Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0065
 
Links til øvrige EU dokumenter
32003D0459
 
32006D0146
 
32007D0025
 
32013D0503
 
32013D0519
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr
Kapitel 3 Ind- og udførsel af hunde, katte og fritter
Kapitel 4 Import til Danmark af flyvende hunde samt supplerende krav til ikke-kommerciel flytning og import af hunde og katte fra halvøen Malaysia og fra Australien
Kapitel 5 Ind- og udførsel af bier og humlebier
Kapitel 6 Indførsel til Danmark af præriehunde, vilde gnavere og egern
Kapitel 7 Ind- og udførsel af fugle fra og til medlemsstater
Kapitel 8 Supplerende bestemmelser til Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010, om import til Danmark af andre hovdyr end kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien fra tredjelande bestemt til et godkendt organ
Kapitel 9 Ind- og udførsel af primater fra og til medlemsstater og import af primater fra tredjelande
Kapitel 10 Bemyndigede dyrlæger
Kapitel 11 Permanente karantænefaciliteter for hunde, katte og fritter
Kapitel 12 Straffebestemmelser og ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse levende dyr, godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter1)

I medfør af § 4, stk. 1, § 12, stk. 1, § 24 a, stk. 1, § 27 a, stk. 1 og 2, og § 28, stk. 7, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 20 af 11. januar 2018, og § 30, stk. 1 og 3, § 31, § 37, § 66 a, stk. 1 og 2, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 2. juli 2018, og § 13, stk. 1, nr. 3, og § 15, stk. 2, i lov om biavl, jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af 6. juli 1995, jf. § 22, stk. 2, i lov om biavl, jf. lovbekendtgørelse nr. 13 af 4. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1 og 6, og § 12, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1592 af 15. december 2017 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på følgende:

1) Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr.

2) Ind- og udførsel fra og til medlemsstater samt import fra tredjelande af:

a) hunde, katte og fritter,

b) fugle, bortset fra fjerkræ,

c) bier og humlebier, og

d) primater.

3) Import af flyvende hunde af slægten Pteropus fra halvøen Malaysia og Australien.

4) Indførsel og import af præriehunde (Cynomys sp.) med oprindelse eller hidrørende fra USA, gnavere, af ikke domesticerede arter, og egern med oprindelse eller hidrørende fra afrikanske tredjelande syd for Sahara.

5) Import fra tredjelande af andre hovdyr end kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien.

6) Godkendelse af og tilsyn og kontrol med permanente karantænefaciliteter til hunde, katte og fritter.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Indførsel: Enhver flytning af levende dyr til Danmark, der er stammer fra en medlemsstat eller et tredjeland, og:

a) hvor formålet med flytning af et selskabsdyr er at sælge dyret eller overdrage ejendomsretten til dyret,

b) hvor flytningen af et selskabsdyr ikke er betinget af ejers behov for at rejse, eller

c) hvor flytningen af et selskabsdyr sker mere end 5 dage før eller efter ejers rejse.

2) Udførsel: Enhver flytning af levende dyr til Danmark, der er bestemt til en anden medlemsstat, og hvor formålet med flytning af et selskabsdyr er at sælge dyret eller overdrage ejendomsretten til dyret, eller

a) hvor flytningen af et selskabsdyr ikke er betinget af ejers behov for at rejse, eller

b) hvor flytningen af et selskabsdyr sker mere end 5 dage før eller efter ejers rejse.

3) Medlemsstat: Et EU-medlemsland samt tredjeland, som har indgået samhandelsaftale med EU for en eller flere dyrearter, som sendingen omfatter.

4) Tredjeland: Et land eller et område, som ikke er medlem af Den Europæiske Union.

5) Import: Indførsel til Danmark fra et tredjeland.

6) Importør: Enhver person eller virksomhed hjemmehørende i Danmark, som foranlediger indførsel af dyr.

7) Eksportør: Enhver person eller virksomhed, som er ansvarlig for udførsel af dyr.

8) Den ansvarlige for fragten: Importøren eller en person eller virksomhed, som, har ansvaret for sendingen, når den indføres i Danmark.

9) Bier og humlebier: Dyr af arterne Apis mellifera og Bombus spp.

10) Primater: Dyr, der tilhører arter af ordenen Primates.

11) Godkendt organ:

a) Zoologiske haver godkendt efter bestemmelserne i bekendtgørelse om zoologiske haver m.v.

b) Godkendte organer, institutter og centre, som er et permanent geografisk afgrænset anlæg, som er godkendt i overensstemmelse med bilaget, del 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1282/2002 af 15. juli 2002 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 92/65/EØF om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF, hvor en eller flere dyrearter sædvanligvis holdes eller opdrættes med kommercielt eller andet sigte og udelukkende med et eller flere af følgende mål for øje:

i) Udstilling af nævnte dyr og oplysning af offentligheden.

ii) Dyrearternes bevarelse.

iii) Videnskabelig grundforskning eller anvendt forskning eller opdræt af dyr til sådanne forskningsformål.

Kapitel 2

Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr

Generelle bestemmelser vedrørende ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr

§ 3. Ejeren eller den bemyndigede person må ved ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr til Danmark fra medlemsstater og fra tredjelande, som er opført i del 1, bilag II, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 af 28. juni 2013 om standardidentifikationsdokumenter til brug ved ikke-kommerciel flytning af hunde, katte og fritter, fastlæggelse af lister over områder og tredjelande samt krav vedrørende format, layout og sprog for erklæringer, der attesterer opfyldelse af visse betingelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013, indføre disse til Danmark over alle grænseovergange.

§ 4. Ejeren eller den bemyndigede person må ved ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, der flyttes direkte til Danmark fra andre områder eller tredjelande end dem, der er opført i del 1, bilag II, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 af 28. juni 2013, kun indføre disse gennem et indgangssted for rejsende, der er opført på en liste udarbejdet af Fødevarestyrelsen. Listen er offentligt tilgængelig på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Ikke-kommerciel flytning af unge hunde, katte og fritter til Danmark fra andre medlemsstater

§ 5. Det er tilladt for ejeren eller den bemyndigede person at foretage en ikke-kommerciel flytning til Danmark af hunde, katte og fritter fra en anden medlemsstat, uanset at kravet om rabiesvaccination, jf. artikel 6, litra b, i Kæledyrsforordningen, ikke er opfyldt, hvis betingelserne i artikel 7, stk. 1, litra a eller b, og stk. 2, litra a eller b, i Kæledyrsforordningen er opfyldt.

Ikke-kommerciel flytning af unge hunde, katte og fritter til Danmark fra et tredjeland, der er opført i bilag II, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 af 28. juni 2013

§ 6. Det er tilladt for ejeren eller den bemyndigede person at foretage en ikke-kommerciel flytning til Danmark af hunde, katte og fritter fra områder eller tredjelande, der er opført i bilag II, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 af 28. juni 2013, uanset at kravet om rabiesvaccination, jf. artikel 10, stk. 1, litra b, i Kæledyrsforordningen, ikke er opfyldt, hvis betingelserne i artikel 11, stk. 1, litra a eller b, og stk. 2, litra a eller b, i Kæledyrsforordningen er opfyldt.

Ikke-kommerciel flytning af registrerede militær- eller spor- og redningshunde til Danmark

§ 7. Det er tilladt for ejeren eller den bemyndigede person at foretage en ikke-kommerciel flytning til Danmark af registrerede militær- eller spor- og redningshunde fra et andet område eller tredjelande end dem, der er opført i bilag II, del 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 af 28. juni 2013, gennem et andet indgangssted end det, der er angivet for rejsende, hvis betingelserne i artikel 10, stk. 3, litra a og b, i Kæledyrsforordningen er opfyldt.

Dispensation til ikke-kommerciel flytning af hunde, katte og fritter til Danmark

§ 8. Fødevarestyrelsen kan, uanset betingelserne i artikel 6 og 10 i Kæledyrsforordningen, i ekstraordinære situationer tillade ikke-kommerciel flytning til Danmark af hunde, katte og fritter, der ikke opfylder de i artikel 6 og 10 i Kæledyrsforordningen fastsatte betingelser, forudsat at betingelserne i artikel 32, stk. 1, litra a og b, i Kæledyrsforordningen er opfyldt.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse, jf. stk. 1, skal sendes til Fødevarestyrelsen via www.fvst.dk/kontakt og skal indeholde følgende oplysninger:

1) Begrundelsen for, at der søges om dispensation, og hvorfor der er tale om en ekstraordinær situation.

2) Tidspunktet for ønsket indrejse til Danmark.

3) Navn på ejer eller den bemyndigede person, der rejser med dyret.

4) Hvor og hvordan dyret har været holdt i afsendelseslandet.

5) Hvordan dyret flyttes til Danmark (direkte eller via andre lande, og i så fald hvilke).

6) Adressen på det sted, hvor ejer ønsker, at isolationen finder sted.

7) Kopier af dyrets dokumenter til dokumentation for de krav, som dyret opfylder på indrejsetidspunktet.

8) Angivelse af hvilke krav dyret ikke opfylder på indrejsetidspunktet.

9) Oplysning om eventuelle tiltag, som er planlagt eller som måtte være foretaget, men hvor resultatet endnu ikke foreligger.

Ikke-kommerciel flytning af fugle til Danmark fra tredjelande

§ 9. Det er forbudt at foretage en ikke-kommerciel flytning til Danmark af flere end fem levende fugle, der har oprindelse i et tredjeland, bortset fra Andorra, Færøerne, Grønland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten.

§ 10. Ejeren eller den bemyndigede person skal ved ikke-kommerciel flytning til Danmark af højst fem levende fugle holdt som selskabsdyr, der har oprindelse i et tredjeland, som er medlem af OIE (Verdensorganisationen for Dyresundhed), sikre, at én af følgende betingelser er opfyldt:

1) Fuglene har forud for flytningen været holdt i 30 dages isolation på afsendelsesstedet i et tredjeland, der er opført i del 1 i bilag I eller del 1 i bilag II til Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater.

2) Fuglene anbringes i 30 dages karantæne efter flytningen til Danmark på steder, der er godkendt i henhold til artikel 6, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 139/2013 af 7. januar 2013 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Unionen samt karantænebetingelser herfor.

3) Fuglene er inden for de sidste 6 måneder og senest 60 dage før afsendelsen fra det pågældende tredjeland blevet vaccineret og mindst én gang genvaccineret mod aviær influenza ifølge producentens anvisninger ved anvendelse af en H5-vaccine, der er godkendt til den pågældende art i overensstemmelse med vaccineproducentens anvisninger.

4) Fuglene har været holdt i isolation i mindst 10 dage forud for flytningen og er blevet testet med henblik på påvisning af aviær influenza-H5N1-antigen eller -genom som foreskrevet i kapitel om aviær influenza i Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, som regelmæssigt opdateret af OIE, i en prøve, der er udtaget tidligst på isolationsperiodens tredje dag.

Stk. 2. Ejeren eller den bemyndigede person skal sikre, at fuglene nævnt i stk. 1, flyttes til en husstand eller et andet opholdssted inden for Unionen, og de må kun tages med på skuer, messer, udstillinger eller andre samlinger af fugle i en periode på 30 dage efter deres indførsel til Unionen, med undtagelse af flytninger til en godkendt karantænefacilitet efter deres import til Unionen, jf. stk. 1, nr. 2.

Stk. 3. I afsendelseslandet skal en embedsdyrlæge attestere, at fuglene lever op til betingelserne i stk. 1. Dette gøres i et veterinærcertifikat efter modellen i bilag II i Kommissionens beslutning nr. 2007/25/EF af 22. december 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza og transport af fugle holdt som selskabsdyr, der ledsager deres ejere, til fællesskabet.

Stk. 4. Ejeren eller den bemyndigede person skal sikre, at veterinærcertifikatet nævnt i stk. 3 ledsager fuglene under flytningen, og at det suppleres med en erklæring i overensstemmelse med bilag III, i Kommissionens beslutning nr. 2007/25/EF af 22. december 2006, fra ejeren eller den bemyndigede person.

Stk. 5. Stk. 1-4 gælder ikke for ikke-kommerciel flytning af højst fem fugle med oprindelse i Andorra, Færøerne, Grønland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten.

Kapitel 3

Ind- og udførsel af hunde, katte og fritter

Ind- og udførsel af hunde, katte og fritter fra og til medlemsstater

§ 11. Importøren, når det drejer sig om indførsel til Danmark fra en anden medlemsstat, og eksportøren, når det drejer sig om udførsel fra Danmark til en anden medlemsstat af hunde, katte og fritter skal sikre, at dette sker i overensstemmelse med følgende krav:

1) Dyrene skal opfylde betingelserne i artikel 6, og hvor det er relevant, i artikel 7 i Kæledyrsforordningen.

2) Dyrene skal inden for 48 timer inden deres afsendelse underkastes en klinisk undersøgelse foretaget af den bemyndigede dyrlæge, jf. § 29, når det drejer sig udførsel fra Danmark, og en dyrlæge, der er bemyndiget hertil af den kompetente myndighed i afsendelseslandet, når det drejer sig om indførsel til Danmark.

3) Dyrene skal under transporten til bestemmelsesstedet ledsages af et sundhedscertifikat, der:

a) er i overensstemmelse med modellen i bilag E, del 1, i Rådets direktiv nr. 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (Balai-direktivet), og

b) er udfyldt i TRACES og som er underskrevet af en embedsdyrlæge, som attesterer, at den bemyndigede dyrlæge, jf. § 29, når det drejer sig om udførsel fra Danmark, og den dyrlæge, der er bemyndiget af den kompetente myndighed i afsendelseslandet, når det drejer sig om indførsel til Danmark, i de relevante afsnit af identifikationsdokumentet og i det format, der er angivet i artikel 21, stk. 1, i Kæledyrsforordningen, har godtgjort, at den kliniske undersøgelse, som er udført i overensstemmelse med pkt. 2, viste, at dyrene på tidspunktet for den kliniske undersøgelse er egnede til den planlagte forsendelse, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter.

Import af hunde, katte og fritter til Danmark fra tredjelande eller tredjelandsområde

§ 12. Importøren skal ved import af hunde, katte og fritter til Danmark fra tredjelande og tredjelandsområder sørge for, at dyrene kommer fra tredjelande og tredjelandsområder, og ethvert tredjeland eller tredjelandsområde, som de føres igennem i transit, som er opført på en af følgende lister:

1) Bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 2018/659/EU af 12. april 2018 om betingelserne for indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra.

2) Del 1 i bilag II til Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010.

3) Bilag II til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 af 28. juni 2013.

Stk. 2. Uanset stk. 1 må sendinger af hunde, katte eller fritter bestemt til godkendte organer, kun importeres, hvis de tredjelande eller tredjelandsområder, dyrene kommer fra, og ethvert område eller tredjeland, som de føres igennem i transit, er opført på den i stk. 1, nr. 3, omhandlede liste.

§ 13. Importøren skal ved import af hunde, katte og fritter til Danmark fra de tredjelande og tredjelandsområder, der er nævnt i § 12, sørge for, at importen sker i overensstemmelse med følgende krav:

1) Dyrene skal opfylde betingelserne i artikel 10, stk. 1, litra a-d, og hvor det er relevant, artikel 12, stk. 1, litra a, i Kæledyrsforordningen.

2) Dyrene er inden for 48 timer inden afsendelsen underkastet en klinisk undersøgelse foretaget af en dyrlæge, der er bemyndiget af den kompetente myndighed i afsendelseslandet, og som har konstateret, at dyrene på tidspunktet for den kliniske undersøgelse var egnede til den planlagte forsendelse.

3) Dyrene er under transporten til bestemmelsesstedet ledsaget af et dyresundhedscertifikat, der er udfærdiget i overensstemmelse med modellen i del 1 i bilaget til Kommissionens gennemførelsesafgørelse nr. 2013/519/EU af 21. oktober 2013 om listen over områder og tredjelande, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte og fritter, og om standardsundhedscertifikatet til brug ved sådan import, og som er underskrevet af en embedsdyrlæge i overensstemmelse med de forklarende bemærkninger i del 2 i bilaget til Kommissionens gennemførelsesafgørelse nr. 2013/519/EU af 21. oktober 2013.

4) Dyrene skal opfylde kravene i det i nr. 3 omhandlede dyresundhedscertifikat for så vidt angår de områder eller tredjelande, de kommer fra, og ethvert område eller tredjelande, som de føres igennem i transit, jf. § 12, stk. 1, nr. 1-3.

Kapitel 4

Import til Danmark af flyvende hunde samt supplerende krav til ikke-kommerciel flytning og import af hunde og katte fra halvøen Malaysia og fra Australien

§ 14. Importøren skal ved import til Danmark af flyvende hunde af arten Pteropus med oprindelse i eller afsendt fra halvøen Malaysia og Australien sikre, at følgende betingelser er opfyldt:

1) Dyrene stammer fra en koloni i fangenskab.

2) Dyrene har været isoleret i karantænefaciliteter i mindst 60 dage.

3) Prøver udtaget fra dyrene har udvist negative resultater ved en serumneutralisering eller ved en godkendt ELISA-test for antistoffer mod Hendra og Nipah sygdomsvira, udført i et laboratorium, som de kompetente myndigheder har godkendt til disse test, på blodprøver, der er taget ved to lejligheder med 21 til 30 dages mellemrum, idet den ene prøve skal tages i løbet af de sidste 10 dage inden eksporttidspunktet.

Stk. 2. Betingelserne i stk. 1 skal kunne dokumenteres overfor Fødevarestyrelsen i forbindelse med veterinærkontrollen eller anden kontrolmyndighed i forbindelse med indgangskontrollen.

§ 15. Importøren, ejeren eller den bemyndigede person skal ved import eller ikke-kommerciel flytning til Danmark af hunde og katte med oprindelse i eller afsendt fra halvøen Malaysia sikre, at følgende betingelser er opfyldt:

1) Dyrene ikke har haft kontakt med svin i de sidste 60 dage inden eksporttidspunktet.

2) Dyrene ikke har befundet sig på bedrifter, hvor der de sidste 60 dage er blevet bekræftet udbrud af sygdommen Nipah.

3) Prøver udtaget fra dyrene har udvist negative resultater ved en ELISA-test til påvisning af IgG, udført i et laboratorium, som de kompetente myndigheder i afsendelseslandet har godkendt til test for antistoffer mod Nipah sygdomsvira, på en blodprøve, der er taget i løbet af de sidste 10 dage inden eksporttidspunktet.

Stk. 2. Betingelserne i stk. 1 skal kunne dokumenteres overfor Fødevarestyrelsen i forbindelse med veterinærkontrollen eller anden kontrolmyndighed i forbindelse med indgangskontrollen.

§ 16. Importøren, ejeren eller den bemyndigede person skal ved import eller ikke-kommerciel flytning til Danmark af katte med oprindelse i eller afsendt fra Australien sikre, at dyrene ikke har befundet sig på bedrifter, hvor der i de sidste 60 dage er blevet bekræftet udbrud af sygdommen Hendra disease.

Stk. 2. Betingelserne i stk. 1 skal kunne dokumenteres overfor Fødevarestyrelsen i forbindelse med veterinærkontrollen eller anden kontrolmyndighed i forbindelse med indgangskontrollen.

Kapitel 5

Ind- og udførsel af bier og humlebier

Ind- og udførsel af bier og humlebier fra og til medlemsstater

§ 17. Importøren, når det drejer sig om indførsel til Danmark fra en anden medlemsstat, og eksportøren, når det drejer sig om udførsel fra Danmark til en anden medlemsstat, af bier eller humlebier skal sikre, at dyrene komme fra et område, som ikke er pålagt forbud i forbindelse med udbrud af ondartet bipest, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Forbudsperioden, jf. stk. 1, skal være på mindst 30 dage efter det seneste konstaterede tilfælde og efter det tidspunkt, hvor alle bistader inden for en radius på 3 km er blevet kontrolleret af Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, Offentlig bisygdomsbekæmpelse (Offentlig bisygdomsbekæmpelse), når det drejer sig om udførsel fra Danmark, og den kompetente myndighed i afsendelseslandet, når det drejer sig om indførsel til Danmark, og hvor alle inficerede bistader er blevet enten afbrændt eller behandlet og godkendt af denne myndighed, jf dog stk. 3.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse for humlebier, som kommer fra et anlæg, der er isoleret fra det omgivende miljø og er under tilsyn af Offentlig bisygdomsbekæmpelse, når det drejer sig om udførsel fra Danmark, og den kompetente myndighed i afsendelseslandet, når det drejer sig om indførsel til Danmark.

§ 18. Importøren, når det drejer sig om indførsel til Danmark fra en anden medlemsstat, og eksportøren, når det drejer sig om udførsel fra Danmark til en anden medlemsstat, af humlebier fra et anlæg, der er isoleret fra det omgivende miljø og er under tilsyn af den kompetente myndighed i afsendelseslandet, når det drejer sig om indførsel til Danmark, og Offentlig bisygdomsbekæmpelse, når det drejer sig om udførsel fra Danmark, skal sikre, at anlægget er fri for ondartet bipest og er blevet undersøgt umiddelbart inden afsendelsen, og at hverken humlebier eller yngel fremviser nogen kliniske tegn på eller antydning af sygdommen.

§ 19. Importøren, når det drejer sig om indførsel til Danmark fra en anden medlemsstat, og eksportøren, når det drejer sig om udførsel fra Danmark til en anden medlemsstat, skal sikre, at bierne eller humlebierne under transporten til bestemmelsesstedet ledsages af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i bilag E, del 2 i Balai-direktivet og lever op til kravene heri.

Stk. 2. Sundhedscertifikatet, jf. stk. 1, skal være udfyldt i TRACES og være udstedt af en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen, når det drejer sig om udførsel fra Danmark, og den kompetente myndighed i afsendelseslandet, når det drejer sig om indførsel til Danmark.

§ 20. Det er forbudt at indføre de varer, der er opført i femte kolonne i skemaet i bilaget til Kommissionens gennemførelsesafgørelse nr. 2013/503/EU af 11. oktober 2013 om anerkendelse af dele af Unionen som frie for varroatose hos bier og om fastsættelse af supplerende garantier, som kræves i samhandelen inden for Unionen og ved import, med henblik på beskyttelse af deres status som varroatosefrie, til de områder, som er nævnt i tredje kolonne i samme skema, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Det er tilladt at lade de varer, der er opført i femte kolonne i skemaet i bilaget til Kommissionens gennemførelsesafgørelse nr. 2013/503/EU af 11. oktober 2013, indføre til de områder, der er opført i tredje kolonne i samme skema, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Varerne har oprindelse i en anden medlemsstat eller område heraf, som er anerkendt som varroatosefri(t) i henhold til EU bestemmelserne herfor.

2) Varerne ledsages af det sundhedscertifikat, der er nævnt i § 19, og i hvilket følgende oplysninger er tilføjet i punkt II. 2: »de varer, der er opført i femte kolonne i skemaet i bilaget til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/503/EU af 11. oktober 2013, kommer fra medlemsstater eller dele heraf, som er anerkendt som varroatosefrie i henhold til artikel 15, stk. 2, i direktiv 92/65/EØF, og hvor der ikke er indberettet noget tilfælde af varroatose i de seneste 30 dage.«

3) Der er truffet alle fornødne forholdsregler for at undgå, at sendingerne kontamineres med varroatose under transporten.

Import af bier og humlebier fra tredjelande

§ 21. Importøren skal ved import af bidronninger (Apis mellifera og Bombus sp.) til Danmark fra tredjelande og tredjelandsområder som omhandlet af artikel 7, stk. 3, litra a, i Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 sende bure, arbejdsbier og andet materiale, der har ledsaget bidronningerne fra oprindelseslandet til Offentlig bisygdomsbekæmpelse med henblik på den i artikel 13, stk. 3, i Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 nævnte laboratorieundersøgelse.

Stk. 2. Bier, bure m.v., jf. stk. 1, skal indsendes i henhold til Offentlig bisygdomsbekæmpelses retningslinjer.

Stk. 3. Udgifter forbundet med den i stk. 1 nævnte kontrol er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

§ 22. Det er forbudt for importører at importere sendinger af bier, der er omhandlet i artikel 7, stk. 3, litra a, i Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010, via et dansk grænsekontrolsted, hvis sendingens endelige bestemmelsessted som anført i rubrik I. 9, I. 10 eller I. 12 i det sundhedscertifikat, der ledsager sendingen, er et område, der er opført i tredje kolonne i skemaet i bilaget til Kommissionens gennemførelsesafgørelse nr. 2013/503/EU af 11. oktober 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan tillade import af de i stk. 1 omhandlede sendinger, forudsat at deres endelige bestemmelsessted ændres til et område, der ikke er opført i tredje kolonne i skemaet i bilaget, jf. dog de sundhedsmæssige betingelser for import, der er fastsat i Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010, samt i § 23.

Kapitel 6

Indførsel til Danmark af præriehunde, vilde gnavere og egern

§ 23. Det er forbudt at indføre følgende arter til Danmark:

1) Præriehunde (Cynomys sp.) med oprindelse i eller hidrørende fra USA.

2) Gnavere af ikke-domesticerede arter og egern med oprindelse i eller hidrørende fra afrikanske tredjelande syd for Sahara, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning tillade indførsel af de omhandlede dyr til godkendte organer.

Stk. 3. Ansøgning om tilladelse, jf. stk. 2, skal sendes til Fødevarestyrelsen via www.fvst.dk/kontakt, og skal indeholde følgende oplysninger:

1) Navn og adresse på det godkendte organ, hvortil indførslen ønskes.

2) Oplysning om oprindelse- og afsendelsesland.

3) Dyreart og antal, herunder oplysning om id-nr. og sundhedsstatus.

4) Forventet indførselstidspunkt.

Kapitel 7

Ind- og udførsel af fugle fra og til medlemsstater

§ 24. Importøren, når det drejer sig om indførsel til Danmark fra en anden medlemsstat, og eksportøren, når det drejer sig om udførsel fra Danmark til en anden medlemsstat af fugle skal sikre, at dette sker i overensstemmelse med følgende krav:

1) Dyrene skal komme fra et husdyrbrug eller dyrehold, hvor der ikke er konstateret fugleinfluenza i de 30 dage, der går forud for afsendelsen.

2) Dyrene skal komme fra et husdyrbrug, et dyrehold eller et område, som ikke er underkastet restriktioner som led i bekæmpelse af Newcastle disease.

3) Dyrene viser ved undersøgelsen ikke kliniske tegn på de sygdomme, som dyrene er modtagelige for.

4) Hvis dyrene er importeret fra et tredjeland, skal de have været i karantæne på det husdyrbrug eller dyrehold, som de er bragt til efter importen til Danmark.

Stk. 2. For fugle af ordenen Psittaciformes gælder udover kravene i stk. 1, endvidere følgende:

1) Dyrene må ikke komme fra et husdyrbrug eller dyrehold, hvor der er diagnosticeret psittacosis (Clamydia psittaci), eller have været i kontakt med dyr fra et sådant husdyrbrug eller dyrehold. Forbudsperioden skal være på mindst to måneder efter det senest diagnosticerede tilfælde og behandling (rengøring og desinfektion).

2) Dyrene skal være identificeret og registreret på en sådan måde, at de kan føres tilbage til det husdyrbrug, dyrehold eller godkendte organ, som de oprinder fra eller passerer igennem.

