Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af kildeskatteloven

(Afbureaukratisering af forskerskatteordningen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af 29. januar 2016, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 1130 af 11. september 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 48 E, stk. 1, ændres »i forbindelse med påbegyndelse af ansættelsesforhold« til: »af vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold«.

2. I § 48 E, stk. 3, nr. 1, ændres »jf. dog stk. 5« til: »jf. dog stk. 5 og 6«.

3. I § 48 E, stk. 3, nr. 3, indsættes efter »jf. dog stk. 4«: », og således at der ved opgørelsen af vederlaget ses bort fra perioder med barselsorlov«.

4. I § 48 E indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Personer, som tidligere har været omfattet af denne paragraf og § 48 F, anses for at opfylde betingelserne i stk. 3, nr. 1, selv om de pågældende inden for de seneste 10 år har været skattepligtige efter § 2, stk. 1, nr. 1, af vederlag, der er udbetalt på baggrund af en ansættelsesperiode, som har dannet grundlag for beskatning efter § 48 F.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2019 og har virkning fra og med indkomståret 2019.

Givet på Amalienborg, den 5. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Karsten Lauritzen