Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0106
 
32015L0413
 
Links til øvrige EU dokumenter
32015L1535
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love og om ophævelse af lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler1)2)

(Indførelse af bagatelgrænser i visse afgiftslove, udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen for terminaladgang til Køretøjsregisteret, undtagelse for udligningsafgift for visse påhængskøretøjer, udskydelse af tidspunkt for offentliggørelse og anvendelse af standardkontrakter ved leasing m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier), jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 10. marts 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Virksomheder omfattet af stk. 1 og 2 kan dog undlade at lade sig registrere som oplagshaver og betale afgift, hvis mængden af afgiftspligtige varer opgjort efter § 6 svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.«

2. I § 11 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Virksomheder omfattet af § 3, stk. 4, og § 18, stk. 6, skal løbende føre regnskab, der dokumenterer, at mængden af afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.«

3. I § 18 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Ved indførsel eller modtagelse af afgiftspligtige varer efter stk. 1 og § 17, stk. 1, kan en virksomhed undlade at lade sig registrere som varemodtager og betale afgift, hvis mængden af indførte og modtagne afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.«

4. I § 19, stk. 2 og stk. 3, 2. pkt., ændres »stk. 2-5« til: »stk. 2-6«.

5. I § 32, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 11, stk. 1 eller stk. 2« til: »§ 11, stk. 1, 2 eller 4«.

§ 2

I lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 69 af 17. januar 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 d indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Ved indførsel eller modtagelse af dækningsafgiftspligtige varer efter stk. 1, § 3, stk. 1, og § 3 c, stk. 1, kan en virksomhed undlade at lade sig registrere som varemodtager og betale afgift, hvis mængden af indførte og modtagne afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.«

2. I § 4 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Virksomheder omfattet af stk. 1 og 2 kan dog undlade at lade sig registrere som oplagshaver og betale afgift, hvis mængden af afgiftspligtige varer opgjort efter § 5, stk. 2 og 3, svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.«

3. I § 8 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Virksomheder omfattet af § 3 d, stk. 6, og § 4, stk. 6, skal løbende føre regnskab, der dokumenterer, at mængden af afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.«

4. I § 17, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 8, stk. 1 og stk. 3« til: »§ 8, stk. 1, 3 og 4«.

§ 3

I emballageafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1236 af 4. oktober 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Virksomheder omfattet af stk. 1-4 kan dog undlade at lade sig registrere som oplagshaver og betale afgift, hvis mængden af afgiftspligtige varer opgjort efter § 4, stk. 1, svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.«

2. § 7 a, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Ved indførsel eller modtagelse af afgiftspligtige varer efter stk. 1 og § 7, stk. 1, kan en virksomhed undlade at lade sig registrere som varemodtager og betale afgift, hvis mængden af indførte og modtagne afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.«

3. I § 9 indsættes som stk. 11:

»Stk. 11. Virksomheder omfattet af § 3, stk. 7, og § 7 a, stk. 6, skal løbende føre regnskab, der dokumenterer, at mængden af afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.«

4. I § 18, stk. 1, nr. 2, og stk. 6, 1. og 2. pkt., ændres »§ 9, stk. 1-3 eller 5-7« til: »§ 9, stk. 1-3, 5-7 eller 11«.

§ 4

I lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat, jf. lovbekendtgørelse nr. 1290 af 5. november 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Virksomheder omfattet af stk. 1 og 2 kan dog undlade at lade sig registrere som oplagshaver og betale afgift, hvis mængden af afgiftspligtige varer opgjort efter § 6, stk. 1 og 2, svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.«

2. I § 10 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Virksomheder omfattet af § 3, stk. 7, og § 14, stk. 6, skal løbende føre regnskab, der dokumenterer, at mængden af afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.«

3. I § 14 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Ved indførsel eller modtagelse af afgiftspligtige varer efter stk. 1 og § 13, stk. 1, kan en virksomhed undlade at lade sig registrere som varemodtager og betale afgift, hvis mængden af indførte og modtagne afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.«

4. I § 15, stk. 4, 2. pkt., ændres »stk. 2-5« til: »stk. 2-6«.

5. I § 27, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »§ 10, stk. 1«: »eller 3«.

§ 5

I lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 22. februar 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 14 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Virksomheder omfattet af stk. 1 kan dog undlade at lade sig registrere som oplagshaver og betale afgift, hvis mængden af afgiftspligtige varer opgjort efter stk. 3 svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.«

2. I § 15 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Virksomheder omfattet af § 14 a, stk. 2, skal løbende føre regnskab, der dokumenterer, at mængden af afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

3. I § 16 a, stk. 3, ændres »medmindre virksomheden har et årligt salg svarende til en afgift på under 3.000 kr., jf. § 14 a, stk. 2. Anmeldelsen er gældende for 5 år« til: », jf. dog stk. 8«.

