Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opkrævning af gebyr for Sundhedsstyrelsens tilsyns-, rådgivnings- og bistandsopgaver

I medfør af § 24 i lov nr. 23 af 15. januar 2018 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven) fastsættes:

Årlige gebyrer

§ 1. Den, der har tilladelse til eller er omfattet af krav om underretning om brug af strålekilder i medfør af bekendtgørelse nr. 85 af 2. februar 2018 om brug af radioaktive stoffer og bekendtgørelse nr. 86 af 2. februar 2018 om brug af strålingsgeneratorer, og den, der i medfør af § 41, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 84 af 2. februar 2018 om brug af ioniserende stråling og stråleudsættelse er registreringpligtig for et anlæg, opkræves et årligt gebyr i henhold til stk. 2-7.

Stk. 2. Den, der har tilladelse til eller er omfattet af krav om underretning for anvendelse af strålingsgeneratorer, betaler et årligt gebyr for hver registreret strålingsgenerator, jf. dog 3. pkt. Flere strålekilder, der er afskærmet i samme kabinet og betjenes som en samlet enhed anses som at udgøre én strålingsgenerator. Anvendes den registrerede strålingsgenerator til bestråling i flere anlæg, uden at dette kræver, at strålekilden flyttes fysisk, betales et årligt gebyr pr. anlæg, hvori strålingsgeneratoren anvendes.

Stk. 3. Den, der har tilladelse til anden brug af strålingsgeneratorer end anvendelse, og som har registreret et eller flere anlæg, betaler et årligt gebyr for hvert registreret anlæg.

Stk. 4. Den, der har tilladelse til brug af lukkede radioaktive kilder, betaler et årligt gebyr for hver registreret lukket radioaktiv kilde og, i det omfang det fremgår af bilag 2, for anlæg, der er registreret i forbindelse med den tilladte brug. Er der hverken registreret en gebyrpligtig strålekilde eller et gebyrpligtigt anlæg i forbindelse med den tilladte brug, betales et årligt gebyr for hver tilladelse udstedt af Sundhedsstyrelsen.

Stk. 5. Den, der har tilladelse til brug af åbne radioaktive kilder, betaler et årligt gebyr for hver tilladelse udstedt af Sundhedsstyrelsen, og, hvis strålekilderne benyttes i et anlæg, der er registreringspligtigt, for hvert registreret anlæg.

Stk. 6. Den, der er omfattet af krav om underretning for brug af lukkede eller åbne radioaktive kilder, betaler et årligt gebyr for hver underretning.

Stk. 7. Den, der er registreringspligtig for anlæg i medfør af § 41, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 84 af 2. februar 2018 om brug af ioniserende stråling og stråleudsættelse, betaler et årligt gebyr pr. registreret anlæg.

§ 2. De årlige gebyrer, jf. § 1, opkræves i henhold til en takstkode, jf. bilag 1. Takstkoden fastsættes som summen af koden for grundtaksten i henhold til bilag 2 og koden for en eller flere eventuelle tillægstakster i henhold til bilag 2 og stk. 2 og 3.

Stk. 2. Hvis en gebyrpligtig strålingsgenerator eller en lukket radioaktiv kilde er godkendt til mobil brug, tillægges en tillægstakst med koden 1.

Stk. 3. Højaktive lukkede radioaktive kilder tillægges en tillægstakst som opført i bilag 3.

Stk. 4. Hvis et gebyrpligtigt forhold i medfør af § 1, stk. 2-7, kan henregnes under flere forskellige grund- eller tillægstakstkoder, opkræves kun gebyr i forhold til den højeste grund- eller tillægstakstkode.

Stk. 5. Afmeldes en gebyrpligtig strålekilde eller anlæg i kalenderåret under samtidig registrering af en strålekilde eller et anlæg til erstatning herfor, som er omfattet af samme eller en lavere gebyrtakst, skal der i året kun betales ét gebyr pr. strålekilde eller anlæg efter den højeste takst.

Stk. 6. Overgår ansvaret for en gebyrpligtig strålekilde eller anlæg i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, betales kun ét gebyr pr. strålekilde eller anlæg i overdragelsesåret. Ligeledes betales kun ét gebyr for den tilladelse, som strålekilden eller anlæg er knyttet til. 2. pkt. finder ikke anvendelse, hvis virksomhedsoverdragelsen sker i forbindelse med en spaltning.