3) Dyrene skal ledsages af et handelsdokument, som er attesteret af en embedsdyrlæge eller den dyrlæge, der har tilknyttet det husdyrbrug eller dyrehold, hvorfra fuglene kommer.

Stk. 3. Importøren, når det drejer sig om indførsel til Danmark fra en anden medlemsstat, og eksportøren, når det drejer sig om udførsel fra Danmark til en anden medlemsstat, skal sikre, at fugle, der er vaccineret imod aviær influenza under transporten til bestemmelsesstedet ledsages af et sundhedscertifikat, der:

1) Når fuglenes bestemmelsessted ikke er et godkendt organ, er i overensstemmelse med modellen i bilag E, del 1, i Balai-direktivet, og som skal være udfyldt i TRACES og udstedt af en embedsdyrlæge, som attesterer, at dyrene lever op til kravene heri.

2) Når fuglenes bestemmelsessted er et godkendt organ, er i overensstemmelse med modellen i bilag E, del 3, i Balai-direktivet, og som skal være udfyldt i TRACES og udstedt af en embedsdyrlæge, som attesterer, at dyrene lever op til kravene heri.

Kapitel 8

Supplerende bestemmelser til Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010, om import til Danmark af andre hovdyr end kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien fra tredjelande bestemt til et godkendt organ

§ 25. Ansøgning om tilladelse til import af sendinger af andre hovdyr end kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien fra tredjelande bestemt til et godkendt organ i henhold til artikel 3a, stk. 1 eller 2, i Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010, skal sendes til Fødevarestyrelsen via www.fvst.dk/kontakt. Det skal i ansøgningen kunne dokumenteres, at de i artikel 3a, stk. 1 eller 2, nævnte betingelser opfyldes.

Kapitel 9

Ind- og udførsel af primater fra og til medlemsstater og import af primater fra tredjelande

§ 26. Det er forbudt at indføre primater til Danmark, jf. dog stk. 2 og 4 og § 27.

Stk. 2. Det er tilladt at indføre primater fra godkendte organer i andre medlemsstater til godkendte organer i Danmark.

Stk. 3. Importøren skal sikre, at primater, jf. stk. 2, under transporten til bestemmelsesstedet ledsages af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i bilag E, del 3 i Balai-direktivet, som skal være udfyldt i TRACES og udstedt af en embedsdyrlæge, som attesterer, at dyrene lever op til kravene heri.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan efter forudgående ansøgning tillade import af primater fra godkendte organer i tredjelande til godkendte organer i Danmark.

Stk. 5. Ansøgning om tilladelse, jf. stk. 4, sendes til Fødevarestyrelsen, via www.fvst.dk/kontakt, og skal indeholde følgende oplysninger:

1) Navn, adresse og kontaktoplysninger på ansøgeren.

2) Adresse og godkendelsesnr. på det godkendte organ, som primaten er bestemt til.

3) Dyrets id-nr. og sundhedsstatus.

4) Oplysninger om primatens oprindelse, herunder dokumentation for den kompetente myndighed i afsendelseslandets godkendelse af og kontrol med det afsendende godkendte organ.

5) Forventet tidspunkt for indførslen.

§ 27. Fødevarestyrelsen kan, efter forudgående ansøgning, tillade salg eller overdragelse af ejendomsretten af primater, der ejes af en privatperson, til godkendte organer.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse, jf. stk. 1, sendes til Fødevarestyrelsen, via www.fvst.dk/kontakt, og skal indeholde følgende oplysninger:

1) Navn, adresse og kontaktoplysninger på ansøgeren.

2) Adresse og godkendelsesnr. på det godkendte organ, som primaten er bestemt til.

3) Dyrets id-nr. og sundhedsstatus.

4) Oplysninger om primatens oprindelse.

5) Forventet tidspunkt for salget eller overdragelsen.

§ 28. Det er forbudt at udføre primater fra Danmark, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Det er tilladt at udføre primater fra godkendte organer i Danmark bestemt til godkendte organer i andre medlemsstater.

Stk. 3. Eksportøren skal sikre, at primater, jf. stk. 2, under transporten til bestemmelsesstedet ledsages af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i bilag E, del 3 i Balai-direktivet, skal være udfyldt i TRACES og udstedt af en embedsdyrlæge, som attesterer, at dyrene lever op til kravene heri.

Kapitel 10

Bemyndigede dyrlæger

§ 29. For selskabsdyr, som er omfattet af denne bekendtgørelse, og som befinder sig i Danmark, bemyndiges dyrlæger med dansk autorisation til at foretage de vaccinationer og undersøgelser m.v. samt udfylde dokumenter, hvor dette er påkrævet, jf. denne bekendtgørelse samt Kæledyrsforordningen.

§ 30. Den danske version af identifikationsdokumentet, jf. artikel 21, stk. 1, i Kæledyrsforordningen, må kun udstedes i Danmark af den bemyndigede dyrlæge, jf. § 29, til hunde, katte og fritter, som befinder sig i Danmark, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Den danske version af identifikationsdokumentet, jf. artikel 21, stk. 1, i Kæledyrsforordningen, må udstedes i Grønland til hunde, katte og fritter, som befinder sig i Grønland, og på Færøerne til hunde, katte og fritter, som befinder sig på Færøerne, og i overensstemmelse med artikel 22 i Kæledyrsforordningen.

§ 31. Det i artikel 22, stk. 3, i Kæledyrsforordningen, nævnte register skal opbevares i mindst tre år.

Stk. 2. Den bemyndigede dyrlæge, jf. § 29, skal i det i stk. 1, nævnte register kunne redgøre for det videre forløb for de identifikationsdokumenter, som denne har modtaget fra Fødevarestyrelsen.

§ 32. Den bemyndigede dyrlæge, jf. § 29, der har modtaget blanke versioner af identifikationsdokumentet, jf. artikel 21, stk. 1, i Kæledyrsforordningen, må ikke videredistribuere eller udlevere blanke versioner af dokumentet.

§ 33. Det er ikke tilladt at erstatte identifikationsdokumenter, jf. artikel 21, stk. 1, eller artikel 25, stk. 1, i Kæledyrsforordningen, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Det er ikke tilladt at erstatte gyldige identifikationsdokumenter, når dokumenterne er udfærdiget i overensstemmelse med det standardpas, der er fastlagt ved Kommissionens beslutning nr. 2003/803/EF af 26. november 2003 om et standardpas til transport inden for Fællesskabet af hunde, katte og fritter, og når det er udstedt før den 29. december 2014, med et nyt identifikationsdokument, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke, hvis:

1) der ikke længere er plads til at indskrive de påkrævede oplysninger i identifikationsdokumentet,

2) identifikationsdokumentet er bortkommet eller er blevet beskadiget på en sådan måde, at det ikke længere er muligt entydigt at aflæse oplysningerne heri,

3) hvis en revaccination ikke blev givet inden for den i bilag III, stk. 2, litra e, til Kæledyrsforordningen omhandlede gyldighedsperiode for en tidligere rabiesvaccination, som er attesteret i et identifikationsdokument, der er udfærdiget i overensstemmelse med det standardpas, der er fastlagt ved Kommissionens beslutning nr. 2003/803/EF af 26. november 2003 om et standardpas til transport inden for Fællesskabet af hunde, katte og fritter,

4) gyldighedsperioden er udløbet på det standardcertifikat, der er fastsat i bilag IV til Identifikationsdokument- og landeforordningen, eller

5) hvis identifikationsdokumentet, jf. artikel 21, stk. 1, i Kæledyrsforordningen ikke er blevet udstedt og udfyldt i overensstemmelse med kravene i artikel 22 i Kæledyrsforordningen, og hvor fejlattestering ikke kan rettes på en tilfredsstillende måde.

