Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 5. december 2018

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love

(Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.)

[af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen)]:

1. Ændringsforslag

Beskæftigelsesministeren har stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Indstillinger

Et flertal i udvalget (S, DF, V, LA og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (EL, ALT, RV og SF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme imod de stillede ændringsforslag.

Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ved betænkningsafgivelsen ikke medlemmer i udvalget og dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske bemærkninger i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

3. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af beskæftigelsesministeren, tiltrådt af et flertal (S, DF, V, LA og KF):

1) Efter nr. 6 indsættes som nye numre:

»01. I § 69 d, stk. 2, indsættes efter »hændelse«: », jf. dog stk. 3«.

02. I § 69 d indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ydelsen nedsættes med følgende beløb pr. hændelse, hvis personen er omfattet af §§ 10 f eller 10 h:

1) 1.735 kr. (2018-niveau) for personer, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 1.

2) 868 kr. (2018-niveau) for personer, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 2 og 3.

3) 269 kr. (2018-niveau) for personer, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 4.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

03. I § 69 d, stk. 3 og 4, der bliver stk. 4 og 5, indsættes efter »stk. 2«: »eller 3«.

04. I § 69 o, stk. 2, indsættes efter »hændelse«: », jf. dog stk. 3«.

05. I § 69 o indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ydelsen nedsættes med følgende beløb pr. hændelse, hvis personen er omfattet af §§ 10 f eller 10 h:

1) 1.735 kr. (2018-niveau) for personer, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 1.

2) 868 kr. (2018-niveau) for personer, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 2 og 3.

3) 269 kr. (2018-niveau) for personer, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 4.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

06. I § 69 o, stk. 3 og 4, der bliver stk. 4 og 5, indsættes efter »stk. 2«: »eller 3«.«

[Nedsættelse af størrelse af punktsanktion som følge af den foreslåede § 10 h]

Til § 8

2) Efter nr. 1 indsættes som nye numre:

»01. I § 22, stk. 11, der bliver stk. 10, ændres »stk. 9« til: »stk. 8«.

02. I § 22, stk. 13, der bliver stk. 12, ændres »stk. 9« til: »stk. 8«, og »stk. 10« til: »stk. 9«.«

[Konsekvensændring som følge af lovforslagets § 8, nr. 1]

3) I den under nr. 3 foreslåede § 22 b udgår stk. 3.

[Teknisk ændring]

Bemærkninger

Til nr. 1

Det foreslås i nr. 01, at der i § 68 d, stk. 2, efter »hændelse« indsættes », jf. dog stk. 3«. Der er tale om en konsekvensændring, som følge af at der indsættes et nyt stk. 3 i § 69 d.

Efter de gældende regler i § 68 d, stk. 2, nedsættes ressourceforløbsydelse med henholdsvis 1.735 kr. for personer, der modtager ressourceforløbsydelse efter § 68, stk. 2, nr. 1 og 2, og § 68, stk. 4 og 5, og med 269 kr. for personer, der modtager ressourceforløbsydelse efter § 68, stk. 2, nr. 3 og 4, pr. hændelse, hvis en person

1) uden rimelig grund ophører med sit arbejde,

2) uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde,

3) undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren, hvor personen er givet tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, som fremgår af rehabiliteringsplanen eller en helhedsorienteret plan, eller

4) uden rimelig grund undlader efter krav fra jobcenteret at søge konkrete job.

Med nedsættelsen af ressourceforløbsydelsen til et niveau svarende til integrationsydelsesniveau efter § 22, stk. 2 og 3, jf. det foreslåede til § 10 h, er der behov for, at sanktionssatserne tilpasses det nedsatte ydelsesniveau. Dette gør sig også gældende i forhold til den gældende § 10 f.

Det foreslås derfor i nr. 02, at der i § 68 d indsættes et nyt stk. 3 om, at ydelsen nedsættes med følgende beløb pr. hændelse, hvis personen er omfattet af §§ 10 f eller 10 h:

1) 1.735 kr. (2018-niveau) for personer, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 1.

2) 868 kr. (2018-niveau) for personer, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 2 og 3.

3) 269 kr. (2018-niveau) for personer, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 4.

Det foreslås i nr. 03, at der i § 69 d, stk. 3 og 4, der bliver stk. 4 og 5, efter »stk. 2« indsættes »eller 3«. Der er tale om en konsekvensændring, som følge af at der indsættes et nyt stk. 3 i § 69 d.

Det foreslås i nr. 04, at der i § 69 o, stk. 2, efter »hændelse« indsættes », jf. dog stk. 3«. Der er tale om en konsekvensændring, som følge af at der indsættes et nyt stk. 3 i § 69 o.

