Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32016L2370
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v.1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1245 af 10. november 2015 om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v. foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde, EU-Tidende 2012, nr. L 343, side 32, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2370 af 14. december 2016 om ændring af direktiv 2012/34/EU for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen, EU-Tidende 2016, nr. L 352, side 1.«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 17, stk. 5, § 18, stk. 4, § 21, § 102, stk. 1, § 103, stk. 7, og § 113, stk. 4, i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes:«

3. I § 24 indsættes som nye stykker:

»Stk. 3. Hvis der opstår en forstyrrelse, som kan påvirke den grænseoverskridende trafik, videregiver Banedanmark alle relevante oplysninger til andre infrastrukturforvaltere, hvis net og trafik kan blive påvirket af forstyrrelserne.

Stk. 4. Banedanmark normaliserer den grænseoverskridende trafik i fællesskab med de relevante infrastrukturforvaltere.«

4. Efter § 25 indsættes:

»§ 25 a. Banedanmark underretter hurtigst muligt de berørte parter om, at infrastrukturkapaciteten ikke er til rådighed på grund af uplanlagt vedligeholdelsesarbejde.

Stk. 2. Jernbanenævnet kan kræve, at infrastrukturforvalteren gør sådanne oplysninger tilgængelige, hvis det anser det for nødvendigt.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. december 2018.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, den 5. december 2018

Ole Birk Olesen

/ Jakob Karlshøj

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2370 af 14. december 2016 om ændring af direktiv 2012/34/EU for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen, EU-Tidende 2016, nr. L 352, side 1.