Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Indledning og definitioner
Kapitel 2 Fund af kritisk resistent salmonella i fjerkræbesætninger
Kapitel 3 Fund af kritisk resistent salmonella i kvæg- og svinebesætninger
Kapitel 4 Fund af kritisk resistent salmonella i kød eller kødprodukter på slagterier
Kapitel 5 Straffebestemmelser
Kapitel 6 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kritisk resistent salmonella hos fjerkræ, kvæg og svin

I medfør af § 4, § 5, stk. 1, § 36, stk. 1, § 37, stk. 3, § 39, stk. 1, § 40, stk. 1, § 45, stk. 1 og 2, § 49, § 50, § 51, § 54, stk. 5, § 59 a, stk. 1 og 2 og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 2. juli 2018, og § 26, § 27, stk. 2, § 29, § 30, stk. 1, § 33, stk. 1, § 34, stk. 1, § 36, § 53, stk. 1 og 2, § 58, stk. 1 og 2, § 66 a, stk. 1 og 2, og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 2. juli 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1 og 3, og § 10, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1592 af 15. december 2017 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Indledning og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om fund af kritisk resistent salmonella i prøver taget hos eller af fjerkræ, kvæg og svin i henhold til den til enhver tid gældende version af følgende bekendtgørelser:

1) Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægsproducerende høns og opdræt hertil.

2) Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns og kalkuner samt opdræt hertil.

3) Bekendtgørelse om forholdsregler vedrørende salmonellose hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m.

4) Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m.

5) Bekendtgørelse om salmonella hos svin.

§ 2. Kritisk resistent salmonella skal i denne bekendtgørelse forstås som salmonellabakterier, der er resistente over for antibiotika af typen fluorokinoloner og andre kinoloner, 3. og 4. generations cephalosporiner, colistin eller carbapenemer, som er kritisk vigtige for behandlingen af mennesker.

Stk. 2. Ved anvendelsen af denne bekendtgørelse finder definitionerne i de i § 1 nævnte bekendtgørelser tilsvarende anvendelse.

Kapitel 2

Fund af kritisk resistent salmonella i fjerkræbesætninger

§ 3. Hvis der ved laboratorieundersøgelse af materiale fra en fjerkræbesætning påvises kritisk resistent salmonella, skal den besætningsansvarlige sikre, at:

1) der gennemføres en smitteopsporing på ejendommen, herunder kortlægning af medicinforbrug og indkøb af dyr eller materiale, og

2) gødning fra ejendommen ikke anvendes ved dyrkning af spiseklar frugt og grøntsager eller til græsningsarealer i den periode, hvor græsset bliver anvendt til foder.

Stk. 2. Den besætningsansvarlige skal:

1) indberette resultatet af den i stk. 1, nr. 1, nævnte smitteopsporing til Fødevarestyrelsen senest 2 måneder efter, at resultatet foreligger og

2) give meddelelse om fund af kritisk resistent salmonella til alle, der aftager dyr fra besætningen.

Stk. 3. En besætning med kritisk resistent salmonella kan først erklæres fri herfor, når flokken i de smittede huse er slagtet eller aflivet og enten destrueret eller anvendt til andet formål, som ikke medfører en smitterisiko, og når rengøring samt desinfektion af de smittede huse er godkendt af Fødevarestyrelsen.

Kapitel 3

Fund af kritisk resistent salmonella i kvæg- og svinebesætninger

§ 4. Hvis der ved laboratorieundersøgelse af materiale fra en besætning påvises kritisk resistent salmonella, skal den besætningsansvarlige sikre, at:

1) der gennemføres en smitteopsporing på ejendommen, herunder kortlægning af medicinforbrug og indkøb eller flytning af dyr eller materiale, og

2) gylle og gødning fra ejendommen ikke anvendes ved dyrkning af spiseklar frugt og grøntsager eller til græsningsarealer i den periode, hvor græsset bliver anvendt til foder.

Stk. 2. Indgår besætningen i en kvægbedrift beliggende på én eller flere ejendomme, skal smitteopsporingen inkludere alle besætninger i bedriften.

Stk. 3. Den besætningsansvarlige skal:

1) indberette resultatet af den i stk. 1, nr. 1, nævnte smitteopsporing til Fødevarestyrelsen senest 2 måneder efter, resultatet foreligger, og

2) give meddelelse om fund af kritisk resistent salmonella til alle, der aftager dyr fra besætningen.

§ 5. En kvægbesætning med kritisk resistent salmonella kan først erklæres fri herfor, når:

1) der er foretaget intensiveret prøveudtagning for salmonellabakterier i besætningen i henhold til bilag 5 i bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m., med negativt resultat for kritisk resistent salmonella af andre typer end Salmonella Dublin,

2) besætningen er flyttet, slagtet eller slået ned, og rengøring samt desinfektion er godkendt af Fødevarestyrelsen,

3) stalde og kvægs opholdsområder har været tomme for dyr omfattet af denne bekendtgørelse i minimum 12 måneder regnet fra den dag stalden blev tom, eller

4) besætningen er i Salmonella Dublin-niveau 1 jf. bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m., såfremt det drejer sig om en kritisk resistent Salmonella Dublin.

§ 6. En svinebesætning med kritisk resistent salmonella kan erklæres fri herfor, når:

1) der med mindst 45 dages mellemrum er foretaget to kortlægninger af salmonellaforekomst i besætningen efter bekendtgørelse om salmonella hos svin, med negativt resultat for kritisk resistent salmonella, eller

2) besætningen er slagtet eller slået ned, og rengøring samt desinfektion er godkendt af Fødevarestyrelsen.

Kapitel 4

Fund af kritisk resistent salmonella i kød eller kødprodukter på slagterier

§ 7. Ved fund af kritisk resistent salmonella i kød eller kødprodukter skal virksomheden foretage smitteopsporing med henblik på at identificere oprindelsesbesætningen.

Stk. 2. Resultatet af den i stk. 1 nævnte smitteopsporing skal indberettes til Fødevarestyrelsen senest 2 måneder efter resultatet foreligger.

Kapitel 5

Straffebestemmelser

§ 8. Med bøde straffes den, der overtræder § 3, stk. 1, § 3, stk. 2, § 4, eller § 7.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Fødevarestyrelsen, den 30. november 2018

Annelise Fenger

/ Anne Kristine Bech