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 284 af 14. marts 2013 som ændret ved § 3, nr. 1, i lov nr. 395 af 2. maj 2016, § 55, stk. 9, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, som ændret ved § 1, nr. 3, i lov nr. 488 af 7. juni 2001, og § 9, stk. 7, i lov nr. 80 af 8. marts 1978 om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., som ændret ved § 2 i lov nr. 488 af 7. juni 2001, fastsættes:

Definitioner

§ 1. Ved forsikringsselskab forstås i denne bekendtgørelse:

1) et forsikringsselskab, der tegner arbejdsulykkesforsikring efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade, eller

2) staten, folkekirken, en region, en kommune eller en arbejdsgiver, der ikke har afgivet risikoen efter loven til et forsikringsselskab, jf. § 48, stk. 5, og § 88 i lov om arbejdsskadesikring eller § 5, stk. 5, og § 74 i lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

Klageberettigede

Lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

§ 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser efter lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. kan indbringes for Ankestyrelsen af

1) den tilskadekomne eller dennes efterladte,

2) forsikringsselskabet i sager om ulykker,

3) Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol i sager om erhvervssygdomme, jf. lov om arbejdsskadesikring,

4) arbejdsgiveren, for så vidt angår afgørelser om anerkendelse af arbejdsskader, og

5) Forsikring & Pension i sager om ulykker, som af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring henføres til § 48, stk. 6, og § 52 i lov om arbejdsskadesikring.

Lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

§ 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. kan indbringes for Ankestyrelsen af

1) den tilskadekomne eller dennes efterladte,

2) forsikringsselskabet i sager om ulykker og skadelige påvirkninger,

3) Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol i sager om pludselige løfteskader og erhvervssygdomme, jf. lov om sikring mod følger af arbejdsskade,

4) arbejdsgiveren, for så vidt angår afgørelser om anerkendelse af arbejdsskader, og

5) Forsikring & Pension i sager om ulykkestilfælde, som af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring henføres til § 5, stk. 6, og § 47 i lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

Lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion

§ 4. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser efter lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion kan efter denne lovs § 4 indbringes for Ankestyrelsen af

1) den tidligere udsendte soldat eller anden statsansatte,

2) den tidligere udsendte soldats eller anden statsansattes efterladte, og

3) den ansættende myndighed.

Klagefrister

§ 5. Klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser skal indgives inden 4 uger efter, at klageren har modtaget afgørelsen. Hvis den, der klager, opholder sig på Færøerne eller i det øvrige Europa uden for Danmark på afgørelsens tidspunkt, er klagefristen 6 uger. Opholder klageren sig uden for Europa, er klagefristen 3 måneder. Klages der ved digital meddelelse, er klagen rettidig, hvis den modtages inden midnat på fristdagen. Klages der ved fysisk brev, er klagen rettidig, hvis den modtages inden kontortids ophør på fristdagen.

Indsendelse af klager og genvurdering

§ 6. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal genvurdere en afgørelse, som der klages over. Derfor skal klager over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser indgives til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Stk. 2. Arbejdsgivere bør samtidig med indgivelse af klage til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring underrette forsikringsselskabet herom.

Stk. 3. Hvis klageren sender sin klage direkte til Ankestyrelsen, sendes klagen straks videre til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med anmodning om genvurdering, medmindre klagefristen ikke er overholdt.

Stk. 4. Når der foreligger klager vedrørende samme afgørelse fra den tilskadekomne eller dennes efterladte og andre klageberettigede, jf. § 2, nr. 2-5 og § 3, nr. 2-5, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sende klagerne til Ankestyrelsen med angivelse af, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke kan genvurdere sagen.

Stk. 5. Hvis klagen ikke er indgivet inden for fristen, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring straks sende klagen til Ankestyrelsen med angivelse af, at klagefristen ikke er overholdt.

§ 7. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings genvurdering omfatter afgørelser, der indeholder faktuelle eller retlige fejl. Genvurderingen omfatter ikke et ændret skøn på samme afgørelsesgrundlag uden sådanne fejl.

§ 8. Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter genvurderingen giver klageren helt eller delvist medhold, sendes ny afgørelse til sagens parter inden 4 uger efter udløbet af klagefristen. Den nye afgørelse kan indbringes for Ankestyrelsen.

Stk. 2. En ny afgørelse, der giver klageren helt eller delvist medhold, har virkning fra tidspunktet for den første afgørelse.

Stk. 3. Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer, at afgørelsen ikke skal ændres, sendes sagen, ledsaget af en begrundelse i oversendelsesbrevet, til Ankestyrelsen inden 4 uger efter udløbet af klagefristen. Sagens parter orienteres om oversendelsen til Ankestyrelsen og begrundelsen herfor.

Stk. 4. Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke kan færdiggøre sin genvurdering inden for en frist på 4 uger efter udløbet af klagefristen, skal sagens parter have besked herom og om, hvornår genvurderingen kan forventes afsluttet. Skyldes den forsinkede genvurdering, at der til brug for genvurderingen skal indhentes nye oplysninger eller vurderinger mv., regnes fristen for genvurdering fra tidspunktet, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring modtager de nye oplysninger.

§ 9. Hvis en klage efter en konkret vurdering må anses for at være hastende, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring straks genvurdere sagen og sende ny afgørelse herom til sagens parter. Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer, at afgørelsen ikke skal ændres, sendes sagen straks til Ankestyrelsen.

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på klager over afgørelser efter lov om arbejdsskadesikring, lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., der er truffet på ikrafttrædelsesdagen eller senere.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1477 af 2. december 2016 om klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser ophæves.

Beskæftigelsesministeriet, den 27. november 2018

Troels Lund Poulsen

/ Thomas Hjortenberg