Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Kapitel 2 Ansvar
Kapitel 3 Differentieret vejledning
Kapitel 4 Indhold af vejledningen
Kapitel 5 Uddannelsesguiden og den nationale vejledningsenhed eVejledning
Kapitel 6 Særlige vejledningsinitiativer
Kapitel 7 Vejledning om optagelse på produktionsskole
Kapitel 8 Forberedende grunduddannelse
Kapitel 9 Vejledning i forbindelse med optagelse på almen voksenuddannelse og folkehøjskoler m.v.
Kapitel 10 Vejledning i forbindelse med ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Kapitel 11 Underretningspligt
Kapitel 12 Undervisningsministeriets fælles datagrundlag
Kapitel 13 Samarbejde
Kapitel 14 Kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og resultatmål
Kapitel 15 Uddannelseskrav til vejlederne
Kapitel 16 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv

I medfør af § 2, stk. 3, § 2 k, stk. 7, § 3, stk. 6, § 4, stk. 4, § 5, stk. 5, § 10, stk. 3, § 12 c, stk. 2, og § 15 e i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1097 af 28. september 2017, som ændret ved lov nr. 746 af 8. juni 2018, § 3, stk. 5, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse nr. 783 af 15. juni 2015, og § 2, stk. 2, 2. pkt., i lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 926 af 3. juli 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Ungdommens Uddannelsesvejledning

§ 1. Vejledning efter denne bekendtgørelse varetages af kommunalbestyrelsen gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at vejledning til elever i ungdomsskolens heltidsundervisning varetages af ungdomsskolen. Vejledningen skal i givet fald følge reglerne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Ansvar

§ 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal vejlede:

1) Eleverne i folkeskolen, herunder kommunale 10. klasser, jf. §§ 5 og 6.

2) 15-17-årige unge, jf. §§ 7 og 8.

3) 18-24-årige unge om valg af uddannelse og erhverv, når de har opfyldt undervisningspligten, ikke går i 10. klasse, og hverken er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, jf. §§ 7 og 9.

Stk. 2. Vejledning til elever på frie grundskoler (friskoler og private grundskoler) og efterskoler, frie fagskoler, som gives af kommunalbestyrelsen, jf. § 4 i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., følger reglerne i denne bekendtgørelse og tilrettelægges efter aftale mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og skolerne under hensyntagen til skoleformernes særlige karakter.

§ 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at alle de af kommunens borgere, som har forældremyndighed over 15-17-årige unge, bliver orienteret om den uddannelses- og erhvervsvejledning, som kommunen tilbyder de unge, og om hvilke uddannelsesmuligheder de unge har efter at have opfyldt undervisningspligten.

Stk. 2. Har den unges forældre et andet modersmål end dansk, skal kommunalbestyrelsen så vidt muligt sørge for en orientering, der sprogligt er målrettet forældrene.

Stk. 3. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal tilrettelægge vejledningen af unge under 18 år således, at forældremyndighedens indehaver inddrages i vejledningen og i den unges uddannelsesplanlægning.

Kapitel 3

Differentieret vejledning

§ 4. Vejledningens indhold, tilrettelæggelse og tidsmæssige prioritering tilpasses den enkelte unges behov og forudsætninger, således at en særlig vejledningsindsats gives til elever, der er ikke-uddannelsesparate, jf. stk. 2.

Stk. 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning iværksætter en særlig vejledningsindsats overfor ikke-uddannelsesparate elever, jf. bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse. Den særlige indsats iværksættes i samarbejde med skolens leder, således at vejledningsindsatsen kan understøtte den indsats, som skolens leder iværksætter for, at eleven kan blive uddannelsesparat ved afslutningen af 9. klasse, evt. 10. klasse.

Stk. 3. Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning bliver bekendt med, at en ung har funktionsnedsættelse i form af specifikke læse- og skrivevanskeligheder, som ikke tidligere er identificeret, skal Ungdommens Uddannelsesvejledning iværksætte screening af den unge for ordblindhed for at afdække eventuelt støttebehov ved gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Resultatet af screeningen stilles til rådighed for den ungdomsuddannelsesinstitution, som den unge søger optagelse på, ved anvendelse af den digitale løsning, som ministeriet stiller til rådighed til dette formål. Dette gælder også dokumentation for andre former for funktionsnedsættelse, som Ungdommens Uddannelsesvejledning er bekendt med.

Kapitel 4

Indhold af vejledningen

Indholdet af vejledningen i folkeskolen

§ 5. Vejledning skal gives, så den understøtter progression og differentiering i vejledningsprocessen og understøtter, at eleven reflekterer over egne kompetencer og potentialer samt uddannelses- og erhvervsmuligheder.

