Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. november 2018

Forslag

til

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, personskatteloven, lov om social pension og forskellige andre love

(Gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen m.v.)

Kulturministeriet

§ 1

I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 444 af 8. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 11, stk. 7-9, ophæves.

2. § 15, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. DR's virksomhed finansieres gennem tilskud fra staten, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 3. De tilskud, der er nævnt i stk. 2, ydes af staten til medfinansiering af DR's public service-virksomhed og udgør 898,0 mio. kr. i 2019, 1.729,6 mio. kr. i 2020, 2.510,8 mio. kr. i 2021, 3.229,7 mio. kr. i 2022 og 3.092,5 mio. kr. i 2023 (2018-priser). Tilskuddet reguleres årligt med forbrugerprisindekset.

Stk. 4. Tilskud efter stk. 2 udbetales forskudsvis i lige store rater hver måned. Finansministeren kan efter aftale med DR fastsætte ændrede udbetalingsterminer.

Stk. 5. DR finansieres ud over det statslige tilskud, der er nævnt i stk. 2, i perioden den 1. januar 2019 til den 31. december 2021 tillige af DR's andel af licensafgifterne. DR kan også efter den 31. december 2021 finansieres af licensmidler, i det omfang der er tale om overskydende licens og inddrivelse af licensrelaterede restancer og indtægter fra perioden før den 31. december 2021.

Stk. 6. DR's virksomhed finansieres ud over det statslige tilskud, der er nævnt i stk. 2, og de licensafgifter, der er nævnt i stk. 5, gennem indtægter ved salg af programmer og andre produkter og ydelser, andre tilskud, udbytte, overskudsandele m.v. DR kan ikke oppebære reklameindtægter fra programvirksomheden og public service-aktiviteter på internettet. DR kan ikke kræve brugerbetaling for public service-ydelser bortset fra virksomhed i tilknytning til DR's ensembler og entrébetaling i forbindelse med større arrangementer.

Stk. 7. DR er ikke omfattet af de statslige budget- og bevillingsregler, de statslige regnskabsregler og de statslige regler, for så vidt angår personale- og overenskomstvilkår.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 8 og 9.

3. § 35 affattes således:

»§ 35. De regionale TV 2-virksomheder finansieres gennem tilskud fra staten, jf. dog stk. 3 og 4. Tilskuddet reguleres årligt med forbrugerprisindekset.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 udbetales forskudsvis i lige store rater hver måned. Finansministeren kan efter aftale med de regionale TV 2-virksomheder fastsætte ændrede udbetalingsterminer.

Stk. 3. De regionale TV 2-virksomheder finansieres ud over det statslige tilskud, der er nævnt i stk. 1, i perioden den 1. januar 2019 til den 31. december 2021 tillige af de regionale TV 2-virksomheders andel af licensafgifterne.

Stk. 4. De regionale TV 2-virksomheder finansieres ud over det statslige tilskud, der er nævnt i stk. 1, og de licensafgifter, der er nævnt i stk. 3, gennem indtægter ved salg af programmer og andre produkter og ydelser, andre tilskud, udbytte, overskudsandele m.v.

Stk. 5. De regionale TV 2-virksomheder er ikke omfattet af de statslige budget- og bevillingsregler, de statslige regnskabsregler og de statslige regler, for så vidt angår personale- og overenskomstvilkår.«

4. Kapitel 10 ophæves.

5. § 93, stk. 1, nr. 8, ophæves.

Nr. 9-13 bliver herefter nr. 8-12.

§ 2

I lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 6, indsættes efter »Designskolen Kolding«: », DR og de regionale TV 2-virksomheder«.