Stk. 4. Når et identifikationsdokument erstattes, jf. stk. 3, skal den bemyndigede dyrlæge, jf. § 29, i det i artikel 22, stk. 3, i Kæledyrsforordningen, nævnte register, registrere hvilket unikt nummer, det nye identifikationsdokument har samt det unikke nummer på det identifikationsdokument, som det erstatter.

Kapitel 11

Permanente karantænefaciliteter for hunde, katte og fritter

Betingelser for godkendelse af permanente karantænefaciliteter for hunde, katte og fritter

§ 34. Permanente karantænefaciliteter for hunde, katte og fritter skal besigtiges, godkendes og have tildelt et godkendelsesnummer af Fødevarestyrelsen, før karantæneaktiviteterne påbegyndes.

Stk. 2. Ansøgning om godkendelse af permanente karantænefaciliteter, jf. stk. 1, skal sendes til Fødevarestyrelsen via www.fvst.dk/kontakt.

Stk. 3. Den i stk. 1 nævnte karantænefacilitet skal for at blive besigtiget, godkendt og få tildelt et godkendelsesnummer opfylde følgende betingelser:

1) Karantænefaciliteten skal have tilknyttet en dyrlæge med dansk autorisation. Såfremt karantænefacilitetens dyrlæge udskiftes, skal Fødevarestyrelsen underrettes herom.

2) Karantænefaciliteten skal have udpeget en ansvarlig person for karantænefaciliteten. Denne person kan ikke være karantænefacilitetens dyrlæge.

3) Karantænefaciliteten skal have oprettet en vagtordning, så karantænefaciliteten kan kontaktes telefonisk på et hvilket som helst tidspunkt, året rundt.

4) Karantænefaciliteten skal råde over aflåselige rum eller arealer, herunder løbegårde til hold af dyrene, der skal indrettes på en sådan måde, at dyrenes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov tilgodeses.

5) Karantænefaciliteten skal være bygget på en sådan måde, at der er fysisk adskillelse fra andre aktiviteter, der ikke omfatter karantæneaktivitet.

6) Karantænefaciliteten skal være bygget og isoleret på en sådan måde, at enhver kontakt med dyr udenfor undgås samt at dyrene, der er anbragt i karantænen, ikke kan undslippe, ikke har mulighed for at smitte hinanden og ikke har adgang til at bide eller på anden måde beskadige mennesker og andre dyr.

7) Karantænefaciliteten skal have faciliteter til håndvask, desinfektion og tøjskift, herunder fodtøj, med mindre der forefindes fodbade, til alle afdelinger.

8) Karantænefaciliteten skal have et separat grovkøkken, opbevaringsrum og foderlager til håndtering af foder, vand- og foderskåle, tæpper, kurve, halsbånd og snore m.v., som ligger adskilt fra de lokaler, hvor dyrene i karantænefaciliteten holdes.

9) Karantænefaciliteten skal have et vaskerum til rengøring af tæpper m.v. med vaskemaskine og tørretumbler eller andre tørrefaciliteter, som ligger adskilt fra de lokaler, hvor dyrene i karantænefaciliteten holdes. Vaskerummet må gerne være en del af grovkøkkenet, opbevaringsrummet og foderlageret.

10) Karantænefaciliteten skal råde over arbejdsplaner og hygiejniske procedurer for den daglige pasning af dyrene indsat på karantænefaciliteten, som sikrer, at den potentielle smitterisiko for dyr og personale, som håndteringen af dyrene indebærer, mindskes mest muligt, og at der ikke spredes smitte fra afdelinger med højeste status til afdelinger med laveste status.

11) Karantænefaciliteten skal råde over tildækkede, lækagesikre containere til opbevaring af affald samt eventuelt fryser eller køleskab eller -rum til opbevaring af aflivede eller døde dyr indtil tidspunktet for afhentning.

12) Karantænefaciliteten skal være bygget på en sådan måde, at hele karantænen, bortset fra kontorlokalerne, let kan rengøres og desinficeres.

13) Karantænefaciliteten skal råde over tilstrækkeligt rummelige lokaler, herunder omklædningsrum, badefaciliteter og toiletter, til det personale, der skal forestå pasning og pleje af de dyr, der er anbragt på karantænefaciliteten.

§ 35. Ansøgning om godkendelse, jf. § 34, stk. 2, skal indeholde følgende:

1) Maksimalt antal dyr fordelt på arter, der kan indsættes på karantænefaciliteten.

2) Placeringen og konstruktionen af virksomhedens bygninger, lokaler og dyreanlæg.

3) Oversigtsplan, der angiver placeringen af virksomhedens enkelte dele samt tegninger med oplysning om mål for bygninger, lokaler og dyreanlæg.

4) Navn og adresse på den dyrlæge med dansk autorisation, der ønskes tilknyttet karantænefaciliteten.

5) Navn og adresse på den ansvarlige for karantænefaciliteten.

6) Arbejdsplaner og hygiejniske procedurer for den daglige pasning af dyrene indsat på karantænefaciliteten.

Stk. 2. Alle større bygningsmæssige ændringer af karantænefaciliteten skal være godkendt af Fødevarestyrelsen før ibrugtagning.

Stk. 3. Hvis den ansvarlige for karantænefaciliteten udskiftes, skal dette meddeles Fødevarestyrelsen indenfor 4 uger efter udskiftningen.

Betingelser vedrørende drift af, tilsyn og kontrol med samt indsættelse af hunde, katte og fritter på permanente karantænefaciliteter

§ 36. Den ansvarlige for karantænefaciliteten må kun lade hunde, katte og fritter indsætte på karantænefaciliteten, hvis Fødevarestyrelsen har truffet afgørelse herom, jf. Kæledyrsforordningen eller bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr.

Stk. 2. Den ansvarlige for karantænefaciliteten sikrer, at uvedkommende ikke har adgang til karantænefaciliteten, og at besøg kun finder sted efter tilladelse fra karantænefacilitetens dyrlæge, og på betingelser fastlagt af denne.

Stk. 3. Den ansvarlige for karantænefacilitetenm skal sikre, at personalet, herunder frivilligt tilknyttet, har gennemgået relevant instruktion i desinfektions- og hygiejneprincipper samt være oplært i at følge facilitetens arbejdsplan med henblik på at forebygge smittespredning fra dyr til dyr, dyr til mennesker og fra mennesker til dyr i forhold til de for karantænen relevante dyrearter.

