Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Søfartsstyrelsen

I medfør af § 45, stk. 1 og 2, jf. §§ 28 og 29 i lov om radiofrekvenser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 10. august 2016, fastsættes:

§ 1. Søfartsstyrelsen bemyndiges til at afholde prøver og udstede SRC-certifikater (Short Range Certificate) til betjening af maritime VHF-radioanlæg (Very High Frequency-radioanlæg) efter bestået prøve.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen bemyndiges til at godkende og bemyndige private til at afholde prøver og udstede SRC-certifikater til betjening af maritime VHF-radioanlæg efter bestået prøve.

§ 2. Søfartsstyrelsen bemyndiges til at tilbagekalde SRC-certifikater til betjening af maritime VHF-radioanlæg.

§ 3. Søfartsstyrelsen bemyndiges til at fastsætte regler for prøver, udstedelse af SRC-certifikater til betjening af maritime VHF-radioanlæg, godkendelse af private som nævnt i § 1 samt til at tilbagekalde de pågældende certifikater som nævnt i § 2.

Stk. 2. Reglerne kan omfatte indholdet, aflæggelse og gyldighed af prøverne og betingelserne for udstedelse af SRC-certifikater til betjening af maritime VHF-radioanlæg efter bestået prøve samt for tilbagekaldelse af de pågældende certifikater.

Stk. 3. Søfartsstyrelsen bemyndiges til at fastsætte regler for handicappede personers aflæggelse af prøver som nævnt i § 1.

Stk. 4. Søfartsstyrelsen bemyndiges til at fastsætte regler, hvorefter prøver som nævnt i § 1 afholdt af andre offentlige myndigheder, herunder udenlandske myndigheder, og private anerkendes.

§ 4. Søfartsstyrelsen bemyndiges til at udstede og tilbagekalde kaldesignaler og andre identifikationsnumre til brug for anvendelse af radiofrekvenser i maritime radiotjenester i dansk indregistrerede skibe.

§ 5. Søfartsstyrelsen bemyndiges til at fastsætte regler for udstedelse af kaldesignaler og andre identifikationsnumre som nævnt i § 4.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1259 af 9. december 2004 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen ophæves.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 13. december 2018

Lars Christian Lilleholt

/ Janni Torp Kjærgaard