Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser

I medfør af § 17, stk. 1, i lov om biavl, jf. lovbekendtgørelse nr. 13 af 4. januar 2017, § 18, stk. 1, i økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 4. januar 2017, § 22, stk. 2, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2018, § 9 c, stk. 1, i lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer, jf. lovbekendtgørelse nr. 49 af 11. januar 2017, § 4, stk. 1, i lov om sikring af dyrepatogener, jf. lovbekendtgørelse nr. 53 af 11. januar 2017, § 17 i lov om hold af slagtekalkuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 57 af 11. januar 2017, § 5, stk. 1, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1000 af 2. juli 2018, § 14 i lov om hold af slagtekyllinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 2017, § 66, stk. 1, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 2. juli 2018, § 36, stk. 1, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 48 af 11. januar 2017, § 58, stk. 1 og 6, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 2. juli 2018, § 32 a, stk. 1, i lov om hold af heste, jf. lovbekendtgørelse nr. 304 af 30. marts 2017, § 24 d, stk. 1, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 20 af 11. januar 2018, § 7 b, stk. 1, i lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, jf. lovbekendtgørelse nr. 56 af 11. januar 2017, § 36 i lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 11. januar 2017, § 15 b i lov om udendørs hold af svin, jf. lovbekendtgørelse nr. 51 af 11. januar 2017, og § 4, stk. 2, i lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1373 af 30. november 2017, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen omhandler Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser i Danmark. Styrelsens opgaver og beføjelser i Grønland er beskrevet i bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens og Grønlands Selvstyres opgaver og beføjelser i Grønland på den del af fødevare- og veterinærområdet, der administreres af miljø- og fødevareministeren.

Opgaver

§ 2. Fødevarestyrelsen er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet. Styrelsen gennemfører Miljø- og Fødevareministeriets politik inden for fødevarer, veterinære forhold, herunder dyrevelfærd og foderstoffer. Styrelsen ledes af en direktør, et antal vicedirektører og en veterinærdirektør.

§ 3. Fødevarestyrelsen fører kontrol og tilsyn med samt udsteder regler vedrørende fødevarer, veterinære forhold, herunder dyrevelfærd, foder og enkelte områder indenfor fiskeri. Styrelsen foretager undersøgelser og yder information og rådgivning på de nævnte områder. Styrelsen skal endvidere følge sundhedstilstanden blandt husdyrene og den vilde fauna i Danmark og i fornødent omfang i andre lande.

§ 4. Fødevarestyrelsen forbereder lovforslag, forbereder og fastsætter administrative retsforskrifter, udarbejder vejledninger, planer og programmer samt træffer afgørelser i konkrete sager i henhold til nationale regler og Den Europæiske Unions retsakter på de områder, som er tillagt direktøren for Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Styrelsen forbereder sager, der skal forelægges miljø- og fødevareministeren.

Stk. 3. Styrelsen forbereder sager, der afgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Stk. 4. Styrelsen foretager notifikation over for EU-Kommissionen efter reglerne om notifikation af gennemførelse af EU-retsakter, om notifikation af statsstøtte og om notifikation efter informationsproceduredirektivet med hensyn til tekniske standarder og forskrifter.

Stk. 5. Styrelsen deltager i behandlingen af EU-sager og internationale sager.

§ 5. Fødevarestyrelsen yder faglig rådgivning og anden bistand til miljø- og fødevareministeren og andre offentlige myndigheder m.v.

Stk. 2. Styrelsen udøver vejlednings- og informationsvirksomhed over for andre offentlige myndigheder, organisationer og private.

§ 6. Fødevarestyrelsen udøver formandskabet og sekretariatsfunktionen for:

1) Det danske Codex Alimentarius Udvalg.

2) Miljø- og Fødevareministeriets Rådgivende Udvalg vedrørende Sygdomme hos Akvakulturdyr.

3) Miljø- og Fødevareministeriets Rådgivende Udvalg vedrørende Kontroludgifter.

