Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Afsnit I Vederlag, diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
Kapitel 1 Almindelige bestemmelser
Kapitel 2 Særlige regler for regioner med udvalgsstyre, jf. regionslovens §§ 36 a og b
Afsnit II Vederlag og pension til regionsrådets formand m.fl.
Afsnit III Fælles bestemmelser
Afsnit IV Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Beregning af en regionsrådsformands pensionsalder
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

I medfør af § 11, stk. 3, og § 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1032 af 6. juli 2018, og § 34, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1031 af 6. juli 2018, fastsættes:

Afsnit I

Vederlag, diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§ 1. Reglerne i dette kapitel finder anvendelse på alle regioner i det omfang, der ikke i kapitel 2 er fastsat nærmere regler.

Fast vederlag

§ 2. For medlemskab af regionsrådet ydes et fast vederlag, der udgør 107.534 kr. årligt.

Stk. 2. Det faste vederlag reguleres én gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Økonomi- og indenrigsministeren udmelder årligt reguleringsprocenten. Ved reguleringen anses det i stk. 1 anførte beløb som grundbeløb pr. 1. april 2016.

Stk. 3. Det faste vederlag reduceres med 20.741 kr., såfremt et medlem har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jf. § 5. Reduktionen i det faste vederlag efter 1. pkt. reguleres som det faste vederlag efter stk. 2, 1. og 2. pkt. Ved reguleringen anses det i 1. pkt. anførte beløb som grundbeløb pr. 1. april 2016. Valget skal foretages forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen. For det første år i valgperioden skal valget dog først foretages inden den 1. februar.

Tillægsvederlag

§ 3. Til et medlem af regionsrådet, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, ydes et tillægsvederlag, der udgør 13.819 kr. årligt.

Stk. 2. Tillægsvederlaget reguleres som det faste vederlag efter § 2, stk. 2, 1. og 2. pkt. Ved reguleringen anses det i stk. 1 anførte beløb som grundbeløb pr. 1. april 2016.

Stk. 3. Vederlag efter stk. 1 ydes, hvis regionsrådsmedlemmet, dennes ægtefælle eller samlever har forældremyndighed over barnet eller har et barn anbragt i plejefamilie, kommunal plejefamilie eller netværksplejefamilie, jf. § 66 a, stk. 1 og 2, i lov om social service.

Stk. 4. I tilfælde af fælles forældremyndighed, hvor forældrene ikke bor sammen, ydes vederlaget kun, hvis barnet er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR) på samme adresse som regionsrådsmedlemmet.

Stk. 5. Regionsrådet kan beslutte at yde vederlaget, uanset at de i stk. 3 nævnte betingelser ikke er opfyldt, hvis barnet er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR) på samme adresse som regionsrådsmedlemmet.

Stk. 6. Vederlag efter stk. 1 ydes med virkning fra den måned, hvor barnet fødes, eller hvor de i stk. 1 og stk. 3-5 nævnte betingelser i øvrigt er opfyldt.

Diæter

§ 4. For et medlems deltagelse i regionsrådets konstituerende møde og til en stedfortræder, der indkaldes til enkelte møder i regionsrådet, jf. § 7, stk. 1, 3. pkt., ydes diæter efter reglerne i § 16 a, stk. 2 og 4, i lov om kommunernes styrelse. Til den, der uden at være medlem af regionsrådet deltager i de møder m.v., der er nævnt i regionslovens § 11, stk. 1, jf. § 16, stk. 1, litra a-f, i lov om kommunernes styrelse, kan regionsrådet beslutte at yde diæter efter reglerne i § 16 a, stk. 2 og 4, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 2. Diæterne udgør 425 kr. pr. dag. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte. Diætsatsen forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr., første gang den 1. januar 2020.

Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste

§ 5. Et medlem af regionsrådet kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i § 16, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse. For et medlems deltagelse i regionsrådets konstituerende møde og til en stedfortræder, der indkaldes til enkelte møder i regionsrådet, jf. § 7, stk. 1, 3. pkt., ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i § 16 a, stk. 3 og 4, i lov om kommunernes styrelse. Til den, der uden at være medlem af regionsrådet deltager i de møder m.v., der er nævnt i regionslovens § 11, stk. 1, jf. § 16, stk. 1, litra a-f, i lov om kommunernes styrelse, kan regionsrådet beslutte at yde erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i § 16 a, stk. 3 og 4, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 2. Erstatningen for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af diætsatsen i § 4, stk. 2, 1. pkt. Regionsrådet afgør, om erstatningskravet kan anses for dokumenteret.

§ 6. Er der tillagt et regionsrådsmedlem særligt honorar eller vederlag, bortset fra fast vederlag, tillægsvederlag eller vederlag som medlem af eller formand for et udvalg, kan der ikke ydes den pågældende erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med hvervets varetagelse, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelse herom.

Vederlag m.v. til stedfortrædere

§ 7. Til en stedfortræder i regionsrådet ydes vederlag, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse efter samme regler som til et medlem. Vederlag ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende midlertidigt er medlem af regionsrådet. For deltagelse i enkelte møder i regionsrådet, jf. regionslovens § 12, stk. 1, jf. § 14, stk. 3, og § 15, stk. 1 og stk. 2, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse, ydes ud over godtgørelse alene diæter, jf. § 4, og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jf. § 5.

Stk. 2. Indtræder den pågældende i regionsrådet i henhold til § 91 i lov om kommunale og regionale valg, ydes vederlag forholdsmæssigt fra den dag, den pågældende indtræder i regionsrådet.

Udvalgsvederlag for medlemskab af forretningsudvalg og for særlige udvalg

§ 8. Regionsrådet kan beslutte at yde udvalgsvederlag for medlemskab af forretningsudvalget.

Stk. 2. Summen af de årlige udvalgsvederlag, der kan ydes regionsrådsmedlemmer for medlemskab af forretningsudvalget, kan højst udgøre 100 pct. af vederlaget til formanden for regionsrådet.

Stk. 3. Regionsrådet træffer beslutning om udvalgsvederlagets størrelse inden for den i stk. 2 angivne ramme. Beslutningen skal foretages forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen. Et nyvalgt regionsråd kan dog i første kvartal af funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse.

Stk. 4. Det beløb, der efter stk. 3 er fordelt til forretningsudvalget, fordeles ligeligt mellem udvalgsmedlemmerne. Ved fordelingen ses der bort fra udvalgets formand.

§ 9. Regionsrådet kan beslutte at yde udvalgsvederlag for medlemskab af særlige udvalg nedsat i medfør af regionslovens § 13, stk. 6, jf. § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 2. Summen af de årlige udvalgsvederlag, der kan ydes regionsrådsmedlemmer for medlemskab af særlige udvalg, kan højst udgøre 100 pct. af vederlaget til formanden for regionsrådet.

Stk. 3. Regionsrådet træffer beslutning om fordeling af udvalgsvederlag til de i stk. 1 nævnte udvalg inden for den i stk. 2 angivne ramme. Fordelingen skal foretages forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen. Et nyvalgt regionsråd kan dog i første kvartal af funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse. Beslutning om fordeling kan i øvrigt træffes eller ændres i løbet af regnskabsåret, hvis der foretages ændringer i antallet af særlige udvalg eller i udvalgenes opgavefordeling.

Stk. 4. Det beløb, der efter stk. 3 er fordelt til et udvalg, fordeles ligeligt mellem udvalgsmedlemmer, der er udpeget af regionsrådet blandt dets medlemmer, herunder udvalgets formand. Dog kan en formand efter regionsrådets beslutning ydes op til det dobbelte af det vederlag, der ydes et medlem i samme udvalg.

§ 10. Til et regionsrådsmedlem, der midlertidigt indtræder i et udvalg, jf. regionslovens § 15, stk. 3, jf. § 28, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, ydes det fastsatte udvalgsvederlag forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende er medlem af udvalget. Regionsrådet kan dog beslutte, at vederlæggelsen efter 1. pkt. for deltagelse i enkelte møder i udvalg, jf. regionslovens § 15, stk. 3, jf. § 28, stk. 2, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse, pr. mødedag ikke kan udgøre mindre end diætsatsen i § 4, stk. 2, 1. pkt.

