Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1515 af 13. december 2017 om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) foretages følgende ændringer:

1. I § 27, stk. 3, ændres »uddannelsen« til: »en uddannelse«.

2. § 50 affattes således:

»§ 50. Den uddannelsessøgende kan tidligst søge om uddannelsesstøtte, når den uddannelsessøgende er optaget på uddannelsen og tidligst 1 måned før den måned, hvor den uddannelsessøgende vil kunne få uddannelsesstøtte, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En udenlandske statsborger kan tidligst søge om at blive ligestillet med danske statsborgere, jf. kapitel 1, 3 måneder før den måned, hvor den udenlandske statsborger vil kunne få uddannelsesstøtte.«

3. § 54, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

4. § 66, stk. 2, ophæves og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Uddannelsen og uddannelsesinstitutionen skal være offentligt anerkendt i studielandet, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 3. Uddannelsen skal være tilrettelagt som fuldtidsstudium med en normering på 60 ECTS-point eller tilsvarende per studieår. På videregående uddannelser, hvor ECTS-systemet anvendes, kan der i det enkelte studieår tillades en tilrettelæggelse på ned til 54 ECTS-point, såfremt uddannelse samlet set opfylder kravet om 60 ECTS-point per studieår.

Stk. 4. Uddannelsen må ikke være tilrettelagt som fjernundervisning. Ved fjernundervisning forstås undervisning, hvor mere end 25 pct. af undervisningen er tilrettelagt som fjernundervisning.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 5-7.

5. I § 76 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Den uddannelsessøgende kan tidligst søge om uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet 3 måneder før den måned, hvor den uddannelsessøgende vil kunne få uddannelsesstøtte. Ansøgning om uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet, der påbegyndes efter årsskiftet, kan dog tidligst indgives i december.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

6. § 94, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ved beregning af udlandsstipendium efter lovens § 46 c, stk. 3, og § 46 d, stk. 4, medgår alene taxametertilskuddet for heltidsuddannelser som fastsat på finansloven ganget med en faktor på 1,35, og for så vidt angår kunstneriske og kulturelle uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet og Kulturministeriet medgår alene den uddannelsestakst som beregnes af ressortministerierne og som årligt offentliggøres på www.su.dk.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. § 1, nr. 3, finder første gang anvendelse ved den endelige tildeling af uddannelsesstøtte, jf. lovens § 22 og 30, for støtteåret 2019. For tidligere støtteår finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 16. december 2018

Tommy Ahlers

/ Marianne Gjevert Petersen