Stk. 2. Vejledningen bygger oven på den viden og de færdigheder, som eleverne blandt andet har tilegnet sig i folkeskolens obligatoriske emne uddannelse og job. Undervisningen i emnet skal tilrettelægges i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, og vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning kan inddrages i gennemførelse af undervisningen.

Stk. 3. Vejledning om valg af uddannelse og erhverv i folkeskolen, herunder kommunale 10. klasser, omfatter kollektiv vejledning i 7.-9. klasse samt i 10. klasser.

Stk. 4. For elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate gives herudover vejledning, der tager udgangspunkt i denne elevgruppes særlige behov for vejledning. I tilrettelæggelsen vurderer Ungdommens Uddannelsesvejledning konkret, hvordan gruppevejledning og individuel vejledning kan supplere hinanden.

§ 6. Vejledningen, jf. § 5, skal som minimum indeholde følgende aktiviteter:

1) Introduktion til optagelse.dk og processen frem mod ansøgning til ungdomsuddannelse, herunder studievalgsportfolio jf. bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse.

2) Introduktion til ungdomsuddannelser, herunder karrieremuligheder.

3) Introduktion til at arbejde med Uddannelsesguiden (ug.dk) og til eVejledning.

4) Informationsmøder for elever og forældre.

5) Introduktionskurser til ungdomsuddannelser i 8. klasse.

6) Brobygningsforløb i 9. klasse.

7) Brobygningsforløb i 10. klasse.

8) Særlige initiativer, jf. folkeskolelovens § 9, stk. 4, og § 33, stk. 3-7.

9) Mentorer i 9. og 10. klasse, jf. §§ 12 og 13.

10) Praktikforløb, jf. folkeskolelovens § 9, stk. 3 og 4, og § 33, stk. 5.

Indholdet af vejledningen efter grundskolen og 10. klasse

§ 7. Vejledningen omfatter gruppevejledning og individuel vejledning samt bistand til at løse praktiske problemer i forbindelse med den unges bestræbelser på at begynde på en uddannelse eller komme i beskæftigelse.

Stk. 2. Hvor det ikke er muligt at komme i kontakt med den unge skriftligt, elektronisk eller telefonisk, skal Ungdommens Uddannelsesvejledning sørge for, at der rettes personlig henvendelse til den unge.

§ 8. Vejledningen af 15-17-årige unge sker i forbindelse med den løbende revision af den unges uddannelsesplan, jf. bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse.

Stk. 2. I vejledningen kan anvendes de tilbud, der fremgår af bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.

§ 9. Vejledningen af 18-24-årige unge tilrettelægges og prioriteres, så den opsøgende og opfølgende indsats især rettes mod unge, der skønnes at have behov for en særlig vejledningsindsats, jf. § 4, og som ikke i forvejen modtager vejledning fra kommunale jobcentre, socialforvaltningen eller andre myndigheder, der beskæftiger sig med unge. Ungdommens Uddannelsesvejledning kan på initiativ fra og finansieret af jobcenteret yde vejledning til uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år, der har fået et uddannelsespålæg.

Stk. 2. Vejledningen skal tilbydes løbende, indtil den unge er fyldt 25 år eller er kommet i beskæftigelse, i en ordinær uddannelse eller følger en uddannelsesplan, der fører til ordinær uddannelse.

Stk. 3. Vejledningen bygger på den vejledning, som den unge tidligere har modtaget, herunder en tidligere udarbejdet uddannelsesplan, jf. bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse.

Kapitel 5

Uddannelsesguiden og den nationale vejledningsenhed eVejledning

§ 10. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal sørge for, at den nationale virtuelle vejledningsportal, www.uddannelsesguiden.dk, og den nationale vejledningsenhed, som tilbyder personlig vejledning gennem virtuelle kommunikations- og vejledningsværktøjer (eVejledning), anvendes i vejledningen. Herunder skal Ungdommens Uddannelsesvejledning i relevant omfang sørge for at henvise unge til Uddannelsesguiden og eVejledning.

Kapitel 6

Særlige vejledningsinitiativer

Vejledningsinitiativer ved overgangen til ungdomsuddannelse

§ 11. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der igennem Ungdommens Uddannelsesvejledning for elever i folkeskolens 9. og 10. klasse, der har en øget risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse, etableres en mentorordning, jf. § 12, eller i helt særlige tilfælde en anden indsats i overgangen til ungdomsuddannelse.

Stk. 2. Den særlige anden indsats kan gives til elever, som er vurderet uddannelsesparate sent i skoleforløbet, og hvor det vurderes, at der er en stærkt forøget risiko for, at eleven ikke påbegynder uddannelsen.

