Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning

I medfør af § 78, stk. 3, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 27. juni 2018, fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på Forsyningstilsynets opkrævning af gebyrer til dækning af udgifterne forbundet med Forsyningstilsynets drift og opgavevaretagelse efter lov om elforsyning og regler udstedt i medfør af loven, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1228/2003 samt forordninger udstedt i medfør heraf.

Energinets betalingsforpligtelser

§ 2. Energinet skal ud fra timeforbruget betale det i henhold til § 10 fastsatte gebyr til dækning af Forsyningstilsynets omkostninger til:

1) Økonomisk regulering af Energinet, jf. bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet.dk.

2) Overvågning af Energinets infrastruktur efter bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.

3) Certificering af Energinet, og tilsyn med ejermæssig adskillelse, jf. § 19 d, jf. § 19 a, i lov om elforsyning.

4) Intern overvågning af Energinet efter bekendtgørelse om program for intern overvågning for net- og transmissionsvirksomheder og Energinet.dk i henhold til lov om elforsyning, jf. § 28 b i lov om elforsyning.

5) Klagesagsbehandling over Energinets afgørelser efter § 31, stk. 3, jf. stk. 4, i lov om elforsyning.

6) Behandling og godkendelse af Energinets metoder til beregning og fastsættelse af priser og betingelser for anvendelse af transmissionsnettet, jf. § 73 a, i lov om elforsyning, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1228/2003 samt forordninger udstedt i medfør heraf.

7) Behandling af Energinets anmeldelse efter § 76, stk. 1 og 2, i lov om elforsyning.

§ 3. Energinet skal betale det i stk. 2 fastsatte gebyr til dækning af Forsyningstilsynets omkostninger til:

1) Behandling af sager vedrørende priser og leveringsbetingelser, jf. § 77 i lov om elforsyning.

2) Oprettelse af et offentligt tilgængeligt register over anmeldte tariffer, betingelser, tekniske krav og standarder samt oplysninger om de kollektive elforsyningsvirksomheders ejerandele i elproduktionsvirksomheder m.v. og offentliggørelse af et repræsentativt udsnit af tariffer, betingelser, tekniske krav og standarder mindst 1 gang årligt, jf. § 82, stk. 1, i lov om elforsyning.

3) Analysearbejde efter § 82, stk. 4, i lov om elforsyning.

4) Klagesagsbehandling over kollektive elforsyningsvirksomheder vedrørende virksomhedernes oplysningspligt, jf. § 84, stk. 10, jf. stk. 5-7, i lov om elforsyning, og vedrørende virksomhedernes tavshedspligt og behandling af 3. parts oplysninger i forbindelse med køb og salg af elektricitet, jf. § 84 a, stk. 4, jf. stk. 1 og 2, i lov om elforsyning.

Stk. 2. For betaling efter stk. 1 fastsættes følgende takster pr. GWh elektricitet, der transporteres gennem eltransmissionsnettet til forbrug i Danmark: 196,04 kr. pr. GWh.

Netvirksomhedernes betalingsforpligtelser

§ 4. Netvirksomheder skal ud fra timeforbruget betale det i henhold til § 10 fastsatte gebyr til dækning af Forsyningstilsynets omkostninger til:

1) Beregning og fastsættelse af indtægtsramme for den enkelte netvirksomhed efter bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder, bekendtgørelse om forrentningssats for netvirksomheders fremadrettede aktivbase, bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget med senere ændringer, og bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne med senere ændringer, jf. § 69 i lov om elforsyning.

2) Behandling og godkendelse af den enkelte netvirksomheds metoder til beregning og fastsættelse af priser og betingelser for adgang til distributionsnet, jf. § 73 a, i lov om elforsyning, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1228/2003 samt forordninger udstedt i medfør heraf.

3) Behandling af den enkelte netvirksomheds anmeldelse efter § 76, stk. 1 og 2, i lov om elforsyning.

§ 5. Netvirksomheder skal betale det i stk. 2 fastsatte gebyr til dækning af Forsyningstilsynets omkostninger til:

1) Intern overvågning af netvirksomheder efter bekendtgørelse om program for intern overvågning for net- og transmissionsvirksomheder og Energinet.dk i henhold til lov om elforsyning, jf. § 20 a i lov om elforsyning.

