Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udstykningskontrollen

I medfør af §§ 29 og 47 a, i lov om udstykning og anden registrering i matriklen, jf. lovbekendtgørelse 769 af 7. juni 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4 i bekendtgørelse nr. 294 af 23. april 2018 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Geodatastyrelsen:

§ 1. Før udstykning, matrikulering, arealoverførsel eller sammenlægning skal der for Geodatastyrelsen foreligge en erklæring fra kommunalbestyrelsen til dokumentation af, at den matrikulære forandring eller den tilsigtede arealanvendelse ikke vil medføre forhold i strid med regler i eller i medfør af

1) lov om planlægning,

2) lov om offentlige veje m.v.,

3) lov om private fællesveje,

4) byggeloven,

5) lov om miljøbeskyttelse,

6) lov om naturbeskyttelse,

7) museumsloven,

8) lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM),

9) lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.,

10) lov om forurenet jord eller

11) lov om kystbeskyttelse m.v.

Stk. 2. Det påhviler landinspektøren at gennemføre høring af kommunalbestyrelsen ved brug af udstykningskontrolskemaet på Ejendomsregistreringsportalen. Landinspektøren skal i skemaet afgive de oplysninger, der er nødvendige for, at kommunen kan afgive erklæring, og landinspektøren skal herunder besvare skemaets spørgsmål ud fra sin viden om de tilsigtede matrikulære forandringer og den tilsigtede arealanvendelse og i øvrigt efter bedste overbevisning.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens erklæring skal afgives digitalt i udstykningskontrolskemaet via Ejendomsregistreringsportalen.

Stk. 4. Reglerne i stk. 2 og 3, kan med Geodatastyrelsens tilladelse fraviges ved arealoverførsel i forbindelse med vandløbsregulering eller ved flere samtidige arealoverførsler til eller fra et vej-, jernbane- eller andet strækningsareal og i øvrigt i ganske særlige tilfælde.

§ 2. Hvis regler i eller i medfør af loven, herunder

1) lov om planlægning,

2) lov om offentlige veje,

3) lov om miljøbeskyttelse,

4) lov om naturbeskyttelse,

5) museumsloven,

6) lov om skove,

7) lov om landbrugsejendomme,

8) lov om folkekirkens økonomi,

9) lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM),

10) lov om råstoffer,

11) lov om forurenet jord eller

12) lov om kystbeskyttelse m.v.

gør det nødvendigt, at en anden myndighed end kommunalbestyrelsen eller Geodatastyrelsen meddeler tilladelse til en udstykning, matrikulering, arealoverførsel eller sammenlægning eller til den tilsigtede arealanvendelse, kan den matrikulære forandring ikke registreres i matriklen, før der for Geodatastyrelsen foreligger dokumentation for, at tilladelsen er meddelt. Det påhviler landinspektøren at fremskaffe dokumentation for, at de nødvendige tilladelser foreligger.

Stk. 2. Før den matrikulære forandring kan registreres i matriklen, skal landinspektøren over for Geodatastyrelsen afgive en erklæring om forholdet til lov om naturbeskyttelse, museumsloven, og lov om skove. Erklæringen skal afgives i et skema i analog eller digital form, hvis udformning er godkendt af Geodatastyrelsen. Skemaet kan hentes på Geodatastyrelsens hjemmeside (www.gst.dk/matriklen).

§ 3. §§ 1 og 2 gælder ikke, når den matrikulære forandring er en følge af ekspropriation eller jordfordelingskendelse eller består i matrikulering af en umatrikuleret ejendom.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1089 af 17. september 2010 om udstykningskontrollen ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen og landinspektøren kan afgive erklæringer efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1089 af 17. september 2010, når sådanne erklæringer er modtaget af Geodatastyrelsen inden den 1. april 2019.

Geodatastyrelsen, den 29. november 2018

Pia Dahl Højgaard

/ Jess Svendsen