Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0004
 
Links til øvrige EU dokumenter
32006R1177
 
32011R0517
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Definitioner og anvendelsesområde
Kapitel 2 Registrering
Kapitel 3 Oprindelse og omsætning
Kapitel 4 Optegnelser
Kapitel 5 Forbud mod anvendelse af antimikrobielle stoffer og vaccination
Kapitel 6 Kontakt med andre dyr
Kapitel 7 Prøveudtagning og undersøgelse
Kapitel 8 Offentligt tilsyn
Kapitel 9 Påvisning af salmonella af anden type
Kapitel 10 Mistanke om smitte med salmonella af andre grunde end bakteriologiske fund i prøver udtaget efter § 14, stk. 1, stk. 3, eller § 28
Kapitel 11 Smittede flokke
Kapitel 12 Ophævelse af det offentlige tilsyn
Kapitel 13 Egenkontrol
Kapitel 14 Afholdelse af udgifter
Kapitel 15 Straffebestemmelser
Kapitel 16 Ikrafttræden m.v.
Bilag 1 Oplysninger, der afgives i forbindelse med registrering
Bilag 2 Udtagning og indsendelse af prøver til undersøgelse for salmonella
Bilag 3 Prøveudtagning af flokke, hvor dyrene ikke stammer fra et godkendt rugeri eller registreret opdræt, og hvorfra der alene leveres æg direkte til den endelige forbruger (stalddørssalg), til egen detailvirksomhed på bedriften, fra egen bod på offentlige lokale markeder eller til et pakkeri med autorisation til begrænset, lokal omsætning.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægsproducerende høns og opdræt hertil1)

I medfør af § 28, § 32, § 35, § 36, § 37, § 45, stk. 1 og 2, § 49, stk. 1, § 50, § 51 og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 2. juli 2018 og § 5, § 8, stk. 4, § 26, § 29, § 30, § 33, stk. 1, § 34, stk. 1, § 36, § 47, stk. 1, § 53, stk. 1, § 58, stk. 1, § 61, § 66, stk. 3, 66 a, stk. 1 og 2, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 2. juli 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1 og 3, og § 10, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1592 af 15. december 2017 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Definitioner og anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om bekæmpelse af salmonella i konsumægsproducerende høns og opdræt hertil.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på konsumæg, som er lovligt fremstillet og markedsført i øvrige medlemslande i Den Europæiske Union og Tyrkiet, og på produkter, der er lovligt fremstillet i EFTA-stater, der deltager i EØS-aftalen.

§ 2. I denne bekendtgørelse gælder følgende definitioner:

1) Definitionerne i forordning (EF) nr. 2160/2003.

2) Definitionerne i forordning (EF) nr. 178/2002.

3) Definitionerne i direktiv 2003/99/EF.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Akkrediteret laboratorium: Et laboratorium, som er akkrediteret af Den Danske Akkrediteringfond (DANAK) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's (European Cooperation for Accreditation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

2) Besætning: En eller flere flokke af høns, der er registreret på et CHR-nummer.

3) Besætningsansvarlig: Den fysiske eller juridiske person, der i Miljø- og Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) er registreret som bruger af besætningen. Er der ikke registreret en bruger, er det ejeren af besætningen.

4) CHR-nummer: Et unikt nummer, der i Miljø- og Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) identificerer en bestemt geografisk beliggenhed.

5) En flok: Alt fjerkræ med samme sundhedsstatus, der holdes i samme rum eller samme indelukke, og som udgør en enkelt epidemiologisk enhed og som anvendes til samme formål. For fjerkræ i bursystemer omfatter dette alle dyr, der er fælles om en given luftmængde.

6) Et hus: Et rum eller et indelukke, hvori en flok er opstaldet og er adskilt fra andre flokke.

7) Et husnummer: Et specifikt husnummer, der tildeles hvert hus på matriklen af Danske Æg.

8) Fjerkrædatabasen: En database, som indeholder laboratorieresultater af salmonellaprøver og campylobacterprøver fra fjerkræ. Databasen ejes af Fødevarestyrelsen og administreres af Danske Æg.

9) Høns: Dyr i alle aldre og begge køn af arten Gallus gallus.

10) Kodenummer: Et ciffer, der angiver produktionsmetoden, efterfulgt af DK og virksomhedens CHR-nummer.

11) Konsumægsproducerende høns:

a) hvorfra der sælges eller på anden måde overdrages æg til konsum eller til teknisk brug, uanset antal høner og/ eller,

b) en besætning på mere end 100 høner, der producerer æg til konsum.

12) Kritisk resistent salmonella: Salmonellabakterier, der er resistente over for antibiotika, som er kritisk vigtige for behandling af mennesker jf. bekendtgørelse om kritisk resistent salmonella hos fjerkræ, kvæg og svin.

13) Mistankeprøver: Prøver, der udtages for at be- eller afkræfte tilstedeværelsen af salmonella.

14) Opdræt: Kyllinger og hønniker bestemt til konsumægsproduktion, fra de er daggamle til de overflyttes til æglægningshus eller indgår i konsumægsproduktion som konsumægsproducerende høns.

15) Positiv serologisk reaktion: Mindst to prøver (blod eller æg) med et salmonellaantistofniveau defineret ved ODC% på mindst 40.

16) Påvist salmonella: Salmonella er isoleret og verificeret på et akkrediteret laboratorium.

17) Salmonella af anden type: Salmonella af anden type end Salmonella Typhimurium inklusiv varianterne Salmonella 4,12:i:- og Salmonella 4,5,12:i:-, Salmonella Enteritidis, Salmonella Virchow, Salmonella Infantis og Salmonella Hadar.

18) Smittet med salmonella: Hvis der i en prøve fra en flok er påvist Salmonella Typhimurium inklusiv varianterne Salmonella 4,12:i:- og Salmonella 4,5,12: i:-, Salmonella Enteritidis, Salmonella Virchow, Salmonella Infantis eller Salmonella Hadar, eller hvis der er påvist salmonella af anden type, og mistankeprøven er positiv for samme type salmonella.

§ 3. Denne bekendtgørelse omfatter alle typer af salmonella undtagen Salmonella Gallinarum og Salmonella Pullorum (hønsetyfus), der er omfattet af bekendtgørelse om hønsetyfus.

