Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1299
 
32013R1301
 
32013R1303
 
32013R1304
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Indledende bestemmelser
Kapitel 2 Sammensætning af og opgaver for overvågningsudvalget under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse
Kapitel 3 Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses opgaver under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse
Kapitel 4 Erhvervsstyrelsens opgaver under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse
Kapitel 5 Behandling af ansøgninger vedrørende anvendelse af midler under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse, der ikke henhører under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Kapitel 6 Udvalg og programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde
Kapitel 7 Kontrol og revision
Kapitel 8 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond1)

I medfør af § 6, stk. 1, § 6 a, stk. 1, 2 og 4, § 6 b, stk. 1 og 2, § 6 c, stk. 2, § 9, stk. 4, § 12 a, stk. 3, § 13, stk. 1 og 2, § 14, stk. 2, § 15, stk. 4, og § 16, stk. 6 og 7, i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 14. april 2016, som ændret ved lov nr. 1537 af 18. december 2018, og efter forhandling med justitsministeren fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 1806 af 28. december 2018 om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond:

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

§ 1. Erhvervsstyrelsen har ansvaret for implementeringen i Danmark af Den Europæiske Regionalfond (Regionalfonden), Den Europæiske Socialfond (Socialfonden), herunder den tværgående koordinering, programudarbejdelse, samarbejde og forhandlinger med Europa-Kommissionen samt regnskabsaflæggelse over for Europa-Kommissionen.

Stk. 2. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/20132) udpeger medlemsstaten en forvaltningsmyndighed samt en revisionsmyndighed og kan udpege en attesteringsmyndighed eller en forvaltningsmyndighed, der også varetager attesteringsmyndighedens funktioner. Samme myndighed kan udpeges for flere operationelle programmer. Erhvervsstyrelsen er forvaltnings-, attesterings- og revisionsmyndighed for programmer under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og kan udpeges hertil for programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde, jf. artikel 21 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/20133).

Kapitel 2

Sammensætning af og opgaver for overvågningsudvalget under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

§ 2. Erhvervsstyrelsen nedsætter et overvågningsudvalg for de to danske programmer under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse i henhold til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/20134).

§ 3. Erhvervsstyrelsen varetager formandskabet og sekretariatsfunktionen i overvågningsudvalget. Erhvervsstyrelsen har endvidere et medlem i udvalget.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen udpeger efter indstilling fra de berørte parter et medlem fra henholdsvis Akademikerne, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet, CO-industri, Dansk Arbejdsgiverforening, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, DI, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Finans Danmark, Foreningen Nydansker, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FTF, Koordinationsudvalget For Lokale AktionsGrupper i Danmark, Landdistrikternes Fællesråd, SMVdanmark, Institut for Menneskerettigheder, KL, Kulturministeriet, Landbrug & Fødevarer, Lederne, LO, Miljø- og Fødevareministeriet, Rådet for Socialt Udsatte, Sammenslutningen af Danske Småøer, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Tekniq, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet og Undervisningsministeriet.

Stk. 3. Endvidere udpeger Erhvervsstyrelsen fem medlemmer efter indstilling fra hvert kommunekontaktråd, et medlem fra hver af de myndigheder eller organisationer, der fungerer som prioritetsområdekoordinatorer for Østersø-strategien, samt et medlem fra hver kommune, der får bevilling under Regionalfondens prioritet om bæredygtig byudvikling5).

Stk. 4. Repræsentanter fra Europa-Kommissionen deltager i arbejdet i overvågningsudvalget, hvor de har en rådgivende funktion. En repræsentant fra henholdsvis Erhvervsministeriets departement, Finansministeriet og Rigsrevisionen kan deltage i arbejdet i overvågningsudvalget, hvor de har en rådgivende funktion. Endvidere kan en repræsentant fra henholdsvis Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond deltage i arbejdet i overvågningsudvalget i en rådgivende funktion under de programmer, som disse institutioner bidrager til.

Stk. 5. Erhvervsstyrelsen udpeger efter indstilling fra de berørte parter en suppleant for hver af de myndigheder og organisationer, der er repræsenteret i udvalget. Suppleanterne kan deltage i udvalgets møder.

Stk. 6. Erhvervsstyrelsen kan på eget initiativ, eller efter udtalelse fra overvågningsudvalget, træffe beslutning om udpegning af tilforordnede eller yderligere medlemmer, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.

§ 4. Overvågningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden i overensstemmelse med bestemmelserne i gældende forordninger og programmer samt efter aftale med Erhvervsstyrelsen.