Stk. 4. Den ansvarlige for karantænefaciliteten skal føre fortegnelser over følgende:

1) Art, race og identifikation for hvert dyr, der befinder sig på karantænefaciliteten.

2) Angivelse af, hvornår dyr indsættes og forlader karantænefaciliteten.

3) Kliniske undersøgelser og oplysninger om alle diagnostiske undersøgelser og resultaterne heraf samt behandlinger og vaccinationer udført på dyrene, der holdes på karantænefaciliteten.

4) Navn og adresse på dyrenes ejer, bemyndigede person eller importør.

Stk. 5. Fortegnelserne nævnt i stk. 4 skal gemmes i mindst 3 år efter, at dyret har forladt karantænefaciliteten og skal til enhver tid kunne forevises karantænefacilitetens dyrlæge og Fødevarestyrelsen.

Stk. 6. Den ansvarlige for karantænefaciliteten skal sikre, at håndtering af dyrene indsat på faciliteten kun finder kun sted i lokaler/lokaliteter, der er afsat til disse formål og lever op til bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 7. Den ansvarlige for karantænefaciliteten skal sikre at indsatte dyr tilses regelmæssigt, og mindst 1 gang i døgnet, samt at dyrenes opstaldning og pasning overvåges.

Stk. 8. Den ansvarlige for karantænefaciliteten skal etablere passende foranstaltninger til beskyttelse mod skadedyr, så som insekter, gnavere og fugle, på matriklen.

Stk. 9. Den ansvarlige for karantænefaciliteten skal sikre, at dens personale følger arbejdsplanen og de hygiejniske procedurer for den daglige pasning af dyrene.

Stk. 10. Den ansvarlige for karantænefaciliteten skal sikre, at håndtering af foder samt rengøring og desinfektion af mad- og drikkeskåle og andre materialer og instrumenter, fx tæpper og kurve, der kommer i kontakt med dyrene på karantænefaciliteten, kun foregår i de dertil indrettede rum.

Stk. 11. Den ansvarlige for karantænefaciliteten skal sikre, at mad- og drikkeskåle samt andre materialer eller instrumenter, der kommer i kontakt med dyrene på karantænefaciliteten, rengøres grundigt og desinficeres efter brug, med mindre der anvendes engangsmaterialer.

Stk. 12. Den ansvarlige for karantænefaciliteten skal sikre, at affald, som er fremkommet i forbindelse med karantæneaktiviteten, opbevares i tildækkede, lækagesikre containere og bortskaffes på følgende måde:

1) Dyrenes afføring, anvendte engangsmaterialer og andet affald bortskaffes som affald ved forbrænding på et godkendt forbrændingsanlæg.

2) Dyr, der aflives i karantæneperiode, sendes til forbrænding på et godkendt dyrekrematorium.

Stk. 13. Den ansvarlige for karantænefaciliteten skal sikre, at opbevaringsrum og bure m.v., udover den almindelige daglige rengøring, grundigt rengøres og desinficeres, inden der anbringes nye dyr heri.

§ 37. Den ansvarlige for karantænefaciliteten skal sikre, at dyr, der indsættes på karantænefaciliteten, straks efter ankomsten isoleres i et lokale, bur m.v., der er forsvarligt lukket, og at de holdes enkeltvis, medmindre andet taler herfor, fx at de udgør en samlet forsendelse.

Stk. 2. Umiddelbart efter ankomsten skal den ansvarlige for karantænefaciliteten sikre, at id-mærkning, vaccinationer, behandlinger eller diagnostiske tiltag, som det måtte være påkrævet i henhold til Fødevarestyrelsens påbud, jf. § 36, stk. 1, eller anbefalet i henhold til nedenstående specifikke betingelser for den relevante dyreart, udføres af karantænefacilitetens dyrlæge.

Stk. 3. Den ansvarlige for karantænefaciliteten skal sikre, at dyr, der indsættes på karantænefaciliteten, isoleres i hele den periode, der fremgår af den afgørelse, som Fødevarestyrelsen har truffet. Kun Fødevarestyrelsen kan træffe afgørelse om, at isolationsperioden eller betingelserne for isolationsperioden ændres.

Stk. 4. Den ansvarlige for karantænefaciliteten skal sørge for, at dyr, der under isolationsperioden udviser kliniske symptomer på sygdom eller parasitangreb, straks tilses af karantænefacilitetens dyrlæge.

Stk. 5. Den ansvarlige for karantænefaciliteten må ikke flytte syge dyr, der kræver indlæggelse eller anden behandling på et dyrehospital eller -klinik, uden at der forud foreligger en tilladelse hertil fra Fødevarestyrelsen.

§ 38. Den ansvarlige for karantænefaciliteten skal sikre, at hunde, der er indsat på karantænefaciliteten, og som er over fire uger gamle, dagligt har individuel menneskelig kontakt i minimum 15 minutter. Heri medregnes ikke kontakten i forbindelse med fodring, pleje eller lignende af hundene. Hvalpe skal så vidt muligt vænnes til de forhold, de må forventes at ville møde fremover, idet bekendtgørelsens øvrige betingelser dog tages i betragtning.

Stk. 2. Den ansvarlige for karantænefaciliteten skal sikre, at hvalpe, der fødes i karantænefaciliteten, tilses af karantænefacilitetens dyrlæge. Hvalpene skal forblive sammen med tæven, indtil de er mindst 8 uger gamle. Hvalpe skal vænnes til daglig håndtering allerede fra den første dag efter fødslen.

§ 39. Den ansvarlige for karantænefaciliteten skal sikre, at katte, der er indsat på karantænefaciliteten, dagligt har en periode til leg og yderligere socialt samvær med mennesker. Heri medregnes ikke kontakten i forbindelse med fodring, pleje eller lignende af kattene. Killinger skal så vidt muligt vænnes til de forhold, de må forventes at ville møde fremover, idet bekendtgørelsens øvrige betingelser dog tages i betragtning.

Stk. 2. Den ansvarlige for karantænefaciliteten skal sikre, at killinger, der fødes i karantænefaciliteten, tilses af karantænefacilitetens dyrlæge. Killingerne skal forblive sammen med moderen, indtil de er mindst 12 uger gamle. Killinger skal vænnes til daglig håndtering allerede fra den første dag efter fødslen.

§ 40. Den ansvarlige for karantænefaciliteten skal sikre, at fritter håndteres dagligt.

Stk. 2. Den ansvarlige for karantænefaciliteten skal sikre, at fritter, der fødes i karantænefaciliteten, tilses af karantænefacilitetens dyrlæge. Ungerne skal forblive sammen med moderen, og de må tidligst fjernes fra hende, når de er mindst 10 uger gamle. De skal så tidligt som muligt vænnes til håndtering.