4. I § 16 a, stk. 7, ændres »§ 15, stk. 2 og 3« til: »§ 15, stk. 2-4«.

5. I § 16 a indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Ved indførsel eller modtagelse af afgiftspligtige varer efter stk. 3 kan en virksomhed undlade at lade sig registrere som varemodtager og betale afgift, hvis mængden af indførte og modtagne afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.«

6. I § 22, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »§ 14 a, stk. 1,«: »§ 15, stk. 1-3,«.

§ 6

I lov om afgift af konsum-is, jf. lovbekendtgørelse nr. 127 af 22. februar 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Ved indførsel eller modtagelse af afgiftspligtige varer efter stk. 5 kan en virksomhed undlade at lade sig registrere som varemodtager og betale afgift, hvis mængden af indførte og modtagne afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.«

2. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Virksomheder omfattet af § 1 kan dog undlade at lade sig registrere som oplagshaver og betale afgift, hvis mængden af afgiftspligtige varer opgjort efter § 4, stk. 1, svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.«

3. § 2, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Virksomheder omfattet af stk. 2 skal løbende føre regnskab, der dokumenterer, at mængden af afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.«

§ 7

I lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 1357 af 18. november 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Virksomheder omfattet af stk. 1 og 2 kan dog undlade at lade sig registrere som oplagshaver og betale afgift, hvis mængden af afgiftspligtige varer opgjort efter § 5 svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.«

2. I § 12 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Virksomheder omfattet af § 2, stk. 4, og § 19, stk. 6, skal løbende føre regnskab, der dokumenterer, at mængden af afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.«

3. I § 19 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Ved indførsel eller modtagelse af afgiftspligtige varer efter stk. 1 og § 18, stk. 1, kan en virksomhed undlade at lade sig registrere som varemodtager og betale afgift, hvis mængden af indførte og modtagne afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.«

4. I § 20, stk. 2 og stk. 3, 2. pkt., ændres »stk. 2-5« til: »stk. 2-6«.

§ 8

I lov om registrering af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 720 af 30. maj 2017, som ændret ved § 3 i lov nr. 715 af 25. juni 2010, § 1 i lov nr. 1431 af 11. december 2017, § 2 i lov nr. 468 af 14. maj 2018 og § 2 i lov nr. 732 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. Som fodnote til lovens titel indsættes:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/413/EU af 11. marts 2015 om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser (CBE-direktivet), EU-Tidende 2015, nr. L 68, side 9.«

2. I § 17, stk. 2, indsættes efter »virksomhedstyper«: »m.v.«

3. I § 17, stk. 2, indsættes som nr. 9 og 10:

»9) Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM).

10) Øvrige virksomheder, som i varigt og ikke uvæsentligt omfang har behov for sådanne oplysninger for at kunne udføre deres hverv.«

4. I § 18, stk. 3, ændres »straffesag eller en konkret sag om opretholdelse af den offentlige sikkerhed« til: »straffesag eller en konkret sag om opretholdelse af den offentlige sikkerhed eller til brug for en konkret sag om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser«.

§ 9

Lov nr. 1302 af 20. december 2000 om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler ophæves.

§ 10

I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 760 af 21. juni 2016, som ændret ved § 6 i lov nr. 474 af 17. maj 2017, § 18 i lov nr. 1555 af 19. december 2017 og § 8 i lov nr. 1130 af 11. september 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 29 a, stk. 1, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»2. pkt. finder ikke anvendelse for privat brug ved direkte kørsel til brandstation eller tilsvarende, hvis føreren er tilkaldt til udrykningskørsel. Betaling af afgift for den i 3. pkt. nævnte kørsel skal ske inden 7 dage efter udrykningskørslen, og føreren skal kunne dokumentere, at der var tale om tilkald til udrykningskørsel.«

§ 11

I lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 2. maj 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Virksomheder omfattet af stk. 1 og 2 kan dog undlade at lade sig registrere som oplagshaver og betale afgift, hvis mængden af afgiftspligtige varer opgjort efter § 5 svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.«

2. I § 10 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Virksomheder omfattet af § 2, stk. 3, og § 17, stk. 4, skal løbende føre regnskab, der dokumenterer, at mængden af afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.«

3. § 17, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ved indførsel eller modtagelse af afgiftspligtige varer efter stk. 1 og § 16, stk. 1, kan en virksomhed undlade at lade sig registrere som varemodtager og betale afgift, hvis mængden af indførte og modtagne afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.«

4. I § 31, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 10, stk. 1 eller 2« til: »§ 10, stk. 1, 2 eller 4«.

§ 12

I registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1062 af 7. september 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 687 af 8. juni 2017, § 1 i lov nr. 1195 af 14. november 2017, § 2 i lov nr. 1431 af 11. december 2017 og § 11 i lov nr. 1130 af 11. september 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 16, indsættes efter »komponenter«: »og udstyr«.

