Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om folkehøjskoler

(Tilladelse til at fravige lovens krav om gennemførelse af lange kurser (seniorhøjskoler) m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler, som ændret ved § 7 i lov nr. 1539 af 27. december 2014, § 2 i lov nr. 1568 af 19. december 2017 og § 22 i lov nr. 745 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 4, udgår »tidligere og nuværende«.

2. Efter § 9 indsættes:

»§ 9 a. Kulturministeren kan give op til fem folkehøjskoler tilladelse til at fravige kravet i § 9, stk. 5. Skoler, der opnår tilladelsen, kan alene opnå tilskud til kurser af op til 4 ugers varighed.

Stk. 2. Kulturministeren træffer beslutning om udbud af tilladelser efter stk. 1.

Stk. 3. Ved udbud af tilladelser træffer kulturministeren nærmere beslutning om gennemførelse af udbuddet. Beslutningen skal omfatte

1) antallet af tilladelser, der udbydes,

2) processen for udbuddet,

3) de udvælgelseskriterier, der tillægges vægt ved vurderingen af de indkomne ansøgninger i forbindelse med udbuddet, og

4) de tilsynskriterier, skolerne, der opnår tilladelsen, skal efterleve.«

3. I § 14, stk. 1-3, indsættes efter »undervisning«: »og pædagogisk tilrettelagt samvær«.

4. I § 14, stk. 1-3 og stk. 6, ændres »undervisningsdage« til: »aktivitetsdage«.

5. Efter § 35 indsættes i kapitel 10:

»§ 35 a. Kulturministeren kan bemyndige en styrelse under Kulturministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Har kulturministeren bemyndiget en styrelse under Kulturministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan ministeren fastsætte regler om fremgangsmåden ved og adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder fastsætte regler om, at afgørelser ikke kan indbringes for ministeren.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Bock