Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Navn og formål
Kapitel 2 De regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed
Kapitel 3 De regionale TV 2-virksomheders anden virksomhed
Kapitel 4 Identifikation og information
Kapitel 5 De regionale TV 2-virksomheders organisation m.v.
Kapitel 6 Finansiering, budget, regnskab og tilsyn
Kapitel 7 Sanktioner og skærpet tilsyn
Kapitel 8 Andre bestemmelser
Kapitel 9 Ikrafttræden m.v.
Bilag 1 Definition af europæiske programmer
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder

I medfør af § 34, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 444 af 8. maj 2018, som ændret ved lov nr. 1549 af 18. december 2018, fastsættes:

Kapitel 1

Navn og formål

§ 1. De regionale TV 2-virksomheder er selvstændige institutioner, hvis vedtægt fastsættes af kulturministeren.

Stk. 2. De regionale TV 2-virksomheder udgøres af otte regionale virksomheder. Disse er TV 2/Lorry, TV SYD, TV 2/NORD, TV 2/Bornholm, TV ØST, TV 2/ØSTJYLLAND, TV MIDTVEST og TV 2/FYN.

§ 2. De regionale TV 2-virksomheder har som deres primære formål at udøve public service-virksomhed over for hele befolkningen i virksomhedens område.

Kapitel 2

De regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed

§ 3. De regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed skal udøves efter de i § 10 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed nævnte principper, jf. lovens § 31, stk. 1.

Stk. 2. De regionale TV 2-virksomheders udfyldelse af public service-forpligtelserne fastsættes i en public service-kontrakt mellem kulturministeren og hver enkelt virksomhed, jf. lovens § 31, stk. 4.

Stk. 3. De enkelte regionale TV 2-virksomheder skal årligt udarbejde en redegørelse om opfyldelsen af public service-kontrakten, jf. lovens § 31, stk. 5.

§ 4. Sponsorerede programmer kan indgå i public service-programvirksomheden efter reglerne i lovens kapitel 11 og kulturministerens nærmere fastsatte regler.

Fjernsynsvirksomhed

§ 5. De regionale TV 2-virksomheder skal tilstræbe, at over halvdelen af den sendetid i tv, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, afsættes til europæiske programmer, jf. bilag 1.

Stk. 2. De regionale TV 2-virksomheder skal tilstræbe, at 10 pct. af den sendetid i tv, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller 10 pct. af programbudgettet, afsættes til europæiske programmer fra producenter, der er uafhængige af tv-foretagender. En passende andel skal forbeholdes programmer af ny dato, dvs. programmer, der udsendes senest 5 år efter deres produktion.

§ 6. De regionale TV 2-virksomheder skal påse, at der ikke sendes programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold.

Stk. 2. Andre programmer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, må ikke sendes, medmindre det ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige i udsendelsesområdet normalt ikke ser eller hører udsendelserne. Når programmerne sendes i ukodet form, skal der forud for dem gives en akustisk advarsel, eller de skal under hele deres varighed være markeret med et visuelt symbol.

Stk. 3. Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans.

Stk. 4. Programmerne må ikke på nogen måde fremme terrorisme.

On demand-audiovisuel programvirksomhed

§ 7. De regionale TV 2-virksomheder må ved udbud af on demand-audiovisuelle medietjenester ikke stille programmer til rådighed, som på nogen måde tilskynder til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans, eller som på nogen måde fremmer terrorisme.

§ 8. De regionale TV 2-virksomheder skal ved udbud af on-demand audiovisuelle medietjenester ved passende midler og når det er muligt fremme produktion af og adgang til europæiske programmer, jf. bilag 1.

Stk. 2. De regionale TV 2-virksomheder skal efter anmodning indsende oplysninger om overholdelsen af stk. 1 til Radio- og tv-nævnet.

§ 9. De regionale TV 2-virksomheder må kun stille on demand-audiovisuelle medietjenester, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, til rådighed på en sådan måde, at mindreårige normalt ikke hører eller ser sådanne tjenester. Dette kan ske ved, at udbyderne ved mærkning af tjenesterne gør opmærksom på tjenesternes skadelige indhold.

Kapitel 3

De regionale TV 2-virksomheders anden virksomhed

§ 10. De regionale TV 2-virksomheder kan ikke udøve anden programvirksomhed.

Stk. 2. De regionale TV 2-virksomheder kan udøve anden virksomhed i tilknytning til programvirksomheden med henblik på udnyttelse af ledig kapacitet inden for teknisk udstyr, personale, lokaler og lignende.