Mentorer i 9. og 10. klasse

§ 12. Mentorer yder en personlig støtte, der kan tilbydes elever i 9. og 10. klasse, som skønnes at få særlige vanskeligheder ved overgangen til ungdomsuddannelse.

Stk. 2. På kommunalbestyrelsens initiativ etableres et samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og områdets ungdomsuddannelsesinstitutioner om anvendelse af mentorer. Det lokale samarbejde skal sikre et tæt samspil med andre mentorordninger og kommunen og blandt andet medvirke til, at eleven kan have den samme mentor i 9. klasse, 10. klasse og de indledende dele af ungdomsuddannelsen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen har pligt til at sikre, at den enkelte mentor er tilstrækkelig forberedt på den aktuelle mentoropgave, og at vedkommende har de nødvendige forudsætninger for at kunne løfte opgaven til gavn for den unge.

§ 13. Den unge skal give sit samtykke til at få en mentor tilknyttet, og for unge under 18 år skal forældremyndighedens indehaver ligeledes give sit samtykke hertil.

Kapitel 7

Vejledning om optagelse på produktionsskole

§ 14. Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, om unge med bopæl i kommunen, der agter at ansøge eller har ansøgt om optagelse på en produktionsskole, tilhører produktionsskolernes målgruppe, jf. lov om produktionsskoler.

Stk. 2. Vurderingen udføres efter anmodning fra den unge eller fra produktionsskolen på den unges vegne.

Stk. 3. Vurderingen skal foretages umiddelbart og senest 14 dage efter den unges eller produktionsskolens henvendelse til Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Stk. 4. Den unge har efter anmodning krav på at få foretaget en ny vurdering 6 måneder efter, at en tidligere vurdering har fundet sted.

Stk. 5. Ungdommens Uddannelsesvejledning foretager vurderingen, jf. stk. 1, ud fra en helhedsvurdering af den unges kort- og langsigtede uddannelsesmæssige muligheder, hvor den unges erfaringer fra gennemførte og eventuelt afbrudte skole-, uddannelses- og beskæftigelsesforløb inddrages. Der gennemføres mindst en samtale med den unge.

Stk. 6. Vurderingen, jf. stk. 1, skal være skriftlig.

Stk. 7. Inden for de første 6 måneder efter vurderingen skal Ungdommens Uddannelsesvejledning ved henvendelse fra en produktionsskole, som den unge ansøger om optagelse på, oplyse om resultatet af vurderingen efter stk. 1. Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning har vurderet, at den unge tilhører målgruppen, skal Ungdommens Uddannelsesvejledning tillige sende kopi af vurderingen til produktionsskolen, hvis der anmodes herom.

Stk. 8. Bestemmelserne i stk. 1–8 finder tilsvarende anvendelse for unge, der er udgået fra en dansk skole i Sydslesvig, jf. produktionsskolelovens § 1, stk. 6, 2. pkt. Opgaverne påhviler Ungdommens Uddannelsesvejledning i den ansøgte produktionsskoles beliggenhedskommune.

Kapitel 8

Forberedende grunduddannelse

Procedurer for målgruppevurdering

§ 15. Målgruppevurderingen skal foretages uden unødigt ophold og være afsluttet senest 14 dage efter den unges anmodning, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Hvis det findes nødvendigt at etablere et afsøgningsforløb i forbindelse med målgruppevurderingen, kan fristen i stk. 1 forlænges med det antal dage, afsøgningsforløbet varer.

Stk. 3. For elever i 9. og 10. klasse kan afsøgningsforløbet afvente grundskolens afslutning.

§ 16. De i lovens § 2 k, stk. 3 angivne forudsætninger for målgruppevurdering kan tillige i særlige tilfælde omfatte personer over 25 år, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at forberedende grunduddannelse vil være det mest virksomme uddannelsestilbud.

§ 17. De i lovens § 2 k, stk. 3 angivne forudsætninger for målgruppevurdering kan tillige omfatte unge, der er udgået fra en dansk skole i Sydslesvig. Opgaven kan varetages af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor institutionen for forberedende grunduddannelse er beliggende.

Kapitel 9

Vejledning i forbindelse med optagelse på almen voksenuddannelse og folkehøjskoler m.v.

§ 18. Unge under 18 år, der har opfyldt undervisningspligten, kan ansøge om at modtage undervisning efter lov om almen voksenuddannelse, hvis uddannelsesforløbet indgår i en uddannelsesplan, som den unge har udarbejdet i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse m.v.

