Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opgørelse af boligudgiften efter § 18 i lov om individuel boligstøtte

 

I medfør af § 18 i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 19. januar 2005, fastsættes:

Kapitel 1

Enfamilieshus eller ejerlejlighed eller tofamilieshus

§ 1. Boligudgiften for en pensionist, der bor i en af boligerne i et tofamilieshus, som pensionisten ejer, opgøres efter reglerne i lovens § 17. Det samme gælder boligudgiften for en pensionist, der bor i et enfamilieshus eller en ejerlejlighed, som pensionisten har i sameje med andre, i de tilfælde, hvor alle ejerne bor i ejendommen.

Stk. 2. Hvis en del af en bolig omfattet af stk. 1 anvendes til erhvervsformål af pensionisten eller af et andet medlem af husstanden, ansættes boligudgiften til et beløb, der svarer til 2 gange den ejendomsværdiskat af boligværdien af pensionistens bolig, der opkræves i det år, boligydelsen vedrører, efter ejendomsværdiskatteloven.

§ 2. Boligudgiften for en pensionist, der bor i et enfamilieshus eller en ejerlejlighed, som pensionisten har i sameje med andre, ansættes i de tilfælde, hvor alle ejerne ikke bor i ejendommen, til et beløb, der svarer til 2 gange den ejendomsværdiskat af boligværdien af pensionistens bolig, der opkræves i det år, boligydelsen vedrører, efter ejendomsværdiskatteloven.

Stk. 2. Boligudgiften for en pensionist, der bor i et tofamilieshus, som pensionisten har i sameje med andre, ansættes til et beløb, der svarer til 2 gange ejendomsværdiskatten af boligværdien af pensionistens bolig efter ejendomsværdiskatteloven.

Stk. 3. Anvendes en del af en bolig, der er omfattet af stk. 1 og 2, til erhvervsformål, og fordeles ejendomsværdien efter lov om vurdering af landets faste ejendomme på en del, der tjener som bolig for ejeren, og på den øvrige del af ejendommen, ansættes boligudgiften til et beløb, der svarer til 2 gange ejendomsværdiskatten af boligværdien (af beboelsesdelen) af pensionistens bolig.

Kapitel 2

Flerfamilieshus

§ 3. Boligudgiften for en pensionist, der bor i en af boligerne i et flerfamilieshus, som pensionisten ejer eller har i sameje med andre, ansættes til et beløb, der svarer til 2 gange den ejendomsværdiskat af boligværdien af pensionistens bolig, der opkræves i det år, boligydelsen vedrører, efter ejendomsværdiskatteloven. Samme fremgangsmåde anvendes (for så vidt angår beboelsesdelen), når en del af boligen anvendes til erhvervsformål, og ejendomsværdien efter lov om vurdering af landets faste ejendomme fordeles på en del, der tjener som bolig for ejeren, og på den øvrige del af ejendommen.

Stk. 2. Er ejendommen ikke omfattet af ejendomsværdiskatteloven, ansættes boligudgiften til den lejeværdi, skattemyndighederne senest har fastsat. Samme fremgangsmåde anvendes (for så vidt angår beboelsesdelen), når en del af boligen anvendes til erhvervsformål, og skattemyndighederne har fastsat en lejeværdi for beboelsesdelen. Har skattemyndighederne ikke fastsat en lejeværdi, fastsætter kommunalbestyrelsen boligudgiften efter et skøn.

Kapitel 3

Stuehus til en landbrugsejendom

§ 4. Ved en landbrugsejendom forstås i denne bekendtgørelse en ejendom, der af told- og skatteforvaltningen er anset som en landbrugsejendom i henhold til § 33, stk. 1, i lov om vurdering af landets faste ejendomme.

§ 5. Boligudgiften for en pensionist, der bor i et stuehus til en landbrugsejendom, som pensionisten ejer, opgøres således:

1) 80 pct. af renter og afdrag på de lån, der er tinglyst med pant i hele landbrugsejendommen under ét på ansøgningstidspunktet, medregnes. Hvis kontantværdien af restgælden på de nævnte lån på ansøgningstidspunktet overstiger 80 pct. af den kontante ejendomsvurdering af stuehuset for året forud for ansøgningstidspunktet, nedsættes dog de nævnte 80 pct. af renter og afdrag med forholdet mellem 80 pct. af den kontante ejendomsværdi af stuehuset og kontantværdien af restgælden.

2) Vej- og kloakbidrag og lignende, der hviler på ejendommen, medregnes efter forholdet mellem told- og skatteforvaltningens vurdering af stuehuset og vurderingen af hele ejendommen.

3) Pålignede ejendomsskatter i det år, boligydelsen vedrører, medregnes efter forholdet mellem told- og skatteforvaltningens vurdering af den til stuehuset hørende grund og grundværdien af hele ejendommen.

4) Udgifter til stuehusets drift og vedligeholdelse medregnes med samme standardbeløb som angivet i lovens § 17, stk. 1, nr. 4.

Stk. 2. I boligudgiften beregnet efter stk. 1 fratrækkes indtægten ved udlejning af en del af stuehuset.

Stk. 3. Foreligger der ikke en vurdering af stuehuset som omhandlet i stk. 1, fastsætter kommunalbestyrelsen boligudgiften efter et skøn.

Stk. 4. Anvender pensionisten eller et andet medlem af husstanden en del af stuehuset til erhvervsformål, og betales der efter ejendomsværdiskatteloven en ejendomsværdiskat af boligværdien af beboelsesdelen af stuehuset, ansættes boligudgiften til 2 gange ejendomsværdiskatten i stedet for boligudgiften som opgjort efter stk. 1.

Stk. 5. Reglerne i lovens § 19 gælder også ved opgørelse af boligudgiften efter stk. 1.

Kapitel 4

Blandet beboelse og erhverv i enfamilieshus eller ejerlejlighed, som pensionisten ejer og bebor

§ 6. Boligudgiften for en pensionist, der ejer og bebor et enfamilieshus eller en ejerlejlighed, hvoraf pensionisten eller et husstandsmedlem anvender en del til erhvervsformål, og hvor ejendomsværdien efter lov om vurdering af landets faste ejendomme fordeles på en del, der tjener som bolig for ejeren, og på den øvrige del af ejendommen, ansættes til et beløb, der svarer til 2 gange ejendomsværdiskatten af boligværdien (af beboelsesdelen) af pensionistens bolig.

Kapitel 5

Enfamilieshus eller ejerlejlighed eller to- eller flerfamilieshus, som ejes af et aktieselskab, anpartsselskab eller lignende, hvori pensionisten ejer aktier, anparter eller lignende

§ 7. Boligudgiften for en pensionist, som bor i enfamilieshus eller ejerlejlighed eller to- eller flerfamilieshus, som ejes af et aktieselskab, anpartsselskab eller lignende, hvori pensionisten ejer aktier, anparter eller lignende, opgøres efter reglerne i lovens §§ 10-15.

Kapitel 6

Fællesbestemmelser og ikrafttrædelse

§ 8. Hvis der er sket væsentlige ændringer af pensionistens benyttelse af boligen til erhvervsformål i forhold til den benyttelse, som skattemyndighederne har taget stilling til, fastsætter kommunalbestyrelsen boligudgiften efter et skøn.

§ 9. Anvendes en del af en bolig til erhverv, jf. § 1, stk. 2, § 2, stk. 3, § 3, stk. 1, § 5, stk. 4, og § 6, og fordeles ejendomsværdien (hvoraf ejendomsværdiskat beregnes) ikke efter lov om vurdering af landets faste ejendomme på en del, der tjener som bolig for ejeren, og på den øvrige del af ejendommen, ansætter kommunalbestyrelsen boligudgiften efter et skøn. Udlejer pensionisten en del af sin bolig, uden at der i medfør af ovenstående regler er foretaget fradrag herfor, fastsætter kommunalbestyrelsen et lejebeløb, der fratrækkes boligudgiften.

Stk. 2. Udlejer pensionisten en del af sin bolig, uden at der i medfør af ovenstående regler er foretaget fradrag herfor, fastsætter kommunalbestyrelsen et lejebeløb, der fratrækkes boligudgiften.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 903 af 9. december 1999 om opgørelse af boligudgiften efter § 18 i lov om individuel boligstøtte ophæves samtidig.

Socialministeriet, den 15. juni 2006

Eva Kjer Hansen

/Mikael Lynnerup Kristensen