Stk. 3. De regionale TV 2-virksomheder kan deltage finansielt og ledelsesmæssigt i selskaber med henblik på i samarbejde med andre virksomheder, der er uafhængige af de regionale TV 2-virksomheder, at udøve internetbaseret informationsvirksomhed om det enkelte regionale område. En regional TV 2-virksomhed må ikke ved sin deltagelse i sådanne selskaber opnå bestemmende indflydelse, jf. selskabslovens § 7.

Stk. 4. De regionale TV 2-virksomheder kan uanset stk. 1 udøve anden virksomhed, herunder i selskabsform, med henblik på udnyttelse af tilladelse udstedt i medfør af radio- og fjernsynslovens § 3, stk. 4.

Stk. 5. Ved ”finansiel deltagelse”, jf. stk. 3, forstås det direkte kapitalindskud, som den enkelte regionale TV 2-virksomhed har indskudt i selskabet. Den regionale TV 2-virksomhed kan ikke anvende licensmidler eller tilskud fra staten, yde lån eller stille garanti for lån fra andre långivere til deltagelse i sådanne selskaber.

Stk. 6. Ved ”ledelsesmæssig deltagelse”, jf. stk. 3, forstås, at den enkelte regionale TV 2-virksomhed har repræsentation i selskabets ledelsesorgan (bestyrelse).

Stk. 7. Den enkelte regionale TV 2-virksomheds samlede økonomiske risiko i forbindelse med den i stk. 3 nævnte selskabsdeltagelse skal begrænses gennem bestyrelsens fastlæggelse af de økonomiske rammer for den regionale virksomheds deltagelse.

Stk. 8. De regionale TV 2-virksomheders anden virksomhed, jf. stk. 1-6, skal foregå på konkurrencemæssige vilkår. Kulturministeren fastsætter regler for den regnskabsmæssige adskillelse mellem denne virksomhed og de regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed.

Kapitel 4

Identifikation og information

§ 11. Den enkelte regionale TV 2-virksomhed skal sikre, at seerne og brugerne i forbindelse med den regionale virksomheds fjernsynsvirksomhed og on demand-audiovisuelle programvirksomhed har vedvarende og umiddelbar adgang til følgende oplysninger:

1) Virksomhedens navn.

2) Den fysiske adresse, hvor virksomheden er etableret.

3) Kontaktoplysninger om virksomheden, herunder virksomhedens e-post-adresse eller web-sted.

4) Oplysninger om Radio- og tv-nævnet som den kompetente tilsynsmyndighed.

Kapitel 5

De regionale TV 2-virksomheders organisation m.v.

Oprettelse m.v.

§ 12. De regionale TV 2-virksomheder udgøres af de i § 1, stk. 2, nævnte otte regionale virksomheder.

Stk. 2. Kulturministeren kan i særlige tilfælde godkende oprettelse af nye regionale TV 2-virksomheder.

§ 13. De regionale TV 2-virksomheders dækningsområder følger de tidligere amts-kommunegrænser.

Stk. 2. Kulturministeren kan efter ønske fra en eller flere involverede kommuner ændre grænserne for de regionale TV 2-virksomheders dækningsområder.

Repræsentantskab

§ 14. Til hver enkelt regional TV 2-virksomhed er der knyttet et repræsentantskab.

Stk. 2. Repræsentantskabet for en regional TV 2-virksomhed skal sammensættes med en alsidig repræsentation for det regionale kultur- og samfundsliv.

Stk. 3. Repræsentantskabet kan eksempelvis bestå af repræsentanter for oplysningsforbund, seer- og lytterorganisationer, erhvervsfaglige organisationer, andre folkelige og kulturelle organisationer, de berørte regionsråd og eventuelt en støtteforening. Personer, der ikke repræsenterer særlige interesser, kan tillige vælges.

Bestyrelse

§ 15. Den overordnede ledelse af den enkelte regionale TV 2-virksomhed varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. De fastansatte medarbejdere ved den regionale TV 2-virksomhed vælger 1 medlem samt 1 suppleant herfor, medens de øvrige medlemmer vælges af repræsentantskabet. Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Stk. 2. Bestyrelsen skal sammensættes under hensyntagen til medlemmernes personlige og faglige kvalifikationer, således at mediemæssig, kulturel, ledelsesmæssig og erhvervsmæssig indsigt repræsenteres.

Stk. 3. De fastansatte medarbejderes samt repræsentantskabets valg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted ved indirekte valg.

