Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social service, lov om social
pension og andre love

(Udvidelse af personkredsen for støtte- og kontaktpersonordningen og lovpligtig revision af
ordningen m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2005, som ændret ved lov nr. 1390 af 21. december 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Socialministeren fastsætter regler om, hvilke ydelser efter denne lov der kan medtages under midlertidige ophold i udlandet, og om betingelserne herfor.«

2. § 29, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Socialministeren fastsætter regler om beregning og regulering af tabt arbejdsfortjeneste efter stk. 1, herunder om indregning og indbetaling af bidrag til pensionsordning, og efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension regler om betaling af udgifter til ATP-bidrag.«

3. I § 49, stk. 5, indsættes som 2. pkt. :

»Dette gælder dog ikke for sådanne tilbud, med hvilke en kommune eller en amtskommune har indgået en generel aftale om anvendelse af opholdsstedet, herunder om tilsyn.«

4. § 80 affattes således:

»§ 80. Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.«

5. § 147 ophæves.

§ 2

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 2. august 2005, som ændret ved § 10 i lov nr. 523 af 24. juni 2005 og § 14 i lov nr. 545 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 14 a indsættes som stk. 4 og 5:

» Stk. 4. Der ydes desuden helbredstillæg til betaling af pensionistens egne udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling, såfremt kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig. Tillægget beregnes i forhold til 85 pct. af pensionistens egen andel af udgiften. Kommunen kan indgå prisaftaler med leverandører af tandproteser, briller og fodbehandling, og det er den aftalte pris, der lægges til grund for beregningen af helbredstillæg. Pensionisten kan frit vælge en anden leverandør end den eller de leverandører, kommunen har indgået prisaftale med. Har kommunen ikke indgået en prisaftale, beregnes helbredstillægget i forhold til den faktiske pris på den nødvendige udgift.

Stk. 5. Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om helbredstillæg, herunder hvilke udgiftstyper der er omfattet af stk. 4.«

2. I § 29, stk. 3 , og § 32 a, stk. 2 , ændres »ligningslovens § 33 C« til: »§ 5 i lov om beskatning af søfolk«.

3. I § 29, stk. 4, nr. 3, og § 32 a, stk. 3, nr. 3, indsættes efter »Fradrag for«: »hjælp efter § 27 a og«.

§ 3

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 760 af 2. august 2005, som ændret ved § 11 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, § 13 i lov nr. 545 af 24. juni 2005 og § 1 i lov nr. 1419 af 21. december 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 18 indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. Der ydes desuden helbredstillæg til betaling af pensionistens egne udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling, såfremt kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig. Tillægget beregnes i forhold til 85 pct. af pensionistens egen andel af udgiften. Kommunen kan indgå prisaftaler med leverandører af tandproteser, briller og fodbehandling, og det er den aftalte pris, der lægges til grund for beregningen af helbredstillæg. Pensionisten kan frit vælge en anden leverandør end den eller de leverandører, kommunen har indgået prisaftale med. Har kommunen ikke indgået en prisaftale, beregnes helbredstillægget i forhold til den faktiske pris på den nødvendige udgift.

Stk. 5. Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om helbredstillæg, herunder hvilke udgiftstyper der er omfattet af stk. 4.«

2. I § 25, stk. 2 , ændres »ligningslovens § 33 C« til: »§ 5 i lov om beskatning af søfolk«.

3. § 25, stk. 3, nr. 6, affattes således:

»6) Hjælp efter § 27 a og efterlevelseshjælp efter § 85 a i lov om aktiv socialpolitik fradrages.«

§ 4

I lov nr. 573 af 24. juni 2005 om social service foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Socialministeren fastsætter regler om, hvilke ydelser efter denne lov der kan medtages under midlertidige ophold i udlandet, og om betingelserne herfor.«

2. § 42, stk. 2 , affattes således:

»Stk. 2. Socialministeren fastsætter regler om beregning og regulering af tabt arbejdsfortjeneste efter stk. 1, herunder om indregning og indbetaling af bidrag til pensionsordning, og efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension regler om betaling af udgifter til ATP-bidrag.«

3. § 99 affattes således:

»§ 99. Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.«

4. I § 142, stk. 5, indsættes som 2. pkt. :

»Dette gælder dog ikke for sådanne tilbud, med hvilke en kommunalbestyrelse har indgået en generel aftale om anvendelse af opholdsstedet, herunder om tilsyn.«

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2006, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 4, træder i kraft den 1. oktober 2006.

Stk. 3. § 2, nr. 1, § 3, nr. 1, og § 4 træder i kraft den 1. januar 2007.

Givet på Amalienborg, den 1. maj 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Eva Kjer Hansen