Kapitel 2

Registrering

§ 4. Den besætningsansvarlige skal anmelde en besætning til registrering hos Danske Æg og hos Fødevarestyrelsen samt til det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). Virksomheden må ikke påbegynde sin drift, før den har fået meddelelse om, at den er registreret og er blevet tildelt et kodenummer. Til brug for registreringen afgives de i bilag 1 nævnte oplysninger.

Stk. 2. Danske Æg tildeler hvert hus, beregnet til en flok, ét entydigt et- eller tocifret husnummer.

Stk. 3. Den besætningsansvarlige skal sikre, at der ved indgangen til hvert hus opsættes tydelig skiltning, hvoraf CHR-nummer samt det husnummer, som huset er blevet tildelt af Danske Æg, fremgår, jf. stk. 2.

§ 5. Den besætningsansvarlige skal underrette Danske Æg om ændringer af de i bilag 1 nævnte oplysninger og om ophør eller bortforpagtning af den konsumægsproducerende besætning. Underretningen skal ske senest 7 dage efter, at ændringen er sket.

Stk. 2. Ved ophør af en konsumægsproducerende besætning skal den besætningsansvarlige endvidere skriftligt underrette Fødevarestyrelsen senest en måned efter ophøret.

Kapitel 3

Oprindelse og omsætning

§ 6. Den besætningsansvarlige for en besætning, hvor der opdrættes høns til konsumægsproduktion, skal sikre, at opdrættet enten:

1) stammer fra rugerier, som er godkendt, jf. bekendtgørelse om fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ,

2) kommer fra samhandel med EU-lande eller

3) er indført fra tredjelande, jf. bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med fjerkræ og rugeæg samt indførsel heraf fra tredjelande.

§ 7. Den besætningsansvarlige for en besætning af konsumægsproducerende høns skal sikre, at hønsene enten:

1) stammer fra opdræt registreret hos Danske Æg og hos Fødevarestyrelsen, jf. § 4, stk. 1, og at de kun har haft kontakt med sådanne opdræt,

2) kommer fra samhandel med EU-lande eller

3) er indført fra tredjelande, jf. bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med fjerkræ og rugeæg samt indførsel heraf fra tredjelande.

Stk. 2. Bestemmelsern i stk. 1, gælder ikke for flokke omfattet af § 8, stk. 3 og § 13.

§ 8. Den besætningsansvarlige for en besætning af konsumægsproducerende høns skal ved skiltning efter stk. 2, oplyse forbrugeren om, at besætningen er underkastet salmonellakontrol i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 3, når der leveres æg direkte til:

1) den endelige forbruger (stalddørssalg),

2) egen detailvirksomhed på bedriften eller

3) egen bod på offentlige, lokale markeder, jf. § 5, stk. 2, nr. 8 og § 6, stk. 3, i bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Stk. 2. Ved skiltning anvendes det af Danske Æg årligt tilsendte skilt. Skiltet anbringes synligt på det sted, hvor leveringen af æg sker, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Den besætningsansvarlige for en besætning med op til 30 høns over 16 uger kan, til en kendt aftagerkreds, frit omsætte æg, som ikke er underlagt salmonellakontrol, hvis den besætningsansvarlige:

1) oplyser modtageren om, at æggene ikke er omfattet af salmonellakontrol, og

2) ikke annoncerer eller reklamerer med salg eller anden overdragelse af æg.

§ 9. Ejeren af et ægpakkeri skal sikre sig, at æg leveret til pakkeriet kommer fra flokke, der er undersøgt for salmonella med negativt resultat, jf. denne bekendtgørelse. Det seneste analyseresultat må ikke være mere end 16 dage gammelt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ejeren af et ægpakkeri med autorisation til begrænset, lokal omsætning skal ved levering af æg fra egen besætning sikre, at flokken er undersøgt for salmonella med negativt resultat, jf. denne bekendtgørelse. Det seneste analyseresultat må ikke være mere end 70 dage gammelt.

Stk. 3. Ægpakkerier må ikke modtage æg fra flokke, som er mistænkt for at være smittet eller er konstateret smittet med salmonella.

Kapitel 4

Optegnelser

§ 10. Den besætningsansvarlige skal føre optegnelser over tilgang og afgang af høns fra hver flok. Optegnelsen skal omfatte følgende:

1) Antallet af høns, der indsættes.

2) Dato for indsætning af daggamle kyllinger.

3) Navn og adresse på rugeriet eller besætningen, der har leveret kyllingerne.

4) Dato for indsætning af hønniker i stalde til ægproduktion.

5) Angivelse af navn, adresse og CHR/CVR-nummer på leverandøren af hønnikerne samt ejendommen, hvor disse er blevet opdrættet. Hvis konsumægproduktionen og hønnikeopdrættet foregår på samme ejendom, skal lokaliteten/huset, hvori hønnikerne er opdrættet, angives.

6) Antallet af høns, der afsættes, herunder modtageren af de pågældende høns.

Stk. 2. Den besætningsansvarlige skal ugentligt føre optegnelser over flokkens æglægningsprocent. Den besætningsansvarlige skal endvidere føre optegnelser over hver eneste afgang af æg med antal æg, dato for levering samt navn og adresse på modtageren. Hvis der leveres æg direkte til den endelige forbruger, er det dog tilstrækkeligt at føre optegnelser over antal leverede æg samt dato for levering.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte optegnelser skal opbevares i mindst 2 år.

Kapitel 5

Forbud mod anvendelse af antimikrobielle stoffer og vaccination

§ 11. Den besætningsansvarlige skal sikre, at der ikke anvendes antimikrobielle stoffer til forebyggelse og bekæmpelse af salmonella hos konsumægsproducerende høns og opdræt hertil.

Stk. 2. Den besætningsansvarlige skal sikre, at der ikke anvendes vaccination til forebyggelse og bekæmpelse af salmonella hos konsumægsproducerende høns og opdræt hertil.

Kapitel 6

Kontakt med andre dyr

§ 12. Besætninger skal holdes adskilt fra andre dyr, herunder andre arter af fjerkræ.

Stk. 2. Enhver smittefarlig kontakt til besætningen skal forhindres.

