Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om styrthjelme

§ 1

I bekendtgørelse nr. 518 af 3. juli 1998 om styrthjelme, som ændret ved bekendtgørelse nr. 458 af 9. maj 2017, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 68, stk. 1 og 3, § 68 a, stk. 3 og 4, § 81, stk. 5, og § 118, stk. 10, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018, som ændret ved lov nr. 1559 af 18. december 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:«

2. Kapitel 2 ophæves.

3. § 5 affattes således:

»Overtrædelse af §§ 1 og 2 straffes med bøde.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Lægeattester og dispensationer vedrørende fritagelse for pligten til at anvende styrthjelm udstedt før denne bekendtgørelses ikrafttræden er gyldige indtil den 1. juli 2019, eller indtil udløb af den i lægeattesten eller dispensationen angivne gyldighedsperiode, hvis gyldighedsperioden udløber inden den 1. juli 2019.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 18. december 2018

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted