Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejde samt om nedsættelse af organer til varetagelse heraf og om disse organers sammensætning

I medfør af § 15, stk. 7, i lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme fastsættes:

§ 1. Regioner kan samarbejde grænseoverskridende og internationalt med andre om udførelse af regionale udviklingsopgaver, som regioner varetager efter lovgivningen.

§ 2. Regioner kan i partnerskaber medvirke til udformning og planlægning af grænseoverskridende samarbejdsaftaler på tværs af landegrænser, der foruden de lovhjemlede regionale opgaver omfatter erhvervsfremme, herunder turisme. Samarbejdsaftalerne kan bl.a. omfatte fælleserklæringer for regionalt samarbejde, der har politisk og strategisk karakter.

Stk. 2. Regioner kan på de områder, som indgår i den regionale udviklingsstrategi, samarbejde med tilgrænsende landes myndigheder og organisationer.

Stk. 3. Regioner kan dog ikke selvstændigt indgå samarbejdsaftaler med tilgrænsende landes myndigheder m.v., der omfatter erhvervsfremme, herunder turisme.

Stk. 4. Regioner kan sammen med kommuner eje og drive enheder i udlandet, der har til formål at fremme danske eller regionale interesser i EU. Regioners deltagelse i enhederne må ikke have karakter af erhvervsfremme, herunder turisme.

§ 3. Uanset § 2, stk. 1 og 2, kan regioner som opfølgning på aftaler og strategier ikke deltage i og finansiere grænseoverskridende og internationale aktiviteter med hjemmel i lov om erhvervsfremme.

§ 4. Til opfyldelse af § 2, stk. 1, kan regionsrådsmedlemmer være medlemmer af bestyrelser i selvstændige juridiske enheder og i interregionale myndighedssamarbejder, der foruden de lovhjemlede regionale udviklingsopgaver har erhvervsfremme, herunder turisme, som formål.

Stk. 2. Uanset stk. 1 må regionrådsmedlemmer ikke varetage formandsskabet for de i stk. 1 nævnte enheder og myndighedssamarbejder.

Stk. 3. Regionsrådsmedlemmer må ikke deltage i behandling eller afgørelser af konkrete sager om erhvervsfremme, herunder turisme.

§ 5. De samarbejdsorganer, der nedsættes til varetagelse af det dansk-tyske samarbejde i Region Syddanmark, skal sammensættes således, at det tyske mindretal i Danmark er passende repræsenteret i organerne.

§ 6. Regioner kan alene deltage i eller finansiere Interreg-projekter med hjemmel i anden lovgivning end lov om erhvervsfremme.

§ 7. Regioner kan finansiere programadministration og fungere som programmyndighed for programmer under målet om europæisk territorielt samarbejde og være hjemsted for fællessekretariater for disse programmer.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 207 af 8. marts 2007 om regioners samarbejde med tilgrænsende landes myndigheder og organisationer ophæves.

Stk. 3. Uanset § 6, kan regioner fortsætte som partner i Interreg-projekter, som omhandler erhvervsfremme, herunder turisme, hvis aktiviteter er igangsat inden 1. januar 2019 og indtil projektets afslutning.

Erhvervsministeriet, den 18. januar 2019

Rasmus Jarlov

/ Sigmund Lubanski