Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi
Kapitel 2 Administration og udbetaling
Kapitel 3 Tilbagebetaling af godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi
Kapitel 4 Oplysningspligt
Kapitel 5 Klagefrist ved genoptagelse
Kapitel 6 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om administration af godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

I medfør af § 9 a, stk. 3, § 9 b, § 11, stk. 1, § 14 stk. 3, 6 og 7, § 15, stk. 1, § 16, stk. 3, og § 18 a, stk. 2, i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 812 af 21. juni 2018, som ændret ved lov nr. 1701 af 27. december 2018, fastsættes:

Kapitel 1

Ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi

§ 1. Ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring skal indgives til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ved tilmelding til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Stk. 2. Ansøgning om tilskud til kost og logi skal indgives til uddannelsesstedet.

Digital ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring

§ 2. Ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring efter § 1, stk. 1 skal indgives digitalt via webportalen EfterUddannelse.dk. Afgørelser og meddelelser om godtgørelse og tilskud til befordring fremsendes digitalt til arbejdsgiver og uddannelsesdeltager via e-Boks eller en tilsvarende digital postkasse.

Stk. 2. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag afviser ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring, som ikke indgives digitalt.

Stk. 3. Ved digital ansøgning gennem EfterUddannelse.dk skal digital signatur eller anden sikker personidentifikation anvendes.

Stk. 4. Ved uddannelsesstedets bistand til ansøgningen efter § 4 skal uddannelsesdeltagerens eller arbejdsgiverens CPR-/CVR-nummer anvendes ved tilmelding.

Ansøgningsskema

§ 3. Det er en betingelse for behandling af en ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi, at alle obligatoriske felter for ansøgning for godtgørelse og tilskud til befordring efter § 1, stk. 1 og tilskud til kost og logi efter § 1, stk. 2 er udfyldt.

Stk. 2. Ved ansøgning efter § 1, stk. 1 standses ansøgningsproceduren automatisk, hvis bestemte betingelser for at opnå godtgørelse og tilskud til befordring efter bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ikke er til stede, herunder hvis uddannelsen ikke berettiger til godtgørelse og tilskud.

Stk. 3. En arbejdsgiver, der indgiver ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi, skal informere uddannelsesdeltageren om indholdet af ansøgningen og om, at rigtigheden af de oplysninger, der er givet i ansøgningen om uddannelsesdeltageren, kan blive kontrolleret ved samkøring af registre.

Vejledning og bistand fra uddannelsesstederne

§ 4. Uddannelsesstederne skal informere om digital ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring, herunder på deres hjemmesider, og yde vederlagsfri vejledning og bistand i forbindelse hermed.

Stk. 2. Uddannelsesstederne er forpligtet til at yde bistand med ansøgning til uddannelsesdeltagere og arbejdsgivere, der er undtaget fra lov om Digital Post fra offentlige afsendere.

Kapitel 2

Administration og udbetaling

§ 5. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag administrerer beregning og udbetaling af godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi efter lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Stk. 2. Afgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring træffes af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, som foretager udbetaling.

Stk. 3. Afgørelse om tilskud til kost og logi, træffes af uddannelsesstedet, som foretager udbetalingen.

Stk. 4. Afgørelser, jf. stk. 2, skal træffes inden for en frist på 4 uger efter, at kurset er afsluttet og kontrolopslag i indkomstregisteret, jf. § 8, har vist, at der er sket indberetning af lønoplysninger. Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Stk. 5. Godtgørelse og tilskud til befordring udbetales til arbejdsgiveren, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. Godtgørelse og tilskud til befordring udbetales til uddannelsesdeltageren, såfremt det i ansøgningen er anført, at uddannelsesdeltageren ikke modtager sædvanlig løn fra arbejdsgiveren under uddannelsen.

Stk. 7. Tilskud til kost og logi udbetales til den modtager, som er angivet i ansøgningen efter § 1, stk. 2.

Stk. 8. Såfremt tilskud til befordring udbetales til uddannelsesdeltagerens arbejdsgiver, er arbejdsgiveren forpligtet til enten at udbetale et beløb, der mindst svarer til det befordringstilskud, som deltageren ellers kunne have fået udbetalt, eller til at afholde alle udgifter til deltagerens befordring i forbindelse med uddannelsen.

Stk. 9. Godtgørelse og tilskud til befordring udbetales til modtagerens NemKonto.

Genoptagelse

§ 6. Den berettigede modtager kan indenfor 14 dage fra modtagelsen af afgørelsen efter § 5, stk. 2 anmode Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag om at genoptage sagen, hvis den berettigede modtager dokumenterer, at udbetalingen ikke er korrekt eller er baseret på fejlagtige oplysninger.