§ 19. Unge uden en kompetencegivende uddannelse, der er mindst 17½ år og endnu ikke fyldt 25 år, kan ansøge om at få et kursusophold med mentorstøtte på en folkehøjskole eller en fri fagskole, jf. lov om efterskoler og frie fagskoler.

Stk. 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning i den unges bopælskommune skal vurdere, om den unge, der ansøger om kursusophold efter stk. 1, tilhører målgruppen af unge, der med fordel kan tage et kursus på en fri kostskole med mentorstøtte.

Stk. 3. Hvis den unge tilhører målgruppen, jf. stk. 2, udarbejdes en uddannelsesplan i samarbejde med den unge og forældremyndighedens indehaver, hvis den unge ikke er fyldt 18 år. Af uddannelsesplanen skal det fremgå, at den unge med fordel kan tage kursus på en folkehøjskole eller en fri fagskole med mentorstøtte. Uddannelsesplanen sendes til den folkehøjskole m.v., hvorpå den unge søger optagelse.

Kapitel 10

Vejledning i forbindelse med ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

§ 20. Ungdommens Uddannelsesvejledning giver vejledning om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Kapitel 11

Underretningspligt

§ 21. Når uddannelsesinstitutionen vurderer, at der er en overhængende risiko for, at den unge afbryder et skole- eller uddannelsesforløb af mindst 3 måneders varighed uden at påbegynde et nyt, skal institutionen straks tage kontakt til Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, hvor den unge er tilmeldt folkeregistret, med henblik på at fastholde den unge i uddannelse.

Stk. 2. Ved indgåelse og ophævelse af uddannelsesaftaler efter lov om erhvervsuddannelser underretter den skole, der foretager registreringen af uddannelsesaftalen eller ophævelsen, Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, hvor den unge er tilmeldt folkeregisteret, herom.

Stk. 3. Når den unge er under 18 år, og uddannelsesinstitutionen foretager underretning efter stk. 2 og kontakt efter stk. 1, skal uddannelsesinstitutionen tillige underrette forældremyndighedens indehaver.

Stk. 4. Underretningen efter stk. 2 og kontakt efter stk. 1 skal ske elektronisk via Undervisningsministeriets fælles datagrundlag, jf. § 22, til Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, hvor den unge er tilmeldt folkeregisteret, og skal ske uden unødigt ophold. Underretningen af forældremyndighedens indehaver, jf. stk. 3, skal ske samtidigt med underretningen af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Kapitel 12

Undervisningsministeriets fælles datagrundlag

§ 22. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at oplysninger på individniveau om unges uddannelses- og beskæftigelsesmæssige status elektronisk bliver indberettet til det fælles datagrundlag i Undervisningsministeriet, jf. lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

Kapitel 13

Samarbejde

§ 23. Med henblik på at tilvejebringe en sammenhængende og koordineret vejledningsindsats skal Ungdommens Uddannelsesvejledning indgå i et samarbejde med de regionale vejledningscentre (Studievalg), ungdomsuddannelsesinstitutioner og andre uddannelsesinstitutioner, jobcentre, erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter, skoler og institutioner, der udbyder folkeoplysende aktiviteter, institutioner, der udbyder uddannelse og undervisning til unge med særlige behov, skoleforvaltningen, herunder pædagogisk psykologisk rådgivning, socialforvaltningen, Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) samt Ungdommens Uddannelsesvejledning i andre geografiske områder, hvor dette samarbejde er relevant.

Stk. 2. Samarbejdet skal omfatte konkrete vejledningsaktiviteter samt udvikling, tilrettelæggelse og koordinering af den samlede vejledningsindsats.

Stk. 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse af vejledningsaktiviteterne, jf. kapitlerne 3 og 4, skal ske i samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og de uddannelsesinstitutioner og virksomheder m.v., der står for gennemførelsen af aktiviteterne. Samarbejdet omfatter bl.a. aktiviteternes formål, indhold og varighed og tidsmæssig placering på året.

§ 24. Med henblik på at tilvejebringe et helhedsorienteret vejledningsforløb i folkeskolen tilrettelægges indsatsen i henhold til kapitel 4 i samarbejde med skolens leder.

Stk. 2. Skolens leder sikrer, at vejledningsforløbet sker i tilknytning til folkeskolens løbende interne evaluering, jf. folkeskolelovens regler herom.

Stk. 3. Skolens leder sikrer, at arbejdet med elevernes uddannelses- og erhvervsvejledning kan foregå inden for skolens fysiske rammer og i elevens undervisningstid.

Stk. 4. Skolens leder stiller egnede lokaler til rådighed for Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvor samtaler kan finde sted, undervisnings- og vejledningsmaterialer kan opbevares, og IT-udstyr kan anvendes.

Stk. 5. Ungdommens Uddannelsesvejledning sikrer, at arbejdet med elevernes uddannelses- og erhvervsvejledning kan indgå hensigtsmæssigt i skolens samlede planlægning og undervisning.

Stk. 6. Ungdommens Uddannelsesvejledning afholder møder med grundskolerne, udbyderne af 10. klasse og ungdomsuddannelsesinstitutionerne på baggrund af underretningen fra ungdomsuddannelsesinstitutionerne om elevernes udbytte af undervisningen, jf. kapitel 3 a i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

Kapitel 14

Kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og resultatmål

§ 25. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal have et system til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af den vejledning, der udbydes. Systemet skal, med udgangspunkt i de i henhold til kapitel 1 og § 10, stk. 1, i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., opstillede mål og rammer, som minimum belyse vejledningens omfang, resultater og effekter samt samarbejdet mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og andre aktører, jf. § 23, stk. 1.

§ 26. Ungdommens Uddannelsesvejledning udarbejder årligt en plan for opfølgning med henblik på at gennemføre den udvikling af vejledningen, som resultaterne af kvalitetssikringssystemet giver anledning til.

§ 27. Som en del af systemet til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring indgår som minimum følgende:

1) Overgangsfrekvenser for overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse, forberedende grunduddannelse eller anden aktivitet for de elever, der vejledes af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

2) En årlig brugerundersøgelse, der omfatter de personer, der er modtagere af vejledning af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

3) Opgørelse over antallet af dage fra Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet bekendt med, at en 15-17-årig ikke følger sin uddannelsesplan, til Ungdommens Uddannelsesvejledning kontakter den unge, jf. § 11, stk. 1, i bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.

4) Opgørelse over antallet af dage fra Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet bekendt med, at en 15-17-årig ikke følger sin uddannelsesplan, til Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyder den unge en ny aktivitet, jf. bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.

5) Andel af 15-17-årige unge, der af Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderes ikke-uddannelsesparate.

§ 28. Ungdommens Uddannelsesvejledning offentliggør en beskrivelse af systemet til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring og de opnåede resultater på en lettilgængelig måde på de berørte kommuners hjemmesider.

Kapitel 15

Uddannelseskrav til vejlederne

§ 29. Vejledningen efter denne bekendtgørelse skal varetages af personer, der har enten en professionsbacheloruddannelse i forvaltning med studieretning i uddannelses- og erhvervsvejledning, en diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning eller en masteruddannelse i vejledning, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Vejledningen kan endvidere varetages af:

1) Personer, som har mindst 5 års erhvervserfaring som vejleder og har gennemført en af følgende tidligere vejlederuddannelser:

a) Skole- og/eller ungdomsvejlederuddannelsen (Danmarks Lærerhøjskole m.fl.).

b) Voksenvejlederuddannelsen (Danmarks Lærerhøjskole, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse m.fl.).

c) Uddannelsen som uddannelses- og erhvervsvejleder ved erhvervsskolerne (Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse).

d) Studievejlederuddannelsen for studievejledere på gymnasier, hf-kurser og voksenuddannelsescentre (Undervisningsministeriet).

e) Grunduddannelsen for uddannelsesvejledere inden for almen voksenuddannelse (Undervisningsministeriet).

2) Personer, som har mindst 3 års erhvervserfaring som vejleder og inden den 1. august 2008 har gennemført de tre basismoduler i diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning.

3) Personer, der kan dokumentere et tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau ved en realkompetencevurdering.

Stk. 3. Ved alle nyansættelser skal ansøgeren opfylde uddannelseskravet eller dokumentere sine kompetencer efter stk. 1 eller 2. Er det ikke muligt at ansætte en egnet ansøger, der opfylder kravene efter stk. 1 eller 2, kan der ansættes ansøgere, som herefter indgår i kommunalbestyrelsens efteruddannelsesplaner, jf. stk. 4.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal have en plan for, hvornår alle vejledere kan leve op til uddannelseskravene i stk. 1 og 2.

Kapitel 16

Ikrafttræden

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 774 af 14. juni 2017 om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv ophæves.

§ 31. Kommunalbestyrelsen skal i forhold til målgruppevurderingen til forberedende grunduddannelse per 1.april 2019 have opgjort:

1) Antallet af unge med en positiv målgruppevurdering.

2) Antallet af unge, som er ved at blive målgruppevurderet, og forventes positivt målgruppevurderet.

3) Antallet af unge, som forventes positivt målgruppevurderet til opstart 1. august.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 12. december 2018

Direktør
Birgitte Hansen

/ Kim Andersen