Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

I medfør af § 3, stk. 9, i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1050 af 8. september 2017, som ændret ved lov nr. 375 af 1. maj 2018, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på:

1) Direkte tegnende skadesforsikringsselskaber, der har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed.

2) Filialer beliggende i Danmark af direkte tegnende skadesforsikringsselskaber med hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

3) Direkte tegnende skadesforsikringsselskaber med hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, der er anmeldt til via grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed at drive forsikringsvirksomhed i Danmark.

Bidragspligt

§ 2. Skadesforsikringsselskaberne har pligt til at yde bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber (Fonden).

Stk. 2. For de skadesforsikringsselskaber, der er nævnt i § 1, nr. 1, indtræder bidragspligten, når selskabet har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed. For de skadesforsikringsselskaber, der er nævnt i § 1, nr. 2 og 3, indtræder bidragspligten, når Finanstilsynet har registreret selskabet som anmeldt til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed.

Stk. 3. For de skadesforsikringsselskaber, der er nævnt i § 1, nr. 1, ophører bidragspligten ved udgangen af det regnskabsår, hvor selskabet ophører med at drive virksomhed. For de skadesforsikringsselskaber, der er nævnt i § 1, nr. 2 og 3, ophører bidragspligten ved udgangen af det regnskabsår, hvor selskabet ikke længere er anmeldt til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed, eller på det tidspunkt, hvor Finanstilsynet forbyder selskabet at drive virksomhed i Danmark. Uanset 1. og 2. pkt. ophører bidragspligten ved udgangen af det regnskabsår, hvor Fondens formue er på 300 mio. kr.

Stk. 4. Et skadesforsikringsselskab betaler første gang bidrag til Fonden for det kvartal, der indtræder, efter Finanstilsynet enten har givet selskabet tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed eller registreret selskabet som anmeldt til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed.

Opgørelse af bidrag

§ 3. Skadesforsikringsselskaberne skal indbetale et fast beløb pr. police til Fonden for følgende forsikringstyper, som tegnes i Danmark for risici i Danmark:

1) Motorforsikringer.

2) Familieforsikringer.

3) Husejerforsikringer.

4) Sundhedsforsikringer.

5) Ejerskifteforsikringer.

6) Sælgeransvarsforsikringer.

7) Byggeskadeforsikringer.

Stk. 2. Skadesforsikringsselskaberne skal indbetale et fast beløb pr. police, uanset om der på samme police er indtegnet flere af de forsikringstyper, der er nævnt i stk. 1, eller om flere personer eller enheder er dækket af samme police.

Stk. 3. Skadesforsikringsselskaberne skal indbetale et fast beløb pr. police, uanset om der sker nytegning eller fornyelse af en forsikring, der er nævnt i stk. 1.

§ 4. Finanstilsynet meddeler Fonden en gang om året om størrelsen af det beløb pr. police, som skadesforsikringsselskaberne skal anvende ved beregning af bidrag til Fonden. Finanstilsynet giver Fonden meddelelse senest 6 måneder før, at skadesforsikringsselskaberne skal indbetale bidrag til Fonden.

Stk. 2. Skadesforsikringsselskaberne indbetaler bidraget til Fonden den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar for de forsikringer, jf. § 3, stk. 1, som skadesforsikringsselskabet har nytegnet eller fornyet i henholdsvis 1., 2., 3. og 4. kvartal. Skadesforsikringsselskaberne skal betale første bidrag til Fonden på den dato, jf. 1. pkt., der først følger efter udløbet af de seks måneder efter, at Finanstilsynet har givet meddelelse efter stk. 1.

Stk. 3. Skadesforsikringsselskaberne kan opkræve det beløb pr. police, som skadesforsikringsselskaberne skal indbetale til Fonden, hos de forsikringstagere, der har tegnet eller fornyet en forsikring, der er nævnt i § 3, stk. 1.

Stk. 4. Beløb opkrævet i medfør af stk. 3 vil ikke blive tilbagebetalt til forsikringstageren, såfremt forsikringen ophører før tid.

Ikrafttræden

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 447 af 8. juni 2005 om bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

2) Bekendtgørelse nr. 1413 af 3. december 2018 om bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

Finanstilsynet, den 5. december 2018

Jesper Berg

/ Birgitta Nielsen