2. I § 4, stk. 12, indsættes som 2. pkt.:

»Dette gælder også for benzindrevne og dieseldrevne biler, der er omfattet af § 7, stk. 1, og § 7 a, stk. 5, og som er registreret første gang i Danmark senest den 2. oktober 2017.«

3. I § 5, stk. 14, indsættes som 2. pkt.:

»Dette gælder også for benzindrevne og dieseldrevne varebiler, der er omfattet af § 7, stk. 1, og § 7 a, stk. 5, og som er registreret første gang i Danmark senest den 2. oktober 2017.«

4. § 7 c, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Er der på tidspunktet for anmodningen om udbetaling af godtgørelse af afgift efter § 7 b tinglyst pant, udlæg eller ejendomsforbehold i køretøjet ifølge bilbogen, afvises anmodningen.«

5. § 15, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen kan nægte registrering eller bringe en registrering til ophør, hvis virksomheden eller virksomhedens ejer, bestyrelse, direktion eller anden ledelse har udvist en sådan adfærd, at det er nærliggende at antage, at virksomheden ikke vil overholde registreringsordningen.«

6. I § 27, stk. 1, nr. 2, udgår »§ 20,«.

§ 13

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 7. november 2018, foretages følgende ændringer:

1. Som fodnote til lovens titel indsættes:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 1992/106/EØF af 7. december 1992 om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne, EF-Tidende 1992, nr. L 368, side 38.«

2. I § 2, stk. 2, indsættes efter »dog«: »stk. 3 og«.

3. I § 2 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Der svares ikke udligningsafgift efter stk. 2 for påhængs- og sættevogne til personbefordring, som er omfattet af § 3, stk. 1, A, eller for påhængsvogne til godstransport og påhængsredskaber, som er omfattet af § 4, stk. 1, II, A.«

4. I § 3, stk. 1, A-C, ophæves kolonnen for udligningsafgift for påhængsvogne.

5. I § 4, stk. 1, I og II, A, ophæves kolonnen for udligningsafgift for påhængskøretøj.

6. I § 4, stk. 9, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»2. pkt. finder ikke anvendelse for privat benyttelse ved direkte kørsel til brandstation eller tilsvarende, hvis føreren er tilkaldt til udrykningskørsel. Betaling af afgift for den i 3. pkt. nævnte kørsel skal ske inden 7 dage efter udrykningskørslen, og føreren skal kunne dokumentere, at der var tale om tilkald til udrykningskørsel.«

7. I § 9, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »anden drivkraft«: », dog ikke ved registrering af campingvogne og påhængs- og sættevogne til personbefordring, som er omfattet af § 3, stk. 1, A, eller påhængsvogne til godstransport og påhængsredskaber, som er omfattet af § 4, stk. 1, II, A«.

8. Efter § 16 indsættes:

»§ 17. Der ydes efter anmodning refusion af vægtafgift for lastvogne, påhængsvogne og sættevogne, der anvendes til kombineret transport.

Stk. 2. Ved kombineret transport forstås transport af varer mellem medlemsstater i EU, når transporten af varerne sker ad vej på den indledende eller afsluttende strækning og der på den resterende strækning anvendes jernbane, indre vandveje eller søveje, når denne strækning er over 100 km i lige linje og transporten ad vej

1) på den indledende strækning tilbagelægges mellem det sted, hvor godset læsses, og den indladningsbanegård, der ligger nærmest,

2) på den afsluttende strækning tilbagelægges mellem den udladningsbanegård, der ligger nærmest, og det sted, hvor godset losses, eller

3) på den indledende eller afsluttende strækning tilbagelægges inden for en radius på 150 km i lige linje fra laste- eller lossehavnen.

Stk. 3. Refusion af vægtafgift kan gives til transportvirksomheder, der foretager transport af varer som kombineret transport, for køretøjer, som ejes eller bruges af transportvirksomheden, og for hvilke virksomheden har afregnet vægtafgift.