Kapitel 7

Prøveudtagning og undersøgelse

§ 13. Den besætningsansvarlige for en besætning, hvor hønsene ikke stammer fra et godkendt rugeri efter § 6 eller et opdræt registreret efter § 4, stk. 1, skal sikre, at flokken er undersøgt for salmonella med et negativt resultat efter beskrivelsen i bilag 3, inden den må indgå i konsumægsproduktionen, hvorfra der alene leveres æg direkte til:

1) den endelige forbruger (stalddørssalg),

2) egen detailvirksomhed på bedriften,

3) egen markedsbod på offentlige markeder eller

4) pakkeri med autorisation til begrænset, lokal omsætning, jf. § 4, stk. 7, § 5, stk. 2, nr. 8 og § 6, stk. 3, i bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Stk. 2. Besætninger omfattet af § 8, stk. 3 er undtaget stk. 1.

§ 14. Den besætningsansvarlige skal sikre, at der fra hver flok udtages og indsendes materiale til undersøgelse for salmonella og for serologisk reaktion mod salmonella efter beskrivelsen i bilag 2.

Stk. 2. Ved prøveudtagninger og indsendelser, der skal forestås af Fødevarestyrelsen, skal den besætningsansvarlige advisere Fødevarestyrelsen senest 14 dage før prøveudtagning.

Stk. 3. Hvis Fødevarestyrelsen ud fra en smittemæssig vurdering finder det påkrævet, skal den besætningsansvarlige foretage flere prøveudtagninger end angivet i bilag 2, eller udtage ekstraordinære prøver eller rutineprøver under offentlig kontrol.

§ 15. Materialet nævnt i § 13, § 14, stk. 1 og stk. 3 og § 28 skal indsendes til et akkrediteret laboratorium, der er godkendt af Fødevarestyrelsen eller udpeget af myndighederne i det land, hvor laboratoriet ligger. Med materialet skal der følge oplysninger om CHR-nummer og husnummer.

Stk. 2. Isoleres der salmonellabakterier i materiale indsendt, jf. stk. 1, eller materiale indsendt i anden anledning, skal den besætningsansvarlige sikre, at salmonellaisolatet straks undersøges på et akkrediteret laboratorium, der er godkendt af Fødevarestyrelsen eller udpeget af myndighederne i det land, hvor laboratoriet ligger med henblik på verifikation samt serotypning.

Stk. 3. Den besætningsansvarlige skal sikre, at bakteriologiske fund samt positiv serologisk reaktion mod salmonella straks indberettes til Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Den besætningsansvarlige skal sikre, at laboratoriet foretager resistensbestemmelse med de antimikrobielle stoffer, der fremgår af Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 12. november 2013 om overvågning og rapportering af antimikrobiel resistens hos zoonotiske og kommensale bakterier. Den besætningsansvarlige skal sikre, at fundet straks indberettes til Fødevarestyrelsen.

Stk. 5. Den besætningsansvarlige skal opbevare samtlige salmonellaundersøgelsesresultater i mindst 2 år.

Stk. 6. Ved fund af kritisk resistent salmonella skal der ske opfølgning efter reglerne i bekendtgørelse om kritisk resistent salmonella hos fjerkræ, kvæg og svin.

§ 16. Den besætningsansvarlige skal sikre, at salmonellaundersøgelser såvel med positivt som med negativt resultat efter Fødevarestyrelsens anvisninger overføres elektronisk til Fjerkrædatabasen snarest efter, at prøveresultatet foreligger, dog senest efter 14 dage.

Kapitel 8

Offentligt tilsyn

§ 17. Fødevarestyrelsen sætter en flok omfattet af denne bekendtgørelse under offentligt tilsyn, hvis et laboratorium, jf. § 15, stk. 1, isolerer salmonella i indsendt materiale. Desuden sættes en flok under offentligt tilsyn, hvis flokken anses som mistænkt for at være smittet med salmonella, jf. § 23. Den ansvarlige for en flok under offentligt tilsyn skal sikre:

1) at flokken holdes isoleret,

2) at høns fra flokken ikke sælges eller på anden måde overdrages til levebrug,

3) at høns fra flokken kun slagtes til konsum, hvis de slagtes på et fjerkræslagteri og efterfølgende varmebehandles på en engrosvirksomhed, der er autoriseret til at foretage varmebehandling af fjerkrækød,

4) at æg fra flokken kun anvendes til konsum, hvis de leveres direkte til en engrosvirksomhed, der er autoriseret til at fremstille varmebehandlede ægprodukter,

5) at høns ikke indsættes i flokken,

6) at den rutinemæssige prøveudtagning, jf. § 14, stk. 1 og stk. 3, suspenderes,

7) at personer, der færdes mellem flokken og andre flokke, træffer foranstaltninger for at hindre smittespredning,

8) en effektiv skadedyrsbekæmpelse,

9) at gødning, foder og lignende produkter behandles efter Fødevarestyrelsens anvisninger,

10) at redskaber, maskiner og lignende, der anvendes på flokkens opholdssteder, rengøres og desinficeres, inden de fjernes fra flokkens opholdssteder, og

11) at der efter Fødevarestyrelsens anvisninger gennemføres en udredning af mulige smittekilder og evt. spredning af smitten samt, at der sker underretning om resultatet af udredningen til Fødevarestyrelsen.

§ 18. Fødevarestyrelsen underretter Danske Æg, når en flok sættes under offentligt tilsyn.

Kapitel 9

Påvisning af salmonella af anden type

§ 19. Hvis der ved den i § 15, stk. 1, nævnte serotypning konstateres salmonella af anden type, anses flokken som mistænkt for at være smittet med salmonella af anden type.

§ 20. Fødevarestyrelsen forestår hurtigst muligt udtagning og indsendelse af materiale til undersøgelse efter bilag 2 fra flokke, der er mistænkt, jf. § 19.

§ 21. En flok, der er mistænkt, jf. § 19, anses som smittet med salmonella af anden type, hvis mistanken bekræftes ved laboratoriemæssig undersøgelse af det i § 20, nævnte materiale.

§ 22. Kan mistanken om smitte i en flok ikke bekræftes ved undersøgelse af materiale indsendt, jf. § 20, forestår Fødevarestyrelsen udtagning og indsendelse af nyt materiale til undersøgelse. Denne prøve udtages snarest muligt, dog tidligst 14 dage efter, at første prøve er udtaget. Kan mistanken fortsat ikke bekræftes, anses flokken som værende fri for mistanke.

Kapitel 10

Mistanke om smitte med salmonella af andre grunde end bakteriologiske fund i prøver udtaget efter § 14, stk. 1, stk. 3, eller § 28

§ 23. En flok anses som mistænkt for at være smittet med salmonella, hvis:

1) der findes positiv serologisk reaktion mod salmonella i materiale indsendt fra flokken, jf. § 14, stk. 1, stk. 3, § 28 eller i materiale indsendt i anden anledning,

2) der isoleres salmonella i materiale indsendt i anden anledning end prøveudtagning, jf. § 14, stk. 1, stk. 3, eller § 28, eller

3) der i materiale indsendt, jf. § 20, § 21, § 24 eller § 25, stk. 2, påvises salmonella af anden serotype end den, der gav anledning til udtagning af prøver efter disse bestemmelser.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan anse enkelte eller samtlige flokke i besætningen som mistænkt for at være smittet med salmonella, hvis:

1) infektion med salmonella hos mennesker kan spores tilbage til æg fra besætningen eller et afgrænset antal flokke, eller

2) flokken har leveret høns til eller modtaget høns fra en flok, som er smittet med salmonella.

§ 24. Fødevarestyrelsen forestår udtagning og indsendelse af materiale til undersøgelse, jf. bilag 2, kapitel 2, fra flokke, der er mistænkt, jf. § 23.

Stk. 2. Kan mistanken om smitte i en flok ikke bekræftes ved undersøgelse af materiale indsendt efter stk. 1, forestår Fødevarestyrelsen udtagning og indsendelse af nyt materiale til undersøgelse. Denne prøve udtages snarest muligt, dog tidligst 14 dage efter, at prøven efter stk. 1, er udtaget.

Stk. 3. Undtaget fra krav i stk. 2 om anden mistankeprøve er flokke, der er mistænkt alene pga. serologisk reaktion, jf. § 23, stk. 1, nr. 1.

§ 25. En flok, der er mistænkt, jf. § 23, anses som smittet med salmonella, hvis mistanken bekræftes ved laboratoriemæssig undersøgelse af det i § 24, nævnte materiale.

Stk. 2. Kan mistanken ikke bekræftes efter undersøgelse af det i § 24, nævnte materiale, anses flokken som værende fri for mistanke.

§ 26. Hvis en mistænkt flok, jf. § 19 eller § 23, sættes ud, uden at mistanken er afklaret, skal den besætningsansvarlige sørge for, at flokkens opholdssteder rengøres og desinficeres snarest muligt efter udsættelsen, dog senest inden eventuel ibrugtagning til andet formål.

Kapitel 11

Smittede flokke

§ 27. En flok anses som smittet, hvis:

1) Der i flokken konstateres Salmonella Typhimurium inklusiv varianterne Salmonella 4,12:i:- og Salmonella 4,5,12:i:-, Salmonella Enteritidis, Salmonella Virchow, Salmonella Infantis og Salmonella Hadar, ved den i § 15, stk. 1, nævnte serotypning.

2) Flokken er fundet smittet efter § 21 eller § 25.

3) Flokken tidligere har været under mistanke efter kapitel 9, og der i prøver udtaget efter § 14, stk. 1, stk. 3 eller § 28 findes salmonella af samme serotype.

4) Der i prøver udtaget efter § 14, stk. 1, stk. 3 eller § 28:

a) blev konstateret salmonella i den flok, som umiddelbart inden den nuværende flok opholdt sig i det eller de huse, hvor den nuværende flok opholder sig, og

b) der ved den i § 15, stk. 1, nævnte serotypning konstateres salmonella af samme serotype i den nuværende flok, som blev konstateret i den tidligere flok.

5) Der i prøver udtaget efter § 14, stk. 1, stk. 3 eller § 28:

a) konstateres salmonella af anden type i en flok,

b) der ved den i § 15, stk. 1, nævnte serotypning tidligere er konstateret salmonella af samme serotype i en anden flok på ejendommen, og

c) de to flokke har opholdt sig på ejendommen samtidig.

Stk. 2. Æg fra en smittet flok må kun anvendes til konsum, hvis de leveres direkte til en engrosvirksomhed, der er autoriseret til at fremstille varmebehandlede ægprodukter.

Stk. 3. Høns fra en smittet flok må kun slagtes til konsum, hvis de slagtes på et fjerkræslagteri og efterfølgende varmebehandles på en engrosvirksomhed, der er autoriseret til at foretage varmebehandling af fjerkrækød.

§ 28. Når der er påvist salmonella uanset serotype i en flok, udtager Fødevarestyrelsen prøver på ejendommen i de konsumægsproducerende flokke, hvor der ikke er fundet salmonella, jf. bilag 2.

Kapitel 12

Ophævelse af det offentlige tilsyn

§ 29. Det offentlige tilsyn ophæves af Fødevarestyrelsen, hvis mistanken ikke kan bekræftes, jf. § 22, § 25, stk. 2 , eller hvis en mistænkt flok er sat ud, uden at mistanken er afklaret, og når rengøring samt desinfektion, jf. § 30, er godkendt af Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Ophævelse af tilsynet skal ske skriftligt til den besætningsansvarlige hurtigst muligt. Fødevarestyrelsen underretter Danske Æg om ophævelse af det offentlige tilsyn.

§ 30. Den besætningsansvarlige må først genindsætte høns i bygninger, hvor en mistænkt flok har opholdt sig, efter at Fødevarestyrelsen har godkendt den i § 22 og § 26, nævnte rengøring og desinfektion.

§ 31. Når en smittet flok er aflivet eller slagtet, skal den besætningsansvarlige sørge for, at alle rum, hvor flokken har opholdt sig, samt redskaber, maskiner og lignende snarest rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 2. Den besætningsansvarlige skal sørge for, at gødning fra den smittede flok behandles efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 3. Den besætningsansvarlige skal sørge for, at alt tilbageværende foder fra en smittet flok behandles efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 4. Det offentlige tilsyn ophæves af Fødevarestyrelsen, når:

1) flokken er aflivet eller slagtet,

2) den i stk. 1, nævnte rengøring og desinfektion er godkendt af Fødevarestyrelsen, jf. § 30, og

3) kravene i stk. 2 og 3, er opfyldte.

Stk. 5. Ophævelse af tilsynet skal ske skriftligt til den besætningsansvarlige hurtigst muligt og så vidt muligt via Digital Post. Fødevarestyrelsen underretter Danske Æg om ophævelse af det offentlige tilsyn.

Stk. 6. Ved ophør med hold af høns i et hus kan Fødevarestyrelsen frafalde kravet om rengøring og desinfektion efter en nærmere vurdering af de smittemæssige forhold på ejendommen. Hvis den besætningsansvarlige skriftligt erklærer, at der i en periode på minimum to år ikke vil blive indsat høns i huset, kan Fødevarestyrelsen efter de to år ophæve det offentlige tilsyn. Redskaber, inventar mv., der har været brugt i forbindelse med besætningen, må dog ikke anvendes eller fjernes fra ejendommen, medmindre disse rengøres og desinficeres.

Kapitel 13

Egenkontrol

§ 32. Den besætningsansvarlige for en besætning af konsumægsproducerende høns skal udarbejde og følge et egenkontrolprogram. Egenkontrolprogrammet skal leve op til alle krav mv. i en branchekode, der af Fødevarestyrelsen er vurderet tilstrækkelig til at forebygge, at salmonella introduceres i produktionskæden, og til at sikre, at eventuelt introduceret salmonella igen fjernes effektivt fra produktionskæden, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen gennemfører et årligt tilsyn i besætningen for at kontrollere, at kravene i egenkontrolprogrammet overholdes, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Undtaget fra stk. 1 og 2 er besætninger, hvorfra der alene leveres æg direkte til:

1) den endelige forbruger (stalddørssalg),

2) egen detailvirksomhed på bedriften,

3) egen bod på offentlige markeder eller

4) pakkeri med autorisation til begrænset, lokal omsætning, jf. § 4, stk. 7, § 5, stk. 2, nr. 8 og § 6, stk. 3 i bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Stk. 4. Besætninger omfattet af § 8, stk. 3 er undtaget stk. 1.

Kapitel 14

Afholdelse af udgifter

§ 33. Fødevarestyrelsen yder erstatning for høns, der aflives, jf. bilag 2, kapitel 7 og 8. Hønsene erstattes til en værdi, der er fastlagt i en skala, der angiver hønsenes handelsværdi fra første leveuge til udsætningstidspunktet.

§ 34. Arbejde, som Fødevarestyrelsen udfører i henhold til denne bekendtgørelse, betales af den besætningsansvarlige eller virksomheden m.v. efter den til enhver tid gældende bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v.

Kapitel 15

Straffebestemmelser

§ 35. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 4, stk. 1 eller 3, § 5, § 6, § 7, stk. 1, §§ 8-12, § 13, stk. 1 § 14, § 15, stk.1-5, § 16, § 17, § 26, § 27, stk. 2 eller 3, § 30, § 31, stk. 1-3 og stk. 6 eller § 32, stk. 1, eller

2) undlader at foranledige udtagelse og indsendelse af materiale efter § 15.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 16

Ikrafttræden m.v.

§ 36. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1413 af 4. december 2017 om bekæmpelse af salmonella i konsumægsproducerende høns og opdræt hertil ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 30. november 2018

Annelise Fenger

/ Anne Kristine Bech


Bilag 1

Oplysninger, der afgives i forbindelse med registrering

Den besætningsansvarlige skal angive følgende oplysninger for hver besætning i forbindelse med registrering, jf. § 4:

1) Konsumægsbesætningens CHR-nummer.

2) Navn og adresse i CHR.

3) Navn og adresse for ejer af besætningen.

4) Navn og adresse for den fysiske person (bruger), der har ansvaret for besætningen, hvis denne er forskellig fra ejeren.

5) Forsendelsesadresse, hvis denne er en anden end ejers og brugers adresse.

6) Produktionsmetode (frilandsæg, skrabeæg, buræg eller økologiske æg).

7) Virksomhedens maksimumskapacitet angivet pr. hus, som det antal dyr, der er plads til samtidig. Anvendes der forskellige produktionsmetoder, oplyses endvidere det maksimale antal dyr, der er plads til samtidig pr. produktionsmetode.

8) Husnumre, hvis disse allerede er tildelt af Danske Æg, med angivelse af produktionsmetoden i det enkelte hus.


Bilag 2

Udtagning og indsendelse af prøver til undersøgelse for salmonella

Kapitel 1

Prøvetype

1) Sokkeprøve: En prøve af gødning opsamlet under rundgang i stalden ved hjælp af prøvemateriale, som kan være tubegaze afklippet i en længde af ca. 15 cm.

2) Prøve af transportkasseindlæg: En blandingsprøve af synligt snavsede indlæg (papir, strøelse og gødning) udtaget tilfældigt fra fem forskellige kasser, så prøven omfatter i alt mindst 1 m2 og er repræsentativ for hele leverancen.

3) Svaberprøve: En svaberprøve fra fem kasser/bakker, hvor et areal på minimum 1 m2 svabres med fugtige, sterile svabere.

4) Gødningsprøve på 2 x 150 g: 2 x 150 g naturligt blandet gødning fra alle gødningsbånd eller skrabere i stalden efter udmugning; for trappeburssystemer uden skrabere eller gødningsbånd indsamles der dog 2 x 150 g blandet gødning fra 60 forskellige steder under burene i gødningskældrene. De to prøver samles og analyseres som en prøve.

5) Gødningsprøve på 60 g: En prøve bestående af 60 friske gødningsklatter à mindst 1 gram. Hver gødningsklat skal opsamles jævnt fordelt i huset og samles i én plastpose. Når der udtages 5 x 60 g gødningsprøver pooles de til to samleprøver med henholdsvis to og tre gødningsprøver á 60 g.

