Senere ændringer til forskriften
Links til øvrige EU dokumenter
32015L1535
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af emballageafgiftsloven og opkrævningsloven og om ophævelse af pvc-afgiftsloven1)

(Ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I emballageafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1236 af 4. oktober 2016, foretages følgende ændringer:

1. § 2 d ophæves.

2. I § 3, stk. 1 og 2, ændres »§ 2 a, § 2 c eller § 2 d« til: »§§ 2 a eller 2 c«.

3. I § 3 a ændres »§§ 2 a, 2 c eller 2 d« til: »§§ 2 a eller 2 c«.

§ 2

I opkrævningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1224 af 29. september 2016, som ændret ved § 19 i lov nr. 1555 af 19. december 2017 og § 4 i lov nr. 1682 af 26. december 2017, foretages følgende ændring:

1. I bilag 1, liste A, ophæves nr. 30.

Nr. 31-33 bliver herefter nr. 30-32.

§ 3

Pvc-afgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 19. september 2017, ophæves.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

Givet på Amalienborg, den 5. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Karsten Lauritzen

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).