Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af værnepligtsloven

(Fritagelse for værnepligtstjeneste for visse personer, der er blevet udskrevet til tjeneste før 2010)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I værnepligtsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 225 af 13. marts 2006, som ændret ved § 99 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 1, nr. 5, og § 30, stk. 3, ændres »§ 29« til: »§ 29, stk. 1,«.

2. I § 29 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Værnepligtige, der er udskrevet til værnepligtstjeneste før den 1. januar 2010 og siden er givet udsættelse i medfør af §§ 27 og 28, er fritaget for værnepligtstjeneste.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Claus Hjort Frederiksen