6) Indsamling af støv: prøve af 250 ml støv fra vigtige støvkilder i huset inkl. eventuelle ægbånd. I bursystemer eller andre systemer, hvor det ikke er muligt at udtage støv, tages støvholdigt materiale fra området under burene eller ved aftørring med fugtede stofsvabere med et samlet areal på mindst 900 cm2 fra forskellige steder i fjerkræhuset

7) Æg: Hele ubeskadigede æg udtages, så hele huset er repræsenteret.

8) Prøve til undersøgelse for anvendelse af antimikrobielle stoffer: fem tilfældigt udvalgte fugle fra hvert hus.

9) For flokke i bursystemer og for trappebursystemer uden skrabere eller gødningsbånd udtages gødningsprøver efter nr. 4. For flokke i systemer med skrabere eller gødningsbånd kan der udtages sokkeprøver direkte på skrabere eller gødningsbåndene efter nr. 1. For flokke i stalde/æglæggerhuse med fritgående høner udtages der sokkeprøver efter nr. 1. Dog kan der for flokke i anlæg, hvor det på grund af strøelsens beskaffenhed ikke er muligt at udtage sokkeprøver, udtages gødningsprøver efter nr. 4.

Kapitel 2

Indsendelse af prøver

10) Materiale til bakteriologisk undersøgelse for salmonella samt materiale til undersøgelse for antistoffer mod salmonella (blodprøver og æg) skal sendes til et akkrediteret laboratorium, der er godkendt af Fødevarestyrelsen eller udpeget af myndighederne i det land, hvor laboratoriet ligger. Dette materiale skal ledsages af information, der entydigt identificerer prøven, herunder tydelig angivelse af CHR-nummer og husnummer. På formularen skal samtlige relevante rubrikker udfyldes. Ved indsendelse af prøver fra konsumægsproducerende flokke skal der medfølge den af Danske Æg fremsendte stregkodemærkat.

11) Materiale til undersøgelse for anvendelse af antimikrobielle stoffer skal sendes til Fødevarestyrelsens laboratorium i Ringsted.

12) Den besætningsansvarlige skal sikre at prøvemateriale til bakteriologisk undersøgelse indsendes hurtigst muligt og senest dagen efter opsamlingen og således, at det er modtaget på laboratoriet senest 2 døgn efter prøveudtagning. Den besætningsansvarlige skal sikre, at prøvemateriale til serologisk undersøgelse indsendes hurtigst muligt, således at det er modtaget på laboratoriet på en hverdag senest fire døgn efter prøveudtagning. Materialet skal emballeres forsvarligt før indsendelse. Hvis prøven ikke kan indsendes samme dag, skal den indtil forsendelse opbevares i køleskab ved 1º - 8º C.

Kapitel 3

Prøveundersøgelse

13) På laboratoriet skal prøverne opbevares nedkølet. Bakteriologiske undersøgelser skal påbegyndes senest 48 timer efter modtagelsen og senest 96 timer efter prøveudtagningen. Serologisk undersøgese skal påbegyndes senest 48 tyimer efter modtagelse og senest seks dage efter prøveudtagning.

14) Prøver til undersøgelse for salmonella skal analyseres efter den seneste version af EN/ISO standard 6579 ”EN/ISO 6579/A1:2007 Mikrobiologisk undersøgelse af fødevarer og foderstoffer - Horisontal metode til bestemmelse af Salmonella spp. - Tillæg 1: Anneks D: Bestemmelse af Salmonella spp. i dyrefæces og i prøver fra primærproduktionsleddet”.

15) For prøver, der udtages af den besætningsansvarlige, kan det accepteres, at der anvendes alternative analysemetoder, hvis metoderne er validerede på grundlag af referencemetoden, og hvis der anvendes en metode, der er certificeret af en tredjepart i overensstemmelse med protokollen i EN/ISO-standard 16140 eller andre internationalt anerkendte lignende protokoller.

Kapitel 4

Undersøgelser i opdrætsflokke

16) For hver flok (ved daggamle kyllinger dog pr. leverance af kyllinger) udtages og indsendes følgende prøver (tabel 1):

a) Daggamle kyllinger: fem transportkasseindlæg på totalt mindst 1 m2 eller svaberprøver fra fem transportkasser. Kan udtages af den besætningsansvarlige og skal være repræsentativ for hele leverancen.

b) 4 uger gamle kyllinger: fem par sokkeprøver eller fem gødningsprøver på 60 g i produktionsanlæg. I flokke med mindre end 200 dyr udtages dog kun to par sokkeprøver eller en gødningsprøve 2 x 150 g. Kan udtages af den besætningsansvarlige.

c) Mindst 12 uger gamle, dog senest 2 uger før flytning eller 2 uger før forventet start på æglægningen, hvis flokken ikke flyttes: Blodprøver, jf. tabel 2c, samt fem par sokkeprøver. I flokke med mindre end 200 dyr udtages blodprøver, jf. tabel 2c, samt to par sokkeprøver eller en gødningsprøve på 2 x 150 g. Prøveudtagning og indsendelse forestås af Fødevarestyrelsen.

17) For besætninger, hvor hønerne selv udruger kyllinger, som bliver i flokken og indgår i konsumægsproduktionen, betragtes opdrættet som undersøgt ved de prøver som udtages i forbindelse med prøveprogrammet for konsumægsproduktionen.

Kapitel 5

Undersøgelse i konsumægsbesætninger, som leverer æg til pakkerier med autorisation til fri omsætning, til teknisk brug eller til virksomheder, der fremstiller varmebehandlede ægprodukter, eller som har over 500 høns.

18) For hver flok udtages to par sokkeprøver. Prøverne udtages første gang ved 20 uger og derefter hver 2. uge. Prøverne udtages af den besætningsansvarlige. Prøveudtagningen og indsendelsen ved 24 uger udtages af Fødevarestyrelsen. Ved 24 uger tages også en støvprøve. Prøverne skal ved indsendelse til laboratoriet ledsages af stregkoder, der rekvireres fra Danske Æg. I flokke med dyr af forskellig alder udtages prøverne en gang årligt af Fødevarestyrelsen.

19) Nr.18 gælder ikke for smittede flokke.