Skatteministeriet

§ 3

I personskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1163 af 8. oktober 2015, som ændret senest ved § 10 i lov nr. 1130 af 11. september 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 1, indsættes som 2.-5. pkt.:

»For indkomståret 2019 udgør grundbeløbet 41.300 kr. (2010-niveau). For indkomståret 2020 udgør grundbeløbet 40.600 kr. (2010-niveau). For indkomståret 2021 udgør grundbeløbet 39.900 kr. (2010-niveau). For indkomståret 2022 og efterfølgende indkomstår udgør grundbeløbet 39.350 kr. (2010-niveau).«

§ 4

I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 760 af 21. juni 2016, som ændret ved § 6 i lov nr. 474 af 17. maj 2017, § 18 i lov nr. 1555 af 19. december 2017 og § 8 i lov nr. 1130 af 11. september 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 13, stk. 1, indsættes som nr. 22:

»22) Offentlige radio- og fjernsynsforetagenders ikkekommercielle virksomhed.«

Beskæftigelsesministeriet

§ 5

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1208 af 17. november 2017, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 442 af 8. maj 2018 og senest ved § 6 i lov nr. 701 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, 3. pkt., ændres »og 14 a« til: », 14 a og 14 e«.

2. I § 14 b, stk. 1 og stk. 3, 2. pkt., ændres »nr. 7« til: »nr. 8«.

3. Efter § 14 d indsættes før overskriften før § 15:

»Mediecheck

§ 14 e. Til folkepensionister, som inden den 1. januar er berettiget til folkepension, jf. § 12, og som opfylder betingelserne i stk. 2 og 3, udbetales i januar måned en årlig mediecheck.

Stk. 2. Retten til mediecheck efter stk. 1 er betinget af, at pensionistens personlige tillægsprocent er opgjort til 100, jf. § 31, stk. 3.

Stk. 3. Den personlige tillægsprocent fastsættes hver den 1. januar på grundlag af indtægten opgjort efter § 29.

Stk. 4. Afgørelse om ret til mediecheck kan ske uden partshøring.«

4. I § 29, stk. 1, ændres »og helbredstillæg efter § 14 a« til: »helbredstillæg efter § 14 a og mediecheck efter § 14 e«.

5. I § 29, stk. 5, 1. pkt., ændres »nr. 4« til: »nr. 5«.

6. I § 29, stk. 7, ændres »nr. 5« til: »nr. 6«.

7. I § 29, stk. 8, ændres »og helbredstillæg« til: », helbredstillæg og mediecheck«, og »nr. 6« ændres til: »nr. 7«.

8. I § 31, stk. 3, 3. pkt., ændres »nr. 6« til: »nr. 7«.

9. I § 32 a, stk. 4, ændres »nr. 9« til: »nr. 10«.

10. I § 32 a, stk. 5, ændres »nr. 11« til: »nr. 12«.

11. I § 32 a, stk. 7, ændres »nr. 10« til: »nr. 11«.

12. I 33 b, stk. 1, ændres »nr. 12« til: »nr. 13«.

13. I § 39 a, stk. 3, 1. pkt., ændres »nr. 7« til: »nr. 8«.

14. I § 49, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) Mediecheck efter § 14 e udgør 230 kr. i 2019, 460 kr. i 2020, 690 kr. i 2021 og 920 kr. i 2022 og frem.«

Nr. 4-12 bliver herefter nr. 5-13.

15. I § 49, stk. 1, nr. 6, der bliver nr. 7, ændres »og helbredstillæg« til: », helbredstillæg og mediecheck«.

16. § 49, stk. 3, 3. pkt., affattes således:

»Reguleringen sker dog første gang for de beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-3 og 5-13, den 1. januar 2014 og første gang for de beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 4, den 1. januar 2019.«

17. I § 49, stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 1, nr. 1, 3, 8, 9 og 12« til: »stk. 1, nr. 1, 3, 9, 10 og 13«.

18. I § 49, stk. 4, 2. pkt., ændres »stk. 1, nr. 2, 4-7, 10 og 11« til: »stk. 1, nr. 2, 5-8, 11 og 12«.

19. I § 49, stk. 4, indsættes som 3. pkt.:

»De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 4, afrundes til nærmeste kronebeløb.«

20. I § 49, stk. 5, 1. pkt., ændres »nr. 5« til: »nr. 6«, og »nr. 6« ændres til: »nr. 7«.

21. I § 49 a, stk. 1, ændres »nr. 1, 3 og 8« til: »nr. 1, 3 og 9«.

22. I § 52, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 12« til: »§§ 12 og 14 e«.

23. I § 56 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »petroleumstillæg,«: »mediecheck,«.

24. I § 72 d, stk. 2, 1. pkt., ændres »nr. 7« til: »nr. 8«.

§ 6

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1209 af 17. november 2017, som ændret ved § 32 i lov nr. 1555 af 19. december 2017, § 13 i lov nr. 278 af 17. april 2018, § 4 i lov nr. 558 af 29. maj 2018 og § 7 i lov nr. 701 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, 3. pkt., ændres »og 18« til: », 18 og 20 a«.