Stk. 2. Styrelsen udøver sekretariatsfunktionen for Det Veterinære Sundhedsråd, og der skal i sekretariatsfunktionen indgå en medarbejder med juridisk kandidateksamen.

Stk. 3. Styrelsen udøver sekretariatsfunktionen for Rådet for Dyreforsøg.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen udfører visse opgaver i henhold til lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven) efter forhandling mellem ministeren for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde og miljø- og fødevareministeren.

Beføjelser

§ 7. Beføjelser, der efter følgende love er tillagt miljø- og fødevareministeren, udøves af direktøren for Fødevarestyrelsen, medmindre andet er fastsat i §§ 9-10 eller i bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser eller i bekendtgørelse om Fiskeristyrelsens varetagelse af visse opgaver i henhold til fødevareloven:

1) Lov om hold af dyr.

2) Lov om dyrlæger.

3) Lov om fødevarer.

4) Lov om foderstoffer.

5) Lov om sikring af dyrepatogener.

6) Dyreværnsloven.

7) Lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin.

8) Lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer.

9) Lov om udendørs hold af svin.

10) Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg.

11) Lov om hold af slagtekyllinger.

12) Lov om hold af slagtekalkuner.

13) Lov om hold af heste.

14) Lov om hunde.

15) Lov om forbud mod hold af ræve.

16) Lov om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden.

17) Lov om forbud mod markedsføring af m.v. samt indførsel og udførsel af skind og skindprodukter fra hunde og katte.

18) Lov om dyreforsøg.

19) Lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.

§ 8. Beføjelserne efter tekstanmærkning nr. 42, 125, 154, 158, 169, 177 og 178 ad § 24 på finansloven, der er tillagt miljø- og fødevareministeren, udøves af direktøren for Fødevarestyrelsen, medmindre andet er fastsat i § 9 eller i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om Landbrugs- og Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser.

§ 9. Følgende beføjelser, jf. de i §§ 7-8 nævnte love og tekstanmærkninger, udøves dog fortsat af miljø- og fødevareministeren:

1) Beføjelserne til at henlægge opgaver til personer eller en myndighed under Miljø- og Fødevareministeriet.

2) Beføjelsen til at fastsætte regler om klageadgang, herunder om klagefrister, om en klages opsættende virkning, om adgangen til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage, om at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed og om formkrav til klagen.

3) Beføjelsen til at udpege formand og øvrige medlemmer i Det Veterinære Sundhedsråd og til at fastsætte regler om rådets virksomhed og om oprettelse af et rådssekretariat og sammensætningen og driften heraf, jf. § 28 i lov om dyrlæger.

4) Beføjelsen til at nedsætte en Veterinærfond og til at udpege de øvrige medlemmer, jf. § 36 c i lov om hold af dyr.

5) Beføjelsen til at nedsætte udvalg til at bistå ved administrationen af særlige områder inden for fødevarelovgivningen, jf. § 58, stk. 5 i lov om fødevarer.

6) Beføjelsen til at nedsætte Det Dyreetiske Råd, til at udpege rådets formand og næstformand og til at fastsætte regler for rådets virksomhed i en forretningsorden, jf. dyreværnslovens § 25.

7) Beføjelsen til at udpege formand og øvrige medlemmer i Rådet for Dyreforsøg og til at fastsætte en forretningsorden for rådet, jf. § 10 i lov om dyreforsøg.

8) Beføjelsen til at nedsætte et rådgivende udvalg for beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål, jf. § 18, stk. 1, nr. 8 i lov om dyreforsøg.

9) Beføjelsen til at udstede cirkulærer vedr. lov om hunde og dyreværnsloven, der retter sig til politiet.

§ 10. Uanset bestemmelserne i § 7 udøves følgende beføjelser, der er tillagt miljø- og fødevareministeren, af veterinærdirektøren i Fødevarestyrelsen:

1) Beføjelserne om bekæmpelse af husdyrsygdomme i kapitel 6 i lov om hold af dyr.

