Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 55-18 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - indtægter - fri bil - fri telefon

Principafgørelsen fastslår

Borgerens og ægtefællens indtægter skal trækkes fra i kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse. Dette skyldes, at hjælpen udbetales til forsørgelse og er underste økonomiske sikkerhedsnet.

En økonomisk eller praktisk fordel i form af fri bil og fri telefon medfører ikke i sig selv et højere kontant beløb til rådighed til forsørgelse. Der er derfor ikke grundlag for fradrag i hjælpen.

I den konkrete sag havde borgers ægtefælle som et led i sin ansættelse bil og telefon til sin rådighed. Ægtefællen blev på denne baggrund beskattet af ca. 3.600 kr. pr. måned. Ordningen kunne ikke fravælges eller konverteres til et pengebeløb.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at værdien af fri bil og fri telefon ikke udgjorde et kontant beløb, der kunne tjene til borgerens og ægtefællens forsørgelse, da ordningen ikke kunne fravælges.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at kontanthjælpen udbetales med et fast beløb uanset, hvordan borgerens privatøkonomi er indrettet, og at beskatningen af værdien af fri bil og fri telefon medførte et lavere rådighedsbeløb til forsørgelse.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare hvordan den skattepligtige værdi af fri bil og telefon skal behandles i forhold til reglerne om fradrag for indtægter i kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017.

§ 30, stk. 1 om fradrag for indtægter.

Praksis

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

Principafgørelse 82-17, der fastslår, indtægter trækkes fra i hjælpen på udbetalingstidspunktet.

Principafgørelse 38-18, der fastslår, at bidrag til den fælles husførelse fra hjemmeboende voksne børn ikke skal fradrages som en indtægt.

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om fradrag for indtægter i din kontanthjælp. Kommunen afgjorde sagen den 30. oktober 2017.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Værdien af din ægtefælles fri bil og fri telefon skal ikke trækkes fra i din kontanthjælp.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse. Kommunen skal efterbetale dig den kontanthjælp, der er udbetalt for lidt.

Kommunen kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at værdien af din ægtefælles fri bil og fri telefon ikke er en indtægt, der medfører fradrag i din hjælp.

Vi vurderer, at værdien af fri bil og fri telefon ikke kan tjene til din og din ægtefælles forsørgelse, da ordningen ikke kan fravælges.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi er opmærksomme på, at din ægtefælle som et led i sin ansættelse har bil og telefon til sin rådighed.

Vi lægger vægt på oplysninger fra din ægtefælles arbejdsgiver, der dokumenterer, at ordningen er obligatorisk og ikke kan konverteres til et pengebeløb.

Vi er opmærksomme på, at din ægtefælle på denne baggrund beskattes af 3.410,83 kr. for værdi af fri bil og 225 kr. for værdi af fri telefon.

Vi er også opmærksomme på, at værdi af fri bil og fri telefon konkret kan medføre, at I har en besparelse i jeres husholdning i form af sparede telefon- og transportudgifter.

Vi lægger dog vægt på, at kontanthjælpen udbetales med et fast beløb uanset, hvordan borgerens privatøkonomi er indrettet.

Vi lægger også vægt på, at beskatningen af værdien af fri bil og fri telefon medfører et lavere rådighedsbeløb til forsørgelse.

Om reglerne

Efter reglerne skal indtægter som hovedregel fradrages i hjælpen. Dette gælder også ægtefællens indtægter.

Efter Ankestyrelsens praksis skal indtægter trækkes fra i den måned, de udbetales. Ankestyrelsen har ikke praksis for at fradrage andet end kontante beløb som indtægter.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er ikke enighed om afgørelsen. En mødedeltager mener, at værdien af fri telefon udgør en kontant fordel, der bør medføre fradrag i hjælpen, da udgift til telefon er en sædvanlig udgift, som de fleste - også kontanthjælpsmodtagere har.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 9. april 2019, da den er erstattet af principafgørelse 20-19.