Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 566 af 29. april 2015 om indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v., foretages følgende ændring:

1. I § 11, stk. 1, indsættes som nr. 10:

»10) I forbindelse med skift til en læge der er fasttilknyttet til den sikredes plejehjem eller lignende bolig, jf. § 3 i bekendtgørelse nr. 1219 af 22. oktober 2018 om plejehjemsoversigten«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019

Sundheds- og Ældreministeriet, den 3. december 2018

Ellen Trane Nørby

/ Camilla Lerager Pedersen