Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Gebyrer
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gebyrer for prøver, certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre

I medfør af § 51, stk. 1, i lov om radiofrekvenser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 10. august 2016, fastsættes:

Gebyrer

§ 1. For prøver, for udstedelse af genpart af certifikat og for udstedelse af kaldesignal i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten betales til Energistyrelsen et gebyr med følgende beløb:

1) Amatørradioprøve: 588 kr. pr. prøve.

2) Genpart af certifikat: 253 kr. pr. genpart.

3) Udstedelse af kaldesignal: 452 kr.

§ 2. For udstedelse af kaldesignal eller identifikationsnummer i maritime radiotjenester betales til Søfartsstyrelsen et gebyr med et beløb af 720 kr.

§ 3. For udstedelse og genudstedelse af kaldesignal eller identifikationsnummer til brugere af radiofrekvenser i luftfartsradiotjenester i dansk indregistrerede luftfartøjer eller på jordstationer betales til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen et gebyr med et beløb af 405 kr.

Stk. 2. For udstedelse og genudstedelse af identifikationsnummer til brugere af radiofrekvenser i luftfartsradiotjenester i ultralette flyvemaskiner betales til Dansk Ultralet Flyverunion et gebyr med et beløb af 336 kr.

Stk. 3. For udstedelse og genudstedelse af identifikationsnummer til brugere af radiofrekvenser i luftfartsradiotjenester i dragefly (hangglidere), herunder motoriserede dragefly, og glideskærme (paraglidere) betales til Dansk Hanggliding & Paragliding Union et gebyr med et beløb af 336 kr.

Stk. 4. Udebliver betaling af gebyrer efter stk. 1-3 efter sidste rettidige indbetalingsdag, kan opkræves et ekspeditionsgebyr for hver erindringsskrivelse med et beløb af 100 kr.

Ikrafttræden

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 322 af 25. april 2018 om gebyrer for prøver, certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre ophæves.

Stk. 3. Gebyrer, som er fastsat i medfør af bekendtgørelse nr. 322 af 25. april 2018 om gebyrer for prøver, certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre, herunder ekspeditionsgebyrer for erindringsskrivelser, kan opkræves efter den 1. januar 2019, hvis gebyrerne vedrører opgaver, som er udført i 2018.

Energistyrelsen, den 10. december 2018

Kristoffer Böttzauw

/ Maria Schmidt Jensen