2) Beføjelserne i kapitel 2-6 og 8-9 i lov om dyrlæger om dyrlægers rettigheder, dyrlægers pligter, tilsyn med autoriserede dyrlæger samt fratagelse af rettigheder.

3) Beføjelserne efter efter §§ 66 a og b i lov om hold af dyr og beføjelserne i §§ 37 a og b i lov om dyrlæger til at fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation skal foregå digitalt samt nærmere regler om digital kommunikation, og om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af ministeriet som afsender.

4) Beføjelserne efter § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr og beføjelserne i § 38, stk. 4, i lov om dyrlæger til at fastsætte regler om straf af bøde for overtrædelse af regler udstedt i medfør af beføjelserne nævnt i nr. 1 og nr. 2 eller regler fastsat af Den Europæiske Union om forhold, der er omfattet af disse beføjelser.

Stk. 2. Veterinærdirektøren refererer i de i stk. 1, nævnte sager direkte til departementet.

Stk. 3. Veterinærdirektøren holder løbende direktøren for Fødevarestyrelsen orienteret om de opgaver, der er henlagt til veterinærdirektøren, jf. stk. 1.

Stk. 4. Veterinærdirektøren udøver følgende funktioner:

1) Forhandler med tredjelande i tilfælde, hvor der til eksport kræves opfyldelse af særlige zoosanitære garantier.

2) Forhandler i Den Europæiske Union om zoosanitære forhold.

3) Repræsenterer Danmark i Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE).

4) Repræsenterer Danmark i den Europæiske Mund- og Klovesyge Kommission (EUFMD).

Stk. 5. Veterinærdirektøren refererer i de i stk. 4, nævnte funktioner til direktøren for Fødevarestyrelsen.

§ 11. Følgende beføjelser, der er tillagt miljø- og fødevareministeren efter økologiloven, udøves af direktøren for Fødevarestyrelsen for så vidt angår akvakultur af fisk samt fødevarer og foder med animalsk indhold, som er beregnet til hunde, katte og andre selskabsdyr:

1) Beføjelserne efter lovens § 6 til at fastsætte regler om udformning og anvendelse af økologikontrolmærket (Ø-mærket).

2) Beføjelserne efter lovens §§ 7 og 8 til at meddele og nægte autorisation samt fastsætte regler om autorisation, herunder om ansøgning m.v.

3) Beføjelserne efter lovens §§ 10 og 11 til at tilbagekalde en meddelt autorisation.

4) Beføjelserne efter lovens § 12 til at modtage anmodning om at indbringe afgørelser efter § 10, stk. 1-4, og § 11, stk. 2, for domstolene samt anlægge sag mod autorisationsindehaveren.

5) Beføjelserne efter lovens § 13 til at fastsætte regler eller træffe bestemmelser med henblik på gennemførelse af Den Europæiske Unions direktiver og beslutninger samt fastsætte de regler og iværksætte de foranstaltninger, der er nødvendige for anvendelse af forordninger fastsat af Den Europæiske Union om forhold, der er omfattet af økologiloven.

6) Beføjelserne efter lovens § 14 til at fastsætte regler om økologisk produktion, herunder om tilberedning, forarbejdning, behandling, aftapning, emballering, ompakning, opbevaring, dokumentation, egenkontrol, mærkning, salg, udbud til salg, formidling af salg, tilbud, fordeling, transport, levering og anden form for overdragelse, ind- og udførsel, anmeldelse, indberetning, godkendelse samt kontrol.

7) Beføjelserne efter lovens § 15 til at fastsætte regler om pligt for virksomheder, der sælger til eller køber produkter fra økologiautoriserede virksomheder til at udlevere regnskabsoplysninger.

8) Beføjelserne efter lovens § 15 a til at fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation skal foregå digitalt samt nærmere regler om digital kommunikation.

9) Beføjelserne efter lovens § 15 b til at fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af ministeriet som afsender.

