Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning

(Pristillæg til elektricitet produceret ved afbrænding af biomasse, digitalisering m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1194 af 28. september 2018, som ændret ved § 1 i lov nr. 1705 af 23. december 2016 og § 1 i lov nr. 504 af 23. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) Biomasse: Materiale, som fremgår af bilag 1.«

2. I § 43 b, stk. 6, § 43 c, stk. 5, og § 43 d, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Et tilsagn om tilskud, som er meddelt efter den 1. januar 2019, og som ikke er udnyttet, inden 2 år efter at tilsagnet er meddelt, bortfalder.«

3. §§ 45 og 46 ophæves.

4. Efter § 45 indsættes:

»§ 45 a. For elektricitet produceret på anlæg, der fra den 1. april 2019 producerer elektricitet ved afbrænding af biomasse, jf. dog stk. 5, 3. pkt., kan energi-, forsynings- og klimaministeren yde pristillæg, jf. stk. 2-7. Pristillæg er betinget af energi-, forsynings- og klimaministerens tilsagn.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan til og med den 31. marts 2019 meddele tilsagn om et pristillæg på 15 øre pr. kWh for elektricitet produceret på anlæg, der er ombygget til at producere elektricitet ved afbrænding af biomasse. Det er en betingelse for opnåelse af tilsagn om pristillæg, at anlægget er begyndt at levere elektricitet til elforsyningsnettet fra afbrænding af biomasse inden den 1. april 2019, jf. dog stk. 7. Der kan ydes pristillæg for elektricitet produceret fra og med den 1. april 2019, dog højst i en periode frem til 15 år fra det tidspunkt, hvor anlægget ved direkte, væsentlige investeringer er ombygget til afbrænding af biomasse og er begyndt at levere elektricitet fra afbrænding af biomasse til elforsyningsnettet, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan til og med den 31. marts 2019 meddele tilsagn om et pristillæg på 15 øre pr. kWh for elektricitet produceret på anlæg, der er etableret som biomasseanlæg eller multibrændselsanlæg. Det er en betingelse for opnåelse af tilsagn om pristillæg, at anlægget er begyndt at levere elektricitet fra afbrænding af biomasse til elforsyningsnettet inden den 1. april 2019, jf. dog stk. 7. Der kan ydes pristillæg for elektricitet produceret fra og med den 1. april 2019, dog højst i en periode frem til 20 år fra det tidspunkt, hvor anlægget ved direkte, væsentlige investeringer er etableret og er begyndt at levere elektricitet fra afbrænding af biomasse til elforsyningsnettet, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Ved reinvesteringer kan energi-, forsynings- og klimaministeren til og med den 31. marts 2019 meddele tilsagn om at forlænge de støtteperioder, som er nævnt i stk. 2 og 3, med op til 4 år. Forlængelsen af støtteperioden sker i hele måneder og fastlægges i overensstemmelse med formlen for beregning i bilag 2 som halvdelen af den ikke afskrevne del af samtlige reinvesteringer gennemført inden den 1. januar 2019 af relevans for bioenergianvendelsen divideret med støtten i en normalmåned. Normalmåneden defineres som gennemsnittet af den månedlige støtteberettigede elproduktion i årene 2017 og 2018 ganget med støttesatsen på 0,15 kr. pr. kWh. Værdien af hver reinvestering efter afskrivning beregnes ved en lineær afskrivning over 10 år. Endvidere kan alene investeringer, som enten forlænger levetiden for anlægget, øger kapaciteten af anlægget eller har betydet, at anlægget kan producere elektricitet ved afbrænding af yderligere typer biomassebrændsler, indgå i fastlæggelsen af forlængelsen af støtteperioden.

Stk. 5. Der ydes pristillæg efter stk. 2 og 3, uanset om elektriciteten fremstilles på anlæg, som alene anvender biomasse, eller på anlæg, hvor biomasse anvendes sammen med andre brændsler. Der ydes kun pristillæg for den andel af elektriciteten, som er produceret ved afbrænding af biomasse. Der ydes dog ikke pristillæg efter stk. 2 og 3 til elektricitet produceret på anlæg, der helt eller delvis anvendes til afbrænding af forbrændingsegnet affald.

Stk. 6. Tilsagn efter stk. 2-4 er betinget af, at energi-, forsynings- og klimaministeren har modtaget fyldestgørende ansøgning om tilsagn senest den 17. februar 2019. Der skal ansøges for hvert enkelt anlæg. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan dog beslutte, at der meddeles tilsagn, uanset at fyldestgørende ansøgning er modtaget efter den 17. februar 2019.

Stk. 7. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra kravet i stk. 2 og 3 om, at anlægget inden den 1. april 2019 skal være begyndt at levere elektricitet til elforsyningsnettet fra afbrænding af biomasse. Dispensationen kan ydes frem til den 1. januar 2020. Ansøgning om dispensation skal indgives samtidig med ansøgning om tilsagn om pristillæg, jf. stk. 2 og 3. Dispensationen er betinget af, at energi-, forsynings- og klimaministeren har modtaget en fyldestgørende ansøgning om dispensation senest den 17. februar 2019. Der skal ansøges for hvert enkelt anlæg.

§ 45 b. For elektricitet, der er produceret på anlæg, der producerer elektricitet ved afbrænding af biomasse, og som ikke er berettiget til pristillæg efter § 45 a, kan energi-, forsynings- og klimaministeren yde et pristillæg pr. kWh, som svarer til meromkostningen ved at anvende biomasse til elproduktion i forhold til en sammenlignelig fossil reference, jf. regler udstedt i medfør af stk. 3. Pristillægget kan ikke overstige et loft på 11 øre pr. kWh, jf. dog stk. 3, 2. pkt. Det er en betingelse for at modtage pristillægget, at anlægget er begyndt at levere elektricitet til elforsyningsnettet fra afbrænding af biomasse inden den 1. april 2019.

Stk. 2. Pristillæg efter stk. 1 er betinget af energi-, forsynings- og klimaministerens tilsagn. Der kan meddeles tilsagn for op til 4 år. Der kan efter ansøgning meddeles tilsagn for en yderligere periode på op til 4 år. Der kan alene ydes tilsagn om støtte i op til 10 år fra bestemmelsens ikrafttræden.

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren udsteder regler om, hvordan pristillægget i stk. 1 fastlægges. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan endvidere udstede regler, der ændrer det loft for pristillæg, der er fastsat i stk. 1, 2. pkt.«

5. I § 47, stk. 1, nr. 2, ændres »44-46« til: »44 og 45 a«.

6. § 47, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) andre vedvarende energikilder bortset fra biogas og biomasse, jf. §§ 43 a og 44-45 b.«

7. I § 50, stk. 3, 1. pkt., ændres »§§ 45-47« til: »§§ 45 a og 47«.

8. § 50, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Der ydes ikke pristillæg efter §§ 45 a, 45 b og 47 for elektricitet fremstillet ved afbrænding af affald.«

9. I § 50, stk. 3, 3. pkt., ændres »§§ 43 a og 45« til: »§ 43 a«.

10. § 50, stk. 3, 3. pkt., affattes således:

»2. pkt. gælder dog ikke pristillæg efter §§ 43 a og 45 b, når elektricitet er produceret af et kraftvarmeværk, som ydes støtte efter § 3, stk. 3, nr. 4, i lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser.«

11. I § 50, stk. 4, 1. og 2. pkt., ændres »§ 45« til: »§§ 45 og 45 a«.

12. § 50, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der kan tillige ydes pristillæg efter § 58 i lov om elforsyning for elektricitet fremstillet som nævnt i § 43 a, stk. 3, og § 45 a. Der kan tillige ydes pristillæg efter § 58 b i lov om elforsyning for elektricitet fremstillet på anlæg som nævnt i § 45 a.«

13. I § 50, stk. 5, indsættes som 4. pkt.:

»Energi-, forsynings- og klimaministeren udsteder regler om krav til installation, kontrol og aflæsning af teknisk måleudstyr for elproduktionsanlæg omfattet af §§ 45 a og 45 b.«

14. I § 50, stk. 6, ændres »§§ 43 a-43 d, 44, 45 og 47« til: »§§ 43 a-43 d, 44, 45, 45 a og 47«.

15. § 50, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, hvordan produktionsomkostninger for energiproduktion til elektricitet fra anlæg omfattet af §§ 43 a-43 d, 44, 45 a og 47 skal opgøres.«

16. I § 51, stk. 2, nr. 1, ændres »§§ 46 og 47« til: »§ 47«.

17. I § 51, stk. 5, 1. pkt., ændres »§§ 37, 40 og 46« til: »§§ 37 og 40«.

18. I § 51, stk. 5, 2. pkt., ændres »§§ 40 og 46« til: »§ 40«.

19. I § 52, stk. 1, 1. pkt., udgår »§ 45, stk. 3,«.

20. I § 57, stk. 2, ændres »§ 68, stk. 1, nr. 1« til: »§ 68, nr. 1«.

21. Efter § 58 a indsættes:

Ȥ 58 b. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan udstede regler om, at kommunikation om forhold, som er omfattet af denne lov, af bestemmelser fastsat i henhold til loven eller af EU-retsakter om forhold omfattet af loven, skal ske digitalt. Ministeren kan herunder udstede regler om anvendelse af et bestemt digitalt system og om fritagelse for obligatorisk anvendelse for visse personer og virksomheder.

Stk. 2. En digital ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for myndigheden.«

22. To steder i § 72, nr. 5, ændres »og« til: »eller«.

23. I § 72, nr. 6, ændres »og« til: »eller«.

24. Som bilag 1 indsættes bilag 1 til denne lov.

25. Som bilag 2 indsættes bilag 2 til denne lov.

§ 2

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 27. juni 2018, som ændret ved § 1 i lov nr. 466 af 18. maj 2011 og § 1 i lov nr. 704 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, nr. 1, ændres »§§ 45, 46 og 49« til: »§§ 45, 45 a, 46 og 49«.

2. § 8, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) Energi-, forsynings- og klimaministerens omkostninger til ydelser efter bestemmelserne i §§ 21, 35 a, 35 b, 36-40, 42 og 43, § 43 a, stk. 2-6, og §§ 45 a og 49 i lov om fremme af vedvarende energi.«

3. I § 8 a, stk. 1, 1.pkt., ændres »og 44-47« til: », 44, 45 a, 47«.

4. I § 27 c, stk. 4, 2. pkt., udgår »§ 45, stk. 3,«.

5. To steder i § 87, stk. 1, nr. 1 og 2, og i nr. 3, 4 og 5, ændres »og« til: »eller«.

6. Efter § 92 a indsættes:

Ȥ 92 b. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan udstede regler om, at kommunikation om forhold, som er omfattet af denne lov, af bestemmelser fastsat i henhold til loven eller af EU-retsakter om forhold omfattet af loven, skal ske digitalt. Ministeren kan herunder udstede regler om anvendelse af et bestemt digitalt system og om fritagelse for obligatorisk anvendelse for visse personer og virksomheder.

Stk. 2. En digital ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for myndigheden.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2019, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 3, 5, 7, 9, 12 og 15-19, og § 2, nr. 2-4, træder i kraft den 1. april 2019.

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af § 45 b i lov om fremme af vedvarende energi som indsat ved denne lovs § 1, nr. 4, og af denne lovs § 1, nr. 6, 8 og 10.

Stk. 4. For pristillæg ydet efter §§ 45 og 46 i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1194 af 28. september 2018, finder de hidtil gældende regler om administration, herunder kontrol, af pristillæg ydet efter §§ 45 og 46 fortsat anvendelse efter lovens ikrafttræden.

Stk. 5. Der kan til og med den 31. juli 2019 ydes pristillæg til elproduktion ved afbrænding af biomasse fra anlæg, der den 31. marts 2019 modtager pristillæg for elproduktion ved afbrænding af biomasse i medfør af § 46 i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1194 af 28. september 2018.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lars Christian Lilleholt


Bilag 1

»Bilag 1

Biomassemateriale, som er støtteberettiget efter denne lov

1. Råtræ, herunder grene, stød, rødder og andet rent vedmateriale, bark, skovflis og ubehandlet savværksflis.

2. Rent træ (herunder spåner og savsmuld) uden indhold af lim, lak, imprægnering, maling (ud over evt. savværksstempler og lign.), folie, laminat, søm, skruer, beslag etc.

3. Træaffald fra produktion og bearbejdning af rent, limet træ med et indhold af lim (fenolresorcinollim, polyvinylacetatlim, ureaformaldehydlim, polyuretanlim og melaminureaformaldehydlim), der ikke overstiger 1 % målt som vægtprocent af tørstof.

4. Halm (herunder indbindingssnor fra halmballer).

5. Kerner og sten fra frugter og bær.

6. Frugtrester (tørre frugtdele).

7. Nødde- og frøskaller (herunder korn- og frøafharpning).

8. Ubehandlet kork.

9. Ubehandlet korn og ubehandlede frø.

10. Ubehandlet bomuld og hør.

11. Ispinde med et indhold af fødevaregodkendt paraffin, der ikke overstiger 1 % målt som vægtprocent af tørstof.

12. Grøntpiller.

13. Malt.

14. Stråtag.

15. Tobaksaffald i form af hele eller neddelte tobaksblade, -stilke m.v.

16. Brændselspiller og -briketter, der udelukkende er fremstillet af affald omfattet af dette bilag.«


Bilag 2

»Bilag 2

Beregning af forlængelsen af støtteperioden ved reinvesteringer i et biomasseanlæg, jf. denne lovs § 45 a, stk. 4

Forlængelsen af støtteperioden, jf. § 45 a, stk. 4, beregnes efter nedenstående formel:

Formel

Her gælder følgende:

F = det antal måneder, støtteperioden forlænges med som følge af reinvesteringer.

n = fortløbende nummerering af reinvesteringerne.

i = antallet af reinvesteringer, som ikke er afskrevet på tidspunktet for udløb af den oprindelige støtteperiode, jf. § 45 a, stk. 2 og 3, (15 eller 20 år, dog tidligst den 1. april 2019) ved en lineær afskrivning over 10 år.

In = størrelsen af reinvesteringen n i kroner.

an = antal måneder, fra reinvesteringen n er taget i drift, til udløb af den oprindelige støtteperiode, jf. § 45 a, stk. 2 og 3.

p = elproduktionen i en normalmåned i kWh, der defineres som gennemsnittet af den månedlige støtteberettigede elproduktion i 2017 og 2018.«