§ 11. Et udvalgsmedlem, herunder en næstformand, der på grund af formandens fravær er konstitueret som formand for et udvalg i en periode på mindst 2 uger, modtager i funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode. Funktionsvederlag kan højst ydes i en uafbrudt periode på 9 måneder.

Vederlag til regionsrådets næstformænd

§ 12. Regionsrådet kan forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen træffe beslutning om, at regionsrådets første næstformand skal oppebære et vederlag på indtil 10 pct. af formandens vederlag. Et nyvalgt regionsråd kan dog i første kvartal af funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse.

Stk. 2. Regionsrådet kan træffe beslutning om, at anden næstformand skal oppebære vederlag efter reglerne i stk. 1.

§ 13. Et regionsrådsmedlem, der efter regionslovens § 12, jf. § 15, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse, udpeges til at fungere for en næstformand, der oppebærer vederlag efter § 12, oppebærer i funktionsperioden vederlag svarende til den pågældende næstformands.

Kapitel 2

Særlige regler for regioner med udvalgsstyre, jf. regionslovens §§ 36 a og b

§ 14. Regionsrådet i regioner med almindeligt udvalgsstyre, jf. regionslovens § 36 a, kan beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af regionsrådet for medlemskab af økonomiudvalget, stående udvalg og særlige udvalg nedsat i medfør af regionslovens § 13, stk. 6, jf. § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 2. Regionsrådet kan i styrelsesvedtægten fastsætte bestemmelse om, at der ydes vederlag til formænd for stående udvalg.

Stk. 3. Regionsrådet kan beslutte, at der ydes vederlag til regionsrådsmedlemmer, der er formænd for særlige udvalg nedsat i medfør af regionslovens § 13, stk. 6, jf. § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 4. Summen af de årlige vederlag, der kan ydes efter stk. 1-3, kan højst udgøre 200 pct. af vederlaget til formanden for regionsrådet.

Stk. 5. Vederlaget for det enkelte hverv efter stk. 2 og 3 fastsættes som en procentdel af vederlaget til formanden for regionsrådet og kan udgøre indtil 40 pct. af dennes vederlag.

Stk. 6. Regionsrådet træffer beslutning om fordeling af vederlag til de i stk. 1 nævnte udvalg og om vederlag for de i stk. 3 nævnte hverv. Fordelingen skal foretages forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen. Et nyvalgt regionsråd kan dog i første kvartal af funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse. Fordelingen kan i øvrigt ændres i løbet af regnskabsåret, hvis der foretages ændringer i udvalgsstrukturen.

Stk. 7. Det beløb, der efter stk. 6 er fordelt til et udvalg, fordeles ligeligt mellem udvalgsmedlemmer, der er udpeget af regionsrådet blandt dets medlemmer. Ved fordelingen ses der bort fra udvalgets formand, hvis denne modtager vederlag for formandshvervet.

Stk. 8. Stk. 1-7 finder tilsvarende anvendelse for en region, der har truffet bestemmelse om en styreform efter regionslovens § 36 b.

Afsnit II

Vederlag og pension til regionsrådets formand m.fl.

Vederlag

§ 15. Formanden for regionsrådet oppebærer et vederlag, der udgør 1.103.327 kr. årligt.

Stk. 2. Vederlag efter stk. 1 reguleres én gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked. Finansministeren fastsætter årligt reguleringsprocenten. Ved reguleringen anses det i stk. 1 anførte beløb som grundbeløb pr. 1. april 2016.

Stk. 3. Et regionsrådsmedlem, der efter regionslovens § 12 eller § 38, jf. § 15, stk. 5, henholdsvis § 66 b, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, udpeges til at fungere som formand for regionsrådet, oppebærer i funktionsperioden vederlag efter stk. 1, jf. dog stk. 4 og regionslovens § 11, stk. 1, jf. § 34, stk. 6, i lov om kommunernes styrelse. Regionsrådet kan beslutte at yde vederlag efter regionslovens § 11, stk. 1, jf. § 34, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse, til et medlem, der uden for de i 1. pkt. nævnte tilfælde varetager opgaver, som påhviler formanden for regionsrådet, jf. dog stk. 4 og regionslovens § 11, stk. 1, jf. § 34, stk. 6, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 4. En næstformand, der oppebærer vederlag som næstformand efter §§ 12 eller 13, kan kun modtage funktionsvederlag efter stk. 3, såfremt den pågældende inden for et regnskabsår har varetaget formandens opgaver i mere end 5 uger.

Stk. 5. Den, der modtager vederlag efter stk. 1 eller efter stk. 3, 1. pkt., kan ikke samtidig oppebære anden økonomisk ydelse af regionens kasse for bestridelse af et regionalt hverv. Der ydes dog godtgørelser i henhold til regionslovens § 11, stk. 1, jf. § 8 a, 2. pkt., og § 16, stk. 10, litra a og b, i lov om kommunernes styrelse, og der kan ydes godtgørelser i henhold til regionslovens § 11, stk. 1, jf. § 16, stk. 11, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 6. Vælges en regionsrådsformand midt i en måned, modregnes i vederlaget efter stk. 1 dennes hidtidige vederlag, der er ophørt fra den dato, hvor vedkommende tiltræder som regionsrådsformand, jf. § 26, stk. 4, og udbetalt forud for den måned, vederlaget vedrører, jf. § 25.

Stk. 7. Vælges en regionsrådsformand, som oppebærer egenpension som tidligere regionsrådsformand, som tidligere borgmester i en kommune eller en amtskommune, som tidligere magistratsmedlem eller som tidligere udvalgsformand i en kommune med delt administrativ ledelse, bortfalder pensionsudbetalingerne, indtil den pågældende fratræder hvervet.

Eftervederlag

§ 16. Eftervederlag til en regionsrådsformand ydes med et beløb, der for hvert påbegyndt hele år, regionsrådsformandens sammenhængende funktionstid har varet, svarer til 1½ gange det sidst ydede månedlige regionsrådsformandsvederlag, dog højst svarende til 12 gange det sidst ydede månedlige vederlag.

Stk. 2. I den sammenhængende funktionstid, jf. stk. 1, medregnes funktionstid som borgmester i en kommune, som magistratsmedlem og som udvalgsformand i en kommune med delt administrativ ledelse.

Stk. 3. Eftervederlag svarende til indtil 6 gange det sidst ydede månedlige regionsrådsformandsvederlag forfalder til udbetaling den 1. i måneden efter, at hvervet fratrædes. Eventuelt eftervederlag herudover udbetales månedsvis forud fra den 1. i måneden efter, at engangsbeløbet efter 1. pkt. er udbetalt. Hver udbetaling af denne del af eftervederlaget svarer til det sidst ydede månedlige regionsrådsformandsvederlag. Den sidste udbetaling kan dog udgøre 1½ gange det sidst ydede månedlige regionsrådsformandsvederlag.

Stk. 4. Der ydes ikke eftervederlag, hvis en fratrådt regionsrådsformand tiltræder som medlem af folketinget, minister, borgmester, magistratsmedlem eller udvalgsformand i en kommune med delt administrativ ledelse eller på ny tiltræder som regionsrådsformand.

Egenpension

§ 17. En regionsrådsformand er berettiget til en egenpension, der svarer til den til enhver tid gældende egenpension til en tjenestemand i staten, der er indplaceret i lønramme 40 (skalatrin 53) og har den samme pensionsalder som regionsrådsformanden.

§ 18. Ydelse af egenpension er betinget af en funktionstid som regionsrådsformand på mindst 1 år, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Funktionstiden er den tid, hvori den pågældende efter valg i henhold til regionslovens § 9 har varetaget hvervet som regionsrådsformand. I funktionstiden medregnes endvidere funktionstid som formand for et forberedelsesudvalg, formand for et sammenlægningsudvalg, borgmester i en kommune eller en amtskommune, magistratsmedlem og udvalgsformand i en kommune med delt administrativ ledelse. I funktionstiden medregnes varetagelse af de i 1. og 2. pkt. nævnte hverv i henhold til § 7, stk. 3, § 15, stk. 5, § 66 a, stk. 4, § 66 b, stk. 3 og 4, eller § 66 c, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse. Funktionstiden ved varetagelse af de i 1.-3. pkt. nævnte hverv sammenlægges. Ved samtidig funktionstid i 2006 i flere af de i 1.-3. pkt. nævnte hverv medregnes alene funktionstiden i det ene hverv. I tilfælde, hvor det ene hverv, jf. 5. pkt., er hvervet som formand for et forberedelsesudvalg eller formand for et sammenlægningsudvalg, medregnes alene funktionstiden i dette hverv.

Stk. 3. En regionsrådsformands pensionsalder beregnes efter funktionstiden som regionsrådsformand i overensstemmelse med bilag 1.

Stk. 4. Hvis regionsrådsformanden i løbet af det første år af sin funktionstid fratræder med regionsrådets tilladelse på grund af sygdom, der ifølge lægelig dokumentation er til hinder for en fortsat varetagelse af regionsrådsformandshvervet, eller afgår regionsrådsformanden ved døden, medregnes hele det kalenderår, i hvilken fratræden eller dødsfaldet sker, i funktionstiden.

§ 19. Egenpension til en regionsrådsformand beregnes efter det sidst ydede regionsrådsformandsvederlag til den pågældende.

Stk. 2. I de tilfælde, hvor en regionsrådsformand tidligere har varetaget de i § 18, stk. 2, nævnte hverv for en anden myndighed, fordeles udgiften til den pågældendes egenpension mellem de pågældende myndigheder i forhold til vedkommendes funktionstid og uden hensyntagen til pågældendes vederlagsmæssige indplacering. Udgiftsberegningen og udbetalingen forestås af den region, hvori den pågældende sidst har været i funktion.

§ 20. Egenpension til en regionsrådsformand udbetales den 1. i måneden efter den sidste udbetaling af eftervederlag, jf. § 16, hvis den pågældende på dette tidspunkt har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.

Stk. 2. Hvis en regionsrådsformand ved eftervederlagets ophør, jf. § 16, ikke har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, udbetales egenpensionen til den pågældende den 1. i måneden efter, at den pågældende har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension. Såfremt den pågældende får tilkendt førtidspension som følge af nedsat arbejdsevne, udbetales pensionen dog fra samme tidspunkt som førtidspensionen.

Stk. 3. En forhenværende regionsrådsformand, der ikke er omfattet af overgangsordningerne i § 29, stk. 3, om pensionsudbetalingstidspunkter, kan vælge at få pensionen udbetalt før folkepensionsalderen, dog tidligst fra pensionsudbetalingsalderen, mod et førtidspensionsfradrag efter de for tjenestemænd i staten gældende regler, herunder det til enhver tid gældende cirkulære fra Finansministeriet om førtidspensionsfradrag. Hvis en forhenværende regionrådsformand, der er omfattet af overgangsordningerne i § 29, stk. 3, om pensionsudbetalingstidspunkter, tillige har optjent egenpension, der skal udbetales fra folkepensionsalderen, måtte vælge at få pensionen udbetalt før folkepensionsalderen, jf. 1. pkt., beregnes det i § 20, stk. 3, 1. pkt., nævnte førtidspensionsfradrag af den samlede pension fra det første udbetalingstidspunkt.

Stk. 4. Til egenpensionister ydes, indtil den pågældende har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, et tillæg efter reglerne i § 6, stk. 3, i lov om tjenestemandspension. Egenpension ydes i øvrigt efter de regler, der gælder for egenpension m.v. til tjenestemænd i henhold til lov om tjenestemandspension.

Ægtefællepension

§ 21. Ægtefællen efter en regionsrådsformand eller en tidligere regionsrådsformand er berettiget til ægtefællepension, såfremt den afdøde regionsrådsformand har opnået en funktionstid på mindst 1 år, jf. § 18.

Stk. 2. Ægtefællepension efter stk. 1 kan dog kun ydes til ægtefællen efter en regionsrådsformand eller en tidligere regionsrådsformand, hvis ægteskabet blev indgået:

1) før den afdøde regionsrådsformand var fyldt 65 år,

2) før egenpensionen til den afdøde regionsrådsformand var påbegyndt udbetalt, jf. § 20, og

3) mindst 3 måneder inden dødsfaldet.

Stk. 3. Stk. 2, nr. 3, finder ikke anvendelse, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom indtruffet efter ægteskabets indgåelse.

Stk. 4. Ægtefællepension beregnes efter den af regionsrådsformanden optjente pensionsalder. Til ægtefællepensionister ydes, indtil den pågældende har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, et tillæg efter reglerne i § 12, stk. 2, i lov om tjenestemandspension. Ægtefællepension ydes på grundlag af regionsrådsformandens egenpension og efter de regler, der i øvrigt gælder for ægtefællepension i henhold til §§ 12 og 13, dog ikke § 12, stk. 3, 1. pkt., i lov om tjenestemandspension. Ægtefællepensionen udbetales den 1. i måneden efter den måned, hvor der er udbetalt efterindtægt, eller i tilfælde af, at ægtefællen ikke er berettiget til efterindtægt, den 1. i måneden efter regionsrådsformandens død.

Stk. 5. I de tilfælde, hvor en regionsrådsformand har varetaget de i § 18, stk. 2, nævnte hverv for flere myndigheder, fordeles udgiften til ægtefællepension mellem de pågældende myndigheder i overensstemmelse med § 19, stk. 2.

Efterindtægt

§ 22. Ægtefællen efter en regionsrådsformand, der ved sin død oppebar vederlag som sådan, jf. § 15, stk. 1, er berettiget til efterindtægt. Efterindtægten svarer til 3 gange det månedlige regionsrådsformandsvederlag og forfalder til udbetaling den 1. i måneden efter regionsrådsformandens død.

Stk. 2. Ægtefællen efter en regionsrådsformand, der ved sin død oppebar egenpension, jf. §§ 17 og 20, er berettiget til efterindtægt. Efterindtægten svarer til 3 gange den sidst ydede månedlige regionsrådsformandspension og forfalder til udbetaling den 1. i måneden efter regionsrådsformandens død.

Stk. 3. Såfremt regionsrådsformanden ikke efterlader sig ægtefælle, tilfalder retten efter stk. 1 og 2 regionsrådsformandens børn under 21 år.

Børnepension

§ 23. Så længe en tidligere regionsrådsformand oppebærer egenpension, jf. §§ 17 og 20, er den pågældendes børn under 21 år berettiget til børnepensionstillæg.

Stk. 2. Når en regionsrådsformand afgår ved døden, bliver den pågældendes børn berettiget til børnepension, såfremt regionsrådsformanden har opnået en funktionstid på mindst 1 år, jf. § 18.

Stk. 3. Børnepensionstillæg og børnepension ydes i øvrigt efter de regler, der gælder for børnepensionstillæg og børnepension i henhold til lov om tjenestemandspension.

Samordning af pensioner

§ 24. En regionsrådsformand, der oppebærer egenpension efter lov om tjenestemandspension, lov om vederlag og pension m.v. for ministre, lov om valg til Folketinget samt lov om vederlag og pension m.v. for de danske repræsentanter i Europa-Parlamentet, eller fra en stilling på tjenestemandsvilkår eller tjenestemandslignende vilkår i en region, en kommune, et koncessioneret selskab, anden offentlig virksomhed eller fra en statsgaranteret pensionskasse, får nedsat egenpensionen som regionsrådsformand.

Stk. 2. Regionsrådsformandspensionen med et eventuelt tillæg efter § 20, stk. 4, nedsættes med halvdelen af det eller de pensionsbeløb, regionsrådsformanden i øvrigt har krav på. Nedsættelsen kan dog ikke overstige halvdelen af regionsrådsformandspensionen med eventuelt tillæg. Såfremt den samlede egenpension med tillæg, der herefter ville tilkomme den pågældende, overstiger den til enhver tid højst opnåelige egenpension i henhold til lov om tjenestemandspension med eventuelt tillæg efter lovens § 6, stk. 3, nedsættes regionsrådsformandspensionen med det overskydende beløb.

Stk. 3. Tilkommer der en pensioneret regionsrådsformand løn eller vederlag fra en stilling, der berettiger til pension som angivet i stk. 1, nedsættes regionsrådsformandspensionen med tillæg efter § 20, stk. 4, ligeledes efter reglerne i stk. 2, dog således at lønnen eller vederlaget træder i stedet for pensionen ved beregningen af nedsættelsen, og således at pensionsgivende løn og vederlag sammenlagt med regionsrådsformandspensionen med tillæg ikke kan overstige den højeste pensionsgivende tjenestemandsløn.

Stk. 4. Såfremt en efterlevende ægtefælle efter en regionsrådsformand har krav på ægtefællepension efter de i stk. 1 nævnte regler, nedsættes ægtefællepensionen hidrørende fra regionsrådsformandshvervet samt et eventuelt tillæg efter § 21, stk. 4, med halvdelen af det eller de pensionsbeløb, ægtefællen i øvrigt har krav på. Nedsættelsen kan dog ikke overstige halvdelen af ægtefællepensionen med tillæg. Overstiger den samlede ægtefællepension, der herefter ville tilkomme den pågældende, den højeste ægtefællepension, der kan opnås i henhold til lov om tjenestemandspension, samt tillæg efter lovens § 12, stk. 2, nedsættes ægtefællepensionen hidrørende fra regionsrådsformandshvervet med det overskydende beløb.

Stk. 5. Nedsættelse af pension efter stk. 2-4 foretages kun i det omfang, tilsvarende nedsættelse i de pensionsbeløb, som den pågældende i øvrigt måtte have krav på, ikke foretages i henhold til de for udbetalingen af nævnte pensionsbeløb gældende bestemmelser om pensionsbegrænsning som følge af pension hidrørende fra regionsrådsformandshvervet.

Afsnit III

Fælles bestemmelser

Udbetaling

§ 25. Vederlag for hvervene som formand for regionsrådet, næstformand, udvalgsformand, udvalgsmedlem og regionsrådsmedlem udbetales månedsvis forud og ydes for hver påbegyndt kalendermåned. Ved indtræden i et hverv senere end den 1. i måneden ydes det vederlag for den første måned, som vedkommende er berettiget til, bagud ved månedens udgang. Vederlag til stedfortrædere udbetales månedsvis bagud.

Ophør

§ 26. Vederlæggelse efter §§ 2, 3, 8, 9, 12 og 14 samt § 15, stk. 1, ophører med udgangen af den måned, hvor den pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget dette, jf. dog stk. 4 samt regionslovens § 38, jf. § 66 b, stk. 7, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 2. Ved fravær på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter regionslovens § 12, jf. § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder.

Stk. 3. Tillægsvederlag efter § 3 ophører endvidere med udgangen af den måned, hvor barnet fylder 10 år eller de i § 3 nævnte betingelser for at modtage vederlaget ikke længere er til stede.

Stk. 4. Vælges en regionsrådsformand midt i en måned, ophører dennes hidtidige vederlag efter §§ 2, 3, 8, 9, 12 og 14 samt § 15, stk. 1, fra den dato, hvor vedkommende tiltræder som regionsrådsformand.

Feriegodtgørelse

§ 27. Ud over vederlag efter §§ 12 og 13, § 14, stk. 2 og 3, og § 15 samt vederlag til formanden for et særligt udvalg omfattet af § 9, oppebærer modtageren en feriegodtgørelse på 1½ pct. af de ydede vederlag.

Stk. 2. Feriegodtgørelse udbetales pr. 1. maj for de vederlag, der er oppebåret i det foregående kalenderår.

Pligtmæssige vederlag

§ 28. Enhver er forpligtet til at modtage de ydelser, der tilkommer den pågældende efter §§ 2-15 og 27.

Afsnit IV

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1531 af 9. december 2016 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv ophæves.

Stk. 3. § 20 i denne bekendtgørelse har alene virkning for udbetaling af egenpension for funktionstid som regionsrådsformand fra og med den 1. januar 2017, jf. § 18, stk. 2. For udbetaling af egenpension for funktionstid som regionsrådsformand i perioden fra og med den 1. juli 2009 indtil den 1. januar 2017, jf. § 18, stk. 2, finder § 20 i bekendtgørelse nr. 794 af 25. juni 2014 fortsat anvendelse. For udbetaling af egenpension for funktionstid som regionsrådsformand indtil den 1. juli 2009, jf. § 18, stk. 2, finder § 16 i bekendtgørelse nr. 1460 af 19. december 2005 fortsat anvendelse.

Overgangsbestemmelser vedrørende tidligere borgmestre i en kommune eller en amtskommune, der pr. 1. januar 2007 eller senere er valgt som regionsrådsformand

§ 30. Hvis en borgmester i en kommune eller en amtskommune, der i perioden 1. januar 1994 til 31. december 2006 har opnået ret til egenpension eller oppebærer egenpension i henhold til §§ 20-29 i bekendtgørelse nr. 584 af 9. juli 2002, er regionsrådsformand pr. 1. januar 2007 eller senere, skal den pågældendes egenpension fortsat beregnes efter § 22, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 584 af 9. juli 2002.

§ 31. En regionsrådsformand, der vælges pr. 1. januar 2007 eller et senere tidspunkt, og som har valgt at være omfattet af overgangsordningen i § 15, stk. 3 og 4, jf. stk. 2, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 1169 af 23. december 1993, jf. tillige § 36, stk. 1-3, i bekendtgørelse nr. 584 af 9. juli 2002, kan med Økonomi- og Indenrigsministeriets tilladelse fortsat modtage pension m.v. i henhold til bestemmelserne i §§ 5, 7, 9 og 10 samt § 13, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 669 af 20. december 1984 ved sin fratræden, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. En regionsrådsformand, der den 1. januar 1994 oppebar egenpension som borgmester, kan, hvis den pågældende vælges til regionsrådsformand pr. 1. januar 2007 eller et senere tidspunkt, med Økonomi- og Indenrigsministeriets tilladelse fortsat modtage pension m.v. i henhold til bestemmelserne i §§ 5, 7, 9 og 10 samt § 13, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 669 af 20. december 1984 ved sin fratræden, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Såfremt der vælges en regionsrådsformand, der er omfattet af stk. 1 og 2 og er fyldt 58 år og har haft 8 års funktionstid som borgmester i en kommune eller en amtskommune, jf. § 18, finder reglerne i denne bekendtgørelse dog anvendelse. Den pågældendes egenpension beregnes efter § 22, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 584 af 9. juli 2002.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 27. december 2018

Simon Emil Ammitzbøll-Bille

/ Christina Ekmann


Bilag 1

Beregning af en regionsrådsformands pensionsalder

Funktionstid
Pensionsalder
1 år indtil 2 år omregnes til
4 år
2 år indtil 4 år omregnes til
8 år
4 år indtil 6 år omregnes til
12 år
6 år indtil 8 år omregnes til
16 år
8 år indtil 10 år omregnes til
20 år
10 år indtil 12 år omregnes til
24 år
12 år indtil 14 år omregnes til
28 år
14 år indtil 16 år omregnes til
32 år
16 år indtil 18 år omregnes til
34 år
18 år indtil 20 år omregnes til
36 år
20 år og derover omregnes til
37 år