Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om størrelsen pr. 1. januar 2019 af bidrag til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler

I medfør af § 19, stk. 6, 1. pkt., i lov nr. 58 af 30. januar 2018 om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, og efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspensions bestyrelse, fastsættes:

§ 1. Bidraget fra arbejdsgivere, der indbetaler ATP-bidrag for deres ansatte til Arbejdsmarkedets Tillægspension, fastsættes for 2019 til 28 kr. for hver gang arbejdsgiveren betaler et beløb, der svarer til et fuldt års ATP-bidrag, jf. § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Det for 2019 fastsatte bidrag opkræves første gang på grundlag af ATP-bidrag, der er modtaget i perioden 2. marts til 1. juni 2019.

Beskæftigelsesministeriet, den 4. december 2018

Troels Lund Poulsen

/ Eva Jensen