Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Almindelige bestemmelser
Kapitel 2 Bonus for praktikpladser inden for fordelsuddannelser
Kapitel 3 Bonus for merbeskæftigelse i praktikpladser
Kapitel 4 Merbidrag
Kapitel 5 Opkrævning, udbetaling og information til arbejdsgiver
Kapitel 6 Beregningsgrundlag
Kapitel 7 Forskellige bestemmelser
Kapitel 8 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om praktikpladsafhængigt AUB-bidrag

I medfør af § 21 b, stk. 6, § 21 f, stk. 1 og 3, og § 21 i, stk. 2, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 811 af 20. juni 2018, som ændret ved lov nr. 1737 af 27. december 2018, fastsættes:

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§ 1. Arbejdsgivere, som er omfattet af reglerne i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovens § 2, er omfattet af bekendtgørelsen.

Stk. 2. Arbejdsgivere, som er omfattet af stk. 1, og som ikke har haft mere end 1 erhvervsuddannet årsværk, som defineret i lovens § 21 h, i det forudgående kalenderår, kan dog udelukkende få andel i fordelsbonus efter lovens § 15 g.

§ 2. Ved praktikpladsafhængigt AUB-bidrag forstås i denne bekendtgørelse bonusordningerne efter lovens kapitel 5 d, merbidragsordningen efter lovens § 21 a, fritagelsesordningerne efter lovens §§ 21 b og 21 i, tilskudsordningen efter lovens § 21 c samt over- og underskudsdelingsordningerne efter lovens §§ 21 d og 21 e.

Stk. 2. I opgørelsen af en arbejdsgivers praktikpladsafhængige AUB-bidrag indgår arbejdsgivernes beregnede fordelsbonus efter lovens § 15 g, bonus for merbeskæftigelse efter lovens § 15 h, merbidrag efter lovens § 21 a, fritagelse for merbidrag efter lovens §§ 21 b og 21 i, tilskud efter lovens § 21 c, overskud efter lovens § 21 d og underskud efter lovens § 21 e.

§ 3. Opgørelse af en arbejdsgivers praktikpladsafhængige AUB-bidrag sker på CVR-nummer-niveau. For arbejdsgivere uden CVR-nummer anvendes arbejdsgiverens SE-nummer.

Stk. 2. Arbejdsgivere uden CVR-nummer placeres i den private sektor, jf. lovens § 21 a, stk. 11, nr. 1.

Stk. 3. Der oprettes 21 hovedbrancher til brug for opgørelsen af det praktikpladsafhængige AUB-bidrag, jf. lovens § 21 a, stk. 10. Alle 19-grupperingens standardgrupper inklusiv »uoplyst aktivitet« oprettes som hver sin hovedbranche, og der tilføjes en ekstra hovedbranche »Bygningsinstallation« som udskilles fra »Bygge og anlæg« med udgangspunkt i 127-standardgrupperingen.

Kapitel 2

Bonus for praktikpladser inden for fordelsuddannelser

§ 4. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag beregner bonus til arbejdsgivere, der har haft praktikårselever jf. lovens § 15 g, stk. 3, på uddannelser, som fremgår af den af undervisningsministeren offentliggjorte liste over godkendte fordelsuddannelser for bonusåret jf. lovens § 15 i.

Stk. 2. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag beregner det antal praktikårselever, der udløser bonus til de berettigede arbejdsgivere, på grundlag af det samlede antal kalenderdage i bonusåret jf. § 15 g, stk. 3, 4. pkt., der indgår i elevernes uddannelsesaftaler med arbejdsgiverne. Antallet af dage i hver uddannelsesaftale opgøres som antallet af kalenderdage fra og med uddannelsesaftalens startdato til og med dens slutdato.

Kapitel 3

Bonus for merbeskæftigelse i praktikpladser

§ 5. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag beregner bonus for merbeskæftigelse målt i praktikårselever, jf. lovens § 15 h.

Kapitel 4

Merbidrag

§ 6. Arbejdsgivere, hvis uddannelsesratio, jf. lovens § 21 a, stk. 4, er lavere end arbejdsgiverens måluddannelsesratio, jf. § 21 a, stk. 5, skal betale et merbidrag for hver praktikårselev, som arbejdsgiveren mangler for at opfylde sin måluddannelsesratio, jf. lovens § 21 a, stk. 2. Beregningen af arbejdsgiverens merbidrag fremgår af lovens § 21 a, stk. 3-11.

Stk. 2. De medarbejdere, hvis uddannelsesniveau fastsættes som erhvervsuddannet efter lovens § 21 a, stk. 7, indgår i beregningen af antallet af erhvervsuddannede årsværk ved beregningen af uddannelsesratio og måluddannelsesratio efter lovens § 21 a, stk. 4 og 5.

§ 7. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag beregner en måluddannelsesratio for bidragsåret, jf. lovens § 21 a, stk. 5, for hver kombination af de brancher og sektorer, der indgår i det praktikpladsafhængige AUB-bidrag. Alle oplysninger, der skal indgå i beregningen af måluddannelsesratioerne for bidragsåret, skal være Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i hænde senest den 15. marts i bidragsåret. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag beregner måluddannelsesratioerne efter den 15. marts i bidragsåret på grundlag af de registrerede oplysninger på beregningstidspunktet.

Stk. 2. Ændrer datagrundlaget for beregningen af måluddannelsesratioerne for bidragsåret sig efter beregningstidspunktet, genberegnes måluddannelsesratioerne for bidragsåret ikke.

Stk. 3. Hver arbejdsgiver får i sin forskudsopgørelse, jf. § 15, tilknyttet en af de i stk. 1 og 2 fastsatte måluddannelsesratioer ud fra arbejdsgiverens branche- og sektortilknytning, jf. lovens § 21 a, stk. 10 og 11, der er gældende pr. 1. januar i bidragsåret. Skifter en arbejdsgiver branche eller sektor i løbet af bidragsåret, ændres arbejdsgivers måluddannelsesratio for det pågældende bidragsår ikke.

Fritagelse for merbidrag

§ 8. En arbejdsgiver, der skal betale merbidrag, jf. lovens § 21 a, kan efter ansøgning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fritages for at betale merbidrag for den periode, hvor arbejdsgiveren har søgt en elev via synligt og aktuelt opslag på Undervisningsministeriets centrale praktikpladsportal uden at indgå en uddannelsesaftale, jf. reglerne herom i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Stk. 2. Arbejdsgiveren ansøger via den selvbetjeningsløsning, som Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag stiller til rådighed på virk.dk. En ansøgning behandles af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, når ansøgningsfristen for et opslag er overskredet, eller opslaget er taget ned.

Stk. 3. En arbejdsgiver kan kun søge om merbidragsfritagelse for opslag, som vedrører det år, hvor ansøgningen indgives, jf. stk. 2, samt de tre forudgående år.

Stk. 4. Arbejdsgiveren skal bekræfte på tro og love, at alle de afgivne oplysninger i ansøgningen om merbidragsfritagelse er korrekte.

Stk. 5. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan automatisk godkende ansøgninger om fritagelse for merbidrag eller udtage disse til manuel sagsbehandling.

Stk. 6. En ansøgning fra en arbejdsgiver anses for at være omfattet af reglerne om fritagelse for merbidrag for uddannelser med praktikpladskrav, jf. lovens § 21 b, stk. 5, hvis stillingsopslaget er opslået på Undervisningsministeriets centrale praktikpladsportal på et tidspunkt, hvor uddannelsen er omfattet af praktikpladskrav.

§ 9. En arbejdsgiver, som opfylder betingelserne i lovens § 21 i, kan efter ansøgning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fritages for at betale merbidrag efter § lovens 21 a. Der kan alene ske merbidragsfritagelse for de kalenderdage, hvor eleven uddannes hos arbejdsgiveren.

Stk. 2. Arbejdsgiveren ansøger via en selvbetjeningsløsning, som Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag stiller til rådighed på virk.dk.

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal bekræfte på tro og love, at alle de afgivne oplysninger i ansøgningen om merbidragsfritagelse er korrekte.

Tilskud

§ 10. De medarbejdere, hvis uddannelsesniveau fastsættes som erhvervsuddannet efter lovens § 21 a, stk. 7, indgår i beregningen af antallet af erhvervsuddannede årsværk ved beregning af tilskud efter lovens § 21 c.

§ 11. Ved beregningen af tilskudsreducering efter lovens § 21 c, stk. 3, lægges det til grund, at det er et ikke-erhvervsuddannet årsværk, der har resulteret i fritagelsen, jf. lovens § 20, stk. 2, 1. og 2. pkt., for AUB-bidrag efter lovens § 18, når en arbejdsgiver både har erhvervsuddannede og ikke-erhvervsuddannede medarbejdere.

Stk. 2. Tilskudsreducering beregnes forholdsmæssigt for arbejdsgivere med mindre end 1 ikke-erhvervsuddannet årsværk.

Overskud

§ 12. Opgørelse af en arbejdsgivers andel af overskuddet efter lovens § 21 d beregnes på grundlag af antallet af praktikårselever, som arbejdsgiveren har haft ansat i bidragsåret. Ved opgørelse af overskud vægtes antallet af praktikårselever ikke med modelparametrene i lovens bilag 1.

Underskud

§ 13. Opgørelse af en arbejdsgivers andel af underskuddet efter lovens § 21 e beregnes på grundlag af antallet af erhvervsuddannede årsværk, som arbejdsgiveren har modtaget tilskud for efter lovens § 21 c, stk. 1 og 2 i bidragsåret. Ved opgørelse af underskud vægtes antallet af erhvervsuddannede årsværk ikke med modelparametrene i lovens bilag 1.

Kapitel 5

Opkrævning, udbetaling og information til arbejdsgiver

Opkrævning og udbetaling

§ 14. Arbejdsgiverens praktikpladsafhængige AUB-bidrag opkræves eller udbetales én gang årligt af Arbejdsmarkedets Tillægspension sammen med andre bidrag fra arbejdsgivere, jf. bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag m.v. Opkrævning eller udbetaling som følge af efterregulering, jf. § 18, sker fire gange årligt.

Information til arbejdsgiveren

§ 15. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag sender senest i april i bidragsåret en forskudsopgørelse til de i § 1, stk. 1, nævnte arbejdsgivere, hvis arbejdsgiveren har haft mere end 1 erhvervsuddannet årsværk i det forudgående kalenderår. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag sender desuden forskudsopgørelser i andre tilfælde end nævnt i 1. pkt., såfremt dette skønnes nødvendigt.

Stk. 2. Forskudsopgørelsen indeholder information til arbejdsgiveren om deres måluddannelsesratio omregnet til antal praktikårselever udregnet ved at multiplicere måluddannelsesratio med antal erhvervsuddannede årsværk vægtet med modelparameter, deres uddannelsesratio omregnet til antal praktikårselever vægtet med modelparameter samt om mulighed for at forbedre denne og mulighed for nedsættelse af bidrag (fritagelse for merbidrag) for bidragsåret.

§ 16. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag sender senest i juni året efter bidragsåret en årsopgørelse til de i § 1, stk. 1, nævnte arbejdsgivere, hvis arbejdsgiveren har haft mere end 1 års erhvervsudannet årsværk i det forudgående kalenderår, eller hvis arbejdsgiveren er berettiget til fordelsbonus. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag sender desuden årsopgørelser i andre tilfælde end nævnt i 1. pkt., såfremt dette skønnes nødvendigt.

Stk. 2. Årsopgørelsen indeholder information til arbejdsgiveren om de elementer, der indgår i beregningen og opgørelsen af arbejdsgiverens praktikpladsafhængige AUB-bidrag for bidragsåret herunder de væsentlige oplysninger, der er lagt til grund for beregningen.

Stk. 3. Konstaterer arbejdsgiveren fejl i beregningen eller beregningsgrundlaget, jf. § 19, kan arbejdsgiveren korrigere oplysningerne eller kontakte Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. En korrigeret oplysning kan medføre efterregulering af årsopgørelsen, jf. § 18.

§ 17. Arbejdsgiverens praktikpladsafhængige AUB-bidrag og registrerede oplysninger, der ligger til grund for beregningerne af årsopgørelser og efterreguleringer, fremgår ved log-in på virk.dk.

Efterregulering

§ 18. Såfremt beregningsgrundlaget, jf. § 19, for arbejdsgiverens praktikpladsafhængige AUB-bidrag ændrer sig, efter arbejdsgiverens årsopgørelse er beregnet, efterreguleres arbejdsgiverens praktikpladsafhængige AUB-bidrag automatisk af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Tillægspension udbetaler eller opkræver differencen imellem det oprindelige praktikpladsafhængige AUB-bidrag og det efterregulerede praktikpladsafhængige AUB-bidrag til/fra arbejdsgiveren sammen med andre arbejdsgiverbidrag, der opkræves kvartalsvist af Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag.

Stk. 3. Efterregulering efter stk. 1 afskæres for oplysninger, jf. § 19, modtaget i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag efter den 1. maj i det tredie kalenderår efter, at årsopgørelsesbrevet er sendt til arbejdsgiveren.

Stk. 4. Efterregulering af en arbejdsgivers praktikpladsafhængige AUB-bidrag kan ikke føre til ændringer af praktikpladsafhængigt AUB-bidrag for det pågældende bidragsår for andre arbejdsgivere end den, som efterreguleringen vedrører.

Stk. 5. Udgifter og indtægter som følge af efterreguleringer henføres til næste års sektorregnskab.

Kapitel 6

Beregningsgrundlag

§ 19. I beregningsgrundlaget for arbejdsgiverens praktikpladsafhængige AUB-bidrag, som ligger til grund for forskudsopgørelsen, årsopgørelsen og eventuelle efterreguleringer, indgår alle relevante oplysninger, herunder:

1) Arbejdsgiverens indberettede ATP-bidrag, jf. § 8 i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

2) Arbejdsgiverens branchetilknytning og sektortilknytning som er gældende pr. 1. januar i bidragsåret, jf. lovens § 21 a, stk. 10 og 11.

3) Arbejdsgiverens fritagelser for merbidrag, jf. §§ 8 og 9.

4) Oplysninger i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags register vedrørende uddannelsesniveau, jf. lovens § 26 b.

5) Skolernes registrerede uddannelsesaftaler, som er indberettet til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag via Styrelsen for IT og Læring.

§ 20. Arbejdsmarkedets Uddannelsesbidrag beregner beskæftigelsesgraden som anført i lovens § 21 h, på grundlag af arbejdsgiverens indberettede ATP-bidrag, jf. § 8 i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Ved beregning af erhvervsuddannet årsværk, jf. lovens § 21 h, indgår medarbejderes højest fuldførte uddannelse pr. den 1. i hver måned. Ændringer registreret den 1. i måneden indgår i beregningen den pågældende måned. Ændringer registreret efter den 1. i en måned indgår i beregningen pr. den 1. den efterfølgende måned.

Kapitel 7

Forskellige bestemmelser

§ 21. Offentlige myndigheder, skoler, arbejdsgivere, elever og arbejdsmarkedets organisationer skal i ansøgningen samt efter anmodning give Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag oplysninger, der har betydning for afgørelser om praktikpladsafhængigt AUB-bidrag.

§ 22. Klager over Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags afgørelser efter denne bekendtgørelse kan, inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, indbringes for det i henhold til lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 28 nedsatte ankenævn.

Stk. 2. Klage i henhold til stk. 1 indgives til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, som vurderer, om der er grundlag for at give en klager helt eller delvis medhold. Giver Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ikke klageren fuldt ud medhold, sender Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag klagen, begrundelsen for afgørelsen og genvurderingen videre til det ankenævn, der er nedsat i henhold til § 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1427 af 27. november 2017 ophæves.

Stk. 3. Fordelsbonus kan kun udløses for uddannelsesaftaler påbegyndt i 2017 eller senere.

Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, den 27. december 2018

Niels Fog

/ Bo Foged