Efter de gældende regler i § 69 o, stk. 2, nedsættes ressourceforløbsydelsen med henholdsvis 1.735 kr. for personer, der modtager ressourceforløbsydelse efter § 69 j, stk. 2, nr. 1 og 2, og med 269 kr. for personer, der modtager ressourceforløbsydelse efter § 69 j, stk. 2, nr. 3 og 4, pr. hændelse, hvis en person

1) uden rimelig grund ophører med sit arbejde,

2) uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde,

3) undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren, hvor personen er givet tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, som fremgår af rehabiliteringsplanen eller en helhedsorienteret plan, eller

4) uden rimelig grund undlader efter krav fra jobcenteret at søge konkrete job.

Med nedsættelsen af ressourceforløbsydelsen til et niveau svarende til integrationsydelsesniveau efter § 22, stk. 2 og 3, jf. den foreslåede § 10 h, er der behov for, at sanktionssatserne tilpasses det nedsatte ydelsesniveau. Dette gør sig også gældende i forhold til den gældende § 10 f.

Det foreslås derfor i nr. 05, at der i § 69 o indsættes et nyt stk. 3 om, at ydelsen nedsættes med følgende beløb pr. hændelse, hvis personen er omfattet af §§ 10 f eller 10 h:

1) 1.735 kr. (2018-niveau) for personer, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 1.

2) 868 kr. (2018-niveau) for personer, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 2 og 3.

3) 269 kr. (2018-niveau) for personer, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 4.

Det foreslås i nr. 06, at der i § 69 o, stk. 3 og 4, der bliver stik. 4 og 5, efter »stk. 2«, indsættes »eller 3«. Der er tale om en konsekvensændring, som følge af at der indsættes et nyt stk. 3 i § 69 o.

De foreslåede ændringer i nr. 01-06 har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser af betydning for staten, kommunerne eller regionerne.

Til nr. 2

Det foreslås i nr. 01, at henvisningen i § 22, stk. 11, der bliver stk. 10, i lov om fleksydelse, til § 22, stk. 9, ændres til stk. 8. Der er tale om en konsekvensændring, som følge af at § 22, stk. 7, ophæves, jf. lovforslagets § 8, nr. 1.

Det foreslås videre i nr. 02, at henvisningen i § 22, stk. 13, der bliver stk. 12, i lov om fleksydelse, til § 22, stk. 9, ændres til stk. 8, og at henvisningen til § 22, stk. 10, ændres til stk. 9. Der er tale om konsekvensændringer, som følge af at § 22, stk. 7, ophæves, jf. lovforslagets § 8, nr. 1.

Til nr. 3

Det foreslås, at det under nr. 3 foreslåede § 22 b, stk. 3, udgår. Bestemmelsen er identisk med § 22 b, stk. 2, og gentagelsen af stk. 2 er en fejl.

4. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 24. oktober 2018 og var til 1. behandling den 1. november 2018. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.

Oversigt over lovforslagets sagsforløb og dokumenter

Lovforslaget og dokumenterne i forbindelse med udvalgsbehandlingen kan læses under lovforslaget på Folketingets hjemmeside www.ft.dk.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høringssvar

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og beskæftigelsesministeren sendte den 29. juni 2018 dette udkast til udvalget, jf. BEU alm. del – bilag 405 (folketingsåret 2017-18). Den 24. oktober 2018 sendte beskæftigelsesministeren høringssvarene og et høringsnotat til udvalget.

Bilag

Under udvalgsarbejdet er der omdelt 5 bilag på lovforslaget.

Bent Bøgsted (DF) fmd. Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) Claus Kvist Hansen (DF) Karina Adsbøl (DF) Marlene Harpsøe (DF) Jeppe Jakobsen (DF) Hans Andersen (V) Peter Juel-Jensen (V) Louise Schack Elholm (V) Carl Holst (V) Anni Matthiesen (V) Martin Geertsen (V) Joachim B. Olsen (LA) Laura Lindahl (LA) Erik Lund (KF) Ane Halsboe-Jørgensen (S) Bjarne Laustsen (S) nfmd. Mattias Tesfaye (S) Leif Lahn Jensen (S) Lennart Damsbo-Andersen (S) Pernille Rosenkrantz-Theil (S) Jan Johansen (S) Henning Hyllested (EL) Christian Juhl (EL) Finn Sørensen (EL) Julius Graakjær Grantzau (ALT) Torsten Gejl (ALT) Rasmus Helveg Petersen (RV) Karsten Hønge (SF)

Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 46
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 10
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Nunatta Qitornai (NQ) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1