Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1567 af 23. december 2014 om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 912 af 28. juni 2017, bekendtgørelse nr. 1397 af 26. november 2017 og bekendtgørelse nr. 1372 af 26. november 2017, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 343 r, § 343 æ, § 347 a og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1140 af 26. september 2017, § 165 og § 190, stk. 4, i lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1154 af 19. september 2018, § 53 og § 78, stk. 5, i lov nr. 651 af 8. juni 2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, § 140 og 152, stk. 7, i lov om betalinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 652 af 8. juni 2017, § 243 og § 255, stk. 1, i lov om kapitalmarkeder, jf. lovbekendtgørelse nr. 12 af 8. januar 2018, § 20 og § 26, stk. 4, i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1160 af 19. september 2018, § 162 og § 190, stk. 4, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1166 af 19. september 2018, § 10 l og 14 a, stk. 2, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1109 af 9. oktober 2014, § 73 a i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017, § 27 i og § 32 a, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, og § 15 b og § 22, stk. 4, i lov om ejendomskreditselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1023 af 30. august 2017, fastsættes:«

2. § 1, nr. 8, ophæves.

Nr. 9-12 bliver herefter nr. 8-11.

3. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Virksomheden m.v. skal uden for tilfælde omfattet af stk. 1 offentliggøre en redegørelse udarbejdet af Finanstilsynet, som indeholder de påbud, påtaler og risikooplysninger, der efter Finanstilsynets vurdering er af betydning for:

1) Kunderne i virksomheder omfattet af § 1, nr. 1, 3, 4, 6 og 7-11.

2) Medlemmerne i virksomheder omfattet af § 1, nr. 8-10.

3) Indskyderne i virksomheder omfattet af § 1, nr. 1, 3, 4, 6 og 7.

4) Kreditorerne i virksomheder omfattet af § 1, nr. 1-4 og 6-11.

5) De finansielle markeder, hvorpå aktierne i virksomheden eller værdipapirer udstedt af virksomheden handles, i virksomheder omfattet af § 1, nr. 1, 3, 4, 6, 7 og 11.

6) Investorerne i foreninger m.v. omfattet af § 1, nr. 2.

7) Markedernes ordentlige funktion i virksomheder omfattet af § 1, nr. 5 og 11.«

4. I § 2, stk. 3, udgår »§ 66 c, stk. 1, i lov om tilsyn med firmapensionskasser«.

5. § 5, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»1. pkt. gælder alene for virksomheder omfattet af § 1, nr. 1-8, 10 og 11.«

6. § 5, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»1. pkt. gælder alene for virksomheder omfattet af § 1, nr. 1, 3-7, 10 og 11.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. januar 2019.

Erhvervsministeriet, den 4. januar 2019

Rasmus Jarlov

/ Julie Sonne