Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32016L2370
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Banedanmarks opgaver og beføjelser1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1276 af 20. november 2015 om Banedanmarks opgaver og beføjelser, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1208 af 5. oktober 2018, foretages følgende ændringer:

1. Som fodnote til bekendtgørelsens titel indsættes:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde, EU-Tidende 2012, nr. L 343, side 32, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2370 af 14. december 2016 om ændring af direktiv 2012/34/EU for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen, EU-Tidende 2016, nr. L 352, side 1.«

2. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Banedanmark deltager i det europæiske netværk af infrastrukturforvaltere og samarbejder med de øvrige infrastrukturforvaltere i netværket.«

3. I § 25 indsættes før stk. 1 som nyt stykke:

»En ansøger kan indbringe Banedanmarks beslutninger og afgørelser vedrørende trafikstyring, fornyelsesplanlægning og planlagt eller uplanlagt vedligeholdelse efter § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, for Jernbanenævnet, hvis ansøgeren mener at være blevet uretfærdigt behandlet, udsat for forskelsbehandling eller på anden måde krænket.«

Stk. 1 bliver herefter stk. 2.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. december 2018.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, den 5. december 2018

Ole Birk Olesen

/ Jakob Karlshøj

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2370 af 14. december 2016 om ændring af direktiv 2012/34/EU for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen, EU-Tidende 2016, nr. L 352, side 1.