10) Beføjelserne efter lovens § 16 til at fastsætte regler om opkrævning af og betaling til hel eller delvis dækning af udgifter til autorisation, tilsyn, kontrol og administration efter økologiloven, efter regler udstedt i medfør af økologiloven samt efter forordninger udstedt af Den Europæiske Union.

11) Beføjelserne efter lovens § 17 til at fastsætte regler om offentliggørelse m.v.

12) Beføjelserne efter lovens § 19, stk. 1, til mod behørig legitimation og uden retskendelse at have adgang til offentlig og privat ejendom, lokaliteter, forretningsbøger, papirer m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, for at tilvejebringe oplysninger, der er nødvendige til brug for løsning af opgaver i henhold til økologiloven eller bestemmelser i Den Europæiske Unions forordninger om forhold omfattet af økologiloven.

13) Beføjelserne efter lovens § 19, stk. 2, til efter forhandling med justitsministeren at fastsætte nærmere regler om den bistand, som politiet yder til gennemførelsen af kontrollen nævnt i økologilovens § 19, stk. 1.

14) Beføjelserne efter lovens § 19, stk. 3, til at udtage prøver m.v. til undersøgelse uden at skulle erlægge betaling herfor.

15) Beføjelserne efter lovens § 20 til efter anmodning at modtage alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som er påkrævet af hensyn til gennemførelse af kontrol efter loven, samt at modtage vederlagsfri bistand ved kontrol, prøveudtagning, kopiering og udlevering af skriftligt materiale og udskrifter af oplysninger, som opbevares i elektronisk form.

16) Beføjelserne efter lovens § 21 til at meddele påbud og forbud.

17) Beføjelserne efter lovens § 22 til at påbyde fornyet omlægning af arealer eller dyr.

18) Beføjelserne efter lovens § 23, stk. 1, til at forbyde at et produkt udbydes til salg, sælges eller på anden måde overdrages med henvisning til, at det er produceret i henhold til den økologiske produktionsmetode, hvis produktet ikke overholder forskrifterne herfor.

19) Beføjelserne efter lovens § 23, stk. 2, til at forbyde en fysisk eller juridisk person at sælge eller på anden vis omsætte produkter under henvisning til, at de er produceret i henhold til den økologiske produktionsmetode, hvis personen har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagen overtrædelse af forskrifterne herfor.

20) Beføjelserne efter lovens § 24, stk. 2, til at fastsætte regler om straf af bøde for overtrædelse af regler udstedt i medfør af økologiloven eller regler fastsat af Den Europæiske Union om forhold, der er omfattet af økologiloven.

21) Beføjelsen efter lovens § 24, stk. 3, til at pålægge selskaber m.v. strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

22) Beføjelsen efter lovens § 25 til at tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning ved vedtagelse af bødeforelæg.

§ 12. Følgende beføjelser, der er tillagt miljø- og fødevareministeren i medfør af § 22 i lov om biavl, udøves af direktøren for Fødevarestyrelsen:

1) Beføjelsen i § 13, stk. 1, nr. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af 6. juli 1995 til at fastsætte nærmere bestemmelser om kontrollen med levende bier, herunder larver og andre kønsprodukter, samt biavlsmateriel, der føres ind i eller ud af landet.

2) Beføjelsen i § 13, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af 6. juli 1995 til at opkræve afgifterne ved gennemførelsen af den i nr. 1 nævnte kontrol hos den, der fører levende bier m.m. ind i eller ud af landet.

3) Beføjelsen i § 15, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af 6. juli 1995 til at fastsætte bestemmelser om bødestraf for overtrædelse af forskrifter fastsat efter nr. 1.

4) Beføjelsen i § 15, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af 6. juli 1995 til at pålægge selskaber m.v. strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 13. Følgende beføjelser, der er tillagt miljø- og fødevareministeren efter lov om apoteksvirksomhed, udøves af direktøren for Fødevarestyrelsen:

1) Beføjelsen efter lovens § 9, stk. 3, til at fastsætte regler om dyrlægers omgang med lægemidler til dyr.

2) Beføjelsen efter lovens § 72, stk. 2, til at fastsætte regler om bødestraf for overtrædelse af forskrifter fastsat efter nr. 1.

3) Beføjelsen efter lovens § 72, stk. 3, til at pålægge selskaber, staten, kommuner og kommunale fællesskaber bødeansvar.

§ 14. For sager, der er omfattet af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), udøves følgende beføjelser af direktøren for Fødevarestyrelsen:

1) Beføjelsen efter lovens § 4, stk. 1, til at fastsætte regler om kontrol med overholdelsen af de i § 16 i nærværende bekendtgørelse nævnte EU-retsakter.

2) Beføjelsen efter lovens § 4 a til at fastsætte regler om offentliggørelse m.v. for så vidt angår de i § 16 i nærværende bekendtgørelse nævnte EU-retsakter.

3) Beføjelsen efter lovens § 5 til at fastsætte regler om hel eller delvis betaling af omkostningerne ved kontrollen med overholdelsen af de i § 16 i nærværende bekendtgørelse nævnte EU-retsakter og til at fastsætte regler om hel eller delvis betaling for særlige tjenesteydelser udført inden for disse retsakters område.

4) Beføjelsen efter lovens § 20, stk. 1, til at tillægge rente ved for sen indbetaling af skyldige afgifter og gebyrer for så vidt angår de i § 16 nævnte EU-retsakter.

5) Beføjelsen efter lovens § 24 til at fastsætte regler om bødestraf for overtrædelse af de i § 16 nævnte EU-retsakter og af regler fastsat efter nr. 1 og 2 eller for forsøg herpå.

6) Beføjelsen efter lovens § 29, stk. 1, til, for så vidt angår overtrædelse af de i § 16 nævnte EU-retsakter og af regler fastsat efter nr. 1 og 2, at tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning ved vedtagelse af et bødeforelæg.

§ 15. Følgende beføjelser, der er tillagt miljø- og fødevareministeren efter lov om naturbeskyttelse1), udøves af direktøren for Fødevarestyrelsen:

1) Beføjelserne efter lovens § 30 og § 71, stk. 2, til at fastsætte regler om formidling af kendskabet til dyrearter, registrering af dyrebestanden og avlsprogrammer med henblik på gennemførelsen af Rådets direktiv 1999/22/EF af 29. marts 1999 om hold af vilde dyr i zoologiske haver.

2) Beføjelsen efter lovens § 89, stk. 3, til at fastsætte regler om bødestraf for overtrædelse af forskrifter fastsat efter nr. 1.

3) Beføjelse efter § 89, stk. 4, til at pålægge selskaber m.v. strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 16. På de områder, hvor Fødevarestyrelsen i denne bekendtgørelse har fået tillagt beføjelserne i gældende lovgivning, administrerer styrelsen tillige Den Europæiske Unions forordninger samt andre direkte anvendelige EU-retsakter.

§ 17. Følgende beføjelser, der er tillagt miljø- og fødevareministeren efter lov om lægemidler, udøves af direktøren for Fødevarestyrelsen:

1) Beføjelsen efter lovens § 44 e, stk. 1, til at kontrollere overholdelsen af regler om dyrlægers opsplitning og udlevering af lægemidler til veterinær brug.

2) Beføjelsen efter lovens § 44 e, stk. 2, til at meddele påbud og forbud.

3) Beføjelsen efter lovens § 44 e, stk. 3, til mod behørig legitimation og uden retskendelse at have adgang til offentlige og private ejendomme, lokaliteter, transportmidler, forretningsbøger, papirer m.v., herunder elektroniske data, for at tilvejebringe oplysninger til brug for kontrol i henhold til bestemmelser i lægemiddelloven, eller til regler, som er fastsat i medfør af lægemiddelloven, om dyrlægers opsplitning og udlevering af lægemidler til veterinær brug.

§ 18. Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at beføjelser, der i henhold til §§ 7-8 og §§ 10-17 udøves af direktøren for Fødevarestyrelsen eller veterinærdirektøren, udøves af ministeren.

Stk. 2. Ministeren kan give direktørerne instruktioner vedrørende udøvelsen af de beføjelser, der er henlagt til disse.

Klagebestemmelser

§ 19. Afgørelser truffet af direktøren for Fødevarestyrelsen, af veterinærdirektøren eller af andre myndigheder eller institutioner, herunder private institutioner, i forbindelse med varetagelse af opgaver efter de i § 7, nr. 1-14, og §§ 10-16 nævnte love og direkte anvendelige EU-retsakter om forhold, der er omfattet af disse love, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Stk. 2. Klage til nævnet skal indbringes inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, jf. § 7 i bekendtgørelse om forretningsorden for Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klage skal indgives gennem den myndighed, der har truffet afgørelsen, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Sekretariatet for Miljø- og Fødevareklagenævnet kan på nævnets vegne se bort fra overskridelse af klagefristen inden for indenfor 6 måneder efter afgørelsen, når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig, jf. § 9, stk. 2 i bekendtgørelse om forretningsorden for Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Stk. 4. Afgørelser truffet af direktøren for Fødevarestyrelsen efter direkte anvendelige EU-retsakter om forhold, der er omfattet af de i § 7, nr. 6-13 nævnte love, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen kan indgives gennem den myndighed, der har truffet afgørelsen, hvis ikke andet er fastsat.

Stk. 5. Afgørelser truffet af direktøren for Fødevarestyrelsen efter de i § 8 nævnte tekstanmærkninger kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

§ 20. Afgørelser, der er truffet af direktøren for Fødevarestyrelsen som følge af en anmeldelse fra en forbruger eller en forbrugerorganisation af en mulig overtrædelse af lov om fødevarer, regler udstedt i medfør heraf eller Den Europæiske Unions forordninger, afgørelser, beslutninger eller andre umiddelbart anvendelige EU-retsakter inden for fødevarelovens område, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af følgende landsomfattende forbrugerorganisationer:

1) Forbrugerrådet Tænk,

2) Danmarks Aktive Forbrugere,

3) Landsorganisationen Grøn Hverdag og

4) NOAH.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan træffe beslutning om, at udenlandsk landsomfattende forbrugerorganisationer, som varetager generelle forbrugerinteresser, kan påklage en afgørelse efter reglerne i stk. 1.

Stk. 3. En forbrugerorganisation, som i medfør af stk. 1 og 2, har påklaget en afgørelse, indtræder som part i klagesagen.

Stk. 4. Klage til nævnet skal indbringes inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, jf. § 7 i bekendtgørelse om forretningsorden for Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klage skal indgives gennem den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Stk. 5. Sekretariatet for Miljø- og Fødevareklagenævnet kan på nævnets vegne se bort fra overskridelse af klagefristen inden for 6 måneder efter afgørelsen, når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig, jf. § 9, stk. 2 i bekendtgørelse om forretningsorden for Miljø- og Fødevareklagenævnet.

§ 21. Direktøren for Fødevarestyrelsen henholdsvis veterinærdirektøren kan genoptage en sag efter, at der er indgivet klage. Hvis klagen er påklaget eller vil kunne påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet kan sagen genoptages indtil det tidspunkt, hvor klagen videresendes til nævnet.

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1592 af 15. december 2017 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 18. december 2018

Jakob Ellemann-Jensen

/ Esben Egede Rasmussen

Officielle noter

1) Ved kongelig resolution af 4. december 2002 er det bestemt, at kompetencen til i medfør af § 30 og § 71, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 121 af 26. januar 1217, at fastsætte regler om formidling af kendskabet til dyreart, registrering af dyrebestanden og avlsprogrammer med henblik på gennemførelse af rådets direktiv 1999/22/EF af 29. marts 1999 om hold af dyr i zoologiske haver overføres fra miljøministeren til justitsministeren. Ved kongelig resolution af 14. december 2011 er kompetencen overført fra justitsministeren til fødevareministeren (nu miljø- og fødevareministeren).