2) Benchmarking af den enkelte netvirksomheds økonomiske effektivitet og kvalitet i leveringen efter bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder.

3) Behandling af sager vedrørende priser og leveringsbetingelser, jf. § 77 i lov om elforsyning.

4) Oprettelse af et offentligt tilgængeligt register over anmeldte tariffer, betingelser, tekniske krav og standarder samt oplysninger om de kollektive elforsyningsvirksomheders ejerandele i elproduktionsvirksomheder m.v. og offentliggørelse af et repræsentativt udsnit af tariffer, betingelser, tekniske krav og standarder mindst 1 gang årligt, jf. § 82, stk. 1, i lov om elforsyning.

5) Analysearbejde efter § 82, stk. 4, i lov om elforsyning.

6) Klagesagsbehandling over kollektive elforsyningsvirksomheder vedrørende virksomhedernes oplysningspligt, jf. § 84, stk. 10, jf. stk. 5-7, i lov om elforsyning, og vedrørende virksomhedernes tavshedspligt og behandling af 3. parts oplysninger i forbindelse med køb og salg af elektricitet, jf. § 84 a, stk. 4, jf. stk. 1 og 2, i lov om elforsyning.

Stk. 2. For betaling efter stk. 1 fastsættes følgende takster pr. GWh elektricitet, der transporteres gennem netvirksomhedens net til forbrug i Danmark: 425,53 kr. pr. GWh.

Elhandelsvirksomheders betalingsforpligtelser

§ 6. Elhandelsvirksomheder, registreret i datahubben, jf. § 72 a, stk. 1, i lov om elforsyning, og som indberetter til elpris.dk, jf. § 72 a, stk. 5, i lov om elforsyning, skal betale det i stk. 2 fastsatte gebyr til dækning af Forsyningstilsynets omkostninger til:

1) Tilsyn med elhandelsvirksomheders overholdelse af leveringspligten, jf. § 6 b, stk. 10, i lov om elforsyning.

2) Tilsyn med elhandelsvirksomheders indberetning af priser m.v. til elpris.dk og øvrige forpligtelser efter bekendtgørelse om elhandelvirksomhedernes indberetning af standardpriser, tariffer, rabatter og vilkår på prisportalen elpris.dk, jf. § 72 a, stk. 5, jf. stk. 8, i lov om elforsyning.

3) Drift af elpris.dk, jf. § 82 b og § 72 f, stk. 2, i lov om elforsyning.

4) Opgavevaretagelse ved elhandelsvirksomheders indberetning af forsyningsafbrydelser efter bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders indberetning af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor, jf. § 20 c, stk. 2, jf. § 82 c, i lov om elforsyning.

5) Tilsyn med elhandelsvirksomheders overholdelse af bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders fakturering af omkostninger over for elforbrugere, jf. § 82, stk. 5, i lov om elforsyning.

6) Årlige undersøgelser og vurdering af elpriser for elforbrugere med forbrug på op til 100.000 kWh/p.a., jf. § 82 a i lov om elforsyning.

7) Opgavevaretagelse efter bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder.

8) Tilsyn med elhandelsvirksomheders information om elforbrug, fakturering m.v. efter bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Stk. 2. For betaling efter stk. 1 fastsættes følgende takster pr. GWh elektricitet, der leveres til forbrug i Danmark: 576,17 kr. pr. GWh.

Fælles betalingsforpligtelser

§ 7. Energinet, netvirksomheder og elhandelsvirksomheder skal betale det i stk. 2-4 fastsatte gebyr til dækning af Forsyningstilsynets omkostninger til:

1) Forsyningstilsynets afgørelser om, at dele af elhandelsvirksomhedernes data om transaktioner skal stilles til rådighed for andre markedsdeltagere, jf. § 84 b, stk. 3, i lov om elforsyning.

2) Deltagelse i internationalt arbejde, jf. § 10, i lov om Forsyningstilsynet.

3) Overvågning af engros- og detailmarkedet, jf. bekendtgørelse om Forsyningstilsynets overvågning af det indre marked for el og naturgas m.v., jf. § 78 c, § 81 § 84, stk. 2 og 3, i lov om elforsyning.

4) Forsyningstilsynets øvrige opgavevaretagelse, jf. § 78, stk. 1, i lov om elforsyning.