Stk. 2. Anmodning om genoptagelse skal ske via webportalen EfterUddannelse.dk, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan på anmodning fra uddannelsesdeltager eller arbejdsgiver under særlige omstændigheder træffe bestemmelse om, at anmodning om genoptagelse kan ske til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Opgørelse over uddannelsesdeltagerens deltagelse i undervisning

§ 7. Inden der træffes afgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring, jf. § 5, stk. 2, skal uddannelsesstedet foretage en opgørelse af uddannelsesdeltagerens eventuelle fravær fra undervisningen. Opgørelsen anvendes ved Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags afgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring.

Stk. 2. Uddannelsesstedet indrapporterer sin opgørelse efter stk. 1 til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag gennem webportalen EfterUddannelse.dk.

Stk. 3. Uddannelsesstedets opgørelse efter stk. 1 indrapporteres senest 3 hverdage efter kursets afslutning.

Særlige udbetalingsbetingelser

§ 8. Forud for udbetaling af godtgørelse til en arbejdsgiver eller uddannelsesdeltager, jf. § 7, i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, vil det ved opslag i indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, blive kontrolleret, om der er indberettet lønoplysninger for den periode, hvori uddannelsen har fundet sted. Kontrolopslaget i indkomstregisteret vil ske første gang efter den 10. i den efterfølgende måned efter kursets afslutning. Når det konstateres, at der er sket indberetning af lønoplysninger for den pågældende uddannelsesdeltager, vil godtgørelsen blive udbetalt, såfremt uddannelsesdeltageren opfylder betingelserne for godtgørelse og tilskud.

Stk. 2. Hvis kontrolopslaget, jf. stk. 1, viser, at der ikke er sket indberetning af lønoplysninger senest den 10. i måneden efter kursets afslutning, vil der løbende blive foretaget kontrolopslag i indkomstregisteret indtil to måneder efter sidste kursusdag, og når et kontrolopslag viser, at der nu er sket indberetning af lønoplysninger, vil godtgørelsen blive udbetalt.

Stk. 3. Hvis kontrolopslag, jf. stk. 2, også to måneder efter kursets afslutning viser, at der ikke er sket indberetning af lønoplysninger, skal der gives afslag på ansøgningen om godtgørelse.

Stk. 4. En arbejdsgiver eller uddannelsesdeltager, der inden for 6 måneder efter, at der er givet afslag på ansøgning om godtgørelse, jf. stk. 3, kan dokumentere, at der nu er sket indberetning af lønoplysninger til indkomstregisteret, har krav på, at ansøgningen om godtgørelse genoptages, jf. dog stk. 5. Henvendelse om genoptagelse til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag skal ske via webportalen EfterUddannelse.dk, jf. dog § 6, stk. 3.

Stk. 5. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan på anmodning fra uddannelsesdeltageren under særlige omstændigheder behandle uddannelsesdeltagerens ansøgning efter § 1, stk. 1 på baggrund af uddannelsesdeltagerens dokumentation for, at uddannelsesdeltageren opfylder § 4 i bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Uddannelsesdeltagerens bopæl

§ 9. Ved afgørelse af ansøgning om tilskud til befordring samt kost og logi anvendes uddannelsesdeltagerens bopæl ved afgørelse efter § 5, stk. 2 og 3.

Dokumentation for udgifter til kost og logi

§ 10. Uddannelsesdeltageren eller arbejdsgiveren skal for så vidt angår indkvartering, der ikke er omfattet af § 12, stk. 2. i bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, dokumentere, dels over hvilken periode indkvarteringen har strakt sig, jf. § 12, stk. 1 dels hvilke udgifter til kost og logi, der er udløst af indkvarteringen, herunder af kost på dage, der støder op til de overnatninger, hvor uddannelsesdeltageren har været indkvarteret.

Indberetning af indkvarteringer

§ 11. Til brug for beregningen af refusion efter § 12 udarbejder uddannelsesstedet på baggrund af den modtagne dokumentation for udgifterne en opgørelse over tilskudsberettigede indkvarteringer til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Stk. 2. Indberetning efter stk. 1 skal ske elektronisk via webportalen Virk.dk.

Stk. 3. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og uddannelsesstederne kan aftale ændringer i indberetningsmåden.

Stk. 4. Uddannelsesstedet opbevarer i 4 år notater om grundlaget for afgørelse om tilskud.

