Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Områder, hvor der ikke må foretages regulering
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner1)

I medfør af § 37, stk. 1 og 3, § 49, stk. 3, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 270 af 12. april 2018, fastsættes:

Formål, definitioner og anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at imødegå risiko for luftfartssikkerheden i Københavns Lufthavn, Kastrup.

§ 2. Ved regulering forstås i denne bekendtgørelse nedlæggelse eller ombringelse af vildt.

Stk. 2. Regulering i henhold til denne bekendtgørelse skal foregå under overholdelse af reglerne om jagt i lov om jagt og vildtforvaltning og i de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af loven, medmindre andet fremgår af bekendtgørelsen.

§ 3. Ejere og brugere af ejendomme i Dragør og Tårnby Kommuner kan uden tilladelse regulere ringdue fra 1. juli til 15. oktober.

Stk. 2. I Dragør og Tårnby Kommuner kan der på arealer, hvor der i henhold til lov om jagt og vildtforvaltning må udøves jagt, hele året reguleres flyvende individer af grågås, bramgås og canadagås.

Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter ikke regulering på fiskeriterritoriet samt regulering på: Vestamager, matr.nr. 1 a Koklapperne, Tårnby. Aflandshage, matr.nr. 135 a St. Magleby By, St. Magleby og Kofoeds Enge, matr.nr. 100 b, og Hestefælleden del af matr. nr. 93 a, jf. bilag 1, samt Øen Saltholm med tilhørende små øer beliggende i EF-fuglebeskyttelsesområde 110.

Stk. 4. Uanset stk. 2 og 3 kan Miljøstyrelsen, under iagttagelse af fuglebeskyttelsesdirektivets art. 9 og habitatdirektivets art. 16, give tilladelse til, at der reguleres reder-, æg, unger- og ynglende individer af bramgås på Amager i Dragør og Tårnby Kommuner. Miljøstyrelsen kan i den forbindelse stille andre vilkår og tillade brug af andre metoder end dem, der er omfattet af §§ 2, 3, 4 og 5.

§ 4. Regulering i medfør af bekendtgørelsen skal ske med glatløbet haglgevær.

Stk. 2. Ved regulering i henhold til bekendtgørelsen må kunstigt skjul og kunstige lokkefugle anvendes.

Stk. 3. Ejere og brugere af ejendomme kan bemyndige andre til at gennemføre reguleringen.

Stk. 4. Regulering må kun foretages af personer, der er fyldt 18 år. Dog kan regulering foretages af personer under 18 år, der har gyldigt jagttegn, hvis de er i følge med en person over 18 år, der har gyldigt jagttegn.

Stk. 5. En jagtlejer må kun foretage regulering i henhold til bekendtgørelsen efter særlig aftale med ejeren eller brugeren af ejendommen.

Indberetning og dispensationer

§ 5. Der skal hvert år senest den 30. november, for så vidt angår ringdue, og den 31. marts det efterfølgende år, for så vidt angår grågås, bramgås og canadagås, ske indberetning til Miljøstyrelsen af hvor mange individer, der i det pågældende år er nedlagt i henhold til bekendtgørelsen. Indberetning sker digitalt til Miljøstyrelsen. Nærmere oplysninger om indberetningen vil fremgå af Miljøstyrelsens hjemmeside.

§ 6. Miljøstyrelsen kan under iagttagelse af reglerne i fuglebeskyttelsesdirektivet dispensere fra bestemmelserne i bekendtgørelsen.

Stk. 2. Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Naturstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af denne bekendtgørelse.

Straffebestemmelser

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 4, stk. 1 og 4, og § 5, stk. 1, 1. pkt.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt ved grov uagtsomhed, hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt betydelig skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. lovens § 1, stk. 1, eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelse

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019 og ophører automatisk den 31. december 2021, medmindre andet bestemmes inden denne dato.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 850 af 27. juni 2016 om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 3. december 2018

Jakob Ellemann-Jensen

/ Isabelle Navarro Vinten


Bilag 1

Områder, hvor der ikke må foretages regulering

På de skraverede arealer må der ikke foretages regulering, jf. § 3, stk. 3.

1

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØS af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193.