§ 5. Overvågningsudvalgets opgaver er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/20136).

Stk. 2. Overvågningsudvalget behandler gennemførelsen af programmerne og fremskridt med hensyn til realisering af målene. I denne sammenhæng undersøger overvågningsudvalget bl.a.:

1) problemer, som påvirker det operationelle programs resultater og gennemførelse,

2) fremskridt med hensyn til gennemførelsen af evalueringsplanen og opfølgningen på resultaterne af evalueringerne,

3) gennemførelsen af kommunikationsstrategien,

4) gennemførelse af store projekter7) og fælles handlingsplaner8),

5) foranstaltningerne til fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder, lige muligheder og ikke-diskrimination, herunder adgang for handicappede,

6) foranstaltningerne til fremme af bæredygtig udvikling,

7) hvor relevant, hvis forhåndsbetingelserne ikke er opfyldt på datoen for forelæggelsen af partnerskabsaftalen og det operationelle program, udviklingen i foranstaltningerne til opfyldelse af de relevante forhåndsbetingelser, og

8) finansielle instrumenter.

Stk. 3. Overvågningsudvalget skal endvidere undersøge og godkende:

1) metodologien og kriterierne for udvælgelse af operationer,

2) årlige og endelige gennemførelsesrapporter,

3) evalueringsplanen for det operationelle program og eventuelle ændringer af planen, herunder i tilfælde, hvor den indgår i en fælles evalueringsplan,

4) kommunikationsstrategien for det operationelle program og eventuelle ændringer af planen, og

5) forslag fra Erhvervsstyrelsen om eventuelle ændringer af det operationelle program.

Stk. 4. Afgørelser i overvågningsudvalget træffes ved konsensus.

Kapitel 3

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses opgaver under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

§ 6. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har til opgave at udvælge og indstille projekter til Erhvervsstyrelsen, jf. dog kapitel 5.

Stk. 2. Udvælgelsen og indstillingerne skal være i overensstemmelse med:

1) strategien for den decentrale erhvervsfremmeindsats, jf. lov om erhvervsfremme § 9, stk. 1, nr. 1,

2) forordninger,

3) kommissionsbestemmelser og beslutninger,

4) fællesskabspolitikker, herunder de der vedrører konkurrencereglerne, offentlige udbud, beskyttelse og forbedring af miljøet, fjernelse af uligheder og fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder,

5) statslige regler og vejledninger,

6) interventioner, herunder partnerskabsaftalen mellem Danmark og Europa-Kommissionen samt det enkelte programs mål, generelle kriterier og prioritetsakser,

7) finansielle rammer for det enkelte program, herunder finansieringskilder, og

8) vilkår og udvælgelseskriterier for modtagelse af tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden, som er godkendt af overvågningsudvalget for det pågældende program.

Stk. 3. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal påse, at projekter, der indstilles til tilsagn, er additionelle. Ved additionalitet forstås, at regionalfonds- og socialfondsstøttede aktiviteter skal være supplerende i forhold til den aktivitet, der ville kunne finde sted uden støtten. Ansøger må således som minimum erklære, at projektgennemførelsen ikke ville kunne ske i samme omfang, på samme tidspunkt eller inden for samme tidsramme uden støtten. Kravet om additionalitet betyder også, at der ikke kan ydes tilskud til projekter, hvor alene lovkrav har begrundet projekternes gennemførelse.

Stk. 4. Det i stk. 3 nævnte additionalitetskrav skal være opfyldt på både ansøgnings- og tilsagnstidspunktet.

§ 7. De i § 6, stk. 2, nr. 5 nævnte statslige regler og vejledninger omfatter blandt andet støtteberettigelsesregler, der efter høring af partnerskabet offentliggøres af Erhvervsstyrelsen.

§ 8. Erhvervsstyrelsen kan forlange, at al skriftlig kommunikation vedrørende tilskud under Regionalfonden eller Socialfonden skal foregå digitalt.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen skal i forbindelse med kvittering for modtagelse af en ansøgning, informere ansøger om de gældende regler vedrørende støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. Af kvitteringsskrivelserne skal det endvidere fremgå, fra hvilket tidspunkt udgifterne i projektet kan medtages som støtteberettigede.

§ 9. Erhvervsstyrelsen kan fra projekterne indhente oplysninger til brug for evaluering med henblik på opfyldelse af forordningskrav m.v. Erhvervsstyrelsen og Europa-Kommissionen kan anvise, hvilke oplysninger der skal indhentes, og at disse oplysninger på anmodning skal videregives til Europa-Kommissionen.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen og Europa-Kommissionen kan forlange, at de i stk. 1 nævnte oplysninger overføres digitalt bl.a. via de it-systemer, som styrelsen stiller til rådighed.