Stk. 4. Der ydes refusion af vægtafgift for hvert påbegyndt døgn, det afgiftspligtige køretøj transporteres ad jernbane, indre vandveje eller søveje. Transporttiden beregnes efter jernbanernes eller vand- eller søvejenes sædvanlige køre- eller sejlplaner. Der kan inden for 1 døgn kun ydes refusion for 1 døgns transporttid, selv om flere transporter påbegyndes og afsluttes inden for det pågældende døgn. Afgiftsrefusionen udgør pr. påbegyndt døgn 20 kr. for en lastvogn, 10 kr. for en påhængsvogn og 30 kr. for en bil til sættevogn. Refusionsbeløbet i et kvartal kan ikke overstige det beløb, der er erlagt i vægtafgift for det pågældende kvartal.

Stk. 5. Opgørelse af refusionsbeløb foretages årligt ved kalenderårets udløb. Inden 30 dage herefter indsender den berettigede transportvirksomhed dokumentation for de foretagne kombinerede transporter sammen med dokumentation for betalt vægtafgift til told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen beregner størrelsen af den refusion, der tilkommer hver enkelt transportvirksomhed, og foretager udbetaling heraf.«

§ 14

I lov nr. 1195 af 14. november 2017 om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven (Ændring af registreringsafgiften, ændring af fradrag for sikkerhedsudstyr, forhøjelse af tærskelværdi og tillæg for energieffektivitet, stramning af regler om leasing m.v. af køretøjer, forhøjelse af reparationsgrænsen og forhøjelse og øget differentiering af brændstofforbrugsafgift m.v.), som ændret ved § 14 i lov nr. 1130 af 11. september 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 4, 2. pkt., ændres »§ 1, nr. 1, 2, 4-11, 13-33 og 36-46« til: »§ 1, nr. 1, 15-19, 21-26, 28, 36-38 og 40«.

2. I § 3, stk. 4, indsættes som 9. og 10. pkt.:

»§ 1, nr. 41 og 42, har virkning for køretøjer, som er registreret og afgiftsberigtiget i Danmark fra og med den 6. juni 2012. Dette gælder også køretøjer, som er registreret i Danmark før den 6. juni 2012, men som først er afgiftsberigtiget efter denne dato.«

3. I § 3, stk. 6, 1. pkt., ændres »1. januar 2019« til: »1. januar 2020«.

4. I § 3, stk. 6, 3. pkt., ændres »1 kalendermåned« til: »6 kalendermåneder«, og »1. februar 2019« ændres til: »1. juli 2020«.

§ 15

I lov nr. 732 af 8. juni 2018 om ændring af færdselsloven og lov om registrering af køretøjer (Indførelse af dagsgebyr ved manglende betaling af ansvarsforsikringspræmie for motordrevne køretøjer m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 2 ophæves.

§ 16

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. § 12, nr. 2 og 3, har virkning fra og med den 3. oktober 2017.

Stk. 3. § 13, nr. 3, har for det enkelte køretøj virkning fra udløbet af den igangværende afgiftsperiode på tidspunktet for lovens ikrafttræden den 1. januar 2019, jf. stk. 1. Der efterreguleres eller tilbagebetales ikke beløb for perioden efter lovens ikrafttræden den 1. januar 2019.

Stk. 4. For køretøjer, der som følge af genopbygning er afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslovens §§ 4 eller 5, jf. §§ 7 og 7 a, i perioden fra og med den 3. oktober 2017 til og med den 31. december 2018, tilbagebetaler told- og skatteforvaltningen efter lovens ikrafttræden den 1. januar 2019 til den, der har svaret afgiften ved genopbygningen, det forskelsbeløb, der opstår for køretøjer, hvor registreringsafgiften er beregnet efter de gældende regler for tillæg og fradrag i registreringsafgiften for energieffektivitet, jf. registreringsafgiftslovens §§ 4 og 5, men hvor registreringsafgiften efter lovens ikrafttræden den 1. januar 2019 skal beregnes efter de satser for tillæg og fradrag for energieffektivitet, der fremgår af registreringsafgiftslovens §§ 4 eller 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 1062 af 7. september 2017, jf. lovens § 12, nr. 2 og 3.

Stk. 5. Tilbagebetalingskrav som følge af stk. 4 forfalder den 1. maj 2019 og forrentes fra forfaldsdagen efter reglerne i rentelovens § 5, stk. 1.

Givet på Amalienborg, den 5. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Karsten Lauritzen

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).

2) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/413/EU af 11. marts 2015 om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser (CBE-direktivet), EU-Tidende 2015, nr. L 68, side 9, og Rådets direktiv 1992/106/EØF af 7. december 1992 om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne, EF-Tidende 1992, nr. L 368, side 38.