Stk. 2. For Energinets betaling efter stk. 1 fastsættes følgende takster pr. GWh, der transporteres gennem eltransmissionsnettet til forbrug i Danmark: 63,35 kr. pr. GWh.

Stk. 3. For netvirksomheders betaling efter stk. 1 fastsættes følgende takster pr. GWh, der transporteres gennem netvirksomhedens net til forbrug i Danmark: 63,35 kr. pr. GWh.

Stk. 4. For betaling efter stk. 1 fra elhandelsvirksomheder, registreret i datahubben efter § 72 a, stk. 1, i lov om elforsyning, fastsættes følgende takster pr. GWh, der leveres til forbrug i Danmark: 63,35 kr. pr. GWh.

§ 8. Netvirksomheder og elhandelsvirksomheder skal betale det i stk. 2 og 3 fastsatte gebyr til dækning af Forsyningstilsynets omkostninger til opgavevaretagelse efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne.

Stk. 2. For netvirksomheders betaling efter stk. 1 fastsættes følgende takster pr. GWh, der transporteres gennem netvirksomhedens net til forbrug i Danmark: 28,50 kr. pr. GWh.

Stk. 3. For betaling efter stk. 1 fra elhandelsvirksomheder, registreret i datahubben efter § 72 a, stk. 1, i lov om elforsyning, fastsættes følgende takster pr. GWh, der leveres til forbrug i Danmark: 28,50 kr. pr. GWh.

Lovfikserede gebyrer

§ 9. Det beløb, som netvirksomhederne og elhandelsvirksomhederne skal betale til Forsyningstilsynet i medfør af § 78, stk. 2, i lov om elforsyning opkræves halvårligt af Forsyningstilsynet.

Stk. 2. Beløb opkrævet efter stk. 1 indbetales senest 30 dage efter fakturaens udstedelse.

Stk. 3. Betales det opkrævede beløb ikke rettidigt, skal der betales renter heraf i medfør af renteloven.

Takster og administrative bestemmelser

§ 10. Forsyningstilsynets udgifter ved myndighedsbehandlingen omtalt i § 2 og § 4 beregnes på grundlag af en opgørelse over det antal timer, der er medgået til udførelsen af den enkelte opgave, og den timesats, der er fastsat efter stk. 2.

Stk. 2. Timesatsen fastsættes på grundlag af den gennemsnitlige lønudgift til de medarbejdere, der deltager i myndighedsbehandlingen, tillagt en forholdsmæssig andel af de øvrige administrative omkostninger forbundet med myndighedsbehandlingen i det pågældende kalenderår.

Stk. 3. Forsyningstilsynet opkræver betaling efter § 2 og § 4 på grundlag af den endeligt beregnede timesats efter stk. 2. Dette beløb reguleres med eventuelt foreløbigt indbetalte beløb.

Stk. 4. Beløb, der erlægges efter stk. 3, indbetales senest 30 dage efter fakturaens udstedelse.

Stk. 5. Betales det opkrævede beløb ikke rettidigt, skal der betales renter heraf i medfør af renteloven.

§ 11. Gebyrer efter § 3 og §§ 5-8 beregnes på baggrund af opgørelser over målinger af elektricitet i det foregående kalenderår, og opkræves halvårligt som acontobetalinger af Forsyningstilsynet. Energinet skal på Forsyningstilsynets anmodning indsende det nødvendige datagrundlag til beregning af gebyrerne.

Stk. 2. Beløb opkrævet efter § 3 og §§ 5-8 indbetales senest 30 dage efter fakturaens udstedelse.

Stk. 3. Betales det opkrævede beløb ikke rettidigt, skal der betales renter heraf i medfør af renteloven.

§ 12. Efter udløbet af et kalenderår udarbejder Forsyningstilsynet en opgørelse over de beløb, som de omfattede selskaber skal betale for det pågældende år. Er der opkrævet for meget, modregnes dette i senere indbetalinger, hvis indtægterne forventes at overstige Forsyningstilsynets langsigtede gennemsnitsomkostninger, jf. Statens Budgetvejledning.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019. Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1714 af 26. december 2017 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning ophæves.

Forsyningstilsynet, den 29. november 2018

Carsten Smidt

/ Lukas Lindgreen