Stk. 4. Medlemmer af eller kandidater til Folketinget, regionsråd, EU-Parlamentet eller kommunalbestyrelser kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 5. Bestyrelsen vælges for 4 år. Der kan alene ske umiddelbart genvalg af bestyrelsesmedlemmer én gang. Halvdelen af de bestyrelsesmedlemmer, der vælges af repræsentantskabet, er på valg hvert andet år, jf. dog § 29. Bestyrelsen kan ikke afsættes i valgperioden.

Stk. 6. I tilfælde af udtræden vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden.

Stk. 7. Hvis der ydes vederlag til bestyrelsesmedlemmer, må vederlaget ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

§ 16. Bestyrelsen er den regionale virksomheds øverste ledelse. Bestyrelsen har det overordnede programansvar og ansvaret for, at de bestemmelser for virksomheden, der er fastsat i loven og i medfør af loven, overholdes. Bestyrelsen har herudover ansvaret for at overholde de eventuelle betingelser og forudsætninger, der er fastsat i forbindelse med godkendelsen af den regionale virksomhed, samt for at overholde de økonomiske rammer for virksomheden.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter de almindelige retningslinjer for den regionale virksomhed. Bestyrelsen kan i den forbindelse fastsætte en vedtægt for den regionale virksomhed som supplement til nærværende vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder. Vedtægten må ikke tillægge bestyrelsen kompetence ud over hvad loven, nærværende vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder, øvrige bestemmelser fastsat i medfør af loven og eventuelle betingelser og forudsætninger ved godkendelsen fastsætter.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om indgåelse og opsigelse af kollektive overenskomster for fastansatte medarbejdere i den regionale virksomhed.

Stk. 4. Bestyrelsen ansætter en direktion i overensstemmelse med den af bestyrelsen vedtagne organisatoriske opbygning for den regionale virksomhed.

Stk. 5. Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for bestyrelsen.

§ 17. Såfremt bestyrelsen ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til § 16, stk. 1, kan kulturministeren fratage den regionale virksomhed godkendelsen som regional TV 2-virksomhed.

Den daglige ledelse

§ 18. Den administrerende direktør for den regionale TV 2-virksomhed har det daglige programansvar og varetager den daglige administrative og økonomiske ledelse af den regionale virksomhed. Direktøren ansætter virksomhedens personale.

Klager m.v.

§ 19. De regionale TV 2-virksomheders afgørelser i sager, der vedrører deres virksomhed, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 20. De regionale TV 2-virksomheders afgørelser i sager om god presseskik og om genmæle kan dog indbringes for Pressenævnet efter reglerne i medieansvarslovens kapitel 5-7.

Stk. 2. Klage over en regional TV 2-virksomheds overtrædelse af medieansvarslovens bestemmelser om, at massemediernes indhold og handlemåde skal være i overensstemmelse med god presseskik, skal indgives til den regionale TV 2-virksomhed senest 12 uger efter offentliggørelsen. Den regionale TV 2-virksomheds afgørelse i disse sager kan, senest 12 uger efter afgørelsen er kommet frem til klageren, indbringes for Pressenævnet.

Stk. 3. Anmodning om genmæle skal fremsættes skriftligt over for den administrerende direktør senest 12 uger efter offentliggørelsen af de faktiske oplysninger, der ønskes imødegået. Afslag på genmæle skal snarest muligt skriftligt meddeles den, der har anmodet om genmælet, med oplysning om, at afslaget kan indbringes for Pressenævnet senest 12 uger efter, at afslaget er kommet frem. Klage over et ufyldestgørende genmæle kan senest 12 uger efter dettes offentliggørelse indbringes for Pressenævnet.

Stk. 4. De nærmere regler om klager i henhold til stk. 1-3, herunder genmæle, samt Pressenævnets virksomhed fremgår af medieansvarslovens kapitel 5-7.

Stk. 5. Det påhviler den administrerende direktør at sikre, at der på forsvarlig måde opbevares en kopi af alle udsendelser i 6 måneder.

Stk. 6. Uanset at den i stk. 5 nævnte frist er udløbet, skal kopi af udsendelser, om hvis indhold, der er indgivet klage eller rejst sag, opbevares indtil 6 måneder efter sagen er afgjort. Opbevaringspligten består, så længe en sag behandles ved Pressenævnet eller domstolene.

§ 21. Den administrerende direktør er ansvarlig for, at klager behandles hurtigst muligt efter deres modtagelse, og normalt inden 4 uger efter at klagen er kommet frem til den regionale TV 2-virksomhed, medmindre andet følger af medieansvarsloven.

