Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Landsbyggefondens bidrag til ydelsesstøtte 2015 til 2018

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1063 af 7. september 2017 om Landsbyggefondens bidrag til ydelsesstøtte 2015 til 2018, som ændret ved bekendtgørelse nr. 915 af 27. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. Bekendtgørelsens titel affattes således:

»Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Landsbyggefondens bidrag til ydelsesstøtte«.

2. I § 1, ændres »hvortil kommunerne i tilsagnsårene 2015 til 2018 meddeler eller har meddelt tilsagn efter § 115, stk. 1-5, og § 117 i lov om almene boliger m.v. samt til ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger, hvortil der i tilsagnsårene 2015 til 2018 meddeles eller er meddelt tilsagn efter § 11 a, stk. 1, i lov om friplejeboliger« til: »hvortil kommunerne meddeler tilsagn efter § 115, stk. 1-5, og § 117 i lov om almene boliger m.v. samt til ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger, hvortil staten meddeler tilsagn efter § 11 a, i lov om friplejeboliger.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 18. december 2018

Carsten Falk Hansen

/ Mikael Lynnerup Kristensen