Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om udstedelse af NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer og til medarbejdere i juridiske enheder

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

I medfør af § 7 i lov nr. 439 af 8. maj 2018 om udstedelse af NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer og til medarbejdere i juridiske enheder bestemmes, at loven skal gælde for Grønland i følgende affattelse:

§ 1. Ministeren for offentlig innovation udpeger en privat virksomhed, der administrerer og træffer afgørelser om udstedelse af NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer og til medarbejdere i juridiske enheder.

Stk. 2. Ministeren for offentlig innovation fastsætter regler om administration af NemID, herunder regler om udstedelse og spærring samt om håndtering af NemID.

§ 2. Ministeren for offentlig innovation kan udpege juridiske enheder til at varetage opgaven med som registreringsenhed at træffe afgørelser om udstedelse af NemID til fysiske personer, der anmoder om at få udstedt NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer.

§ 3. Forvaltningsloven finder anvendelse på afgørelser, som træffes af den private virksomhed, der er udpeget i medfør af § 1, stk. 1. Landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning finder anvendelse på afgørelser, som træffes af registreringsenheder i Grønland, jf. § 2.

§ 4. Fysiske personer, der er fyldt 15 år og har et personnummer, kan anmode om at få udstedt NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer efter de regler, der fastsættes i medfør af § 1, stk. 2.

Stk. 2. Juridiske enheder, der har et CVR-nummer, kan anmode om at få udstedt NemID til medarbejdere i juridiske enheder efter de regler, der fastsættes i medfør af § 1, stk. 2.

§ 5. Klage over en afgørelse truffet af den private virksomhed, der er udpeget i medfør af § 1, stk. 1, eller af en registreringsenhed, jf. § 2, efter regler fastsat i medfør af § 1, stk. 2, kan indbringes for Digitaliseringsstyrelsen i Danmark.

Stk. 2. Digitaliseringsstyrelsen i Danmark kan af den private virksomhed, der er udpeget i medfør af § 1, stk. 1, og af registreringsenheder, jf. § 2, kræve enhver oplysning, der er af betydning for klagebehandlingen.

Stk. 3. Digitaliseringsstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 6. Anordningen træder i kraft den 1. januar 2019.

Givet på Amalienborg, den 11. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Sophie Løhde