§ 3. Gebyrerne i bilag 1 er angivet som grundbeløb pr. 1. januar 2018. Størrelsen af gebyrerne reguleres én gang årligt pr. 1. januar på basis af Finansministeriets generelle indeks for pris- og lønudviklingen pr. 1. oktober det foregående år. Gebyrernes størrelse offentliggøres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

§ 4. Sundhedsstyrelsen udsender årlige fakturaer for opkrævning af gebyrerne i medfør af § 1, stk. 2-7 og § 2 til de forpligtede efter § 1, stk. 1.

Stk. 2. Gebyrer, der opkræves efter stk. 1, skal indbetales senest 30 dage efter fakturaens udstedelse. Betales det opkrævede gebyr ikke rettidigt, skal der betales renter heraf i medfør af renteloven.

Engangsgebyrer

§ 5. Sundhedsstyrelsen opkræver et engangsgebyr for hver ansøgning om godkendelse som opført i bilag 2 i forbindelse med transport af radioaktive stoffer i medfør af bekendtgørelsen om transport af radioaktive stoffer.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen iværksætter først behandling af en ansøgning, jf. stk. 1, når gebyret for ansøgningen er indbetalt.

Undtagelse

§ 6. Den selvstændige virksomhed Dansk Dekommissionerings brug af strålekilder i forbindelse med virksomhedens varetagelse af sine opgaver i henhold til folketingsbeslutninger B 48 af 13. marts 2003 og B 90 af 15. maj 2018 er undtaget fra betaling af gebyr i medfør af §§ 1-4.

Ikrafttræden m.v

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. december 2018.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 4. december 2018

Ellen Trane Nørby

/ Anne Bækgaard


Bilag 1

Årligt gebyr fastsat ved takstkoden,
beregnet som summen af grundtakst og
evt. tillægstakst i henhold til § 2 , stk. 1-4.
Takstkode
Beløb i kr. pr. år
1
611
2
1.021
3
1.358
4
1.696
5
3.392
6
4.749
7
6.774
8
21.681
9
60.721
10
86.745


Bilag 2

1
Brug af åbne radioaktive kilder – gebyr betales pr. tilladelse eller underretning
 
1.1
Type af brug
Takstkode-
bidrag
1.1.1
Brug bortset fra bortskaffelse ved udledning af radioaktive stoffer, der er omfattet af krav om underretning, jf. §§ 5 til 9 i bek. nr. 85/2018
Grundtakst:
1
1.1.2
Brug bortset fra bortskaffelse ved udledning af radioaktive stoffer, der er omfattet af krav om tilladelse, jf. §§ 5 til 9 i bek. nr. 85/2018
Grundtakst:
2
1.1.3
Bortskaffelse ved udledning af radioaktive stoffer, der alene er omfattet af krav om underretning, jf. §§ 5 til 9 i bek. nr. 85/2018
Grundtakst:
1
1.1.4
Bortskaffelse ved udledning af radioaktive stoffer, der er omfattet af krav om tilladelse, jf. §§ 5 til 9 i bek. nr. 85/2018
Grundtakst:
4
1.2
Brug, der udløser et tillæg til grundtaksten som følger:
 
1.2.1
Brug af åbne radioaktive kilder uden for anlæg, sporstofundersøgelse i naturen
Tillægstakst:
1
1.2.2
Nuklearmedicinske undersøgelser
Tillægstakst:
2
1.2.3
Lægemiddelproduktion
Brug af åbne radioaktive kilder uden for anlæg, lækagesporing
Brug af alfaemittere
Tillægstakst:
3
1.2.4
Nuklearmedicinske behandlinger
Tillægstakst:
4
1.2.5
Nuklearmedicinske behandlinger med alfaemittere
Øvrig brug af åbne radioaktive kilder godkendt til gennemførelse i anden type af anlæg end anlæg i medfør af bilag 13 i bek. nr. 85/2018 eller uden for anlæg , herunder håndtering og opbevaring i forbindelse med energiproduktion
Tillægstakst:
5
1.3
Følgende udløser IKKE tillæg til grundtaksten:
 
1.3.1
Forskning og udvikling
Dyreforsøg
 
 
2
Takst pr. registreret anlæg til brug af åbne radioaktive kilder
 
2.1
Opbevaringsrum
Affaldsrum
Dyrestald
Pakkerum
Grundtakst:
Udløser
ikke gebyr
2.2
Type C isotoplaboratorium
Skannerrum
Injektionsrum
Sengestue
Grundtakst:
2
2.3
Type B isotoplaboratorium
Grundtakst:
3
2.4
Type A isotoplaboratorium
Grundtakst:
5

3
Brug af lukkede radioaktive kilder uden registreret strålekilde og anlæg, eller hvor der kun er registreret et anlæg, der ikke er gebyrpligtigt, jf. nedenfor.
(pr. tilladelse eller underretning)
 
3.1
Type af brug
Takstkode-
bidrag
3.1.1
Brug, undtagen eftersyn, uden brug af registreringspligtige strålekilder
Grundtakst:
2
3.1.2
Eftersyn uden samtidig egen brug af registreringspligtige strålekilder
Grundtakst:
6
     
4
Brug af lukkede radioaktive kilder (pr. registreret strålekilde)
 
 
Formål
Takstkode-
bidrag
4.1
Testkilder, f.eks.:
Fladekilder
Kalibreringskilder
Kontrolkilder
Kilder til undervisning, dog ikke skolekilder
Grundtakst:
2
4.2
Industrielle proceskilder til f.eks.:
Densitetsmåling
Flowmåling
Fugtighedsmåling
Fyldehøjdekontrol
Niveaumåling
Tykkelsesmåling
Båndvægtsmåling
Skanning
Analyse mv., f.eks.:
Eliminering af statisk elektricitet
Fladevægtsmåling
Mössbauerspektroskopi
Røntgenfluorescensanalyse
Forskning
Bestrålingsanlæg
Nuklearmedicin
Markering på patient
Attenuationskorrektion (SPECT)
Grundtakst:
3
4.3
Industriel radiografi
Logning
Grundtakst:
4
     
4.4
Brachyterapi
Grundtakst:
5

5
Brug af strålingsgeneratorer (pr. strålingsgenerator)
 
 
Formål
Takstkode-
bidrag
5.1
Intraorale optagelser ved dentalmedicinsk, veterinærmedicinsk og retsmedicinsk anvendelse
Selvafskærmende strålingsgeneratorer, f.eks.:
Bagagekontrol
Kontrol ved produktionslinjer
Ikke-medicinsk håndholdt strålingsgenerator
Grundtakst:
1
5.2
Undervisning på grundskoler og gymnasiale undervisningsinstitutioner, selvafskærmende strålekilder undtaget
Cephalostat
Orthopantomograf
Grundtakst:
2
5.3
Cone Beam CT til dentale undersøgelser inden for dentalmedicin og veterinærmedicin
Industriel radiografi
Ikke selvafskærmende strålingsgeneratorer inden for industri, forskning, retsmedicin og tilsvarende, der ikke falder ind under øvrige formål
Strålingsgeneratorer til bestråling af personer til ikke-medicinsk billeddannelsesformål
Logning
Knogleskanning (medicinsk eller veterinærmedicinsk anvendelse)
Grundtakst:
3
5.4
Medicinsk eller veterinærmedicinsk undersøgelse (inkl. interventionsradiologi) bortset fra dentale anvendelser, knogleskanning og CT
Behandling med røntgenstråling med energier op til og med 15 keV
Grundtakst:
4
5.5
CT-skanner til medicinsk eller veterinærmedicinsk anvendelse
Behandling med røntgenstråling med energier over 15 keV
Grundtakst:
5
5.6
Partikelaccelerator til ikke-medicinsk anvendelse f.eks.:
Cyklotron til lægemiddelproduktion
Forskning
Strålesterilisering
Skanning af containere og køretøjer
Elektronaccelerator over 1 MeV til patientbehandling
Grundtakst:
7
5.7
Partikelaccelerator til patientbehandling
Grundtakst:
10

6
Brug af lukkede radioaktive kilder og strålingsgeneratorer (pr. anlæg)
 
 
Formål
Takstkode-
bidrag
6.1
Anlæg til ekstern opbevaring af lukkede radioaktive kilder
Grundtakst:
2
6.2
Anlæg til fremstilling, ændring eller eftersyn af strålingsgeneratorer
Grundtakst:
4
6.3
Anlæg godkendt til brug af højaktive lukkede radioaktive kilder
Grundtakst:
4

7
Anlæg i medfør af § 41, stk. 3, i bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse
(pr. anlæg)
 
 
Formål
Takstkode-
bidrag
7.1
Anlæg til industriel radiografi, hvortil der ikke er tilknyttet en registreret strålekilde
Grundtakst:
4

8
Transport, jf. bekendtgørelse om transport af radioaktive stoffer
 
 
Formål
Takstkode-
bidrag
8.1
Godkendelse af konstruktionen af radioaktivt stof i speciel form, jf. § 9, stk. 1
Godkendelse af transportkolli, jf. § 10, stk. 1
Godkendelse af særligt arrangement, jf. § 12, stk. 1
Grundtakst:
7


Bilag 3

Tillægstakst for højradioaktive lukkede
radioaktive kilder
Sikringsgruppe
Takstkodebidrag
Tillægstakst
A
3
B
2
C
1
Uden for sikringsgruppe
0