§ 22. Den regionale TV 2-virksomhed skal offentliggøre retningslinjer for behandlingen af henvendelser fra seere og brugere, herunder klager over programmer og tjenester.

Kapitel 6

Finansiering, budget, regnskab og tilsyn

Finansiering m.v.

§ 23. De regionale TV 2-virksomheders virksomhed finansieres gennem tilskud fra staten, de regionale TV 2-virksomheders andel af licensafgifterne samt gennem indtægter ved salg af programmer og andre produkter og ydelser, andre tilskud, udbytte, overskudsandele m.v., jf. lovens § 35, stk. 1-4.

Stk. 2. De regionale TV 2-virksomheder er ikke omfattet af de statslige budget- og bevillingsregler, de statslige regnskabsregler, og de statslige regler for så vidt angår personale- og overenskomstvilkår.

Stk. 3. Likvide midler skal anbringes som indestående i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark eller i et andet land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Stk. 4. De regionale TV 2-virksomheder kan uanset bestemmelsen i stk. 2 under størst mulig hensyntagen til sikkerheden i fornødent omfang anbringe likvide midler i

1) obligationer udstedt af den danske stat, danske realkreditinstitutter eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn og

2) værdipapirer, bortset fra aktier og investeringsforeningsbeviser, fra et EU-/EØS-medlemsland, som efter deres art og sikkerhed kan sidestilles med de aktiver, der er nævnt i nr. 1.

Stk. 5. De regionale TV 2-virksomheder kan på almindelige markedsvilkår optage lån i danske kroner eller i euro i enten pengeinstitutter eller realkreditinstitutter, hjemmehørende i Danmark eller i et andet land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) til finansiering af anlægsinvesteringer.

Stk. 6. De regionale TV 2-virksomheder kan ikke optage lån til finansiering af driften. Almindelige driftskreditter betragtes ikke som lån. Operationel leasing betragtes ikke som lån, forudsat at leasingperioden er væsentligt kortere end aktivets levetid. Kautions- og finansielle leasingforpligtelser sidestilles med lån.

Stk. 7. Overskud/underskud overføres til efterfølgende regnskabsår.

Budget

§ 24. Bestyrelsen for en regional TV 2-virksomhed fastsætter årligt budgettet for virksomheden for det kommende år. Budgettet skal udformes efter samme principper som årsrapporten, jf. § 25.

Stk. 2. Budgettet skal ledsages af oplysning om de væsentligste budgetforudsætninger mv., herunder:

1) den planlagte udsendelsesvirksomhed (timer), fordelt på førstegangsudsendelser og genudsendelser. Det skal fremgå, i hvilket omfang udsendelserne stilles til rådighed for seerne på tv-kanaler og andre platforme, jf. bl.a. bilag til den til enhver tid gældende public service-kontrakt mellem den regionale TV 2-virksomhed og kulturministeren. Det skal desuden fremgå, hvordan førstegangsudsendelser fordeler sig på nyheds- og aktualitetsudsendelser og øvrige udsendelser,

2) den planlagte egenproduktion af udsendelser (timer) fordelt på nyheds- og aktualitetsudsendelser og øvrige udsendelser,

3) den planlagte produktion til internettet (artikler, videoklip, produktion til sociale medier mv.),

4) en tabel over budgetterede omkostninger og indtægter fordelt på public service-virksomhed og eventuel anden virksomhed, jf. § 10 samt de af kulturministerens nærmere fastsatte regler for den regnskabsmæssige adskillelse mellem de to former for virksomhed, såfremt den budgetterede omsætning overstiger 3 mio. kr.,

5) en tabel over budgetterede omkostninger og indtægter ved public service-virksomheden, fordelt på formål mv. Tabellen skal opstilles, svarende til den tilsvarende tabel i den til enhver tid gældende kontrakt mellem den regionale TV 2-virksomhed og kulturministeren. Der skal redegøres for eventuelle afvigelser mellem budget og kontrakt og

6) en beskrivelse af de af den regionale TV 2-virksomhed opstillede strategiske mål for virksomheden i budgetåret, samt væsentlige planlagte initiativer, herunder investeringer.

Stk. 3. Budgettet sendes inden budgetårets start til kulturministeren og Folketinget til orientering.

Regnskab og revision

§ 25. Årsrapporten for den regionale TV 2-virksomhed udarbejdes af bestyrelsen og direktionen. Årsrapporten udarbejdes efter årsregnskabslovens principper.