2. I § 19, stk. 1 og stk. 3, 2. pkt., ændres »nr. 14« til: »nr. 15«.

3. Efter § 20 indsættes før overskriften før § 21:

»Mediecheck

§ 20 a. Til førtidspensionister, som inden den 1. januar er berettiget til førtidspension, jf. § 13, og som opfylder betingelserne i stk. 2, udbetales i januar måned en årlig mediecheck.

Stk. 2. Retten til mediecheck efter stk. 1 er betinget af, at pensionistens personlige tillægsprocent er opgjort til 100, jf. § 29, stk. 3.

Stk. 3. Den personlige tillægsprocent fastsættes hver den 1. januar på grundlag af indtægten opgjort efter § 26.

Stk. 4. Afgørelse om ret til mediecheck kan ske uden partshøring.«

4. I § 26, stk. 1, 1. pkt., ændres »og helbredstillæg efter § 18,« til: »helbredstillæg efter § 18 og mediecheck efter § 20 a«.

5. I § 26, stk. 5, ændres »og helbredstillæg« til: », helbredstillæg og mediecheck«.

6. I § 29, stk. 4, ændres »nr. 15« til: »nr. 16«.

7. I § 39, stk. 3, 1. pkt., ændres »nr. 14« til: »nr. 15«.

8. I § 48, stk. 1, nr. 6, ændres »og helbredstillæg« til: », helbredstillæg og mediecheck«.

9. I § 48, stk. 1, indsættes efter nr. 13 som nyt nummer:

»14) Mediecheck efter § 20 a udgør 230 kr. i 2019, 460 kr. i 2020, 690 kr. i 2021 og 920 kr. i 2022 og frem.«

Nr. 14 og 15 bliver herefter nr. 15 og 16.

10. § 48, stk. 3, 3. pkt., affattes således:

»Reguleringen sker dog første gang for det beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 15, den 1. januar 2011 og første gang for de beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 14, den 1. januar 2019.«

11. I § 48, stk. 4, 1. pkt., ændres »13 og 15« til: »13 og 16«.

12. I § 48, stk. 4, 2. pkt., ændres »og 14« til: »og 15«.

13. I § 48, stk. 4, indsættes som 3. pkt.:

»De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 14, afrundes til nærmeste kronebeløb.«

14. I § 50, stk. 2, indsættes efter »§ 13, nr. 3 og 4«: », og til mediecheck efter § 20 a«.

15. I § 52 b, stk. 1, 1. pkt., ændres »og petroleumstillæg« til: », petroleumstillæg og mediecheck«.

§ 7

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 24. februar 2016, som ændret senest ved § 20 i lov nr. 745 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, nr. 1, ændres »pension og« til: »pension,«, og i nr. 2 ændres »lsd-behandling.« til: »lsd-behandling, og«.

2. I § 8, stk. 1, indsættes som nr. 3:

»3) mediecheck, jf. § 14 e i lov om social pension og § 20 a i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.«

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2019, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 4 og 5, og § 4 træder i kraft den 1. januar 2022. DR kan dog fortsat efter den 1. januar 2022 opkræve medielicens efter de hidtil gældende regler i kapitel 10 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, i det omfang der er tale om opkrævning af medielicens vedrørende perioden før den 1. januar 2022.

Stk. 3. § 3 har virkning fra og med indkomståret 2019.

Stk. 4. Ved opgørelsen af den kommunale slutskat og kirkeskat for indkomståret 2019 efter § 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2019, der følger af denne lovs § 3.

Stk. 5. Den beregnede korrektion af den kommunale slutskat og kirkeskat efter stk. 4 fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren på grundlag af de oplysninger vedrørende indkomståret 2019, der foreligger pr. 1. maj 2021.

Folketinget, den 29. november 2018

Pia Kjærsgaard

/ Karen J. Klint