Kapitel 4

Erhvervsstyrelsens opgaver under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

§ 10. Erhvervsstyrelsen påser, at indstillingerne fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om anvendelse af midler fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen udsteder tilsagn eller afslag, jf. dog kapitel 5.

§ 11. Erhvervsstyrelsen udarbejder et tilsagn til de ansøgere, der opnår tilskud, med angivelse af bl.a. tilskudsbeløbets størrelse, det godkendte projektbudget samt en række vilkår.

Stk. 2. Tilsagnet er accepteret, når Erhvervsstyrelsen har modtaget tilsagnsmodtagers accept ved underskrift af tilsagnet af den tegningsberettigede personkreds. Erhvervsstyrelsen kan kræve, at accepten sendes digitalt til styrelsen bl.a. via de it-systemer, som styrelsen stiller til rådighed. Accepten skal være modtaget inden for den i tilsagnet angivne frist. Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at accepten modtages efter den i tilsagnet fastsatte frist.

Stk. 3. Tilsagnsmodtager forpligter sig ved sin accept til at gennemføre projektet i henhold til den endelig godkendte ansøgning og tilsagnet samt de betingelser, der er knyttet til ansøgningen og tilsagnet, jf. dog stk. 5.

Stk. 4. Støttemodtager er forpligtet til generelt at overholde de gældende regler for tilskud. Tilsagnsmodtager skal straks underrette Erhvervsstyrelsen, hvis der påtænkes ændringer i de forudsætninger, der lå til grund for tilsagnet, eller hvis de vilkår, hvorpå støtten er givet, i øvrigt ikke kan overholdes.

Stk. 5. Erhvervsstyrelsen tager stilling til anmodninger om projektændringer. Erhvervsstyrelsen kan af egen drift forelægge anmodninger om væsentlige projektændringer for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Kapitel 5

Behandling af ansøgninger vedrørende anvendelse af midler under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse, der ikke henhører under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Midler til bæredygtig byudvikling

§ 12. Erhvervsstyrelsen nedsætter et indstillingsudvalg til behandling af ansøgninger om tilskud vedrørende midlerne til bæredygtig byudvikling, jf. artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/20139).

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen udpeger efter indstilling fra de berørte parter et medlem fra henholdsvis Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og KL, samt to medlemmer med særlig viden om byer, der indstilles af KL.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen udpeger efter indstilling fra de berørte parter en suppleant for hver af de myndigheder og organisationer, der er repræsenteret i udvalget.

Stk. 4. Formandskabet i indstillingsudvalget varetages af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 5. Indstillingsudvalget sekretariatsbetjenes af Erhvervsstyrelsen og Miljø- og Fødevareministeriet i fællesskab.

Stk. 6. Indstillingsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden efter aftale med Erhvervsstyrelsen.

§ 13. Indstillingsudvalget fastlægger kriterier for anvendelsen af midlerne i puljen til bæredygtig byudvikling. Kriterierne forelægges overvågningsudvalget til godkendelse.

§ 14. Kommunikation omkring udmøntningen af midlerne, herunder indkaldelse af ansøgninger, varetages af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriet.

Stk. 2. Ansøgninger om tilskud indsendes til Erhvervsstyrelsen, der i samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriet forbereder projekterne til forelæggelse for indstillingsudvalget.

§ 15. Udvalget udvælger og indstiller projekter til Erhvervsstyrelsens endelige afgørelse.

Midler til arbejdskraftens mobilitet på tværs af landegrænser (EURES)

§ 16. For de midler, der under Socialfonden er afsat til styrkelse af arbejdskraftens mobilitet på tværs af landegrænserne (EURES)10), træffer Erhvervsstyrelsen på grundlag af ansøgning fra den myndighed, som har ansvaret for anvendelsen af midlerne i Danmark, afgørelse om tildeling af midlerne.

Kapitel 6

Udvalg og programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde

Grænseoverskridende programmer

§ 17. Hvor Erhvervsstyrelsen i medfør af § 14, stk. 2, i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond har henlagt sin kompetence til at træffe afgørelser om tilsagn om tilskud fra Regionalfonden til et overvågningsudvalg eller et styringsudvalg med rapporteringspligt til et overvågningsudvalg, kan Erhvervsstyrelsen samtidig, i medfør af lovens § 13, stk. 1, bemyndige en dansk regional eller kommunal myndighed til helt eller delvist at fungere som forvaltnings- og attesteringsmyndighed.

Stk. 2. Den regionale eller kommunale myndighed, der er bemyndiget til helt eller delvist at fungere som forvaltnings- og attesteringsmyndighed, skal stille garanti over for Erhvervsstyrelsen til sikkerhed for eventuel tilbagebetaling af programmidler, som Europa-Kommissionen måtte stille krav om over for den danske stat, samt tilbagebetalinger af uretmæssigt udbetalte beløb til forvaltnings- eller attesteringsmyndigheden11). Myndigheden skal endvidere forpligte sig til uden ophold at foretage opfølgning på anvisninger eller revisions- og kontrolrapporter fra et programs revisionsmyndighed, herunder fra det danske medlem af et programs revisionsgruppe.

Stk. 3. Den regionale eller kommunale myndighed, der er bemyndiget til helt eller delvist at fungere som forvaltnings- og attesteringsmyndighed, sikrer tillige korrektheden af det arbejde, der udføres af den tilsynsførende, som er ansvarlig for at kontrollere, at udgifter under programmet for projekter eller dele af projekter gennemført på dansk område er lovlige og korrekte, jf. § 23.12)

Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan, sammen med de danske regionale eller kommunale myndigheder, der er omfattet af et grænseoverskridende program, bemyndige en udenlandsk myndighed til at være forvaltnings- og attesteringsmyndighed. Bestemmelserne i stk. 2 og 3 gælder tilsvarende for sådanne danske regionale og kommunale myndigheder, herunder skal de stille garanti over for Erhvervsstyrelsen til sikkerhed for eventuel tilbagebetaling af programmidler, som Europa-Kommissionen måtte stille krav om over for den danske stat, samt tilbagebetalinger af uretmæssigt udbetalte beløb til forvaltnings- eller attesteringsmyndigheden. De i stk. 2 og 3 nævnte opgaver kan ved bemyndigelsen helt eller delvist overdrages til programmets forvaltnings- og attesteringsmyndighed.

Stk. 5. De i stk. 1 og 4 nævnte regionale eller kommunale myndigheder skal være medlem af overvågningsudvalg og af relevante styringsudvalg, såfremt sådanne styringsudvalg er nedsat, og have vetoret ved enhver afgørelse, der træffes i udvalgene.

§ 18. De i § 17, stk. 1 og 4 nævnte danske regionale eller kommunale myndigheder, der er bemyndiget til helt eller delvist at fungere som forvaltnings- og attesteringsmyndighed eller til at deltage i udvælgelsen af projekter, har ansvaret for, at udvælgelsen af projekter og gennemførelsen af programmet sker i overensstemmelse med gældende:

1) forordninger,

2) kommissionsbestemmelser og -beslutninger,

3) fællesskabspolitikker, herunder dem, der vedrører konkurrencereglerne, offentligt udbud, beskyttelse og forbedring af miljøet, fjernelse af uligheder og fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder,

4) statslige regler og vejledninger, der gælder for programmet, partnerskabsaftalen mellem Danmark og Europa-Kommissionen samt programmets mål, generelle kriterier, prioriteter og finansielle rammer, og

5) krav og udvælgelseskriterier for modtagelse af tilskud fra Regionalfonden, som er godkendt af overvågningsudvalget for det pågældende program.

Stk. 2. De i § 17, stk. 1 og 4, nævnte myndigheder deltager ved gennemførelse af informations- og PR-aktiviteter i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Myndighederne skal i forbindelse med kvittering for modtagelse af ansøgningen sikre, at ansøgere informeres om de gældende retningslinjer vedrørende projektets påbegyndelse, regnskab, kontrol og revision.

Stk. 3. De i § 17, stk. 1 og 4, nævnte myndigheder skal sikre, at der fra projekterne indhentes oplysninger til brug for evaluering med henblik på opfyldelse af forordningskrav m.v. Oplysningerne vil efter nærmere anvisning kunne forlanges overført elektronisk.

Stk. 4. De i stk. 1-3 nævnte opgaver kan, for så vidt angår de programmer, hvor en udenlandsk myndighed er forvaltnings- og attesteringsmyndighed, ved bemyndigelse, jf. § 17, stk. 4, overdrages til denne udenlandske myndighed.

§ 19. Enhver aftale, som de i § 17, stk. 1 og 4, nævnte myndigheder indgår med henblik på at bemyndige andre myndigheder til at varetage forvaltnings- eller attesteringsmyndighedsopgaver, skal godkendes af Erhvervsstyrelsen.

§ 20. De i § 17 stk. 1 og 4, nævnte regionale eller kommunale myndigheder udpeger de danske medlemmer af overvågningsudvalg og styringsudvalg efter aftale med Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende forordningers og programmers bestemmelser. Overvågningsudvalg og styringsudvalg sammensættes og organiseres således, at udvalgenes beslutninger træffes i overensstemmelse med partnerskabsprincippet. Erhvervsstyrelsen er medlem af overvågningsudvalg.

Stk. 2. Formandskabet i overvågningsudvalg varetages normalt på skift mellem de deltagende lande. Hvor en af de i § 17, stk. 1, nævnte myndigheder er forvaltningsmyndighed for programmet, varetager denne myndighed dansk formandskab. Hvor en udenlandsk myndighed er forvaltningsmyndighed for programmet, varetages dansk formandskab i overensstemmelse med det, der er fastlagt i udvalgets forretningsorden.

Stk. 3. Overvågningsudvalg udarbejder sin egen forretningsorden og varetager opgaver i overensstemmelse med gældende forordninger og programmer. Styringsudvalgs forretningsorden fastsættes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende forordningers og programmers bestemmelser.

Tværnationale og interregionale programmer

§ 21. Erhvervsstyrelsen kan bemyndige offentlige eller private juridiske enheder til at varetage forvaltnings- og attesteringsmyndighedsopgaver, herunder sekretariatsfunktioner, vedrørende tværnationale og interregionale programmer, jf. § 13, stk. 2, i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer.

Stk. 2. Ved anvendelse af bemyndigelser indgår styrelsen aftaler med de pågældende offentlige eller private juridiske enheder. Der fastlægges procedurer og bestemmelser for udformning af tilsagnskontrakter, projektstyring, kontrol m.v.

§ 22. Erhvervsstyrelsen medvirker i overensstemmelse med gældende programmers bestemmelser til nedsættelse af overvågningsudvalg og styringsudvalg for de i § 21 nævnte programmer.

Stk. 2. Formandskabet i overvågningsudvalg og styringsudvalg varetages normalt på skift mellem de deltagende lande. Erhvervsstyrelsen varetager danske formandskaber i overvågningsudvalg og er medlem af styringsudvalg.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 20, stk. 3, gælder tilsvarende for de i stk. 2 nævnte udvalg.

Tilsynsførende

§ 23. Udgifter, som støttemodtager har anmeldt i forbindelse med en udbetalingsanmodning for projekter eller dele af projekter, der gennemføres i Danmark, som er omfattet af grænseoverskridende, tværnationale og interregionale programmer, skal kontrolleres og godkendes af en tilsynsførende medmindre denne opgave varetages af forvaltningsmyndigheden13). Den tilsynsførende skal være en uafhængig revisor, der er godkendt efter revisorlovens § 3 og § 10, stk. 114), eller Rigsrevisionen.

Stk. 2. For grænseoverskridende programmer godkendes og udpeges den tilsynsførende for et projekt af de i § 17, stk. 1 eller 4, nævnte danske regionale eller kommunale myndigheder, medmindre programmets forvaltningsmyndighed er blevet bemyndiget til at godkende og udpege. Erhvervsstyrelsen godkender og udpeger tilsynsførende for projekter under tværnationale eller interregionale programmer, medmindre programmets forvaltningsmyndighed er blevet bemyndiget til at godkende og udpege.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen sikrer for de tværnationale samt interregionale programmer, og de i § 17, stk. 1 eller 4, nævnte danske regionale eller kommunale myndigheder sikrer for de grænseoverskridende programmer, at de tilsynsførende instrueres om de regler, der gælder for tilsynet under det enkelte program. Den tilsynsførende kontrollerer i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder, at udgifterne er lovlige og korrekte, og i overensstemmelse med Fællesskabets og nationale regler. Den tilsynsførendes arbejde er herunder omfattet af Erhvervsstyrelsens gældende bestemmelser om regnskab og revision.

Kapitel 7

Kontrol og revision

§ 24. Repræsentanter fra Europa-Kommissionen15), Den Europæiske Revisionsret, Rigsrevisionen og Erhvervsstyrelsen, eller den styrelsen bemyndiger dertil, kan på stedet kontrollere forvaltnings- og kontrolsystemer hos de offentlige eller private juridiske enheder, der i henhold til § 8, stk. 2, eller § 13 i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond er bemyndiget til at varetage forvaltnings- og attesteringsmyndighedsopgaver eller til at fungere som forvaltnings- og attesteringsmyndighed, og om de overholder de gældende regler.

Stk. 2. Repræsentanter fra Europa-Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret, Rigsrevisionen og Erhvervsministeriet eller den, ministeriet bemyndiger dertil, kan på stedet kontrollere Erhvervsstyrelsens forvaltnings- og kontrolsystemer, og om styrelsen overholder de gældende regler.

Stk. 3. Ved kontrollen skal al relevant dokumentation, herunder rapporter, regnskabsmateriale og kontrolbilag, stilles til rådighed.

§ 25. Erhvervsstyrelsen har som forvaltningsmyndighed bl.a. ansvaret for forvaltning og gennemførelse af de operationelle programmer i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning. Tilsvarende gælder for de offentlige eller private juridiske enheder, der i henhold til § 8, stk. 2, eller § 13 i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond er bemyndiget til at fungere som forvaltningsmyndighed eller til at varetage forvaltningsmyndighedsopgaver.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen og de i stk. 1 nævnte offentlige eller private juridiske enheder sikrer ved egenkontrol, at de procedurer, som disse har indført med henblik på kontrol af anvendelsen af EU-midler og Erhvervsministeriets midler til medfinansiering af Regionalfondens og Socialfondens aktiviteter, er tilstrækkelige til at sikre, at Fællesskabets og nationale bestemmelser overholdes, samt at myndighedens og institutionens kontrol med ansøgninger, indstillinger og tilsagn fungerer effektivt.

§ 26. Erhvervsstyrelsen har som attesteringsmyndighed bl.a. ansvaret for, at der udarbejdes og forelægges betalingsanmodninger for og modtages betalinger fra Europa-Kommissionen.

Stk. 2. Attesteringsmyndigheden efterprøver som grundlag for sit arbejde forvaltningsmyndighedens oplysninger om dennes procedurer og kontroller.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder tilsvarende for de offentlige eller private juridiske enheder, der i henhold til § 8, stk. 2, eller § 13 i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer er bemyndiget til at fungere som attesteringsmyndighed eller til at varetage attesteringsmyndighedsopgaver.

§ 27. Erhvervsstyrelsen har som revisionsmyndighed eller som dansk medlem af programmets revisionsgruppe bl.a. ansvaret for at efterprøve, at forvaltnings- og kontrolsystemerne for de operationelle programmer fungerer effektivt.

Stk. 2. Revisionsmyndighedens forvaltningskontrol omfatter:

1) de enheder, der varetager forvaltnings- og attesteringsmyndighedsopgaver i Erhvervsstyrelsen,

2) de offentlige eller private juridiske enheder, der i henhold til § 8, stk. 2, eller § 13 i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer er bemyndiget til at varetage forvaltnings- og attesteringsmyndighedsopgaver,

3) de myndigheder, der i henhold til § 13 i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer er bemyndiget til helt eller delvist at fungere som forvaltnings- og attesteringsmyndighed, og

4) de tilsynsførende for projekter under grænseoverskridende, tværnationale og interregionale programmer, jf. § 23.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 532 af 27. maj 2014 om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond ophæves.

Stk. 3. For projekter, der har modtaget tilsagn om tilskud inden denne bekendtgørelses ikrafttræden, gælder de hidtil gældende regler.

Erhvervsstyrelsen, den 30. december 2018

Sigmund Lubanski

/ Preben Gregersen

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1303/EU af 17. december 2013, om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1301/EU af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 289, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1304/EU af 17. december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 470 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1299/EU af 17. december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 259. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.

2) Jf. artikel 123 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1303/EU af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320.

3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1299/EU af 17. december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 259.

4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1303/EU af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320.

5) Jf. artikel 48, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1303/EU af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320.

6) Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1303/EU af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320.

7) Jf. artikel 100 ff. i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1303/EU af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320.

8) Jf. artikel 104 ff. i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1303/EU af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320.

9) Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1301/EU af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 289.

10) Jf. artikel 3, stk. 1, litra a, nr. vii, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1304/EU af 17. december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 470.

11) Jf. artikel 27 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1299/EU af 17. december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 259.

12) Jf. artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1299/EU af 17. december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 259.

13) Jf. artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1299/EU af 17. december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 259.

14) Jf. lovbekendtgørelse nr. 1167 af 9. september 2016 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) med senere ændringer.

15) Jf. artikel 75, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1303/EU af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320.