Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af forretningsorden for børn og unge-udvalgene

 

I medfør af § 21, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 847 af 8. september 2005, fastsættes følgende forretningsorden for børn og unge-udvalgene:

Børn og unge-udvalget

§ 1. Børn og unge-udvalget består af 3 medlemmer, valgt af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer, 1 dommer og 1 pædagogisk-psykologisk sagkyndig, jf. i øvrigt lovens § 19, stk. 1. Kommunalbestyrelsens valg af medlemmer og statsforvaltningens udpegning af den pædagogisk-psykologisk sagkyndige følger den kommunale valgperiode.

Stk. 2. For hvert medlem vælges en stedfortræder, jf. dog stk. 6, der indkaldes til at møde, når medlemmet er forhindret i at deltage. Stedfortræderne for de medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen, vælges af de grupper i kommunalbestyrelsen, der har udpeget medlemmerne.

Stk. 3. Medlemmer af det udvalg, der efter lovens § 17 behandler sager om børns og unges sociale forhold, i kommuner med magistratsordning vedkommende magistratsmedlem, kan ikke vælges som medlemmer af eller stedfortrædere til børn og unge-udvalget.

Stk. 4. Såfremt antallet af medlemmer i kommunalbestyrelsen umuliggør, at samtlige medlemmer af og stedfortrædere til børn og unge-udvalget kan opfylde kravet i stk. 3, kan et eller om nødvendigt flere medlemmer af det udvalg, der efter lovens § 17, behandler sager om børns og unges sociale forhold, vælges til børn og unge-udvalget.

Stk. 5. Udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen.

Stk. 6. Socialministeren kan efter ansøgning godkende, at der udpeges mere end en stedfortræder for hvert medlem af udvalget.

§ 2. Kommunalbestyrelsen stiller den fornødne sekretariatsbistand til rådighed for udvalget.

Sagens forberedelse

§ 3. Kommunalbestyrelsen sørger for, at sager, der skal afgøres af børn og unge-udvalget, forelægges for udvalget sammen med sagens akter samt en indstilling om sagens afgørelse. For så vidt angår sager om anbringelse uden for hjemmet efter § 58, i lov om social service skal indstillingen indeholde den redegørelse, der er nævnt i § 59, i lov om social service.

Stk. 2. Formanden fastsætter tid og sted for børn og unge-udvalgets møder. I sager, hvor formanden har truffet en foreløbig afgørelse efter § 75, stk. 1, i lov om social service, skal afgørelsen dog snarest muligt og senest inden 7 dage efter iværksættelsen af afgørelsen forelægges børn og unge-udvalget, jf. § 75, stk. 3, i lov om social service. Formanden sørger for, at dagsorden og sagsmateriale til et møde udsendes med rimeligt varsel.

§ 4. Om medlemmernes habilitet til at deltage i afgørelsen af de enkelte sager gælder forvaltningslovens regler herom.

Stk. 2. Såfremt den pædagogisk-psykologisk sagkyndige har afgivet udtalelser eller på anden måde deltaget i sagens behandling i forvaltningen forud for forelæggelsen for udvalget, kan vedkommende ikke deltage i børn og unge-udvalgets afgørelse i sagen. Bestemmelsen i 1. pkt. gælder dog ikke, hvis børn og unge-udvalget af denne grund mister sin beslutningsdygtighed, jf. § 7, stk. 1.

Stk. 3. Den pædagogisk-psykologisk sagkyndige kan ikke deltage i behandling af andre sager vedrørende samme person eller samme familie inden for den offentlige forvaltning, herunder behandlingen af sager i statsforvaltningen og klagesager.

Sagens afgørelse

§ 5. Børn og unge-udvalgets møder er ikke offentlige.

§ 6. Dommeren påser, at sagen er tilstrækkeligt oplyst og kan beslutte, at andre end de i § 74, stk. 2 og 3, i lov om social service nævnte personer skal have lejlighed til at udtale sig over for udvalget. Dommeren kan ligeledes, jf. § 20, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, beslutte, at der skal indhentes yderligere oplysninger eller foretages yderligere undersøgelser, herunder at der optages retsligt forhør efter reglerne i retsplejelovens § 1018.

Stk. 2. Dommeren påser endvidere, at indehaveren af forældremyndigheden og den unge, der er fyldt 15 år, samt deres advokat har fået tilbud om at se sagens akter samt er gjort bekendt med retten til at udtale sig, forinden der træffes afgørelse. Denne forpligtelse omfatter tillige plejeforældrene i en sag efter § 78, stk. 4, i lov om social service, samt den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, for så vidt angår afgørelser efter § 71, stk. 3, og § 123, stk. 2, i lov om social service, der angår denne.

Stk. 3. Dommeren leder møderne i børn og unge-udvalget og kan herunder træffe beslutning om at begrænse antallet af bisiddere for de personer, der efter § 74, stk. 2 og 3, i lov om social service, skal have lejlighed til at udtale sig om sagen, forinden der træffes afgørelse.

§ 7. Børn og unge-udvalget er beslutningsdygtigt, når 3 medlemmer, herunder såvel dommeren som den pædagogisk-psykologisk sagkyndige eller disses stedfortrædere, er til stede.

Stk. 2. Til vedtagelse af en afgørelse, som efter loven kræver kvalificeret flertal, skal dog mindst 4 medlemmer være til stede og stemme for afgørelsen.

Stk. 3. Ingen udover udvalgets medlemmer og protokolføreren må deltage i mødet under voteringen.

§ 8. Der føres en protokol, og børn og unge-udvalgets afgørelse og begrundelsen herfor indføres umiddelbart efter voteringen i protokollen. Et medlem kan kræve tilført protokollen en kort begrundelse for sit standpunkt.

Stk. 2. Såfremt dommeren ikke er enig i den trufne afgørelse, skal dette tilføjes protokollen, og meddelelsen om afgørelsen skal indeholde oplysning herom, jf. § 74, stk. 5, i lov om social service.

§ 9. Dommeren fastsætter efter § 72, stk. 4, i lov om social service salær og godtgørelse for udlæg til advokater efter samme regler som i tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. retsplejelovens kap. 31.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 937 af 10. december 1997 af forretningsorden for børn og unge-udvalgene.

Socialministeriet, den 15. juni 2006

Eva Kjer Hansen

/Lone Larsen