Den fulde tekst

L 47 A

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed,
lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love. (Gennemførelse af anbefalingerne fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering og ændring af reglerne for udpegning af SIFI’er i Danmark m.v.).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov (KF)).

2.beh 6/12 18
Lovf optrykt efter 2.beh 6/12 18 Tillæg H
3.beh 11/12 18
Lovf som vedt 11/12 18

Lov nr 1520 af 18. december 2018

Lovforslaget gennemfører en række af de anbefalinger, som arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering har afgivet i rapporten »Eftersyn af den finansielle regulering«, som blev offentliggjort den 27. april 2018.
Ændringerne betyder, at særlig forskellige former for digitale løsninger og ydelser falder ind under begrebet accessorisk virksomhed, som kan udøves af pengeinstitutter. Desuden får pengeinstitutter adgang til at udøve visse aktiviteter, der ligger ud over accessorisk virksomhed, i et selvstændigt kapitaliseret datterselskab. Ændringerne har til formål at understøtte pengeinstitutternes mulighed for at udvikle og fremtidssikre deres forretningsmodel i takt med den digitale udvikling. Desuden ændrer lovforslaget kravene til, hvornår et institut kan blive udpeget som et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) i Danmark, idet kravet for SIFI-indlånsindikatoren sænkes fra 5 pct. til 3 pct. Herved bliver de institutter, der forvalter de største andele af de danske husholdningers og danske virksomheders indskud, omfattet af reglerne for SIFI'er. Endelig gennemføres en række tilpasninger, der skal sikre efterlevelse af EU-regler i securitiseringsforordningen og prospektforordningen, som træder i kraft henholdsvis den 1. januar 2019 og den 21. juli 2019. Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 91 (S, DF, V, LA, ALT, RV og KF), imod stemte 13 (EL og SF (ved en fejl)), hverken for eller imod stemte 0.