Stk. 2. De regionale TV 2-virksomheders regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet udarbejdes på grundlag af en kontoplan, der opstilles af de regionale TV 2-virksomheder i fællesskab. Regnskabet skal indeholde oplysning om udgifter til honorering af bestyrelse og direktion (fordelt på de enkelte direktionsmedlemmer).

Stk. 3. Årsrapporten skal indeholde særskilte regnskaber for henholdsvis de regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed og de regionale TV 2-virksomheders anden virksomhed, jf. kulturministerens nærmere fastsatte regler for den regnskabsmæssige adskillelse mellem de to former for virksomhed.

Stk. 4. Årsrapportens ledelsesberetning skal herudover indeholde relevante oplysninger om virksomhedens aktiviteter i regnskabsåret, herunder som minimum opfølgning på de i § 24, stk. 2, oplistede budgetforudsætninger mv. samt oplysning om seningen af den regionale TV 2-virksomheds udsendelser, produktion til nettet og borgernes brug heraf. Ledelsesberetningen udformes efter en skabelon, som fastlægges af de regionale TV 2-virksomheder i fællesskab.

§ 26. De regionale TV 2-virksomheders årsrapporter revideres af Rigsrevisionen. For så vidt angår TV SYD, revideres årsrapporten dog af en statsautoriseret revisor, idet Rigsrevisionen har adgang til at gennemgå årsrapporten.

Stk. 2. Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 og som det er nærmere præciseret i stk. 3 og 4

Stk. 3. Ved revisionen efterprøves, om årsregnskabet er retvisende, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis (finansiel revision). Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet (forvaltningsrevision).

Stk. 4. Revisionens omfang tilrettelægges under hensyn til den selvejende institutions administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

Stk. 5. Den enkelte regionale bestyrelse forelægger inden 1. maj den reviderede årsrapport for det forudgående år bilagt revisionens bemærkninger (protokollat og revisionspåtegning) for kulturministeren til godkendelse, og årsrapporten sendes derefter til Folketinget til orientering.

Tilsyn

§ 27. Kulturministeriet fører som led i den almindelige tilskudsforvaltning et løbende tilsyn med de regionale TV 2-virksomheder. Tilsynet tilrettelægges under hensyn til en vurdering af væsentlighed og risiko knyttet til de aktiviteter, som den regionale TV 2-virksomhed gennemfører, og under hensyn til størrelsen af det ydede tilskud.

Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte tilsyn består i gennemgang og godkendelse af den regionale TV 2-virksomheds reviderede årsregnskab, jf. § 26, stk. 5 med tilhørende ledelsesberetning og genpart af revisionsprotokollat. Ved gennemgangen påses, at regnskabet er aflagt efter gældende regler og indeholder de fornødne oplysninger, og at regnskabet er revideret efter gældende regler, og at revisors påtegning og revisionsprotokollatet indeholder de fornødne oplysninger. Endvidere påses, at tilskuddet er anvendt til det formål, det er bevilget til.

Stk. 3. I tilsynet indgår tillige to årlige møder mellem den regionale TV 2-virksomhed og Kulturministeriet.

Kapitel 7

Sanktioner og skærpet tilsyn

§ 28. Tilskud fra Kulturministeriet kan tilbageholdes eller bortfalde helt eller delvis, og udbetalte tilskud kan kræves helt eller delvis tilbagebetalt, hvis den regionale TV 2-virksomhed ikke længere opfylder betingelserne for tilskuddet efter denne bekendtgørelse, indgåede aftaler herunder forpligtelser fastsat i public service-kontrakten, jf. § 3, eller øvrige betingelser for tilskuddet.

Stk. 2. Tilskud, der kræves tilbagebetalt efter stk. 1, kan modregnes i kommende tilskudsudbetalinger.

§ 29. Hvis Kulturministeriet vurderer, at der er risiko for, at en regional TV 2-virksomhed ikke overholder betingelserne for at modtage tilskud, eller at det økonomiske grundlag for en regional TV 2-virksomheds fortsatte drift er i fare, eller der er tvivl om, hvorvidt den styring, som gennemføres hos en regional TV 2-virksomhed, er tilstrækkelig, kan Kulturministeriet iværksætte skærpet tilsyn, der supplerer det almindelige tilsyn i henhold til § 27.

Stk. 2. Når det skærpede tilsyn planlægges iværksat, udarbejder Kulturministeriet en skriftlig plan, som fastsætter form, indhold, procedurer m.v. samt den tidsmæssige udstrækning. Det skærpede tilsyn kan justeres under hensyn til de erfaringer, den Kulturministeriet indhøster om sikkerheden i styringen hos den regionale TV 2-virksomhed.

Stk. 3. Det skærpede tilsyn omfatter en udvidet forpligtelse for den regionale TV 2-virksomhed til at fremsende periodiske budgetopfølgninger, der ledsages af en skriftlig erklæring fra den regionale TV 2-virksomheds ledelse om det aktuelle økonomiske resultat og den forventede udvikling, samt efter omstændighederne hvilke tiltag der er sat i værk for at bedre situationen.

Stk. 4. Før det skærpede tilsyn iværksættes, skal den regionale TV 2-virksomhed have mulighed for at udtale sig om den skriftlige plan for tilsynet, jf. stk. 2.

Stk. 5. Det skærpede tilsyn består i, at

1) Kulturministeriet påser, at den regionale TV 2-virksomhed følger den fastlagte skriftlige plan for det skærpede tilsyn med hensyn til form, indhold og procedurer m.v.,

2) Kulturministeriet gennemgår budgetopfølgningen med tilhørende skriftlig ledelseserklæring fra den regionale TV 2-virksomhed om dennes økonomiske udvikling og budgetmæssige dispositioner, og

3) Kulturministeriet fører en dialog med den regionale TV 2-virksomheds daglige ledelse og bestyrelse, om udviklingen i økonomi og aktivitet hos den regionale TV 2-virksomhed.

Stk. 6. Det skærpede tilsyn ophører, når Kulturministeriet vurderer, at de økonomiske og administrative forhold hos den regionale TV 2-virksomhed er tilfredsstillende.

Kapitel 8

Andre bestemmelser

§ 30. Sager og dokumenter vedrørende de regionale TV 2-virksomheders programvirksomhed og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil er undtaget fra lov om offentlighed i forvaltningen, jf. radio- og fjernsynslovens § 86, stk. 1.

Stk. 2. Sager og dokumenter vedrørende de regionale TV 2-virksomheders programvirksomhed og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil er undtaget fra forvaltningslovens kapitel 4-6, jf. radio- og fjernsynslovens § 86, stk. 2.

Kapitel 9

Ikrafttræden m.v.

§ 31. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1648 af 18. december 2017 om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder ophæves.

Kulturministeriet, den 18. december 2018

Mette Bock

/ Lars M. Banke


Bilag 1

Definition af europæiske programmer

1. Ved europæiske programmer forstås i denne bekendtgørelse:

1) programmer med oprindelse i EU-medlemsstater,

2) programmer med oprindelse i europæiske tredjelande, som er parter i den af Europarådet vedtagne europæiske konvention om grænseoverskridende fjernsyn, og som opfylder betingelserne i punkt 3, og

3) programmer, der er co-produceret som led i aftaler vedrørende den audiovisuelle sektor mellem Fællesskabet og tredjelande, og som opfylder de betingelser, der er fastsat i de enkelte aftaler.

2. Anvendelsen af bestemmelserne i punkt 1, nr. 2 og 3, er betinget af, at programmer med oprindelse i medlemsstaterne ikke udsættes for diskriminerende foranstaltninger i de pågældende tredjelande.

3. De programmer, der er nævnt i punkt 1, nr. 1 og 2, er programmer, der hovedsagelig er produceret under medvirken af ophavsmænd og medarbejdere bosiddende i en eller flere af de stater, der er nævnt i punkt 1, nr. 1 og 2, forudsat at en af følgende tre betingelser er opfyldt:

1) De er fremstillet af en eller flere producenter, der er etableret i en eller flere af disse stater.

2) Produktionen af programmerne overvåges og kontrolleres effektivt af en eller flere producenter, der er etableret i en eller flere af disse stater.

3) Co-producenterne i disse stater står for størstedelen af de samlede omkostninger ved co-produktionen, og denne kontrolleres ikke af en eller flere producenter, der er etableret uden for disse stater.

4. Endvidere anses som europæiske programmer i denne bekendtgørelse programmer, der ikke er europæiske programmer som defineret i punkt 1, jf. punkt 2 og 3, men som er produceret som led i bilaterale co-produktionsaftaler mellem medlemsstater og tredjelande, såfremt størstedelen af de samlede produktionsomkostninger afholdes af co-producenter fra Fællesskabet, og produktionen ikke kontrolleres af en eller flere producenter, der er etableret uden for medlemsstaternes område.