Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32016L2370
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Jernbanenævnet1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1136 af 22. september 2015 om Jernbanenævnet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1266 af 17. november 2015, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde, EU-Tidende 2012, nr. L 343, side 32, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2370 af 14. december 2016 om ændring af direktiv 2012/34/EU for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen, EU-Tidende 2016, nr. L 352, side 1.«

2. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 a. Jernbanenævnet behandler klager og afgørelser og beslutning i truffet i medfør af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i Bekendtgørelse om Banedanmarks opgaver og beføjelser.

§ 3 b. Jernbanenævnet behandler klager og afgørelser og beslutning i truffet i medfør af §§ 3-25 i Bekendtgørelse om infrastrukturforvalteres uafhængighed og uvildighed.

§ 3 c. Jernbanenævnet kan gennemføre revisioner eller iværksætte eksterne revisioner hos infrastrukturforvalterne, operatører af servicefaciliteter og, når det er relevant, jernbanevirksomheder for at kontrollere, om reglerne om finansiel gennemsigtighed i §§ 20-25 i Bekendtgørelse om infrastrukturforvalteres uafhængighed og uvildighed er overholdt. I forbindelse med vertikalt integrerede virksomheder gælder disse beføjelser for alle retlige enheder.

§ 3 d. Jernbanenævnet overvåger:

1) Gennemførelse af aftaler indgået i medfør af § 19, stk. 1, i Bekendtgørelse om infrastrukturforvalteres uafhængighed og uvildighed. Jernbanenævnet kan i begrundede tilfælde anbefale, at aftalerne bør ændres eller ophøre helt eller delvist.

2) Finansielle strømme som omhandlet i § 20, stk. 1, i Bekendtgørelse om infrastrukturforvalteres uafhængighed og uvildighed.

3) Lån som omhandlet i § 21 i Bekendtgørelse om infrastrukturforvalteres uafhængighed og uvildighed.

4) Gæld som omhandlet i § 23 i Bekendtgørelse om infrastrukturforvalteres uafhængighed og uvildighed.«

3. I § 19 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Når et spørgsmål vedrørende en international rute kræver, at der træffes afgørelser af to eller flere tilsynsorganer, samarbejder de berørte tilsynsorganer om forberedelsen af deres respektive afgørelser for at finde en løsning på spørgsmålet.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

4. I § 19 indsættes efter stk. 3, som bliver til stk. 4, et nyt stykke:

»Stk. 4. Jernbanenævnet deltager i samarbejdet med de øvrige tilsynsorganer med henblik på at udvikle fælles principper og metoder for de afgørelser, som de er beføjet til at træffe i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2370 af 14. december 2016 om ændring af direktiv 2012/34/EU for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. december 2018.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, den 5. december 2018

Ole Birk Olesen

/ Jakob Karlshøj

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2370 af 14. december 2016 om ændring af direktiv 2012/34/EU for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen, EU-Tidende 2016, nr. L 352, side 1.