Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og pensionsbeskatningsloven

(Udsøgning af målgrupper til brug for rådgivning om aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum i obligatoriske arbejdsmarkedspensioner)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Udbetaling Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr. 1507 af 6. december 2016, som ændret bl.a. ved § 16 i lov nr. 674 af 8. juni 2017 og senest ved § 2 i lov nr. 743 af 8. juni 2018, foretages følgende ændring:

1. Efter kapitel 3 d indsættes:

»Kapitel 3 e

Udveksling af oplysninger med pensionsinstitutter til brug for rådgivning om aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum

§ 12 j. Et pensionsinstitut skal, jf. stk. 7, videregive cpr-numre på kunder til Udbetaling Danmark, med henblik på at Udbetaling Danmark udsøger kunder, som kan have behov for rådgivning i det enkelte pensionsinstitut om påvirkningen af indkomstafhængige ydelser, når kunden er eller kan blive omfattet af en aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum i en obligatorisk arbejdsmarkedspension.

Stk. 2. Udbetaling Danmark anvender cpr-numrene til gennem registersamkøring at udsøge kunder, der selv modtager, eller hvis ægtefælle, samlever eller husstandsmedlem modtager en eller flere af følgende indkomstafhængige ydelser, hvor kundens indbetaling til aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum indgår i den personlige indkomst:

1) Økonomisk fripladstilskud efter lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge.

2) Økonomisk fripladstilskud efter lov om folkeskolen.

3) Kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

4) Folkepension og førtidspension efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

5) Boligstøtte efter lov om individuel boligstøtte.

Stk. 3. Kommunerne og Udbetaling Danmark har pligt til at stille nødvendige ikkefølsomme oplysninger om ydelsesmodtagere som nævnt i stk. 2 til rådighed for Udbetaling Danmarks registersamkøring.

Stk. 4. Udbetaling Danmark videregiver ikkefølsomme oplysninger til det enkelte pensionsinstitut om, hvilke kunder i pensionsinstituttet der er identificeret i henhold til stk. 2. Udbetaling Danmark må ikke videregive oplysninger til det enkelte pensionsinstitut om, hvilke ydelser der modtages, og om, hvem der modtager dem.

Stk. 5. Pensionsinstitutterne og Udbetaling Danmark må ikke anvende oplysninger fra registersamkøringen til andre formål end det, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 6. Staten afholder udgifter til administrationen af udsøgningsordningen efter stk. 1-5 gennem betaling af et administrationsbidrag, jf. § 25.

Stk. 7. Pensionsinstitutter, der udbyder aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum i obligatoriske arbejdsmarkedspensioner, jf. stk. 1, har pligt til at tilmelde sig udsøgningsordningen efter stk. 1-5.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af udsøgningsordningen, jf. stk. 1-7, og regler om administrationen af aldersopsparing, der har betydning for de indkomstafhængige ydelser, der indgår i udsøgningen, jf. stk. 2.«

§ 2

I pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 af 3. september 2015, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1682 af 26. december 2017 og senest ved § 9 i lov nr. 1130 af 11. september 2018, foretages følgende ændring:

1. Efter § 22 C indsættes:

»§ 22 D. Beløb, der i løbet af kalenderåret er indbetalt til en arbejdsgiveradministreret aldersopsparing, aldersforsikring eller supplerende engangssum, kan inden den 20. januar i det følgende kalenderår overføres til en arbejdsgiveradministreret ratepension eller pensionsordning med løbende udbetalinger hos samme pensionsudbyder, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling. Den indbetaling på ratepensionen eller pensionsordningen med løbende ydelser, der sker som led i overførslen, anses for sket på tidspunktet for indbetalingen til aldersopsparingen, aldersforsikringen eller den supplerende engangssum.

Stk. 2. Beløb, der i løbet af kalenderåret er indbetalt til en arbejdsgiveradministreret ratepension eller pensionsordning med løbende udbetalinger, kan inden den 20. januar i det følgende kalenderår overføres til en aldersopsparing, aldersforsikring eller supplerende engangssum hos samme pensionsudbyder, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling. Den indbetaling på aldersopsparing, aldersforsikring eller supplerende engangssum, der sker som led i overførslen, anses for sket på tidspunktet for indbetalingen til ratepensionen eller pensionsordningen med løbende udbetalinger.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. december 2018.

Stk. 2. Eksisterende modtagere af ydelser, der indgår i udsøgningen, jf. § 12 j, stk. 2, i lov om Udbetaling Danmark som affattet med denne lovs § 1, nr. 1, vil hurtigst muligt efter lovens ikrafttræden blive orienteret i overensstemmelse med artikel 13 og 14 i databeskyttelsesforordningen.

Stk. 3. § 2 har virkning for overførsler, der sker i kalenderåret 2018 eller senere.

Givet på Amalienborg, den 11. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen