Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

§ 1

I bekendtgørelse nr. 576 af 29. maj 2018 om inddrivelse af gæld til det offentlige foretages følgende ændringer:

1. I indledningen ændres »1267 af 12. november 2015« til: »678 af 31. maj 2018«.

2. § 7, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. § 4, stk. 5, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige anvendes alene på et overskydende beløb, når hele den fordring, som det overskydende beløb vedrører, inklusive renter er blevet dækket. Er hele fordringen inklusive renter på tidspunktet for restanceinddrivelsesmyndighedens anvendelse af et overskydende beløb ikke dækket, anvendes det overskydende beløb til dækning på den resterende del af fordringen inklusive renter. Resterer der herefter et overskydende beløb, anvendes dette til dækning i overensstemmelse med § 4, stk. 3, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Såfremt det overskydende beløb som nævnt i 2. pkt. hidrører fra modregning og vedrører hovedfordringen eller en inddrivelsesrente, der ikke har været tilbagesendt til eller tilbagekaldt af fordringshaver i medfør af bekendtgørelsens § 8, stk. 3, dækkes krav på inddrivelsesrente forud for hovedfordringen, mens opkrævningsrente og inddrivelsesrente, der har været tilbagesendt til fordringshaver i medfør af § 8, stk. 3, dækkes efter hovedfordringen.«

3. I § 7, stk. 5, 3. pkt., indsættes efter »indsats«: », bortset fra modregning«.

4. I § 8, stk. 3, ændres »7 og 8« til: »10 og 11«.

5. § 10, stk. 5, 2. pkt., affattes således:

»Nettoindkomsten efter stk. 1 fastsættes i så fald til den i årsopgørelsen opgjorte personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst og med fradrag af den på grundlag af årsopgørelsen beregnede sum af bundskat, topskat, kommuneskat og kirkeskat, som er betalt eller skal betales af skyldner.«

6. § 10, stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan træffe afgørelse om at lade yderligere restancer under inddrivelse være omfattet af en for skyldneren igangværende afdragsordning uden forudgående varsel, såfremt der ikke hermed ændres på afdragsprocenten og afdragsbeløbet efter stk. 1. Restanceinddrivelsesmyndigheden vurderer, hvornår en restance skal omfattes af en afdragsordning.«

7. § 13, stk. 4, 3. pkt., affattes således:

»Varslet skal endvidere angive den beregnede lønindeholdelsesprocent efter reglerne i stk. 3, 2. og 3. pkt., eller § 18, stk. 1, 1. og 2. pkt.«

8. § 13, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Hvis en skyldner i forvejen har en restance, der inddrives ved lønindeholdelse, kan restanceinddrivelsesmyndigheden træffe afgørelse om at iværksætte lønindeholdelse for yderligere restancer under inddrivelse uden forudgående varsel, herunder kan lønindeholdelsen foretages med lønindeholdelsesprocenten efter stk. 3, 2. og 3. pkt., henholdsvis kapitel 7, bortset fra § 18, stk. 1, 4. pkt., uanset at der er foretaget lønindeholdelse med en reduceret lønindeholdelsesprocent efter stk. 3, 4. pkt., eller § 18, stk. 1, 4. pkt., eller en justeret lønindeholdelsesprocent efter stk. 3, 7. pkt. Restanceinddrivelsesmyndigheden vurderer, hvornår der skal træffes en ny afgørelse efter 1. pkt.«

9. § 14, stk. 10, affattes således:

»Stk. 10. Hvis en skyldner i forvejen har en restance, der inddrives ved særskilt lønindeholdelse, kan restanceinddrivelsesmyndigheden træffe afgørelse om at iværksætte særskilt lønindeholdelse for yderligere restancer under inddrivelse uden forudgående varsel med den hidtil anvendte procentsats eller anden procentsats, som efter restanceinddrivelsesmyndighedens beregning udgør 400 kr. eller derunder, dog mindst med procentsatsen 1. Restanceinddrivelsesmyndigheden vurderer, hvornår der skal træffes en ny afgørelse efter 1. pkt.«

10. § 49, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ved dækning og ved retskraftvurderingen i forbindelse med en modregning, herunder i forbindelse med anvendelse af et overskydende beløb, jf. § 4, stk. 5, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og bekendtgørelsens § 7, stk. 4 og 5, kan rækkefølgen for dækning af fordringer, jf. § 7, stk. 1, nr. 2, jf. § 4, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, og rækkefølgen for retskraftvurderinger, jf. stk. 2, fraviges. Fravigelsen af rækkefølgen for dækning i henhold til 1. pkt. kan ske således, at fordringer, der ikke uden nærmere undersøgelse kan dækkes, ikke dækkes, når det af hensyn til overholdelse af udbetalingsfristen findes hensigtsmæssigt. Rækkefølgen for retskraftvurdering i henhold til 1. pkt. kan fraviges, når det af hensyn til overholdelse af udbetalingsfristen findes hensigtsmæssigt. Ved dækning og ved retskraftvurderingen i forbindelse med anvendelse af et overskydende beløb, jf. § 4, stk. 5, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og bekendtgørelsens § 7, stk. 4 og 5, kan fravigelsen som nævnt i 1. pkt. ske, når det findes hensigtsmæssigt.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Skatteministeriet, den 11. december 2018

Karsten Lauritzen

/ Annemette Ottosen