Kapitel 6

Undersøgelse i besætninger, med 500 høns eller derunder, og hvorfra der alene leveres æg direkte til den endelige forbruger (stalddørssalg), til egen detailvirksomhed på bedriften, fra egen bod på offentlige lokale markeder eller til et pakkeri med autorisation til begrænset, lokal omsætning.

20) For hver flok udtages sokkeprøver efter tabel 2a.

21) Prøverne udtages og indsendes hver 9. uge, første gang ved 24 uger, +/- 2 uger. Prøverne udtages af den besætningsansvarlige og skal ved indsendelse til laboratoriet ledsages af stregkoder, som rekvireres fra Danske Æg.

22) Nr. 20 og 21 gælder dog ikke for flokke, som er undersøgt efter bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns og kalkuner samt opdræt hertil eller konsumægsbesætninger undersøgt efter tabel 1 i dette bilag.

Kapitel 7

Undersøgelse af mistænkte flokke

23) Prøveudtagning og indsendelse af materiale fra mistænkte flokke forestås af Fødevarestyrelsen.

24) Hvis en flok mistænkes på baggrund af positivt serologisk fund udtages følgende:

a) Fra flokke på 1 - 500 dyr udtages to par sokkeprøver.

b) Fra flokke på 501 dyr eller derover udtages fem par sokkeprøver.

c) Fra hver flok, uanset dens størrelse, udtages to støvprøver.

25) Hvis en flok mistænkes for at være smittet af anden årsag end positivt serologisk fund udtages to par sokkeprøver i flokke på 1 - 199 dyr og fem par sokkeprøver i flokke på 200 dyr eller derover. Desuden udtages to støvprøver og fem høns til undersøgelse for anvendelse af antimikrobielle stoffer. Prøverne skal undersøges enkeltvis.

26) Hvis mistankeprøver udtaget efter nr. 25 er negative, udtages tidligst 14 dage efter, endnu en prøve som beskrevet i nr. 25.

Kapitel 8

Intensiveret prøveudtagning

27) På CHR-numre, hvor der er konstateret salmonella i en eller flere flokke, udtager Fødevarestyrelsen i hver af de øvrige flokke på ejendommen fem par sokkeprøver, to støvprøver samt fem høns til undersøgelse for anvendelse af antimikrobielle stoffer.

Kapitel 9

Skematisk oversigt over prøveudtagning

Tabel 1: Prøveudtagning i flokke, der leverer æg til et pakkeri med autorisation til fri omsætning, eller i flokke i besætninger med over 500 høns.

Besætning
Alder/tidspunkt
Prøvemateriale
Prøve tages af
Opdrætsflokke
Daggamle
5 transportkasser fra hver leverance:
Papir (>1m2 i alt) eller
svaberprøver (>1m2 i alt)
(Analyseres som én samleprøve)
Ejer
4 uger
5 par sokkeprøver analyseret som to samleprøver eller 5 gødningsprøver på 60 g
Ejer
2 uger før flytning
5 par sokkeprøver analyseret som to samleprøver eller 5 gødningsprøver på 60 g analyseret som to samleprøver, og blodprøver, jf. tabel 2c
Fødevarestyrelsen
Konsumægsproducerende høns
Hver 2. uge fra uge 20
2 par sokkeprøver analyseret som én samleprøve eller 1 gødningsprøve 2 x 150 g
Ejer
24 uger (+/- 2 uger)
2 par sokkeprøver analyseret som én samleprøve eller 1 gødningsprøve på 2 x 150 g,
250 ml (100 g) støv eller 1 stofsvaber på minimum 900 cm2
Fødevarestyrelsen
Ved mistanke
Efter positivt serologisk fund
5 par sokkeprøver eller 5 gødningsprøver på 60 g, dog jf. kapitel 7, nr. 24, litra a i bilag 2 samt 2 støvprøver, undersøges enkeltvis.
Fødevarestyrelsen
Ved mistanke af anden årsag end serologisk fund. Gentages efter 14 dage, hvis 1. prøve er negativ
5 par sokkeprøver eller 5 gødningsprøver på 60 g, dog jf. kapitel 7, nr. 25 i bilag 2 samt 2 støvprøver, undersøges enkeltvis. Desuden 5 høns til undersøgelse for anvendelse af antimikrobielle stoffer.
Fødevarestyrelsen

Tabel 2a: Prøveudtagning i flokke i besætninger med 500 høns eller derunder, hvorfra der alene leveres æg direkte til den endelige forbruger (stalddørssalg), til egen detailvirksomhed på bedriften, fra egen bod på offentlige lokale markeder eller til et pakkeri med autorisation til begrænset, lokal omsætning.

Besætning
Alder/tidspunkt
Prøvemateriale
Prøve udtages af
Opdrætsflokke*
Daggamle
5 transportkasser fra hver leverance:
Papir (>1m2 i alt) eller
svaberprøver (>1m2 i alt)
(Analyseres som én samleprøve)
Ejer
4 uger
5 par sokkeprøver analyseret som to samleprøver eller 5 gødningsprøver på 60 g
Ejer
2 uger før flytning
5 par sokkeprøver analyseret som to samleprøver eller 5 gødningsprøver på 60 g analyseret som to samleprøver, og blodprøver jf. tabel 2c.
Fødevarestyrelsen
Konsumægs-
producerende høns
Hver 9. uge fra uge 24
2 par sokkeprøver analyseret som én samleprøve eller 1 gødningsprøve 2 x 60 g
Ejer
Ved mistanke
Efter positivt serologisk fund
2 par sokkeprøver eller 2 gødningsprøver á 60 g, samt 2 støvprøver undersøgt enkeltvis
Fødevarestyrelsen
 
Ved mistanke af anden årsag end serologisk fund. Gentages efter 14 dage, hvis 1. prøve er negativ
Fra flokke på 1 - 199 dyr: 2 par sokkeprøver og 2 støvprøver, undersøgt enkeltvis
Fra flokke på 200 dyr eller derover: 5 par sokkeprøver og 2 støvprøver, undersøgt enkeltvis.
Desuden udtages, uanset flokstørrelse, 5 høns til undersøgelse for anvendelse af antimikrobielle stoffer.
Fødevarestyrelsen

* Jf. dog bilag 3 for flokke hvor dyrene ikke stammer fra et godkendt rugeri eller registreret opdræt.

Tabel 2b: Indsendelse af æg fra flokke, der skal undersøges i medfør af bilag 3 i besætninger med 500 høns eller derunder, hvorfra der alene leveres æg direkte til den endelige forbruger (stalddørssalg), til egen detailvirksomhed på, fra egen bod på offentlige lokale markeder eller til et pakkeri med autorisation til begrænset, lokal omsætning (jf. tabel 2a).

Antal høns i flokken
Antal æg, der skal udtages i flokken
1-29
Antal prøver svarende til antal høns, dog højst 20 prøver
30-39
25
40-49
30
50-59
35
60-89
40
90-199
50
200-499
55
500 eller derover
60

Tabel 2c: Prøveudtagning i forbindelse med 12 ugers prøver i opdrætsflokke, jf. bilag 2, kapitel 4, nr. 16, litra c samt fra høner over 16 uger, der ikke lægger æg, samt haner over 16 uger, jf. bilag, 3, kapitel 4, nr. 9, litra b.

Antal høns i flokken
Antal blodprøver, der skal udtages i flokken
1-29
Antal prøver svarende til antal høns, dog højst 20 prøver
30-39
25
40-49
30
50-59
35
60-89
40
90-199
50
200-499
55
500 eller derover
60


Bilag 3

Prøveudtagning af flokke, hvor dyrene ikke stammer fra et godkendt rugeri eller registreret opdræt, og hvorfra der alene leveres æg direkte til den endelige forbruger (stalddørssalg), til egen detailvirksomhed på bedriften, fra egen bod på offentlige lokale markeder eller til et pakkeri med autorisation til begrænset, lokal omsætning.

Der må leveres æg fra flokken, hvis denne er testet for salmonella og fundet negativt efter følgende program.

Kapitel 1

Prøvetyper og udtagning af prøver

1) Sokkeprøve: En prøve af gødning opsamlet under rundgang i stalden ved hjælp af prøvemateriale, som kan være tubegaze afklippet i en længde af ca. 15 cm

2) Gødningsprøve på 2 x 150 g: 2 x 150 g naturligt blandet gødning udtaget jævnt fordelt fra hønsenes opholdssteder. De to prøver samles og analyseres som en prøve.

3) Æg: Hele ubeskadigede æg udtages, så hele huset er repræsenteret.

4) Prøver af knækkede æggeskaller: Fra rugemaskine eller rede udtages en repræsentativ prøve af æggeskaller på mindst 25 g.

Kapitel 2

Indsendelse af prøver

5) Materiale til bakteriologisk undersøgelse for salmonella samt materiale til undersøgelse for antistoffer mod salmonella (blodprøver og æg) skal sendes til et akkrediteret laboratorium, der er godkendt af Fødevarestyrelsen eller udpeget af myndighederne i det land, hvor laboratoriet ligger. Dette materiale skal ledsages af information, der entydigt identificerer prøven, herunder tydelig angivelse af CHR-nr. og husnummer. På formularen skal samtlige relevante rubrikker udfyldes.

6) Alt materiale skal indsendes hurtigst muligt efter opsamlingen og skal emballeres forsvarligt før indsendelse. Hvis det ikke kan indsendes samme dag, skal det opbevares i køleskab ved 1º - 8º C.

Kapitel 3

Prøveundersøgelse

7) På laboratoriet opbevares prøverne nedkølede. Undersøgelsen skal påbegyndes senest 48 timer efter modtagelsen og senest 96 timer efter prøveudtagningen, dog kan prøver udtaget fredag opbevares i køleskab til mandag.

8) Prøver til undersøgelse for salmonella skal analyseres efter den seneste version af EN/ISO standard 6579 ”Detection af Salmonella Spp. in animal faeces and in samples of the primary production stage”.

Kapitel 4

Prøveprogram for eksisterende flokke inden omsætning af æg påbegyndes

9) Inden levering af æg fra flokken kan påbegyndes, skal flokken undersøges efter nedenstående program og findes negativ for salmonella.

a) Æglæggende høner i flokken skal undersøges ved udtagelse af æg efter tabel 2b i bilag 2.

b) Fra øvrige høns (høner over 16 uger, der ikke lægger æg, samt haner over 16 uger), udtages blodprøver efter tabel 2c i bilag 2.

c) Fra hver flok udtages to par sokkeprøver, der analyseres som én samleprøve, eller en gødningsprøve på 2x150 gram.

d) Prøveudtagning og indsendelse af materiale forestås af Fødevarestyrelsen.

Kapitel 5

Indsætning af dyr fra en flok, som ikke er kontrolleret efter nr. 9 og ikke stammer fra godkendt opdræt

10) Inden nye dyr indsættes i flokken, skal disse undersøges som anført nedenfor:

a) Hvis der er tale om æglæggende høner udtages et æg pr. høne uanset nr. 3.

b) Hvis der er tale om høner over 16 uger, der ikke lægger æg, samt haner over 16 uger udtages blodprøver.

c) For rugeæg undersøges æggeskaller fra rugemaskine eller rede.

11) Hvis der indsættes dyr, som ikke omfattet af undersøgelserne i nr. 9, udtages der to sokkeprøver eller gødningsprøver i besætningen 14 dage efter indsættelse af dyrene.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Kommissionens direktiv 2002/4/EF af 30. januar 2002 om registrering af virksomheder, der holder æglæggende høner, og som er omfattet af Rådets direktiv 1999/74/EF, EU-Tidende 2002, nr. L 30, side 44, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/64/EU af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 353, side 8. I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning 2011/517/EU af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 2160/2003 for så vidt angår et EF-mål for mindskelse af forekomsten af visse salmonellaserotyper i æglæggende høner af Gallus gallus og om ændring af forordning (EF) 2160/2003 og Kommissionens forordning (EU) 200/2010, EU-Tidende 2011, nr. L 138, side 45, som senest berigtiget den 13. marts 2015 i EU-Tidende L 68, side 90, og Kommissionens forordning 2006/1177/EF af 1. august 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 2160/2003 for så vidt angår krav vedrørende anvendelse af særlige bekæmpelsesmetoder som led i de nationale programmer for bekæmpelse af salmonella hos fjerkræ, EU-Tidende 2006, nr. L 212, side 3. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.