Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom

(Henvisning til Tjek Boliglån)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1230 af 21. november 2014 om formidling m.v. ved salg af fast ejendom foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 1, stk. 6, § 3, stk. 3, § 19, stk. 3, § 29, stk. 4, § 37, stk. 2 og 3, § 38, stk. 4, § 39, stk. 2, § 40, stk. 2, § 42, stk. 3, § 43, stk. 3, § 46, stk. 4, og § 65, stk. 2, i lov nr. 526 af 28. maj 2014 om formidling af fast ejendom m.v., fastsættes:«

2. I § 6, stk. 1, indsættes efter nr. 14 som nyt nummer:

»15) Henvisning til prisportalen Tjek Boliglån via hyperlink Erhvervsstyrelsen har anvist på www.boligejer.dk.«

Nr. 15 bliver herefter nr. 16.

3. I § 31, stk. 1, ændres »§ 6, stk. 1, nr. 1, 3, og 8-15« til: »§ 6, stk. 1, nr. 1, 3, 8-14 og 16«.

4. I § 37 ændres »§ 6, stk. 1, nr. 1, 3, 8, 9 og 11-15« til: »§ 6, stk. 1, nr. 1, 3, 8, 9, 11-14 og 16«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Erhvervsstyrelsen, den 30. november 2018

Henning Steensig

/ Christine Maxner