Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunale internationale grundskoler

(Udskydelse af revisionsbestemmelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunale internationale grundskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 159 af 8. februar 2017, som ændret ved § 14 i lov nr. 745 af 8. juni 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 20 ændres »2018-19« til: »2021-22«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. august 2019.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Merete Riisager