Refusion af uddannelsesstedernes udgifter til tilskud til kost og logi

§ 12. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag afholder de udgifter til tilskud til kost og logi, som uddannelsesstederne udbetaler efter § 9 a, i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Stk. 2. Uddannelsesstedet indgiver samtidigt med sin opgørelse efter § 11 anmodning om refusion digitalt via webportalen Virk.dk.

Stk. 3. Anmodning om refusion, som ikke indgives digitalt, jf. stk. 2, afvises af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Stk. 4. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag udbetaler den 1. i måneden refusion efter stk. 1 for opgørelser modtaget senest den 22. i foregående måned. Refusion for opgørelser modtaget efter den 22., vil blive udbetalt ved efterfølgende udbetaling.

Kapitel 3

Tilbagebetaling af godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi

§ 13. Krav om tilbagebetaling af godtgørelse eller tilskud til befordring efter § 16, stk. 1 og 2, i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse varetages af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Stk. 2. Krav om dækning af uberettiget udbetaling af godtgørelse eller tilskud til befordring efter § 17, stk. 1, i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, varetages af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Tilbagebetaling af tilskud til kost og logi

§ 14. Krav om tilbagebetaling af tilskud til kost og logi efter § 9 a, stk. 1, i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse varetages af det uddannelsessted, der har ydet tilskud til kost og logi.

Opkrævning af krav om tilbagebetaling

§ 15. Krav om tilbagebetaling af godtgørelse eller tilskud efter §§ 13 og 14 sendes til modtagerens digitale post.

Stk. 2. De modtagere, der er undtaget fra lov om Digital Post fra offentlige afsendere, får tilsendt et brev med et indbetalingskort fra AUB eller uddannelsesstedet via Nets.

Kapitel 4

Oplysningspligt

§ 16. Offentlige myndigheder, uddannelsessteder, arbejdsgivere og uddannelsesdeltagere skal i ansøgningen samt efter anmodning give Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og uddannelsesstedet oplysninger, der har betydning for afgørelser eller administration efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Offentlige myndigheder, uddannelsessteder, arbejdsgivere, uddannelsesdeltagere og arbejdsmarkedets organisationer er endvidere forpligtet til at indberette og videregive oplysninger efter stk. 1 til det ankenævn, der er nedsat i henhold til § 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og Undervisningsministeriet.

Arbejdsløshedskassernes adgang til oplysninger

§ 17. Uddannelsesstedets opgørelser efter § 7, stk. 1 videregives digitalt til arbejdsløshedskasserne via webportalen EfterUddannelse.dk.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassernes adgang til oplysninger efter stk. 1 er subsidiær i forhold til arbejdsløshedskassernes adgang efter anden lov.

Digital kommunikation

§ 18. Skriftlig kommunikation mellem henholdsvis uddannelsesdeltageren, virksomheden, uddannelsesstedet, restanceinddrivelsesmyndigheden og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag skal foregå digitalt, medmindre Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag træffer beslutning om andet. Digital signatur eller anden sikker identifikation skal anvendes ved digital udveksling af oplysninger om uddannelsesdeltagere og arbejdsgivere.

Stk. 2. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og uddannelsesstederne kan afsende standardbreve i form af kvitteringsbreve, rykkerbreve og lignende med maskinelt gengivet underskrift eller alene med angivelse af henholdsvis Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og uddannelsesstedet som afsender.

Stk. 3. Afgørelser, der udelukkende er truffet på grundlag af digital databehandling, kan afsendes alene med angivelse af henholdsvis Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og uddannelsesstedet som afsender.

Stk. 4. Skriftlig kommunikation mellem Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og ansøgere, der er undtaget fra lov om Digital Post fra Offentlige afsendere, skal foregå ved fysisk post.

Kapitel 5

Klagefrist ved genoptagelse

§ 19. Ved ansøgers anmodning om genoptagelse efter § 6 regnes klagefristen fra den dag, hvor afgørelsen blev meddelt ansøgeren.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning for ansøgninger om godtgørelse og tilskud til uddannelser, der begynder den 1. januar 2019 eller senere. For ansøgninger om godtgørelse og tilskud til uddannelse, der er begyndt før den 1. januar 2019 finder de hidtil gældende regler anvendelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. For uddannelser, der er begyndt før den 1. januar 2019, fremsender uddannelsesstedet sin anmodning om refusion af udgifter til kost og logi afholdt den 1. januar 2019 eller senere til Arbejdsgiveres Uddannelsesbidrag, jf. §§ 11 og 12.

Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, den 27. december 2018

Niels Fog

/ Bo Foged