Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

(Gennemførelse af dele af medieaftalen for 2019-2023 m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 444 af 8. maj 2018, som ændres ved det af Folketinget den 29. november 2018 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, personskatteloven, lov om social pension og forskellige andre love (Gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen m.v.), foretages følgende ændringer:

1. § 11, stk. 1, affattes således:

»DR, de regionale TV 2-virksomheder og TV 2 DANMARK A/S udøver public service-virksomhed efter reglerne i kapitel 4, 6 og 6 a.«

2. § 11, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. I den samlede public service-virksomhed kan tillige efter kulturministerens nærmere bestemmelse indgå public service-programvirksomhed, jf. § 10, i form af tv-kanaler, radiokanaler, tilsvarende internetbaserede tjenester m.v. udøvet af andre foretagender end dem, der er nævnt i stk. 1. Tilladelse til denne programvirksomhed meddeles efter reglerne i kapitel 8.«

3. § 11, stk. 3-6, ophæves.

4. § 13 a ophæves.

5. § 16, stk. 1, affattes således:

»DR ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, som beskikkes af kulturministeren. Kulturministeren udpeger 3 medlemmer (herunder formanden), og de fastansatte medarbejdere i DR udpeger 2 medlemmer og 2 suppleanter herfor. Folketingets seks største partier indstiller hver 2 kandidater, som kulturministeren og partierne i fællesskab skal vælge imellem med henblik på udpegning af de 6 resterende medlemmer. Kulturministeren beskikker næstformanden blandt de 6 medlemmer, der er udpeget af kulturministeren og partierne.«

6. I § 34, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Vedtægten kan indeholde regler om tilsyn og sanktioner.«

7. I § 42, nr. 1, udgår »ved hjælp af jordbaserede sendemuligheder«.

8. I § 43 udgår », og til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed«.

9. Efter § 43 indsættes:

»§ 43 a. Radio- og tv-nævnet kan yde tilskud til foretagender med henblik på udøvelse af public service-programvirksomhed, jf. § 11, stk. 2.«

10. I § 45, stk. 2, indsættes efter »ved hjælp af jordbaserede sendemuligheder«: »og tilladelse til public service-programvirksomhed i medfør af § 11, stk. 2,«.

11. I § 47, stk. 2, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

12. I § 47 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Stk. 1, 2 og 4 gælder ikke udøvelse af public service-programvirksomhed efter § 11, stk. 2, jf. § 45, stk. 1 og 2.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

13. I § 47, stk. 5, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1, 2 og 4«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Denne lov gælder ikke for tilladelser udstedt i medfør af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed før den 1. januar 2019. For sådanne tilladelser finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3. Regler fastsat i medfør af § 47, stk. 3-5, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 444 af 8. maj 2018, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Bock