§ 41. Den ansvarlige for karantænefaciliteten skal sørge for, at karantænefacilitetens dyrlæge løbende og mindst 4 gange årligt fører tilsyn og kontrol med, at karantænefaciliteten overholder de betingelser, der er opstillet i §§ 36-40 i forhold til driften af og indsættelse af dyr på karantænefaciliteten.

Stk. 2. Tilsynet og kontrollen nævnt i stk. 1 skal kunne dokumenteres.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen aflægger mindst én gang årligt karantænefaciliteten et kontrolbesøg for på grundlag af fortegnelser, standardiserede arbejdsprocedurer og dokumentation af tilsynet og kontrollen at tage stilling til og efterprøve alle forhold vedrørende godkendelses-, tilsyns- og kontrolbetingelserne.

Stk. 4. Alle udgifter forbundet med etablering, godkendelse, drift, vedligehold, tilsyn og kontrol af karantænefaciliteten, herunder indsættelse af dyr på karantænefaciliteten, er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

Kapitel 12

Straffebestemmelser og ikrafttræden

§ 42. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffe med bøde den, der overtræder § 4, §§ 5-7, § 9, § 10, stk. 1 eller 3, § 11, § 12, stk. 1, §§ 13-16, § 17, stk. 1, § 18, § 19, stk. 1, § 20, § 21, stk. 1 eller 2, § 22, § 23, stk. 1, § 24, § 26, stk. 1 eller 3, § 28, stk. 1, 3 eller 4, § 30, stk. 1, §§ 31-32, § 33, stk. 1, 2 eller 4, § 36, stk. 1-6, eller 8-13, § 37 eller § 41, stk. 1 eller 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller groft uagtsomt, og hvis der ved overtrædelsen er:

1) forvoldt skade på folke- og dyresundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 43. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning straffes med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder den, der overtræder § 34, § 35, stk. 2 eller 3, § 36, stk. 7 eller §§ 38-40.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 44. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kæledyrsforordningen:

1) Artikel 5, stk. 1-2 eller 4.

2) Artikel 6.

3) Artikel 10, stk. 1 eller 2.

4) Artikel 22, stk. 1, stk. 2, 1. afsnit, eller stk. 3.

5) Artikel 32, stk. 1, litra b.

6) Artikel 33, stk. 2.

7) Artikel 34, stk. 2.

8) Artikel 35, stk. 1 eller 2.

§ 45. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder artikel 6 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2018/772 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 576/2013 for så vidt angår forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektioner hos hunde og om ophævelse af delegeret forordning (EU) nr. 1152/2011.

§ 46. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010:

1) Artikel 3.

2) Artikel 3 a, stk. 1, litra a-g, eller stk. 2, litra a-b.

3) Artikel 3 b, 1. afsnit.

4) Artikel 4.

5) Artikel 5.

6) Artikel 6.

7) Artikel 7.

8) Artikel 8.

9) Artikel 9.

10) Artikel 10.

11) Artikel 11.

12) Artikel 12.

13) Artikel 13.

14) Artikel 13 a.

§ 47. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 139/2013 af 7. januar 2013:

1) Artikel 6.

2) Artikel 7.

3) Artikel 10, stk. 1, litra b.

4) Artikel 11, stk. 1.

5) Artikel 12.

6) Artikel 13, stk. 1, litra c, stk. 2, litra c, stk. 3, litra c, eller stk. 4, litra d.

7) Artikel 14, stk. 7.

8) Artikel 15.

9) Artikel 16.

§ 48. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 1739/2005 af 21. oktober 2005 om dyresundhedsmæssige betingelser for transport af cirkusdyr mellem medlemsstater:

1) Artikel 3.

2) Artikel 4, stk. 1.

3) Artikel 8.

4) Artikel 10, stk. 1.

§ 49. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 396 af 11. november 1965 om forbud mod indførsel af aber.

2) Bekendtgørelse nr. 279 af 1. maj 1989 om indførsel af hunde og tamkatte fra Grønland.

3) Bekendtgørelse nr. 619 af 30. juni 2003 om forbud mod indførsel af præriehunde og vilde gnavere og egern.

4) Bekendtgørelse nr. 1042 af 19. oktober 2006 om indførsel af hundehvalpe og kattekillinger fra Grønland.

5) Bekendtgørelse nr. 1355 af 2. december 2013 om straffebestemmelser for overtrædelse af Kommissionens gennemførelsesforordning om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Unionen samt karantænebetingelser herfor.

6) Bekendtgørelse nr. 30 af 11. januar 2016 om indførsel og transit af hunde og tamkatte fra Grønland.

7) Bekendtgørelse nr. 36 af 11. januar 2016 om attestation af rabiesvaccination ved indførsel af hunde og tamkatte fra Grønland.

8) Bekendtgørelse nr. 1406 af 29. november 2016 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr samt godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner.

Fødevarestyrelsen, den 30. november 2018

P.D.V.
Per S. Henriksen

/ Annette Junker Karpinski

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF, EU-Tidende 1992, nr. L 268, side 54, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2017/2174/EU af 20. november 2017 om ændring af bilag E til Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår sundhedscertifikatet til brug ved handel med bier og humlebier, EU-Tidende 2017, nr. L 306, side 28, Kommissionens beslutning 2007/25/EF af 22. december 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza og transport af fugle holdt som selskabsdyr, der ledsager deres ejere, til Fællesskabet, EU-Tidende 2007, nr. L 8, side 29, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2017/2410/EU af 20. december 2017 om ændring af beslutning 2006/415/EF og 2007/25/EF og gennemførelsesafgørelse 2013/657/EU om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza, EU-Tidende 2017, nr. L 342, side 13, Kommissionens beslutning 2006/146/EF af 21. februar 2006 om beskyttelsesforanstaltninger over for visse flyvende hunde, hunde og katte fra halvøen Malaysia og Australien, EU-Tidende 2006, nr. L 55, side 44, Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/503/EU af 11. oktober 2013 om anerkendelse af dele af Unionen som frie for varroatose hos bier og om fastsættelse af supplerende garantier, som kræves i samhandelen inden for Unionen og ved import med henblik på beskyttelse af deres status som varroatosefrie, EU-Tidende 2013, nr. L 273, side 38, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2015/266/EU af 16. februar 2015 om anerkendelse af Isle of Man som fri for varroatose og om ændring af bilag til gennemførelsesafgørelse 2013/503/EU, EU-Tidende 2015, nr. L 45, side 16, Kommissionens beslutning 2003/459/EF af 20. juni 2003 om visse beskyttelsesforanstaltninger mod abekoppevirus, EU-Tidende 2003, nr. L 154, side 112 og Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/519/EU af 21.oktober 2013 om listen over områder og tredjelande, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte og fritter, og om standardsundhedscertifikatet til brug ved sådan import, EU-Tidende 2013, nr. L 281, side 20, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2017/98/EU af 18. januar 2017 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2013/519/EU for så vidt angår standardsundhedscertifikatet til brug ved import til Unionen af hunde, katte og fritter, EU-Tidende 2017, nr. L 16, side 37.