Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kort over anvendelse af opfyldt areal i Københavns Ydre Nordhavn
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S

(Ny arealinddeling og arealanvendelse i Københavns Ydre Nordhavn)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 632 af 14. juni 2011 og senest ved § 4 i lov nr. 658 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til kapitel 4 a ændres »Containerterminal« til: »Erhvervshavn«.

2. I § 26 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »containerterminal« til: »erhvervshavn«.

3. I § 26 a, stk. 3, ændres »Containerterminalen« til: »Erhvervshavnen«.

4. § 26 b, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Det areal, som i lovens bilag 2 er angivet med »I«, anvendes til erhvervshavn med krydstogtterminal, containerterminal og anden havnevirksomhed og havnerelateret virksomhed med tilhørende bygninger og anlæg, fornødne adgangsveje og opmarcharealer samt service- og vedligeholdelsesfaciliteter m.v.«

5. § 26 b, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter regler, som sikrer, at krydstogtterminalen forberedes til at kunne levere landstrøm til skibe ved kaj.«

6. I § 26 b, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 2, 1. pkt., ændres »»III«« til: »»II««.

7. I § 26 b, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 2, 1. pkt., ændres »rekreative formål« til: »maritime og rekreative formål«.

8. § 26 b, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

9. I § 26 b, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres »»IV«« til: »»III««.

10. § 26 b, stk. 5, ophæves.

11. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne lov.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ole Birk Olesen


Bilag 1

Kort over anvendelse af opfyldt areal i Københavns Ydre Nordhavn

  .