Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

§ 1

I bekendtgørelse nr. 815 af 21. juni 2017 om kørekort, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1100 af 27. september 2017, bekendtgørelse nr. 1663 af 19. december 2017, bekendtgørelse nr. 357 af 25. april 2018 og bekendtgørelse nr. 1108 af 29. august 2018, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 56, stk. 5, § 56 a, § 56 b, § 57, § 59, stk. 2 og 3, 3. pkt., § 59 a, stk. 1 og 3, 4. pkt., § 60 e, § 61, § 63, stk. 5, § 64, stk. 5, § 66, stk. 2 og 6, § 88 a, § 118, stk. 10, § 124 q, § 130, stk. 1, 3. pkt., 134 b, stk. 2, og § 134 c i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018, som ændret ved lov nr. 1559 af 18. december 2018, fastsættes efter bemyndigelse og efter bemyndigelse i henhold til § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:«

2. § 31, stk. 1, affattes således:

»Lægeattesten, jf. § 3, stk. 4, skal være afgivet på en blanket, der er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Lægeattesten skal være forsynet med lægens stempel og underskrift.«

3. § 31, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 2-5.

4. § 31, stk. 5, der bliver stk. 4, affattes således:

»Til dokumentation for at ansøgeren er identisk med den person, der er beskrevet i lægeattesten, skal attesten indeholde lægens bekræftelse af, at ansøgeren er kendt af lægen, eller at ansøgeren over for lægen har godtgjort sin identitet, jf. § 4, stk. 1-5. Lægeattesten sendes direkte til vedkommende kommune af lægen eller overgives ansøgeren i en lukket kuvert, der er forsynet med lægens navn eller stempel. Lægen udleverer en kopi af den underskrevne lægeattest til ansøgeren.«

5. Bilag 1, afsnit II, nr. 1, affattes således:

»1) Kørekortets forside

I forsidens øverste venstre hjørne findes udstedelseslandets nationalitetsmærke i et blåt rektangel med 12 omliggende gule stjerner. Det danske nationalitetsmærke er DK. Øverst i forsidens midte er ordet »kørekort« trykt i blåt med store bogstaver. I forsidens øverste højre hjørne er ordet »Danmark« trykt i blåt med store bogstaver. I forsidens venstre midte findes et fotografi af indehaveren. I forsidens baggrund findes dels betegnelsen »EU-model«, dels betegnelsen »kørekort« affattet på samtlige øvrige sprog i Den Europæiske Union.

Kørekortets dataindhold er på forsiden anført i punktform med følgende indhold:

1. Indehaverens efternavn.

2. Indehaverens fornavn(e).

3. Indehaverens fødselsdato og fødested.

Fødestedet angives som fødelandet. I særlige tilfælde kan fødestedet angives som et større geografisk område.

4a. Kørekortets udstedelsesdato.

Den anførte dato er udstedelsestidspunktet for selve dokumentet. Udstedelsesdatoer for eventuelt tidligere erhvervede kategorier er anført i kolonne 10 på kørekortets bagside.

4b. Kørekortets udløbsdato.

Den anførte dato er udløbstidspunktet for selve dokumentet. Der kan for en eller flere kategorier mv. eventuelt være fastsat andre (tidligere) udløbsdatoer. Disse er anført på kørekortets bagside.

4c. Navnet på den udstedende myndighed.

Kørekort udstedes i Danmark af Rigspolitiet.

4d. Indehaverens personnummer.

5. Kørekortets nummer.

6. Foto af indehaveren.

7. Indehaverens underskrift

8. Bopæl (Feltet anvendes ikke i Danmark)

9. Angivelse af hvilke kategorier kørekortet giver indehaveren ret til at føre.«

6. Bilag 2, punkt F, nr. 19, affattes således:

»19) Kørekort kan kun udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere eller førere med epilepsi efter en anfaldsfri periode på mindst 10 år uden antiepileptisk (anfaldsforebyggende) behandling. Ansøgeren eller føreren skal dokumentere, at der har været regelmæssig kontrol hos egen læge eller speciallæge i neurologi. En neurologisk speciallægeundersøgelse må ikke have afsløret nogen form for cerebral patologi, og et elektroencefalografi (EEG) må ikke have vist nogen epileptiform aktivitet. Kørekort kan dog udstedes, fornyes eller bevares på et tidligere tidspunkt, såfremt gode prognoseindikatorer taler herfor.«

7. I Bilag 11, afsnit II, indsættes efter »50 cm3«: »eller med elmotor«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 18. december 2018

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted